Uchwała Nr 877/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do października 2006 roku.

Uchwała Nr 877/L/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do października 2006 roku.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) i § 9 Regulaminu Rady Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 62/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka (zmienionego uchwałą Nr 637/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Przyjmuje się plany pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do października 2006 roku:
1. Komisji Rewizyjnej
2. Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
3. Komisji Gospodarki Komunalnej
4. Komisji Polityki Społecznej
5. Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta
które stanowią załączniki odpowiednio od nr 1 do nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie  dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 13:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 224
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji