Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: sierpień 2018
 • Zarządzenie Nr 4485/18 z dnia 21 sierpnia 2018r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3513/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 • Zarządzenie Nr 4484/18 z dnia 20 sierpnia 2018r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 4483/18 z dnia 20 sierpnia 2018r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2018 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 4482/18 z dnia 20 sierpnia 2018r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 4481/18 z dnia 20 sierpnia 2018r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 4480/18 z dnia 20 sierpnia 2018r.
  w sprawie zasad koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 4479/18 z dnia 17 sierpnia 2018r.
  w sprawie: rozbiórki budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Płocku przy ulicy Żyznej 4, Żyznej 4a, Żyznej 4b obręb 1
 • Zarządzenie Nr 4478/18 z dnia 17 sierpnia 2018r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 4470/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 21 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 4477/18 z dnia 17 sierpnia 2018r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4030/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2018 roku dotyczącego akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Portowej oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 2829/1 i 2829/2 o łącznej powierzchni 476 m² przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 4476/18 z dnia 17 sierpnia 2018r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4092/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 marca 2018 roku dotyczącego akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 4475/18 z dnia 16 sierpnia 2018r.
  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego miasta Płocka we współdziałaniu z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i spółkami, powiatowymi służbami i inspekcjami oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 4474/18 z dnia 16 sierpnia 2018r.
  zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Szefa Obrony Cywilnej Miasta w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej w zakładach pracy na terenie miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 4473/18 z dnia 14 sierpnia 2018r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno -Wychowawczemu nr 1 w Płocku – pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Zarządzenie Nr 4472/18 z dnia 14 sierpnia 2018r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitu zatrudnienia w Żłobku Miejskim Nr 4 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 4471/18 z dnia 14 sierpnia 2018r.
  w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Zarządzie Jednostek Oświatowych - JB w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 4470/18 z dnia 14 sierpnia 2018r.
  w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 21 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 4469/18 z dnia 13 sierpnia 2018r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 4468/18 z dnia 10 sierpnia 2018r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w ramach usługi transportu publicznego realizowanej przez Gminę–Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 4467/18 z dnia 09 sierpnia 2018r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, oznaczonej jako część działki nr 293/116 i część działki nr 293/224 położonych w Płocku, ul. Kleeberga (obręb 1), odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 4466/18 z dnia 09 sierpnia 2018r.
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2018.
 • Zarządzenie Nr 4465/18 z dnia 07 sierpnia 2018r.
  w sprawie Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka w latach 2014 – 2018
 • Zarządzenie Nr 4464/18 z dnia 07 sierpnia 2018r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 4463/18 z dnia 07 sierpnia 2018r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 4462/18 z dnia 06 sierpnia 2018r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4307/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania warunków postępowania przetargowego na "Najem zaprojektowanego, wybudowanego, zainstalowanego i uruchomionego systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka" oraz określenia obowiązków jego członków
 • Zarządzenie Nr 4461/18 z dnia 06 sierpnia 2018r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie do użytkowania rodzinnemu domowi dziecka prowadzonemu przez Panią Agnieszkę Bagińską i Pana Michała Bagińskiego przy Płocku przy ul. Czwartaków 16 m 23-24, sprzętu komputerowego z aktywnym dostępem do Internetu, stanowiącego własność Gminy – Miasto Płock, zakupionego w ramach projektu pn.: „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e Inclusion.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia