Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: styczeń 2021
 • Zarządzenie Nr 2112/21 z dnia 18 stycznia 2021r.
  w sprawie: upoważnienia kierowników miejskich jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków bieżących jednostki na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2111/21 z dnia 18 stycznia 2021r.
  w sprawie upoważnienia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w uchwale nr 442/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2021 – 2049 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 • Zarządzenie Nr 2110/21 z dnia 18 stycznia 2021r.
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych na 2021 rok dostosowanych do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 2109/21 z dnia 18 stycznia 2021r.
  w sprawie: wyznaczenia apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka, która w dniach od 23 stycznia 2021r. do 25 stycznia 2021r. będzie pełniła dyżur.
 • Zarządzenie Nr 2108/21 z dnia 18 stycznia 2021r.
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 2107/21 z dnia 15 stycznia 2021r.
  w sprawie: przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 2106/21 z dnia 15 stycznia 2021r.
  w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 2105/21 z dnia 15 stycznia 2021r.
  w sprawie:zaopiniowania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2104/21 z dnia 15 stycznia 2021r.
  w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2103/21 z dnia 18 stycznia 2021r.
  w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2102/21 z dnia 15 stycznia 2021r.
  w sprawie:zaopiniowania planu finansowego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2101/21 z dnia 15 stycznia 2021r.
  w sprawie:zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2100/21 z dnia 14 stycznia 2021r.
  w sprawie: przyjęcia "Wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2021-2023"
 • Zarządzenie Nr 2099/21 z dnia 14 stycznia 2021r.
  w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 2097/21 z dnia 14 stycznia 2021r.
  w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2021
 • Zarządzenie Nr 2096/21 z dnia 14 stycznia 2021r.
  w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2021.
 • Zarządzenie Nr 2095/21 z dnia 14 stycznia 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie – Miasto Płock nieruchomości o numerach ewidencyjnych 2670/40 i 2670/49 w Obrębie 1 „Podolszyce - Borowiczki”
 • Zarządzenie Nr 2094/21 z dnia 13 stycznia 2021r.
  w sprawie zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej
 • Zarządzenie Nr 2093/21 z dnia 13 stycznia 2021r.
  w sprawie: rozbiórki dwóch budynków użytkowych: położonego w Płocku przy Placu Nowy Rynek 1 na działce o nr ew. 263/2 obręb 8 oraz położonego w Płocku przy ul. Królewieckiej na działce o nr ew. 262/13 obręb 8
 • Zarządzenie Nr 2092/21 z dnia 11 stycznia 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.
 • Zarządzenie Nr 2091/21 z dnia 11 stycznia 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2020
 • Zarządzenie Nr 2090/21 z dnia 08 stycznia 2021r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r., nr 740/2019 z dnia 25.07.2019r., nr 798/2019 z dnia 23.08.2019r., nr 868/2019 z dnia 25.09.2019r., nr 911/2019 z dnia 08.10.2019r., nr 1014/2019 z dnia 12.11.2019r., nr 1496/2020 z dnia 29.05.2020r., nr 1883/2020 z dnia 04.11.2020r., nr 1894/2020 z dnia 09.11.2020r., nr 1930/2020 z dnia 20.11.2020r., nr 1957/2020 z dnia 02.12.2020r., nr 2046/2020 z dnia 22.12.2020r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2089/21 z dnia 08 stycznia 2021r.
  w sprawie zwolnienia najemcy lokalu mieszkalnego nr 71 przy ul. Polnej 18 w Płocku z obowiązku wpłaty kaucji mieszkaniowej.
 • Zarządzenie Nr 2088/21 z dnia 08 stycznia 2021r.
  w sprawie wniosku Państwa Doroty i Sławomira Borkowskich o wynajęcie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Jerozolimskiej 20 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2087/21 z dnia 08 stycznia 2021r.
  w sprawie : wynajęcia lokalu nr 87 położonego w budynku przy ul. Jaśminowej 1 w Płocku.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia