Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: styczeń 2021
 • Zarządzenie Nr 2142/21 z dnia 29 stycznia 2021r.
  w sprawie roztrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb róznych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, w roku 2021.
 • Zarządzenie Nr 2141/21 z dnia 29 stycznia 2021r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2140/21 z dnia 29 stycznia 2021r.
  w sprawie: powołania Komisji Odwoławczej
 • Zarządzenie Nr 2139/21 z dnia 29 stycznia 2021r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 2138/21 z dnia 29 stycznia 2021r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.
 • Zarządzenie Nr 2136/21 z dnia 28 stycznia 2021r.
  w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 2135/21 z dnia 27 stycznia 2021r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4673/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o rozdysponowanie nieruchomości gminnych oraz ustalania czynszu i opłat za ich udostępnianie” zmienionego Zarządzeniem Nr 187/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 239/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 321/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 lutego 2019 roku , Zarządzeniem Nr 636/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 914/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 968/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 października 2019 roku i Zarządzeniem Nr 1896/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 listopada 2020 roku.
 • Zarządzenie Nr 2133/21 z dnia 25 stycznia 2021r.
  w sprawie: wskazania Pani Wioletty Lubomskiej do zawarcia z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. umowy najmu lokalu czynszowego nr 2 położonego w budynku przy ul. Armii Krajowej 66 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2131/21 z dnia 25 stycznia 2021r.
  w sprawie: ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania, obowiązującej w roku 2021 oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 • Zarządzenie Nr 2130/21 z dnia 25 stycznia 2021r.
  w sprawie:wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego na rzecz Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2128/21 z dnia 22 stycznia 2021r.
  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 2127/21 z dnia 22 stycznia 2021r.
  w sprawie wniosku Pana Mariusza Dziugieł o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Kwiatowej 19 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2126/21 z dnia 22 stycznia 2021r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizaję zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 2125/21 z dnia 21 stycznia 2021r.
  w sprawie: ustalenia wysokości czynszu lub opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • Zarządzenie Nr 2124/21 z dnia 21 stycznia 2021r.
  w sprawie: wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ul. Otolińskiej 6, stanowiącym własność Gminy-Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 2123/21 z dnia 20 stycznia 2021r.
  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2122/21 z dnia 20 stycznia 2021r.
  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 2121/21 z dnia 20 stycznia 2021r.
  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 2120/21 z dnia 19 stycznia 2021r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 2119/21 z dnia 19 stycznia 2021r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki „Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakladowego.
 • Zarządzenie Nr 2117/21 z dnia 19 stycznia 2021r.
  w sprawie składania wniosków dotyczących zmian w budżecie miasta Płocka oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka, miejskie jednostki budżetowe i miejskie instytucje kultury.
 • Zarządzenie Nr 2116/21 z dnia 19 stycznia 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 2115/21 z dnia 19 stycznia 2021r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku.
 • Zarządzenie Nr 2114/21 z dnia 18 stycznia 2021r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 2113/21 z dnia 18 stycznia 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok – po stronie wydatków
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia