Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: styczeń 2022
 • Zarządzenie Nr 3117/22 z dnia 31 stycznia 2022r.
  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, w roku 2022.
 • Zarządzenie Nr 3116/22 z dnia 31 stycznia 2022r.
  w sprawie: ustalenia limitu zatrudnienia w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3115/22 z dnia 31 stycznia 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022
 • Zarządzenie Nr 3114/22 z dnia 31 stycznia 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 3113/22 z dnia 31 stycznia 2022r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 3112/22 z dnia 31 stycznia 2022r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 3111/22 z dnia 31 stycznia 2022r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3110/22 z dnia 31 stycznia 2022r.
  w sprawie ogłoszenia wyników II konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2022.
 • Zarządzenie Nr 3109/22 z dnia 28 stycznia 2022r.
  w sprawie: ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania, obowiązującej w roku 2022 oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 • Zarządzenie Nr 3108/22 z dnia 28 stycznia 2022r.
  w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników II konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2022.
 • Zarządzenie Nr 3107/22 z dnia 28 stycznia 2022r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 3106/22 z dnia 28 stycznia 2022r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 3105/22 z dnia 28 stycznia 2022r.
  w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej na terenie Miasta Płocka oraz poboru opłaty skarbowej w Urzędzie Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 3104/22 z dnia 28 stycznia 2022r.
  w sprawie: wprowadzenia REGULAMINU PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Urzędzie Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 3103/22 z dnia 28 stycznia 2022r.
  w sprawie: wprowadzenia REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 130.000,00 ZŁ NETTO w Urzędzie Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 3102/22 z dnia 28 stycznia 2022r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Zespołu ds. wdrożenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3101/22 z dnia 28 stycznia 2022r.
  w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej, w ramach usługi transportu publicznego realizowanej przez Gminę - Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 3100/22 z dnia 28 stycznia 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r., nr 740/2019 z dnia 25.07.2019r., nr 798/2019 z dnia 23.08.2019r., nr 868/2019 z dnia 25.09.2019r., nr 911/2019 z dnia 08.10.2019r., nr 1014/2019 z dnia 12.11.2019r., nr 1496/2020 z dnia 29.05.2020r., nr 1883/2020 z dnia 04.11.2020r., nr 1894/2020 z dnia 09.11.2020r., nr 1930/2020 z dnia 20.11.2020r., nr 1957/2020 z dnia 02.12.2020r., nr 2046/2020 z dnia 22.12.2020r., nr 2090/2021 z dnia 08.01.2021r., nr 2176/2021 z dnia 11.02.2021r, nr 2260/2021 z dnia 25.03.2021r., nr 2292/2021 z dnia 01.04.2021r., nr 2376/2021 z dnia 14.05.2021r., nr 2415/2021 z dnia 07.06.2021r., nr 2614/2021 z dnia 31.08.2021, nr 2739/2021 z dnia 14.10.2021r., nr 2805/2021 z dnia 05.11.2021r. nr 2902/2021 z dnia 01.12.2021r., nr 2956/2021 z dnia 14.12.2021r., nr 2995/2021 z dnia 27.12.2021r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3099/22 z dnia 27 stycznia 2022r.
  w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 3098/22 z dnia 27 stycznia 2022r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok – po stronie dochodów i wydatków
 • Zarządzenie Nr 3097/22 z dnia 25 stycznia 2022r.
  w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3096/22 z dnia 25 stycznia 2022r.
  w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.
 • Zarządzenie Nr 3095/22 z dnia 25 stycznia 2022r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Liceum Ogólnokształcacego im.Marszałka Stanisława Małachowskiego przy ul.Małachowskiego 1 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3094/22 z dnia 25 stycznia 2022r.
  w sprawie ustalenia odpłatności za dzierżawę nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Płocku przy al. Armii Krajowej
 • Zarządzenie Nr 3093/22 z dnia 24 stycznia 2022r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z hipoteki przymusowej działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 20/102, obręb 0013 – „Kombinat”, o powierzchni 73.4417 ha, odłączenie jej z księgi wieczystej PL1P/00126322/7 i założenie dla niej nowej księgi wieczystej
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia