Wydawanie pozwolenia prowadzenie badań archeologicznych. BKZ - 03.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek od pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3, parter lub na stronie internetowej www.ump.pl

WYMAGANE  DOKUMENTY:
1. Program planowanych badań archeologicznych
2. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu, a w przypadku gdy z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić te działania, zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił;
3. Mapa topograficzna w skali 1:10 000 albo większej umożliwiającej lokalizację nieruchomego zabytku archeologicznego, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich morską mapę nawigacyjną, z zaznaczonym miejscem planowanych badań archeologicznych
4. Plan z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań archeologicznych w nawiązaniu do punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej co najmniej III klasy i punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej pionowej co najmniej IV klasy w skali:
a) 1:100, jeżeli badania archeologiczne prowadzone będą na terenie o powierzchni do 1000 m², albo
b) 1:500, jeżeli badania archeologiczne prowadzone będą na terenie o powierzchni większej niż 1000 m² i mniejszej niż 10000 m², albo
c) 1:1000, jeżeli badania archeologiczne prowadzone będą na terenie o powierzchni większej niż 10000 m²
5. Dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych.
6. Opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań.
7. Pokwitowanie za dokonanie opłaty skarbowej w wysokości: 82,00 zł w kasie Oddziału Podatków i Opłat (podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej  - Dz. U.  z 2006 r. Nr 225, poz. 1653 ze zm. w zw. z  ust. 44 pkt 2 części III załącznika do w/w ustawy). Zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej uregulowane są w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U.  z 2006 r. Nr 225, poz. 1653 ze zm.).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
- Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 ze zm., art. 4 w związku z Cz. III pkt 44), gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.
- Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł z ustawowymi wyjątkami,

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji  (pozwolenia konserwatorskiego)

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  decyzja administracyjna – pozwolenie konserwatorskie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
składanie wniosku w Biurze Obsługi Klienta, tel. 24 367 15 95 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem;
- odbiór decyzji osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków lub dostarczenie droga pocztową

SPRAWĘ PROWADZI:  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,

INFORMACJI UDZIELA: stanowisko ds. zabytków archeologicznych, tel. 24 367-14-54,

PODSTAWA PRAWNA:
-art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a)-d) , art. 7 pkt 1 i 4  oraz art. 96 ust. 2 Ustawa  z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (ustawa  z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r.,poz.282 ze zm.);  
-   § 1 ust. 1 pkt 7, §  9,  § 18 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1609 ze zm.)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (czwartek, 01 lutego 2018, godzina 09:37)
 • Osoba publikująca: Maciej Chaleński
 • Nadzór nad treścią: Maciej Chaleński
 • Ilość wyświetleń: 2 695 686
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 01 września 2020, godzina 08:10
 • Historia aktualizacji

 • 01 września 2020, godzina 08:10 Aktualizacja danych
  01 września 2020, godzina 08:08 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  01 lutego 2018, godzina 10:38 Aktualizacja danych