Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: zarządzenia z 2008 roku
 • Zarządzenie Nr 1419/08 z dnia 17 stycznia 2008r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 245 położonej w Płocku przy ul. Gwardii Ludowej stanowiącej własność Gminy Płock odpłatną służebnością gruntową przejścia i przejazdu wraz z lokalizacją wjazdu od ulicy Gwardii Ludowej na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 244 położonej w Płocku przy ul. Gwardii Ludowej stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Inwestycji Komunalnych spółka jawna Patryk i Jerzy Dzwonek.
 • Zarządzenie Nr 1418/08 z dnia 16 stycznia 2008r.
  w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1417/08 z dnia 16 stycznia 2008r.
  w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 37 w Płocku do czasu powierzenia stanowiska dyrektora.
 • Zarządzenie Nr 1416/08 z dnia 16 stycznia 2008r.
  w sprawie: kryteriów, jakie powinni spełniać kandydaci na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Miasta Płocka, reprezentujący Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 1415/08 z dnia 16 stycznia 2008r.
  w sprawie instrukcji obiegu dokumentów związanych z organizacją prac społecznie użytecznych przez Urząd Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 1414/08 z dnia 16 stycznia 2008r.
  w sprawie :oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 363/16 przy ul. Miodowej
 • Zarządzenie Nr 1413/08 z dnia 16 stycznia 2008r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na pokrycie opłat sądowych wieczystoksięgowych wpisów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1412/08 z dnia 15 stycznia 2008r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki Komunikacja Miejska – Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 1411/08 z dnia 15 stycznia 2008r.
  w sprawie wyrażenia zgody na wyjazd w dniach 15-20 stycznia 2008 roku przedstawiciela miasta Płocka do miejscowości Hard (Austria) i St. Gallen (Szwajcaria).
 • Zarządzenie Nr 1410/08 z dnia 11 stycznia 2008r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie na czas określony pomieszczeń o ogólnej powierzchni 161,28 m2 mieszczących się na parterze przy ul. Piekarskiej 7 Muzeum Mazowieckiemu z przeznaczeniem na magazyn sprzętu wystawienniczego i ewakuacyjnego
 • Zarządzenie Nr 1409/08 z dnia 11 stycznia 2008r.
  w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej przy ul. Semestralnej będącej własnością Gminy Płock.
 • Zarządzenie Nr 1408/08 z dnia 11 stycznia 2008r.
  w sprawie : wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy ul. Dobrzykowskiej w Płocku stanowiącej własność Gminy Płock.
 • Zarządzenie Nr 1407/08 z dnia 10 stycznia 2008r.
  w sprawie : naliczenia opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu zlokalizowanego przy ulicy 3 Maja w Płocku będącego własnością Gminy Płock.
 • Zarządzenie Nr 1406/08 z dnia 10 stycznia 2008r.
  w sprawie : zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1118/07 z dnia 12 października 2007r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy ul. Mickiewicza stanowiącej własność Gminy Płock.
 • Zarządzenie Nr 1405/08 z dnia 09 stycznia 2008r.
  w sprawie: zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych
 • Zarządzenie Nr 1404/08 z dnia 09 stycznia 2008r.
  w sprawie: ustalenia limitu zatrudnienia w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1403/08 z dnia 08 stycznia 2008r.
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 1402/08 z dnia 08 stycznia 2008r.
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 1401/08 z dnia 08 stycznia 2008r.
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 1400/08 z dnia 08 stycznia 2008r.
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 1399/08 z dnia 08 stycznia 2008r.
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 1398/08 z dnia 08 stycznia 2008r.
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki i realizowanych przez nią zadań w 2008 roku.
 • Zarządzenie Nr 1397/08 z dnia 08 stycznia 2008r.
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 1396/08 z dnia 08 stycznia 2008r.
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 1395/08 z dnia 08 stycznia 2008r.
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2008 rok.