Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: listopad 2022
 • Zarządzenie Nr 3826/22 z dnia 24 listopada 2022r.
  w sprawie: ustalenia cen sprzedaży lokali komunalnych wraz z udziałem w gruncie.
 • Zarządzenie Nr 3825/22 z dnia 24 listopada 2022r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2794/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie: użyczenia lokalu użytkowego mieszczącego się przy ul. T. Gajcego 7 w Płocku, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko – Powiatowy.
 • Zarządzenie Nr 3824/22 z dnia 24 listopada 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2858/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zasad tworzenia i realizacji planu remontów budynków i lokali w zakresie zadań Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Zarządzenie Nr 3823/22 z dnia 24 listopada 2022r.
  w sprawie wprowadzenia "Instrukcji określającej zasady oraz przepływ informacji w zakresie przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych".
 • Zarządzenie Nr 3822/22 z dnia 23 listopada 2022r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 3821/22 z dnia 23 listopada 2022r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock, odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 3820/22 z dnia 22 listopada 2022r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 3819/22 z dnia 22 listopada 2022r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 3818/22 z dnia 22 listopada 2022r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4673/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o rozdysponowanie nieruchomości gminnych oraz ustalania czynszu i opłat za ich udostępnianie” zmienionego Zarządzeniem Nr 187/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 239/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 321/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 lutego 2019 roku , Zarządzeniem Nr 636/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 914/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 968/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 1896/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 2135/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2189/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2202/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2279/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2468/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2661/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 września 2021 roku, Zarządzeniem Nr 3003/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 3077/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 3263/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 3401/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 czerwca 2022 roku i Zarządzeniem Nr 3758/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 października 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 3817/22 z dnia 22 listopada 2022r.
  w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 1744/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. programowania i wdrażania działań Miasta Płocka na rzecz klimatu i energii
 • Zarządzenie Nr 3816/22 z dnia 22 listopada 2022r.
  w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2023 i powołania Komisji Konkursowej.
 • Zarządzenie Nr 3815/22 z dnia 21 listopada 2022r.
  w sprawie akceptacji ceny rocznego czynszu dzierżawnego z tytułu wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Płocku przy ul. Łukasiewicza (obr.4), stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy – Miasto Płock, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 235/1, 235/2, 235/3, na których zlokalizowany jest obiekt „Stadion im. Kazimierza Górskiego” w Płocku wraz z budynkami, budowlami, urządzeniami i środkami trwałymi posadowionymi na tych nieruchomościach z przeznaczeniem na cele statutowe spółki.
 • Zarządzenie Nr 3814/22 z dnia 21 listopada 2022r.
  w sprawie ogłoszenia wyników konkursu „Senior Godny Naśladowania”
 • Zarządzenie Nr 3813/22 z dnia 18 listopada 2022r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 3812/22 z dnia 18 listopada 2022r.
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2022.
 • Zarządzenie Nr 3811/22 z dnia 18 listopada 2022r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2023 r.
 • Zarządzenie Nr 3810/22 z dnia 17 listopada 2022r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 483/5 położonej w Płocku (obr. 8 – Śródmieście), stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock, odpłatną służebnością nadwieszenia gzymsu elewacyjnego, na czas nieoznaczony
 • Zarządzenie Nr 3809/22 z dnia 17 listopada 2022r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3641/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 3808/22 z dnia 17 listopada 2022r.
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2022.
 • Zarządzenie Nr 3807/22 z dnia 16 listopada 2022r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 3806/22 z dnia 16 listopada 2022r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 3805/22 z dnia 15 listopada 2022r.
  w sprawie: powołania komisji sprawdzającej złożone wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków oraz wnioski o udzielenie dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji
 • Zarządzenie Nr 3804/22 z dnia 15 listopada 2022r.
  w sprawie: projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 3803/22 z dnia 15 listopada 2022r.
  w sprawie: sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2023 – 2049.
 • Zarządzenie Nr 3802/22 z dnia 14 listopada 2022r.
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2022 - 2049
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia