Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (brak druku) o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien zawierać:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 3. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.


WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć:

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o treści określonej w art. 9c ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 3. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwienia sprawy związanej   z dokonaniem wpisu do rejestru, niezbędny w przypadku załatwiania tych czynności   przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). Z obowiązku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny i współdomownicy wnioskodawcy.
 4. dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.


WYSOKOŚĆ OPŁATY:  
1. Opłata skarbowa od dokonania wpisu: 50 zł.

Uwaga: Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 roku posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

kwotatytuł płatności
50,00 zł opłata skarbowa od dokonania wpisu zapłać online


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 7 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaświadczenie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 14.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska przed odpadami, pok. E-32, piętro-I,  bud. E.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania wpisu w rejestrze działalności regulowanej, zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia wskazanego w art. 9i lub 9j.
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;                                                      
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy art. 9c ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 8 lat temu (poniedziałek, 27 lipca 2015, godzina 11:57)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 698 013
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 29 czerwca 2022, godzina 11:02
 • Historia aktualizacji

 • 29 czerwca 2022, godzina 11:02 Aktualizacja dokumentu
  16 lutego 2022, godzina 09:24 Aktualizacja dokumentu
  30 września 2021, godzina 16:55 Aktualizacja dokumentu
  30 września 2021, godzina 16:44 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:23 Aktualizacja dokumentu
  18 marca 2021, godzina 15:07 Aktualizacja dokumentu
  13 marca 2020, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  12 marca 2020, godzina 17:26 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  14 lutego 2020, godzina 08:25 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2019, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2018, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2018, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2018, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 12:06 Aktualizacja danych
  05 marca 2018, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 16:05 Aktualizacja danych
  29 marca 2016, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  29 marca 2016, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  09 września 2015, godzina 08:47 Aktualizacja danych
  27 lipca 2015, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  27 lipca 2015, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  27 lipca 2015, godzina 13:01 Aktualizacja danych
Podobne sprawy