Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: sierpień 2018
 • Zarządzenie Nr 4460/18 z dnia 06 sierpnia 2018r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie do użytkowania Rodzinnemu Domowi Dziecka nr 3 w Płocku ul. Kalinowa 80 sprzętu komputerowego z aktywnym dostępem do Internetu, stanowiącego własność Gminy – Miasto Płock, zakupionego w ramach projektu pn.: „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e Inclusion.
 • Zarządzenie Nr 4459/18 z dnia 06 sierpnia 2018r.
  w sprawie: wyznaczenia apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka, która w dniach od 9 sierpnia 2018r. do 13 sierpnia 2018r. będzie pełniła dyżur.
 • Zarządzenie Nr 4458/18 z dnia 06 sierpnia 2018r.
  w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania projektu dokumentu pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 4457/18 z dnia 06 sierpnia 2018r.
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do 30 000 euro w Urzędzie Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 4456/18 z dnia 06 sierpnia 2018r.
  w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Mazowieckiej w Płocku będącej własnością Gminy - Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 4455/18 z dnia 03 sierpnia 2018r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 4454/18 z dnia 01 sierpnia 2018r.
  w sprawie: ustalenia cen sprzedaży lokali komunalnych oraz cen udziału w działce gruntu, na której znajduje się budynek.
 • Zarządzenie Nr 4453/18 z dnia 01 sierpnia 2018r.
  w sprawie: ustalenia cen sprzedaży lokali komunalnych wraz z udziałem w gruncie.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia