Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej. WED - 02.

Zadanie realizowane jest okresowo w terminie i trybie wskazanym stosownym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka, po podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora placówki.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Brak.

WYMAGANE DOKUMENTY: Szczegółowy wykaz niezbędnej dokumentacji określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej, które zawiera wykaz niezbędnej dokumentacji jaką kandydat składa wraz z ofertą konkursową.

Oferta kandydata powinna składać się z następujących dokumentów:

a) uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,
b) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, lub kopii świadectwa, o którym mowa
w art. 211 ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - w przypadku cudzoziemca,
g) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
k) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – w przypadku kandydata na dyrek-
tora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
p) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie dotyczy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Zgodnie z terminarzem prac komisji konkursowej.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Ogłoszenie o konkursie.

2. Postępowanie konkursowe.

3. Zatwierdzenie wyników konkursu przez Prezydenta Miasta Płocka.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, Biuro Obsługi Klienta - stanowisko nr 1.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Edukacji.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.


PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 roku (Dz.U z 2018 r. poz. 694) w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej,
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2470) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej.

 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez e-mail: iod@plock.eu lub adres pocztowy: pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej;

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. Dane osobowe przechowywane będą wieczyście (akta kat. A zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);

6. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest konieczne do udziału w konkursie. Niepodanie danych będzie się wiązało z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora.

 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 8 lat temu (wtorek, 25 sierpnia 2015, godzina 11:56)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 698 344
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 10 lutego 2022, godzina 13:23
 • Historia aktualizacji

 • 10 lutego 2022, godzina 13:23 Aktualizacja dokumentu
  10 lutego 2022, godzina 12:07 Aktualizacja dokumentu
  10 lutego 2022, godzina 10:35 Aktualizacja dokumentu
  01 września 2020, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 16:47 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2017, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2017, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 07:21 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 07:15 Aktualizacja danych
  03 listopada 2016, godzina 15:26 Aktualizacja danych
  03 listopada 2016, godzina 15:09 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:35 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:07 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2015, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2015, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  29 września 2015, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  02 września 2015, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  02 września 2015, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 10:58 Aktualizacja danych