Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: listopad 2021
 • Zarządzenie Nr 2824/21 z dnia 15 listopada 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 2823/21 z dnia 15 listopada 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2822/21 z dnia 15 listopada 2021r.
  w sprawie: projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 2821/21 z dnia 15 listopada 2021r.
  w sprawie: sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2022 - 2049.
 • Zarządzenie Nr 2820/21 z dnia 15 listopada 2021r.
  w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji
 • Zarządzenie Nr 2819/21 z dnia 12 listopada 2021r.
  w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych za rok szkolny 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 2818/21 z dnia 12 listopada 2021r.
  w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • Zarządzenie Nr 2817/21 z dnia 10 listopada 2021r.
  w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2816/21 z dnia 10 listopada 2021r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2021 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 2815/21 z dnia 09 listopada 2021r.
  w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2814/21 z dnia 08 listopada 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock położonych w obrębie 8 – Śródmieście, oznaczonych jako działki nr ewid. 999/4, 999/5, 999/8 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 2813/21 z dnia 08 listopada 2021r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody - wiązu szypułkowego (Ulmus laevis) o obwodzie pnia w pierśnicy 306 cm (zmierzonym na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu) rosnącego za budynkiem sądu na terenie ciągu spacerowego na Skarpie Wiślanej, na działce o nr ewid. 991/22 w obrębie nr 8.
 • Zarządzenie Nr 2812/21 z dnia 08 listopada 2021r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1408/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 • Zarządzenie Nr 2811/21 z dnia 08 listopada 2021r.
  w sprawie nieodpłatnego przekazania do użytkowania środka trwałego Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku - Trzepowie
 • Zarządzenie Nr 2809/21 z dnia 08 listopada 2021r.
  w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności lokalu mieszkalnego numer 7 położonego w Płocku przy ul. Jakubowskiego 7, stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 45,12 m2, z prawem korzystania z piwnicy oznaczonej nr 7, z którego własnością związany jest udział wynoszący 4845/110233 części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie współwłasności działki, na której usytuowany jest budynek mieszkalny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 930/5
 • Zarządzenie Nr 2808/21 z dnia 08 listopada 2021r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2555/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2021 roku dotyczącego wyrażenia zgody, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Bielskiej 19 w obrębie Nr 8 „Śródmieście” oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 241/2 o pow. 453 m², KW PL1P/00070593/9 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 2807/21 z dnia 08 listopada 2021r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2321/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2021 roku dotyczącego wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Mazurskiej w Obrębie 1 „Podolszyce-Borowiczki” oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3352/4 oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 2806/21 z dnia 08 listopada 2021r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2477/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 lipca 2021 roku dotyczącego wyrażenia zgody, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Zielonej oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 2445 i 2444/4 o łącznej powierzchni 7345 m² przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej, zmienionego Zarządzeniem Nr 2556/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2477/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 lipca 2021 roku.
 • Zarządzenie Nr 2805/21 z dnia 05 listopada 2021r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r., nr 740/2019 z dnia 25.07.2019r., nr 798/2019 z dnia 23.08.2019r., nr 868/2019 z dnia 25.09.2019r., nr 911/2019 z dnia 08.10.2019r., nr 1014/2019 z dnia 12.11.2019r., nr 1496/2020 z dnia 29.05.2020r., nr 1883/2020 z dnia 04.11.2020r., nr 1894/2020 z dnia 09.11.2020r., nr 1930/2020 z dnia 20.11.2020r., nr 1957/2020 z dnia 02.12.2020r., nr 2046/2020 z dnia 22.12.2020r., nr 2090/2021 z dnia 08.01.2021r., nr 2176/2021 z dnia 11.02.2021r, nr 2260/2021 z dnia 25.03.2021r., nr 2292/2021 z dnia 01.04.2021r., nr 2376/2021 z dnia 14.05.2021r., nr 2415/2021 z dnia 07.06.2021r., nr 2614/2021 z dnia 31.08.2021, nr 2739/2021 z dnia 14.10.2021r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2804/21 z dnia 05 listopada 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku nieruchomości będących w jego trwałym zarządzie.
 • Zarządzenie Nr 2803/21 z dnia 05 listopada 2021r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1931/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23.11.2020 r. w/s zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na 2021 rok dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy, zmienionego Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2171/2021 z dnia 11.02.2021r., Nr 2293/2021 z dnia 02.04.2021r., Nr 2372/2021 z dnia 12.05.2021 r., Nr 2406/2021 z dnia 01.062021 r., Nr 2494/2021 z dnia 06.07.2021 r., 2615/2021 z dnia 31.08.2021 r. oraz Nr 2673/2021 z dnia 24 września 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 2802/21 z dnia 05 listopada 2021r.
  w sprawie: ustalenia okresu użytkowania wieczystego dla działki gruntu oznaczonej nr ewid. 694/53 o powierzchni 52 m.kw położonej w Płocku przy ul. Miodowej, stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 2801/21 z dnia 05 listopada 2021r.
  w sprawie: zmiany limitu zatrudnienia w Straży Miejskiej w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2800/21 z dnia 05 listopada 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021
 • Zarządzenie Nr 2799/21 z dnia 04 listopada 2021r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki o  nr ewidencyjnych 218/237, 218/176, 218/177, 218/178 o łącznej pow. 988m2 położonej w Płocku przy al. Jana Kilińskiego stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia