Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: Zarządzenia z 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 3078/22 z dnia 19 stycznia 2022r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, położonych w Płocku przy ul. św. Floriana (obręb 1) oznaczonych jako działki nr 3707/57, nr 3707/58 i nr 3707/14 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 3077/22 z dnia 19 stycznia 2022r.
  z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4673/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o rozdysponowanie nieruchomości gminnych oraz ustalania czynszu i opłat za ich udostępnianie” zmienionego Zarządzeniem Nr 187/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 239/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 321/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 lutego 2019 roku , Zarządzeniem Nr 636/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 914/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 968/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 1896/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 2135/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2189/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2202/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2279/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2468/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2661/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 września 2021 roku i Zarządzeniem Nr 3003/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 3076/22 z dnia 19 stycznia 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3075/22 z dnia 19 stycznia 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 3074/22 z dnia 19 stycznia 2022r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 3073/22 z dnia 19 stycznia 2022r.
  w sprawie ustalenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3072/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3071/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
  w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 2835/2021 z dnia 16.11.2021 r. w sprawie nabycia przez Gminę – Miasto Płock prawa własności lokali usługowych nr 1, nr 2, nr 3 położonych w Płocku w budynku zlokalizowanym przy ulicy Synagogalnej 4, stanowiących własność Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3070/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
  w sprawie upoważnienia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w uchwale nr 636/XXXVII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2022 – 2049 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 • Zarządzenie Nr 3069/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
  w sprawie: upoważnienia kierowników miejskich jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków bieżących jednostki na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3068/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3067/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3066/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
  w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3065/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3064/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
  w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3063/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 3062/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2022
 • Zarządzenie Nr 3061/22 z dnia 14 stycznia 2022r.
  w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) oraz sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7M przez Gminę-Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 3060/22 z dnia 14 stycznia 2022r.
  w sprawie wniosku Państwa Marleny i Marcina Cieślak o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 97 położonego w budynku przy ul. Słodowej 1 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3058/22 z dnia 14 stycznia 2022r.
  ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicnych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 3057/22 z dnia 14 stycznia 2022r.
  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3056/22 z dnia 14 stycznia 2022r.
  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 3055/22 z dnia 14 stycznia 2022r.
  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 3054/22 z dnia 14 stycznia 2022r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 3053/22 z dnia 13 stycznia 2022r.
  w sprawie wyznaczenia Zastępcy Prezydenta do pełnienia obowiązków podczas nieobecności Prezydenta Miasta Płocka.