Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.  OE-03.

 

 

Zadanie realizowane jest okresowo w terminie wskazanym stosownym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka, po ukazaniu się ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora placówki.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: brak

WYMAGANE DOKUMENTY: Aktualnie konkursy są prowadzone według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.), które określa wykaz niezbędnej dokumentacji, którą kandydat składa wraz z ofertą konkursową.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oferta kandydata powinna zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168 ze zmianami); lub w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870, ze zm.)
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 poz. 1721, ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
l) oryginał lub poświadczoną przez przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Uwaga do oferty: Oferta kandydata do konkursu na stanowisko dyrektora właściwej szkoły lub placówki oświatowej powinna być złożona w terminie podanym we właściwym zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka o ogłoszeniu konkursu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: zgodnie z terminarzem prac komisji konkursowej

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- potwierdzenie złożenia oferty,
- ustne powiadomienie kandydata przez przewodniczącego komisji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego,

Uwaga: Kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia do postępowania konkursowego, może w terminie 3 dni od dnia otrzymania ustnej informacji o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego, wystapić z pisemnym wnioskiem o podanie przyczyn odmowy. Przewodniczący komisji informuje kandydata na piśmie o przyczynach odmowy dopuszczenia do postępowania konkursowego w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

- ustne powiadomienie przez przewodniczącego o wyłonieniu kandydata po zakończeniu prac komisji,
- protokół z posiedzenia komisji wraz z uchwałami o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego,
- powierzenie stanowiska dyrektora placówki.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płocka, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1.

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Urząd Miasta Płocka, Wydział Edukacji, 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1, pok. E-9.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Edukacji.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.).
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych  danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl.Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą wieczyście ( akta kat.A zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt).
6. Każdy ma  prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania swoich danych,  ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 10 lat temu (wtorek, 25 stycznia 2011, godzina 09:52)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 699 081
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 01 września 2020, godzina 10:42
 • Historia aktualizacji

 • 01 września 2020, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 16:48 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2017, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2017, godzina 09:48 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 07:27 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 07:15 Aktualizacja danych
  03 listopada 2016, godzina 15:26 Aktualizacja danych
  03 listopada 2016, godzina 15:09 Aktualizacja danych
  28 października 2016, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:11 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:09 Aktualizacja danych
  14 października 2016, godzina 14:33 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2015, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  29 września 2015, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  02 września 2015, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 11:01 Aktualizacja danych
  09 maja 2012, godzina 13:09 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2011, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2011, godzina 10:02 Aktualizacja danych