Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: maj 2021
 • Zarządzenie Nr 2399/21 z dnia 31 maja 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 2398/21 z dnia 31 maja 2021r.
  w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Płockiej Rady Seniorów na trzecią kadencję (2021-2025)
 • Zarządzenie Nr 2396/21 z dnia 28 maja 2021r.
  w sprawie : wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 143 przy ul. Pszczelej 2 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2395/21 z dnia 28 maja 2021r.
  w sprawie : zmiany zarządzenia nr 2154/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Nowy Rynek 14 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2394/21 z dnia 27 maja 2021r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu nr 45 położonego w budynku przy ulicy Gen. Franciszka Kleeberga 1A w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2393/21 z dnia 27 maja 2021r.
  w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 2392/21 z dnia 26 maja 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2391/21 z dnia 25 maja 2021r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2021 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 2390/21 z dnia 25 maja 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2360 o pow. 745 m2, położona w Płocku przy ul. Piaskowej, obręb Nr 12 "RADZIWIE" oraz powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 2389/21 z dnia 25 maja 2021r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021roku.
 • Zarządzenie Nr 2388/21 z dnia 25 maja 2021r.
  w sprawie uzgodnienia z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/22, w tym terminów składania dokumentów.
 • Zarządzenie Nr 2387/21 z dnia 24 maja 2021r.
  w sprawie wniosku Pana Tomasza Siekierka o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 3/2 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2386/21 z dnia 21 maja 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 2385/21 z dnia 21 maja 2021r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym organizowania wypoczynku dla osób niepełnosprawnych w 2021r.
 • Zarządzenie Nr 2384/21 z dnia 20 maja 2021r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu nr 1 położonego w budynku przy ul. Gen. Franciszka Kleeberga 1A w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2383/21 z dnia 20 maja 2021r.
  zmieniające zarządzenie nr 1470/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 maja 2020r.
 • Zarządzenie Nr 2382/21 z dnia 20 maja 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku działek o numerach ewidencyjnych: 792, 777/13, 1024/26, 555/1, 555/2, 439, 554, 516, 479/3, 479/4, 479/5, 1109, 481/1, 515, 777/5, 754, 662, 652/1, 652/2 obręb 10 – „Podolszyce”, 2167/11, 2170, 2184, 2653/10 obręb 1 – „Podolszyce - Borowiczki”
 • Zarządzenie Nr 2381/21 z dnia 17 maja 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 2380/21 z dnia 17 maja 2021r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 2379/21 z dnia 17 maja 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku na okres od 19.05.2021 roku do 18.05.2024 roku umowy najmu gruntu o powierzchni 3 m², zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 846 i 850, będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2378/21 z dnia 17 maja 2021r.
  w sprawie: oddania w dyspozycję pomieszczeń użytkowych mieszczących się w budynku przy ul. Polnej 25, Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2377/21 z dnia 17 maja 2021r.
  w sprawie akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 12 o powierzchni 5,0532 ha, położonej w Płocku przy ul. Jędrzejewo w Obrębie 6 „Kostrogaj Rolniczy” objętej Księgą wieczystą KW PL1P/00073755/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 2376/21 z dnia 14 maja 2021r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r., nr 740/2019 z dnia 25.07.2019r., nr 798/2019 z dnia 23.08.2019r., nr 868/2019 z dnia 25.09.2019r., nr 911/2019 z dnia 08.10.2019r., nr 1014/2019 z dnia 12.11.2019r., nr 1496/2020 z dnia 29.05.2020r., nr 1883/2020 z dnia 04.11.2020r., nr 1894/2020 z dnia 09.11.2020r., nr 1930/2020 z dnia 20.11.2020r., nr 1957/2020 z dnia 02.12.2020r., nr 2046/2020 z dnia 22.12.2020r., nr 2090/2021 z dnia 08.01.2021r., nr 2176/2021 z dnia 11.02.2021r., nr 2260/2021 z dnia 25.03.2021r., 2292/2021 z dnia 01.04.2021r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2375/21 z dnia 14 maja 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 2374/21 z dnia 13 maja 2021r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 354/2 położonej w Płocku (obr. 8 – Śródmieście), stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock, odpłatną służebnością gruntową na czas nieoznaczony.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia