• Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy – Miasto Płock przeznaczonych do zamiany w trybie art. 13 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami


  Załączniki:
 • Wykaz zamian 15 stycznia 2021, godzina 12:30

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-01-15
 • Ogłoszenie o zbyciu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Płock położonej w Płocku przy ul. Jędrzejewo w obrębie 6 "Kostrogaj Rolniczy" oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 7/8 o pow. 7136 m kw.


  Załączniki:
 • Ogłoszenie o przetargu dz. nr 7-8 obr.6 05 stycznia 2021, godzina 08:39
 • Mapa poglądowa dz. nr 7-8 obr. 6 05 stycznia 2021, godzina 08:39

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-01-05
 • Ogłoszenia o przetargach ustnych ograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płock położonych w Płocku przy ul. Jakubowskiego obręb 8 oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 593/4 oraz 593/1


  Załączniki:
 • Ogłoszenie o przetargu dz. nr 593-4 ul. Jakubowskiego 23 grudnia 2020, godzina 08:06
 • 593-1 ul. Jakubowskiego 23 grudnia 2020, godzina 08:06
 • mapa 593-4 ul. Jakubowskiego 23 grudnia 2020, godzina 08:06
 • Mapa 593-1 ul. Jakubowskiego 23 grudnia 2020, godzina 08:06

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2020-12-23
 • Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Płocku przy ul Popłacińskiej oraz ul. Żeglarskiej Obręb 12 "Radziwie"


  Załączniki:
 • wykaz nier. przeznaczonych do sprzedaży 17 grudnia 2020, godzina 17:00

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2020-12-17
 • Prezydent Miasta Płocka
   
  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykazy na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych niżej wymienione nieruchomości niezabudowane stanowiące własność Gminy Miasto Płock położone w Płocku przy:

  1. ul. Jędrzejewo - dz. nr 18/19 o pow. 4,0552 ha, Obręb 6 "Kostrogaj Rolniczy" KW PL1P/00137026/2.

  Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku przyjętym Uchwałą 383/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 roku przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3.   PU – obiekty produkcyjne, składowe, magazynowe i usługowe z wyłączeniem usług oświaty (szkoły, przedszkola) oraz opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki).

  2. ul. św. Floriana - 3707/59, 3707/51, 3707/60, 3707/53, 3707/61, 3707/63, 3707/65 o łącznej powierzchni 1513 m², Obręb 1 „Podolszyce-Borowiczki”  KW PL1P/00113759/5.

  Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Swojska-Nowickiego”  w Płocku przyjętym Uchwałą Nr 135/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 roku przedmiotowe działki oznaczone są na rysunku planu symbolem 16 MNi – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o dużej intensywności, gdzie ustala się:

  1. przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o dużej intensywności  w formie  zabudowy szeregowej

  2. dopuszcza się zabudowę w formie bliźniaczej. Z uwagi na fakt, iż działki przylegają do siebie tworząc jedną nieruchomość oraz z uwagi na sposób zagospodarowania ww. działek, sprzedaż  przedmiotowych działek nastąpi łącznie.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2020-12-02
 • Prezydent Miasta Płocka


  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykazy na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Płock położonych w Płocku w Obrębie 6 "Kostrogaj Rolniczy" oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek:


  1. ul. Bielska - dz. nr 175/12 o pow. 34,7267 ha KW PL1P/00065567/0

  Nieruchomość położona jest na terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku.

  Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem 8.PU – obiekty produkcyjne, składowe, magazynowe i usługowe z wyłączeniem usług oświaty oraz opieki nad dziećmi do lat 3.

  W obrębie terenu 8.PU dopuszcza się lokalizację toru samochodowego, parkingów dla obsługi lotniska, lokalizację miejsc obsługi podróżnych.


  2. ul. Jędrzejewo - dz. nr 7/8 o pow. 0,7136 ha KW PL1P/00065567/0.

  Nieruchomość położona jest na terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku.

  Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem 2.PU – obiekty produkcyjne, składowe, magazynowe i usługowe.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2020-11-05
 • Ogłoszenie Prezydenta Miasta Płocka o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Góry w Płocku  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2020-09-18
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 6, Bielska 26, Gałczyńskiego 8, Gałczyńskiego 20/1, Jachowicza 44, Jaśminowa 1, Jaśminowa 3, Na Skarpie 4, Nowy Rynek 20, Padlewskiego 17B, Pszczela 2, Skłodowskiej 2, Słodowa 1, Traugutta 6, Wschodnia 14.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2020-09-11
 • Prezydent Miasta Płocka

  informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym art. 37 ust.2 punkt. 5 i art. 67 ust.1 i 3 oraz art 69 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami:
  działka nr 3352/1 o powierzchni 0,00226 ha położona w Płocku przy ul. Mazurskiej.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2020-08-10
 • Prezydent Miasta Płocka

  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiedniej :

  • działka nr 372/2 o pow. 188 m2 i działka nr 372/3 o pow. 188 m2 położone w Płocku przy ul. Kalinowej.

     Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2020-07-31