Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: marzec 2021
 • Zarządzenie Nr 2261/21 z dnia 25 marca 2021r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 1678/2020 z dnia 07 sierpnia 2020r w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego oraz określenia obowiązków jego członków związanych z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.
 • Zarządzenie Nr 2260/21 z dnia 25 marca 2021r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r., nr 740/2019 z dnia 25.07.2019r., nr 798/2019 z dnia 23.08.2019r., nr 868/2019 z dnia 25.09.2019r., nr 911/2019 z dnia 08.10.2019r., nr 1014/2019 z dnia 12.11.2019r., nr 1496/2020 z dnia 29.05.2020r., nr 1883/2020 z dnia 04.11.2020r., nr 1894/2020 z dnia 09.11.2020r., nr 1930/2020 z dnia 20.11.2020r., nr 1957/2020 z dnia 02.12.2020r., nr 2046/2020 z dnia 22.12.2020r., nr 2090/2021 z dnia 8.01.2021r., nr 2176/2021 z dnia 11.02.2021r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2259/21 z dnia 24 marca 2021r.
  w sprawie zmiany "Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy-Miasto Płock"
 • Zarządzenie Nr 2258/21 z dnia 24 marca 2021r.
  w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.
 • Zarządzenie Nr 2257/21 z dnia 23 marca 2021r.
  w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2256/21 z dnia 23 marca 2021r.
  w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2255/21 z dnia 23 marca 2021r.
  w sprawie: określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gminę Płock w budynku Kazimierza Wielkiego 25 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2254/21 z dnia 22 marca 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku działek o numerach ewidencyjnych: 1087/21, 973/1, 1087/7, 1087/9, 1087/10, 1089/3, 1087/13, 1061, 426/9, 427/1, 427/2, 428/5, 425, 430/1 obręb 1 – „Podolszyce - Borowiczki”, 218/243, 349/6, 218/193, 376/1, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 886/2, 966/3, 966/4, 967/1, 387/5, 412/1, 411/2, 408/2, 405/4, 403/2, 402/1, 401/2, 400/1, 399/2, 398/5, 398/3, 397/2, 396/1, 395/2, 394/3, 393/2, 391/1, 390/4, 391/3, 386/2, 387/3 obręb 9 - „Wyszogrodzka”, 512/7, 1011/15, obręb 8 - „Śródmieście”.
 • Zarządzenie Nr 2253/21 z dnia 19 marca 2021r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie ustanowienia drzew pomnikami przyrody
 • Zarządzenie Nr 2252/21 z dnia 18 marca 2021r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2021 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 2251/21 z dnia 18 marca 2021r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Płock”.
 • Zarządzenie Nr 2250/21 z dnia 18 marca 2021r.
  w sprawie wniosku Pana Andrzeja Urbańskiego o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 27 położonego w budynku przy ul. Al. Stanisława Jachowicza 42 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2249/21 z dnia 18 marca 2021r.
  w sprawie określenia wzoru wniosku o przedłużenie umowy podnajmu lokalu mieszkalnego z programu „Mieszkania na start”.
 • Zarządzenie Nr 2247/21 z dnia 17 marca 2021r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta Płocka do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z budynków Urzędu Miasta Płock
 • Zarządzenie Nr 2246/21 z dnia 16 marca 2021r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki pod firmą Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 2245/21 z dnia 16 marca 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 2244/21 z dnia 16 marca 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 2243/21 z dnia 15 marca 2021r.
  w sprawie wniosku Pani Reginy Ożóg o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Popłacińskiej 42 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2242/21 z dnia 15 marca 2021r.
  w sprawie wniosku Państwa Elżbiety i Jacka Piotrowskich o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Szpitalnej 7A w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2241/21 z dnia 15 marca 2021r.
  w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 2240/21 z dnia 12 marca 2021r.
  w sprawie wniosku Pani Sylwii Siwak o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 43 przy ul. Józefa Kwiatka 59 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2239/21 z dnia 12 marca 2021r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie placówkom oświatowym prowadzonym przez Gminę Miasto Płock – monitora interaktywnego z podstawą jezdną oraz projektorów multimedialnych z ekranem, otrzymanych w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawartej z Województwem Mazowieckim
 • Zarządzenie Nr 2238/21 z dnia 11 marca 2021r.
  w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 2237/21 z dnia 11 marca 2021r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 2236/21 z dnia 10 marca 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok – po stronie wydatków
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia