Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: maj 2018
 • Zarządzenie Nr 4263/18 z dnia 30 maja 2018r.
  w sprawie: przyznania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2018 roku.
 • Zarządzenie Nr 4262/18 z dnia 30 maja 2018r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 4261/18 z dnia 30 maja 2018r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2018 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 4260/18 z dnia 30 maja 2018r.
  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 4259/18 z dnia 30 maja 2018r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 4162/2018 z 18 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia Instrukcji w sprawie ewidencji podatków, opłat, niepodatkowych należności oraz pozostałych dochodów budżetowych w Urzędzie Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 4258/18 z dnia 30 maja 2018r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 4191/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy-Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, położonych na terenie Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 4257/18 z dnia 30 maja 2018r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4251/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 4256/18 z dnia 29 maja 2018r.
  zmieniające zarządzenie nr 3303/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 4255/18 z dnia 29 maja 2018r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 4254/18 z dnia 29 maja 2018r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 4253/18 z dnia 29 maja 2018r.
  w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku
 • Zarządzenie Nr 4252/18 z dnia 28 maja 2018r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3270/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zasad potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.
 • Zarządzenie Nr 4251/18 z dnia 28 maja 2018r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 4250/18 z dnia 25 maja 2018r.
  w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka wprowadzonego zarządzeniem nr 1550/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 stycznia 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 4249/18 z dnia 25 maja 2018r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania odwołań od decyzji Miejskiego Zarządu Dróg w postępowaniu reklamacyjnym oraz określenia procedury jej postępowania.
 • Zarządzenie Nr 4248/18 z dnia 25 maja 2018r.
  w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku.
 • Zarządzenie Nr 4247/18 z dnia 25 maja 2018r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4032/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Cedrowej oznaczonej nr ewid. działki 2324/17 o pow. 279 m² przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 4246/18 z dnia 25 maja 2018r.
  w sprawie: ustanowienia okazjonalnego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku
 • Zarządzenie Nr 4245/18 z dnia 24 maja 2018r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej w Urzędzie Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 4244/18 z dnia 24 maja 2018r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4224/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Borowiczki" w Płocku
 • Zarządzenie Nr 4243/18 z dnia 24 maja 2018r.
  w sprawie: zamiany lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku przy ul. Zduńskiej 9 w Płocku, na lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Zduńskiej 9 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 4242/18 z dnia 24 maja 2018r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 513/9 i 513/28 położonej w Płocku przy ul. Szpitalnej (obr. 3), objętej księgą wieczystą nr PL1P/00089157/7 odpłatną służebnością gruntową
 • Zarządzenie Nr 4241/18 z dnia 24 maja 2018r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni 233,60 m² znajdujących się w budynku położonym przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 6 na okres 3 lat pomiędzy Ośrodkiem Opiekuńczo – Wychowawczym w Płocku a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Płocku Oddział Miejsko - Powiatowy .
 • Zarządzenie Nr 4240/18 z dnia 24 maja 2018r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni 123,5 m² znajdujących się w budynku położonym przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 6 na okres 3 lat pomiędzy Ośrodkiem Opiekuńczo – Wychowawczym w Płocku a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Płocku Oddział Miejsko - Powiatowy .
 • Zarządzenie Nr 4239/18 z dnia 23 maja 2018r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia