Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. BKZ - 07.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
formularz informujący o sposobie wykorzystania (realizacji) zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów

wniosek i formularz do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3, parter  lub na stronie internetowej www.ump.pl.

WYMAGANE  DOKUMENTY:
1) Rysunek, mapę lub wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia wykonać w formie inwentaryzacji zieleni (wszystkich drzew i krzewów) występującej na terenie objętym inwestycją z określeniem:
   a)    gatunków drzew i krzewów,
   b)    obwodu pni na wysokości 130 cm od ziemi, a w przypadku gdy:
       •    na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
       •    korona drzewa znajduje się poniżej 130 cm - obwód pnia mierzony tuż pod koroną,
   c)    powierzchni porośniętej krzewami w m²,
   d)    stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy wraz z zaznaczeniem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wycinki lub przesadzenia) na mapie;
2) Projekt planu:
   a) nasadzeń zastępczych rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
   b) przesadzenia drzewa lub krzewu;
3) Dokument stwierdzający prawo władania nieruchomością lub zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55);
4) W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej 17 zł. od udzielonego pełnomocnictwa.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
- Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 ze zm., art. 4 w związku z Cz. III pkt 44), gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.
- Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł z ustawowymi wyjątkami.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 ze zm., art. 4 w związku z Cz. III pkt 44), gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku,
13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.
Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z  Dz. U. Nr 225, poz. 1653 ze zm. Art. 7.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji (pozwolenia konserwatorskiego).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna – pozwolenie konserwatorskie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- składanie wniosku w Biurze Obsługi Klienta, tel. 24 367 15 95 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem;
- odbiór decyzji osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków lub dostarczenie droga pocztową.

SPRAWĘ PROWADZI:  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

INFORMACJI UDZIELA:  stanowisko ds. ochrony zieleni, tel. 24 367-14-54.

PODSTAWA PRAWNA: 
ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (czwartek, 25 stycznia 2018, godzina 07:58)
 • Osoba publikująca: Maciej Chaleński
 • Nadzór nad treścią: Maciej Chaleński
 • Ilość wyświetleń: 2 696 156
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 02 września 2020, godzina 12:08
 • Historia aktualizacji

 • 02 września 2020, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  02 września 2020, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  01 września 2020, godzina 08:56 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  01 lutego 2018, godzina 15:54 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2018, godzina 08:01 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2018, godzina 07:59 Aktualizacja danych