Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.  WOP - 02.

 

 

Uwaga: 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom zamieszkałym na terenie miasta Płocka z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny zamieszkałemu na terenie Płocka. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Wykaz jednostek oraz wysokość zniżek dostępna jest na stronie www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne i jest na bieżąco aktualizowany. Na stronie internetowej można uzyskać więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują oni prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 

WYMAGANE DOKUMENTY: Składając wniosek należy obowiązkowo przedstawić oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, celem sporządzenia i uwierzytelnienia kopii w szczególności:

 - w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (wg wzoru)

- w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz akt małżeństwa

 - w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);

 - w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

 - w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 - w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. osób które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowaczej, za zgodą rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli uczą się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego) - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - poza dokumentami wyżej wskazanymi, dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 - składając wniosek o wydanie duplikatu Karty - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie duplikatu karty.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Wydanie Karty nie podlega opłacie.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości: 9,56 zł.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Opłatę gotówkową za wydanie duplikatu Karty należy wnieść w kasie Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3 lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka, 09-400 Płock, Stary Rynek 1, nr konta - PKO BP: 60 1020 3974 0000 5502 0178 2903 - tytułem: opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny dla (imię i nazwisko).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Do 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, termin uzależniony od przekazania do Urzędu Miasta Płocka spersonalizowanych Kart wyprodukowanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- Wydanie Karty Dużej Rodziny/Duplikatu Karty Dużej Rodziny
- Odmowa przyznania Karty w drodze decyzji administracyjnej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, parter, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, parter, stanowisko nr 8.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 785).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1954).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30 - 15.30, czwartek 8.30 - 17.30, piątek 8.30 - 15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 7 lat temu (piątek, 11 lipca 2014, godzina 14:01)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 699 081
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 16 kwietnia 2021, godzina 13:10
 • Historia aktualizacji

 • 16 kwietnia 2021, godzina 13:10 Aktualizacja dokumentu
  12 listopada 2019, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2019, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2019, godzina 13:24 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2019, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:13 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  17 listopada 2016, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  14 września 2015, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  14 września 2015, godzina 09:28 Aktualizacja danych
  14 września 2015, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  09 lutego 2015, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  09 lutego 2015, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  09 lutego 2015, godzina 08:32 Aktualizacja danych
  09 lutego 2015, godzina 08:30 Aktualizacja danych
  09 lutego 2015, godzina 08:27 Aktualizacja danych
  09 lutego 2015, godzina 08:24 Aktualizacja danych
  09 lutego 2015, godzina 08:23 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2015, godzina 08:41 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2015, godzina 08:38 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2015, godzina 08:35 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2015, godzina 08:29 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2015, godzina 08:22 Aktualizacja danych
  14 lipca 2014, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  14 lipca 2014, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  14 lipca 2014, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  14 lipca 2014, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  14 lipca 2014, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  11 lipca 2014, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  11 lipca 2014, godzina 14:41 Aktualizacja danych