Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: grudzień 2019
 • Zarządzenie Nr 1097/19 z dnia 09 grudnia 2019r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok.
 • Zarządzenie Nr 1096/19 z dnia 09 grudnia 2019r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.
 • Zarządzenie Nr 1095/19 z dnia 09 grudnia 2019r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2019 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 1093/19 z dnia 09 grudnia 2019r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1092/19 z dnia 09 grudnia 2019r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1091/19 z dnia 06 grudnia 2019r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 1090/19 z dnia 05 grudnia 2019r.
  w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2020
 • Zarządzenie Nr 1089/19 z dnia 05 grudnia 2019r.
  w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2020-2021
 • Zarządzenie Nr 1088/19 z dnia 05 grudnia 2019r.
  w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2020
 • Zarządzenie Nr 1087/19 z dnia 05 grudnia 2019r.
  w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2020 - 2021.
 • Zarządzenie Nr 1086/19 z dnia 05 grudnia 2019r.
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2019.
 • Zarządzenie Nr 1084/19 z dnia 05 grudnia 2019r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1083/19 z dnia 04 grudnia 2019r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 30/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2018 r. w/s zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na 2019 rok dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy, zmienionego Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 168/2019 z dnia 08.01.2019 r., Nr 431/2019 z dnia 03.04.2019 r., Nr 603/2019 z dnia 07.06.2019r., Nr 684/2019 z dnia 04.07.019 r. , Nr 822/2019 z dnia 04.09.2019 r., Nr 859/2019 z dnia 19.09.2019 r., Nr 888/2019 z dnia 30.09.2019 r., Nr 934/2019 z dnia 17.10.2019 r., Nr 1002/2019 z dnia 31.10.2019 r. oraz Nr 1058/2019 z dnia 26.11.2019 r.
 • Zarządzenie Nr 1082/19 z dnia 04 grudnia 2019r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 1081/19 z dnia 04 grudnia 2019r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na udział reprezentacji miasta Płocka w 54. Międzynarodowych Igrzyskach Szkolnych odbywających się w Kecskemet (Węgry) w dniach 30 czerwca – 5 lipca 2020 roku oraz pokrycie kosztów opłaty rejestracyjnej, transportu i innych opłat związanych z udziałem w Igrzyskach
 • Zarządzenie Nr 1080/19 z dnia 04 grudnia 2019r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok.
 • Zarządzenie Nr 1079/19 z dnia 04 grudnia 2019r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2019
 • Zarządzenie Nr 1078/19 z dnia 02 grudnia 2019r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki pod firmą „Wodociągi Płockie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 1077/19 z dnia 02 grudnia 2019r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.
 • Zarządzenie Nr 1076/19 z dnia 02 grudnia 2019r.
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2019.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia