Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Miasta Płocka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
UWAGA! Zmiana terminu składania wniosków: 28.05.2018 r., godz. 10.00
Informacja: Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na prośbę zainteresowanych Wykonawców umożliwia, przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, wykonanie ponownej wizji lokalnej w obiektach objętych ww. zadaniem w celu wykonania rzetelnej inwentaryzacji modernizowanych obiektów, a tym samym prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

Data: 2018-04-10
Dokumenty: