Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: marzec 2021
 • Zarządzenie Nr 2287/21 z dnia 31 marca 2021r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2286/21 z dnia 31 marca 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2285/21 z dnia 31 marca 2021r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie: zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę - Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 2284/21 z dnia 31 marca 2021r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 375/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Płockiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, zmienionej uchwałą nr 88/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 2282/21 z dnia 31 marca 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 2281/21 z dnia 31 marca 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021
 • Zarządzenie Nr 2280/21 z dnia 30 marca 2021r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitu zatrudnienia w Żłobku Miejskim Nr 3 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2279/21 z dnia 29 marca 2021r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4673/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o rozdysponowanie nieruchomości gminnych oraz ustalania czynszu i opłat za ich udostępnianie” zmienionego Zarządzeniem Nr 187/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 239/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 321/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 lutego 2019 roku , Zarządzeniem Nr 636/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 914/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 968/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 1896/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 2135/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2189/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lutego 2021 roku i Zarządzeniem Nr 2202/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 2278/21 z dnia 29 marca 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok – po stronie dochodów i wydatków
 • Zarządzenie Nr 2277/21 z dnia 26 marca 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę wzajemną między najemcami lokali mieszkalnych przy ul. Nowy Rynek 14 m 25 i przy ul. Pszczelej 2 m 124 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2276/21 z dnia 26 marca 2021r.
  w sprawie: wskazania lokali przeznaczonych do realizacji Programu pod nazwą "Mieszkania na start" w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2275/21 z dnia 26 marca 2021r.
  w sprawie: określenia zasad wskazywania osób do zawierania umów najmu z towarzystwami budownictwa społecznego, w lokalach będących w dyspozycji gminy Płock w związku z zawarciem umowy, o której mowa w art. 29 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
 • Zarządzenie Nr 2274/21 z dnia 26 marca 2021r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2273/21 z dnia 26 marca 2021r.
  w sprawie: określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gminę Płock w budynku Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2272/21 z dnia 26 marca 2021r.
  w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2271/21 z dnia 26 marca 2021r.
  w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2270/21 z dnia 26 marca 2021r.
  w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2269/21 z dnia 26 marca 2021r.
  w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2268/21 z dnia 26 marca 2021r.
  w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2267/21 z dnia 26 marca 2021r.
  w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia I w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2266/21 z dnia 26 marca 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie – Miasto Płock nieruchomości o numerach ewidencyjnych: 1010/20, 1010/22, 1010/24, 1010/26, 1010/28, 376/14, 376/15, obręb 8 – „Śródmieście”.
 • Zarządzenie Nr 2265/21 z dnia 26 marca 2021r.
  w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 2264/21 z dnia 25 marca 2021r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 2263/21 z dnia 25 marca 2021r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 2262/21 z dnia 25 marca 2021r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Szkole Podstawowej nr 2 im. Książąt Mazowieckich w Płocku oraz Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku - pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach realizacji projektu pn.:" Poszerzamy horyzonty- rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia