Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: Zarządzenia z 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 4815/23 z dnia 20 grudnia 2023r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym doskonalenie systemu wsparcia obejmujące prowadzenie Centrum Aktywności Seniora położonego w Płocku przy ul. Otolińskiej 6 w latach 2024-2026
 • Zarządzenie Nr 4814/23 z dnia 20 grudnia 2023r.
  w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę – Miasto Płock prawa własności nieruchomości położonych w Płocku przy ul. Browarnej o numerach ewidencyjnych 677/12, 677/17 oraz 677/22, stanowiących własność osób fizycznych.
 • Zarządzenie Nr 4813/23 z dnia 20 grudnia 2023r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 4812/23 z dnia 20 grudnia 2023r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2023 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 4811/23 z dnia 20 grudnia 2023r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie zaopiniowania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego na 2023 rok.
 • Zarządzenie Nr 4810/23 z dnia 19 grudnia 2023r.
  w sprawie wyznaczenia dni wolnych w Urzędzie Miasta Płocka w zamian za święto przypadające w sobotę w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 4809/23 z dnia 19 grudnia 2023r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu ustalenia liczby etatów pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock do celów kalkulacji planów finansowych tych jednostek.
 • Zarządzenie Nr 4808/23 z dnia 19 grudnia 2023r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.
 • Zarządzenie Nr 4807/23 z dnia 19 grudnia 2023r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok.
 • Zarządzenie Nr 4806/23 z dnia 18 grudnia 2023r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 4781/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12.12.2023 r. w sprawie: przyznania i wypłaty nagród finansowych przyznawanych przez Prezydenta Miasta Płocka za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w sezonie 2022/2023.
 • Zarządzenie Nr 4805/23 z dnia 18 grudnia 2023r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 4804/23 z dnia 15 grudnia 2023r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 2024 roku.
 • Zarządzenie Nr 4803/23 z dnia 15 grudnia 2023r.
  w sprawie: odwołania Zarządzenia Nr 1283/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie powołania i ustalenia imiennego składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmienionego Zarządzeniem Nr 3197/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 czerwca 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 601/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 7 czerwca 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 970/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 2019r. oraz Zarządzeniem Nr 2582/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 sierpnia 2021r. oraz Zarządzeniem Nr 3410/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 czerwca 2022r.
 • Zarządzenie Nr 4802/23 z dnia 15 grudnia 2023r.
  w sprawie wniosku Państwa Anny i Damiana Nejman o podnajęcie w ramach Programu „Mieszkanie na start”, zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Gen. Franciszka Kleeberga 1A w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 4801/23 z dnia 15 grudnia 2023r.
  w sprawie wniosku Państwa Barbary i Zdzisława Sporczyk o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 53 położonego w budynku przy ul. Słowackiego 16 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 4800/23 z dnia 15 grudnia 2023r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 4799/23 z dnia 15 grudnia 2023r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 4798/23 z dnia 15 grudnia 2023r.
  w sprawie: ustanowienia okazjonalnego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku
 • Zarządzenie Nr 4797/23 z dnia 14 grudnia 2023r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, w roku 2024 i powołania Komisji Konkursowej
 • Zarządzenie Nr 4796/23 z dnia 14 grudnia 2023r.
  w sprawie ogłoszenia wyników wyboru organizacji pozarządowej do prowadzenia usług na rzecz osób dotkniętych chorobą Alzheimera w 2024 roku.
 • Zarządzenie Nr 4795/23 z dnia 14 grudnia 2023r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie – Miasto Płock nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami wskazanymi w załączniku do zarządzenia, obręb 14 – „Góry”
 • Zarządzenie Nr 4794/23 z dnia 14 grudnia 2023r.
  w sprawie: oddania do dyspozycji Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w Płocku garażu o nr 549/10 położonego na działce o nr ewid. 839 przy ul. Jaśminowej 3 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 4793/23 z dnia 14 grudnia 2023r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Płock, oznaczonej jako działka nr 219 położonej w Płocku obręb 15 Tokary, odpłatną służebno- ścią przesyłu na czas nieoznaczony
 • Zarządzenie Nr 4792/23 z dnia 14 grudnia 2023r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4190/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o rozdysponowanie nieruchomości gminnych oraz ustalania czynszu i opłat za ich udostępnianie” zmienionego Zarządzeniem Nr 4449/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 sierpnia 2023 roku i Zarządzeniem Nr 4701/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 4791/23 z dnia 13 grudnia 2023r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok