Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: zarządzenia z 2008 roku
 • Zarządzenie Nr 3091/09 z dnia 18 marca 2009r.
  w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3090/09 z dnia 18 marca 2009r.
  w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3089/09 z dnia 18 marca 2009r.
  w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3088/09 z dnia 18 marca 2009r.
  w sprawie wyznaczenia liczby i wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 07 czerwca 2009 roku.
 • Zarządzenie Nr 3087/09 z dnia 18 marca 2009r.
  w sprawie wyznaczenia liczby i wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych dotyczących wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 07 czerwca 2009 roku.
 • Zarządzenie Nr 3086/09 z dnia 18 marca 2009r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 3085/09 z dnia 18 marca 2009r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy – Miasto Płock z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 3084/09 z dnia 18 marca 2009r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 3083/09 z dnia 18 marca 2009r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3020/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 lutego 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 3082/09 z dnia 18 marca 2009r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki Komunikacja Miejska Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy – Miasto Płock z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 3081/09 z dnia 18 marca 2009r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2813/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, na realizację zadań publicznych w ramach pomocy społecznej ogłoszonego Zarządzeniem Nr 2600/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2008r.
 • Zarządzenie Nr 3080/09 z dnia 16 marca 2009r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności lokali użytkowych wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i udziałem w prawie wieczystego użytkowania działki wchodzącej w skład nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Miasto - Płock z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 3078/09 z dnia 16 marca 2009r.
  w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta Płocka do wykonywania niektórych uprawnień zwierzchnika służbowego
 • Zarządzenie Nr 3074/09 z dnia 13 marca 2009r.
  w sprawie: powołania Zespołu opracowującego Politykę Edukacyjną Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 3072/09 z dnia 13 marca 2009r.
  w sprawie: przeprowadzenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 3070/09 z dnia 12 marca 2009r.
  w sprawie wynajęcia lokalu socjalnego nr 312 położonego w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3069/09 z dnia 12 marca 2009r.
  w sprawie wynajęcia lokalu socjalnego nr 303 położonego w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3068/09 z dnia 12 marca 2009r.
  w sprawie wniosku Ewy Chonchera o umorzenie kaucji mieszkaniowej naliczonej z tytułu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Słowackiego 23
 • Zarządzenie Nr 3067/09 z dnia 12 marca 2009r.
  w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy ul. Rybaki w Płocku stanowiącej własność Gminy -Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 3066/09 z dnia 12 marca 2009r.
  w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 3065/09 z dnia 12 marca 2009r.
  w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3064/09 z dnia 12 marca 2009r.
  Dnia 12 marca 2009r. Prezydent Miasta Płocka wydał Zarządzenie Nr 3064/09 w sprawie nabycia przez Gminę- Miasto Płock prawa własności nieruchomości położonej w Płocku przy ul.Polnej.*
 • Zarządzenie Nr 3063/09 z dnia 11 marca 2009r.
  w sprawie: ponowienia czynności planistycznych związanych ze sporządzeniem projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3062/09 z dnia 10 marca 2009r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych do używania dla Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
 • Zarządzenie Nr 3060/09 z dnia 10 marca 2009r.
  Dnia 10 marca 2009r. Prezydent Miasta Płocka wydał Zarządzenie Nr 3060/09 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie spłaty należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa za lata 2005-2008.*