Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: styczeń 2022
 • Zarządzenie Nr 3092/22 z dnia 24 stycznia 2022r.
  w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" w Płocku część I
 • Zarządzenie Nr 3091/22 z dnia 21 stycznia 2022r.
  w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania projektu dokumentu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 rok”
 • Zarządzenie Nr 3090/22 z dnia 21 stycznia 2022r.
  w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z toalet kontenerowych zlokalizowany na terenie miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 3089/22 z dnia 21 stycznia 2022r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 3088/22 z dnia 21 stycznia 2022r.
  w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka, która w dniach od 24 stycznia 2022r. do 27 stycznia 2022r. będzie pełniła dyżur.
 • Zarządzenie Nr 3087/22 z dnia 20 stycznia 2022r.
  wyrażenia zgody na zamianę wzajemną lokali mieszkalnych między najemcami lokali : przy ul. Al. Armii Krajowej 68B m 8 oraz przy ul. Al. Armii Krajowej 54 m 7 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3086/22 z dnia 20 stycznia 2022r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3058/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 3085/22 z dnia 20 stycznia 2022r.
  w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2022-2024.
 • Zarządzenie Nr 3084/22 z dnia 20 stycznia 2022r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Andrzeja Drętkiewicza, w obrębie Nr 1, oznaczonych nr ewid. działek: 568/44, 568/49, 568/51, 609/1 oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 3082/22 z dnia 20 stycznia 2022r.
  prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności lokalu mieszkalnego numer 2 położonego w Płocku przy ul. Kilińskiego 27, stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 50,82 m2 i powierzchni pomieszczenia przynależnego – piwnicy o pow. 2,68 m2, z którego własnością związany jest udział wynoszący 5350/134964 części wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie własności działek, na których usytuowany jest budynek mieszkalny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 651/4, 651/6.
 • Zarządzenie Nr 3081/22 z dnia 19 stycznia 2022r.
  w sprawie: ustanowienia okazjonalnego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3080/22 z dnia 19 stycznia 2022r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, położonej w Płocku (obręb 1) oznaczonej jako działka nr 2674 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 3079/22 z dnia 19 stycznia 2022r.
  w sprawie uchylenia zarządzenia nr 2682/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 września 2021 roku oraz wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock oznaczonych jako działka nr 499/1, działka nr 525/4 i 525/3 położonych w Płocku (obr. 1), odpłatną służebnością gruntową, służebnością nadwieszenia balkonów i służebnością posadowienia ław fundamentowych.
 • Zarządzenie Nr 3078/22 z dnia 19 stycznia 2022r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, położonych w Płocku przy ul. św. Floriana (obręb 1) oznaczonych jako działki nr 3707/57, nr 3707/58 i nr 3707/14 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 3077/22 z dnia 19 stycznia 2022r.
  z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4673/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o rozdysponowanie nieruchomości gminnych oraz ustalania czynszu i opłat za ich udostępnianie” zmienionego Zarządzeniem Nr 187/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 239/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 321/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 lutego 2019 roku , Zarządzeniem Nr 636/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 914/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 968/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 1896/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 2135/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2189/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2202/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2279/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2468/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2661/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 września 2021 roku i Zarządzeniem Nr 3003/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 3076/22 z dnia 19 stycznia 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3075/22 z dnia 19 stycznia 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 3074/22 z dnia 19 stycznia 2022r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 3073/22 z dnia 19 stycznia 2022r.
  w sprawie ustalenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3072/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3071/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
  w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 2835/2021 z dnia 16.11.2021 r. w sprawie nabycia przez Gminę – Miasto Płock prawa własności lokali usługowych nr 1, nr 2, nr 3 położonych w Płocku w budynku zlokalizowanym przy ulicy Synagogalnej 4, stanowiących własność Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3070/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
  w sprawie upoważnienia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w uchwale nr 636/XXXVII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2022 – 2049 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 • Zarządzenie Nr 3069/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
  w sprawie: upoważnienia kierowników miejskich jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków bieżących jednostki na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3068/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3067/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses na 2022 rok.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia