Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.  WOP - 02.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,

 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Uwaga: 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Wykaz jednostek oraz wysokość zniżek dostępna jest na stronie i jest na bieżąco aktualizowany.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom zamieszkałym na terenie miasta Płocka.
Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne można uzyskać więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują oni prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Informacje dodatkowe:
1. Karta Dużej Rodziny może mieć postać karty elektronicznej lub karty tradycyjnej wydawanej w formie dokumentu z tworzywa sztucznego.
2. Jeśli po złożeniu wniosku o przyznanie Karty, a przed jej wydaniem członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą prawa do posiadania Karty.
3. Karta oraz jej duplikat nie zostaną wydane członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, a przed ich wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty.
4. Członkowi rodziny wielodzietnej, któremu przyznano Kartę przysługują uprawnienia, których wykaz zamieszczony został na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rodziny, pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/kdr.
5. Członek rodziny wielodzietnej ma obowiązek powiadomić organ, który przyznał Kartę o wystąpieniu: zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1.    Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Gmina - Miasto Płock,
09-400 Płock, Pl. Stary Rynek 1.
2.    Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu.
3.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z ubieganiem się o Kartę Dużej Rodziny oraz realizacją programu Karta Dużej Rodziny, w tym zabezpieczenia sprawnego
i prawidłowego wydawania Kart Dużej Rodziny umożliwiających realizację Państwa uprawnień zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.
4.    Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.    Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 1 roku od dnia utraty prawa
do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna.
6.    Mają Państwo prawo do:
a)    dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b)    sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c)    ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d)    usunięcia danych osobowych gdy dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były zebrane,
e)    przenoszenia danych,
f)    sprzeciwu,
g)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.    Podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa zawarty w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.
8.    Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.


NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 

WYMAGANE DOKUMENTY: Składając wniosek o przyznanie Karty , przedstawia się w szczególności:

- w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

- składając wniosek o wydanie duplikatu Karty - dokument potwierdzający wniesienie opłaty za wydanie duplikatu oraz oświadczenie o braku możliwości zwrotu Karty w przypadku gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, dodatkowo przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

- w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,

- w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,

- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość,

- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

- w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – poza dokumentami wyżej wskazanymi, dokument potwierdzający prawo zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo w przypadku konieczności umocowania wnioskodawcy do działania w cudzym imieniu może być wymagane oświadczenie reprezentowanego (pełnomocnictwo) – wzór pełnomocnictwa.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Wydanie Karty nie podlega opłacie.

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 1 marca 2024 r. 15 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie tradycyjnej formy Karty, gdy wnioskodawca posiada już Kartę elektroniczną, wynosi 10 zł.

Opłata za udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (np. rodzice, dziadkowie), zstępnemu (np. dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Opłatę za wydanie duplikatu oraz domówienie formy tradycyjnej Karty należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka, 09-400 Płock, Stary Rynek 1, nr konta - PKO BP w Płocku: 60 1020 3974 0000 5502 0178 2903, tytułem: opłata za wydanie duplikatu/domówienie tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny dla (imię i nazwisko).

Opłatę za pełnomocnictwo należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka, 09-400 Płock, Stary Rynek 1, nr konta - PKO BP w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929, tytułem: opłata za pełnomocnictwo Karta Dużej Rodziny (imię i nazwisko).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje zamówienie karty tradycyjnej/ kart tradycyjnych ( w przypadku braku rezygnacji z tradycyjnej formy karty).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- Wydanie Karty Dużej Rodziny/Duplikatu Karty Dużej Rodziny
- Odmowa przyznania Karty w drodze decyzji administracyjnej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, parter, stanowisko nr 6.

TRYB ODWOŁAWCZY:  od decyzji wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw Interesantów.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

https://isap.sejm.gov.pl/isap.Nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001863

GODZINY PRACY URZĘDU : poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.30, czwartek 8:30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30 (Biuro Obsługi Klienta:  poniedziałek, wtorek, środa 8.00 – 15.30, czwartek 9.00 – 17.30, piątek 9.00 – 15.30).”

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 9 lat temu (piątek, 11 lipca 2014, godzina 14:01)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
 • Ilość wyświetleń: 2 707 281
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 28 maja 2024, godzina 10:14
 • Historia aktualizacji

 • 28 maja 2024, godzina 10:14 Aktualizacja dokumentu
  28 maja 2024, godzina 10:08 Aktualizacja dokumentu
  28 maja 2024, godzina 08:36 Aktualizacja dokumentu
  28 maja 2024, godzina 08:34 Aktualizacja dokumentu
  05 marca 2024, godzina 11:46 Aktualizacja dokumentu
  06 listopada 2023, godzina 12:38 Aktualizacja dokumentu
  24 sierpnia 2023, godzina 14:08 Aktualizacja dokumentu
  12 czerwca 2023, godzina 08:35 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:44 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:10 Aktualizacja dokumentu
  12 listopada 2019, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2019, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2019, godzina 13:24 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2019, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:13 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  17 listopada 2016, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  14 września 2015, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  14 września 2015, godzina 09:28 Aktualizacja danych
  14 września 2015, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  09 lutego 2015, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  09 lutego 2015, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  09 lutego 2015, godzina 08:32 Aktualizacja danych
  09 lutego 2015, godzina 08:30 Aktualizacja danych
  09 lutego 2015, godzina 08:27 Aktualizacja danych
  09 lutego 2015, godzina 08:24 Aktualizacja danych
  09 lutego 2015, godzina 08:23 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2015, godzina 08:41 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2015, godzina 08:38 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2015, godzina 08:35 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2015, godzina 08:29 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2015, godzina 08:22 Aktualizacja danych
  14 lipca 2014, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  14 lipca 2014, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  14 lipca 2014, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  14 lipca 2014, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  14 lipca 2014, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  11 lipca 2014, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  11 lipca 2014, godzina 14:41 Aktualizacja danych