Wszystkie dokumenty według daty dodania18 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Płock. OGN - 01.
Jak załatwić sprawę
18 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock w drodze bezprzetargowej (tzw. dodzielenie gruntu do działek istniejących). OGN - 04.
Jak załatwić sprawę
18 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. WZN - 01.
Jak załatwić sprawę
18 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Wykup nieruchomości przez Gminę Płock. OGN - 07.
Jak załatwić sprawę
18 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
Jak załatwić sprawę
18 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. OGN - 05.
Jak załatwić sprawę
18 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
Jak załatwić sprawę
18 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Wniosek do pobrania
Wnioskowanie o dokonanie zmian w obowišzujšcych planach miejscowych
18 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd gruntem Gminy. OGN - 06.
Jak załatwić sprawę
18 lat temu (2003-06-26 07:31:40) Oddanie nieruchomości Gminy w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. OGN - 02.
Jak załatwić sprawę
18 lat temu (2003-06-26 07:31:39) Lista spraw - Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta - lista spraw jakie można tu załatwić
18 lat temu (2003-06-26 07:31:39) Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
Jak załatwić sprawę
18 lat temu (2003-06-26 07:31:39) Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
Jak załatwić sprawę
18 lat temu (2003-06-26 07:31:39) Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04.
Jak załatwić sprawę
18 lat temu (2003-06-26 07:31:39) Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
Jak załatwić sprawę
18 lat temu (2003-06-26 07:31:39) Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.
Jak załatwić sprawę
18 lat temu (2003-06-26 07:31:39) Wniosek do pobrania
Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku, gdy nie wymaga się pozwolenia na użytkowanie obiektu
18 lat temu (2003-06-26 07:31:39) Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.
Jak załatwić sprawę
18 lat temu (2003-06-26 07:31:39) Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Urbanistyki. WUA-06.
Jak załatwić sprawę
18 lat temu (2003-06-26 07:31:39) Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
Jak załatwić sprawę
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.