Projekty uchwał

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 26 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miasta Płocka poprowadzona w sposób zdalny. W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 poz. 861 ze zm.) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i samych radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności. Udziału w sesji nie wezmą również przedstawiciele spółek komunalnych oraz innych jednostek i instytucji (nie dotyczy podmiotów zaproszonych przez Prezydenta Miasta Płocka). Zainteresowane osoby będą mogły śledzić transmisję online na bieżąco na plock.eu.


Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Informacja na temat realizacji budowy sieci gazowniczej na terenie lewobrzeżnej części miasta.
4) Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Miasta Płocka z 25 czerwca 2021 roku.
5) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2021-2049 (druk nr 593),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2021 (druk nr 594),
3. przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku poprzez zmianę siedziby poradni (druk nr 569),
4. ogłoszenia roku 2022 w Płocku Rokiem Władysława Broniewskiego (druk nr 570),
5. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Płocku w celu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży (druk nr 571),
6. zmiany Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku (druk nr 572),
7. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 573),
8. zmiany uchwały nr 375/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz nadania regulaminu przyznawania nagrody, zmienionej uchwałami: nr 872/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014 r., nr 829/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r., nr 373/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 r. i nr 402/XXIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2020 r. (druk nr 574),
9. podniesienia wysokości wynagrodzenia przysługującego rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka na terenie Miasta Płocka (druk nr 575),
10. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2022-2024” (druk nr 576),
11. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2021-2026 (druk nr 577),
12. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanych w Płocku przy
ul. Dobrzykowskiej (obr. 12) (druk nr 578),
13. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanych w Płocku przy
ul. Dobrzykowskiej obr. 12 (druk nr 579),
14. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Otolińskiej (obr. 6) (druk nr 580),
15. określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto Płock oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym (druk nr 581),
16. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte (obr 7) (druk nr 582),
17. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, położonych w Płocku przy ul. Pszczelej (druk nr 583),
18. zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy-Miasta Płocka na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (druk nr 584),
19. likwidacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Jednostki Budżetowej w Płocku (druk nr 585),
20. wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki Gminy-Miasto Płock pod firmą: Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 586),
21. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Płocka (druk nr 587),
22. określenia szczegółowych warunków, formy i zakresu udzielania stypendium pod nazwą „Płockie Talenty” dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionym pobierającym naukę na terenie miasta Płocka (druk nr 588),
23. zmiany Uchwały nr 387/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku (obr. 9) oznaczonej nr ewidencyjnymi działek 14/16, 14/1, 11/2, 16/2, 16/1, 15/2, 15/1 (druk nr 589),
24. utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej – zakład budżetowy z siedzibą w Płocku oraz nadania Statutu (druk nr 591),
25. wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego (druk nr 592),
26. rozpatrzenia petycji z dnia 26 maja 2021 r. w przedmiocie przyjęcia uchwały o określonej treści (druk nr 590),
27. wniosku do Samorządu Województwa Mazowieckiego o dokonanie zmian w uchwale „antysmogowej” (druk nr 595).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
7) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
8) Interpelacje i zapytania radnych.
9) Odpowiedzi na interpelacje.
10) Sprawy różne.
11) Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski

Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (piątek, 20 sierpnia 2021, godzina 08:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 1 365
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 20 sierpnia 2021, godzina 09:00
  • Historia aktualizacji

  • 20 sierpnia 2021, godzina 09:00 Aktualizacja dokumentu
    20 sierpnia 2021, godzina 08:54 Aktualizacja dokumentu