Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. OGN-09.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek do pobraniaoświadczenie do pobrania, zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej do pobrania (druki do pobrania również w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 4).

WYMAGANE DOKUMENTY: dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia

Z dniem 1 stycznia 2019r.  prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa przekształciło się w prawo własności nieruchomości. Zgodnie z art 1 ust 2 w/w ustawy przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub gdy wyżej wymienionym budynkom towarzyszą budynki gospodarcze, garaże, inne obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
W związku z wejściem w życie przedmiotowej ustawy, Urząd Miasta Płocka dokonuje weryfikacji wszystkich nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste i sprawdza, które z nich odpowiadają ustawowej definicji i przekształciły się z mocy prawa.

Po zweryfikowaniu nieruchomości na urzędzie spoczywa obowiązek:
- wydania
zaświadczenia  potwierdzającego przekształcenie,
- dołączenia do zaświadczenia
załącznika w postaci informacji o opłacie przekształceniowej;
- wysłania zaświadczenia i załącznika do
właściciela nieruchomości bądź lokalu na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków;
- przekazania zaświadczenia do
sądu wieczystoksięgowego w celu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej.

Zaświadczenie wydawane jest z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Możliwe jest wydanie zaświadczenia na wniosek w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku a gdy wniosek uzasadniony jest potrzebą dokonania czynności prawnej zaświadczenie wydaje się w terminie 30 dni.

Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł. Reasumując, złożenie wniosku wskazane jest jedynie w przypadku uzasadniającym potrzebę dokonania czynności prawnej tj. zawarcia aktu notarialnego na zbycie nieruchomości, która objęta jest przekształceniem.

Z tytułu przekształcenia właściciel gruntu ponosi opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Właściciel wnosi opłatę za rok, w którym nastąpiło przekształcenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez właściwy organ zaświadczenia. Pozostałe opłaty wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
Nowy właściciel gruntu  może wnieść opłatę jednorazową. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada
iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu przez który opłata ma być wnoszona.


Jednocześnie przypominamy, że w przypadku nieruchomości, które nie podlegają przekształceniu z mocy prawa, termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego upływa w dniu 31 marca.

OPŁATA SKARBOWA: wniosek – 50 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: opłata skarbowa płatna na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Zaświadczenie wydawane jest z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Możliwe jest wydanie zaświadczenia na wniosek w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku a gdy wniosek uzasadniony jest potrzebą dokonania czynności prawnej zaświadczenie wydaje się w terminie 30 dni. 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie zaświadczenia

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 4.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 5 lat temu (poniedziałek, 07 stycznia 2019, godzina 09:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 699 340
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 17 lutego 2023, godzina 13:20
 • Historia aktualizacji

 • 17 lutego 2023, godzina 13:20 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2023, godzina 13:20 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:47 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:09 Aktualizacja dokumentu
  26 lutego 2020, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  19 grudnia 2019, godzina 15:53 Aktualizacja danych
  19 listopada 2019, godzina 07:52 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2019, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2019, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:39 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:37 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:37 Aktualizacja danych