Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: marzec 2020
 • Zarządzenie Nr 1391/20 z dnia 31 marca 2020r.
  w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 1390/20 z dnia 31 marca 2020r.
  w sprawie: określenia zasad przekazania składników majątku trwałego stanowiącego własność Gminy Miasto Płock uczestnikom projektu pn.: „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e Inclusion, po zakończeniu trwałości projektu.
 • Zarządzenie Nr 1389/20 z dnia 31 marca 2020r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.
 • Zarządzenie Nr 1388/20 z dnia 31 marca 2020r.
  w sprawie zmiany Regulaminu konkursu „Godni Naśladowania”
 • Zarządzenie Nr 1387/20 z dnia 31 marca 2020r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1325/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła
 • Zarządzenie Nr 1386/20 z dnia 30 marca 2020r.
  w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2019 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy – Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 1384/20 z dnia 26 marca 2020r.
  w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.
 • Zarządzenie Nr 1383/20 z dnia 26 marca 2020r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Płock”.
 • Zarządzenie Nr 1381/20 z dnia 23 marca 2020r.
  w sprawie : zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2020 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 1380/20 z dnia 23 marca 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, przekazanej w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Płocku w Płocku, oznaczonej jako działka nr 1401/5 położonej w Płocku przy ul. Krakówka (obręb 12) odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony
 • Zarządzenie Nr 1379/20 z dnia 23 marca 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Płock, oznaczonej jako działka nr 650 położonej przy ul. Kasztelańskiej w Płocku (obręb 16) odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 1378/20 z dnia 23 marca 2020r.
  w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2020 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 1376/20 z dnia 18 marca 2020r.
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wydawania i użytkowania zezwoleń w postaci identyfikatorów upoważniających do wjazdu, poruszania się po obszarze (ulicach) Gminy-Miasto Płock pojazdów objętych zakazami ruchu wyrażonymi znakami drogowymi „B-5” i „B-13a”.
 • Zarządzenie Nr 1375/20 z dnia 18 marca 2020r.
  w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 1374/20 z dnia 17 marca 2020r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 1373/20 z dnia 17 marca 2020r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.
 • Zarządzenie Nr 1372/20 z dnia 17 marca 2020r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020r.
 • Zarządzenie Nr 1371/20 z dnia 17 marca 2020r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 1369/20 z dnia 17 marca 2020r.
  w sprawie: zasad udostępniania lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku przy ul. Nowy Rynek 1, będącym własnością Gminy-Miasta Płock.
 • Zarządzenie Nr 1368/20 z dnia 16 marca 2020r.
  w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 1367/20 z dnia 16 marca 2020r.
  w sprawie: zawieszenia pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania.
 • Zarządzenie Nr 1366/20 z dnia 16 marca 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, oznaczonej jako działka nr 534 położonej w Płocku przy ul. Janówek (obręb 16) odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 1364/20 z dnia 16 marca 2020r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 1363/20 z dnia 13 marca 2020r.
  w sprawie: akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Płock oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 251/2 i 256/2 o łącznej pow. 7990 m² położonej w Płocku, w Obrębie Nr 1 Podolszyce-Borowiczki oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 1362/20 z dnia 13 marca 2020r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w 2020 roku
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia