Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: Zarządzenia z 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 2888/17 z dnia 09 stycznia 2017r.
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; w latach 2017 – 2019
 • Zarządzenie Nr 2887/17 z dnia 09 stycznia 2017r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2017 - 2019
 • Zarządzenie Nr 2885/17 z dnia 04 stycznia 2017r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Zarządowi Dróg J.B. działek o numerach ewidencyjnych: 1487/2, 2168, 293/15, 293/21, 293/23, 3206/1, 3181/2, 3184, 3185, 293/109, 293/211, 293/222, 293/34, 2901/19, 2901/86, 2901/7, 2901/87, 3602, 2824, 3625/6, 3707/20, 3605/4, 526/10, 526/7, 204, 250, 152, 150/1, 148/6, 148/1, 148/2, 220/5, 361/7, 361/5, 248, 283, 323, 265, 367/2, 367/1, 375, 377/3, 223/2, 223/3, 223/1, 835, 829, 830, 483/1, 394/137, 408/1, 510, 394/105, 394/89, 238/2, 507, 504/23, 1231/1, 398/1, 184, 307, 361, 487/2, 575, 576/11, 574, 308/4, 8, 15.
 • Zarządzenie Nr 2884/17 z dnia 04 stycznia 2017r.
  w sprawie :wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ulicy Żyznej 4 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2883/17 z dnia 04 stycznia 2017r.
  w sprawie wniosku Pani Moniki Twardowskiej o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 25 przy ul. Sienkiewicza 9 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2882/17 z dnia 04 stycznia 2017r.
  w sprawie :wynajęcia lokalu nr 26 położonego w budynku przy ulicy T. Kościuszki 5 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2881/17 z dnia 04 stycznia 2017r.
  w sprawie dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 2880/17 z dnia 04 stycznia 2017r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 2879/17 z dnia 04 stycznia 2017r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 2878/17 z dnia 04 stycznia 2017r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w zakresie likwidacji pieczęci, kart kryptograficznych i nośników pamięci z zaawansowanym podpisem elektronicznym w Urzędzie Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 2877/17 z dnia 04 stycznia 2017r.
  w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów oświatowych Gminy Miasta Płock z wyłączeniem Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Nr 1 i 2
 • Zarządzenie Nr 2876/17 z dnia 03 stycznia 2017r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki pod firmą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
 • Zarządzenie Nr 2875/17 z dnia 03 stycznia 2017r.
  w sprawie zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2874/17 z dnia 02 stycznia 2017r.
  w sprawie: powołania Zespołów zadaniowych oraz określenia obowiązków jego członków związanych z realizacją projektu pn.: „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 2 Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”
 • Zarządzenie Nr 2873/17 z dnia 02 stycznia 2017r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 2872/17 z dnia 02 stycznia 2017r.
  w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • Zarządzenie Nr 2871/17 z dnia 02 stycznia 2017r.
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wydawania i użytkowania zezwoleń w postaci identyfikatorów B upoważniających do wjazdu na ulice objęte zakazem ruchu na terenie Gminy-Miasto Płock