Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: luty 2022
 • Zarządzenie Nr 3170/22 z dnia 28 lutego 2022r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Płock”.
 • Zarządzenie Nr 3169/22 z dnia 28 lutego 2022r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 546/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 • Zarządzenie Nr 3168/22 z dnia 28 lutego 2022r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  nr 817/5 o pow. 242 m2 położonej w Płocku przy ul.  Skrajnej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
 • Zarządzenie Nr 3167/22 z dnia 28 lutego 2022r.
  w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022r.
 • Zarządzenie Nr 3166/22 z dnia 28 lutego 2022r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 3165/22 z dnia 28 lutego 2022r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 3164/22 z dnia 28 lutego 2022r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3162/22 z dnia 28 lutego 2022r.
  w sprawie nadania Urzędowi Miasta Płocka Regulaminu organizacyjnego
 • Zarządzenie Nr 3161/22 z dnia 26 lutego 2022r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 3160/22 z dnia 25 lutego 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2818/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 listopada w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności osobom zeszczególnymi potrzebami
 • Zarządzenie Nr 3159/22 z dnia 25 lutego 2022r.
  w sprawie: przekazania do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku - nieruchomości gruntowych, zabudowanych, położonych w Płocku – przy ul. Warszawskiej 5, stanowiących własność Gminy-Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 3157/22 z dnia 25 lutego 2022r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2022r.
 • Zarządzenie Nr 3155/22 z dnia 25 lutego 2022r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, oznaczonej jako działka nr 520/25 położonej w Płocku (obr. 1), odpłatną służebnością gruntową na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 3154/22 z dnia 24 lutego 2022r.
  w sprawie Zasad Gospodarki Kasowej w Urzędzie Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 3153/22 z dnia 24 lutego 2022r.
  w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których w roku szkolnym 2022/23 kształcić będą szkoły ponadpodstawowe, prowadzone przez Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 3152/22 z dnia 24 lutego 2022r.
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 3117/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, w roku 2022.
 • Zarządzenie Nr 3151/22 z dnia 22 lutego 2022r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock, położonych w Płocku (obręb 9 - Wyszogrodzka) oznaczonych jako działka nr 784/6 i nr 783/9 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony
 • Zarządzenie Nr 3150/22 z dnia 22 lutego 2022r.
  w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie miasta Płocka na lata 2022-2024”.
 • Zarządzenie Nr 3149/22 z dnia 21 lutego 2022r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Padlewskiego, w obrębie Nr 8, oznaczonej nr ewid. działek 613/1 i 613/2 o łącznej powierzchni 1103 m² oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 3148/22 z dnia 21 lutego 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 509/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia składu i trybu pracy komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na najem gminnych lokali użytkowych, administrowanych przez Agencję Rewitalizacji Starówki ARS sp. z o.o
 • Zarządzenie Nr 3147/22 z dnia 18 lutego 2022r.
  w sprawie: ustalenia kompetencji oraz zasad obniżenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, z wyłączeniem Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, w związku z trwającym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zarządzenie Nr 3146/22 z dnia 17 lutego 2022r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu nr 32 położonego w budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 38 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3145/22 z dnia 15 lutego 2022r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 3144/22 z dnia 14 lutego 2022r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej
 • Zarządzenie Nr 3143/22 z dnia 14 lutego 2022r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Jędrzejewo, w obrębie Nr 6 „Kostrogaj Rolniczy”, oznaczonych nr ewid. działek: 8/2 i 9/2 oraz powołania komisji przetargowej.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia