• Prezydent Miasta Płocka

  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Płock położonej w Płocku przy ul. Bielskiej 19 w Obrębie 8 "Śródmieście" oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 241/2 o pow. 453 m² objętej Księgą wieczystą KW PL1P/00070593/9 prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.

  Na przedmiotowym terenie obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka” w Płocku przyjęty Uchwałą Nr 468/XXVIII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2021 roku, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 14 kwietnia 2021 roku poz. 3333, działka o numerze ewidencyjnym 241/2 położona w Płocku przy ul. Bielskiej 19 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MS, dla którego plan ustala: tereny zabudowy śródmiejskiej.

  Dla terenów zabudowy śródmiejskiej, ustala się przeznaczenie:
  1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna:
  a) z lokalami usługowymi wydzielonymi w parterze, z zastrzeżeniem lit. b,
  b) w wyznaczonych na rysunku planu pierzejach usługowych obowiązuje realizacja lokali usługowych,
  2) zabudowa użyteczności publicznej, przy czym w wyznaczonych na rysunku planu pierzejach usługowych obowiązuje realizacja lokali usługowych;
  3) w budynkach zlokalizowanych poza wyznaczonymi na rysunku planu pierzejami usługowymi dopuszcza się rezygnację z realizacji lokali usługowych w parterze;
  4) zakazuje się lokalizacji szpitali i domów opieki społecznej.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-07-22
 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Jędrzejewo Obręb 6 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 12 o pow. 5,0532ha


  Załączniki:
 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. nr 12 Obr. 6 13 lipca 2021, godzina 12:00
 • mapka poglądowa dz. nr 12 Obr. 6 ul. Jędrzejewo 13 lipca 2021, godzina 12:00
 • druki Oświadczeń Podmiotu przystępującego do przetargu na sprzedaż dz. nr 12 Obr. 6 Kostrogaj Rolniczy 13 lipca 2021, godzina 12:01

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-07-13
 • Prezydent Miasta Płocka


  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, działkę niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Miasto Płock położoną w Płocku przy ul. Granicznej w Obrębie 10 "Podolszyce" oznaczoną numerem ewidencyjnym 64/3 o pow. 55 objętą Księgą wieczystą KW PL1P/00088335/2 prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.

  Na przedmiotowym terenie obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zatorze” w Płocku przyjęty Uchwałą Nr 833/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 roku, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2018 roku poz. 8518 działka nr 64/3 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2U/MN – tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej.

  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-07-02

 • Prezydent Miasta Płocka


  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Płock położonych w Płocku przy ul. Zielonej w Obrębie 12 „Radziwie”, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek:

  1. dz. nr 2445 o pow. 3093 m², użytki gruntowe: grunty orne RVI oraz grunty leśne LsVI, Nr KW PL1P/00118361/3 - prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku. Teren działki porośnięty jest drzewami iglastymi - sosnami w wieku ok. 33 lat.

  Grunt wchodzący w skład działki nr 2445 Obręb 12 objęty jest „Inwentaryzacją Stanu Lasu na okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2022”,

  2. dz. nr 2444/4 o pow. 4252 m², użytki gruntowe: grunty orne RVI oraz grunty leśne LsVI Nr KW PL1P/00045713/3 - prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku. Teren działki porośnięty jest sosnami w wieku około 56 lat na pow. 2523 m² oraz brzozami w wieku około 19 lat na pow. 1485 m².

  Grunt wchodzący w skład działki 2444/4 Obręb 12 objęty jest „Uproszczonym Planem Urządzania Lasu dla właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2028 roku”, na podstawie których to dokumentów są wydawane decyzje określające zadania w zakresie gospodarki leśnej o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.


  Sprzedaż ww. nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 2445 i 2444/4 o łącznej powierzchni 7345 m² nastąpi łącznie.


  Przedmiotowe nieruchomości objęte przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. 2020.1463 t.j.).


  Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka” przyjętego Uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku przedmiotowe działki położone są na na obszarze oznaczonym symbolem ZL– obszary lasów, funkcja: leśna oraz MN – obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-07-02
 • Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Płock położonej w Płocku przy ul. Bielskiej Obręb 6 "Kostrogaj Rolniczy" oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 175/12 o pow. 34,7267 ha


  Załączniki:
 • Ogłoszenie dz. 175-12 obr.6 23 czerwca 2021, godzina 08:54
 • 175-12 obręb 6 23 czerwca 2021, godzina 08:54
 • Oświadczenie do przetargu dz. nr 175-12 Obr. 6 druk 23 czerwca 2021, godzina 08:54

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-06-23
 • Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasto Płock położonej w Płocku przy ul. Mazurskiej Obręb1 "Podolszyce Borowiczki"oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3352/4 o pow. 1115 m2 zgodnie


  Załączniki:
 • Ogłoszenie Mazurska 23 czerwca 2021, godzina 12:05
 • Mazurska 23 czerwca 2021, godzina 12:06
 • Oświadczenie ul. Mazurska 23 czerwca 2021, godzina 12:06

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-06-22
 • Wykaz nieruchomości Gminy Płock przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6


  Załączniki:
 • Wykaz pl Dąrowskiego 28 maja 2021, godzina 15:25

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-05-28
 • Wykaz na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym dz. nr 12  położonej w Płocku przy ul. Jędrzejewo, Obręb 6.


  Załączniki:
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 12 Obr. 6 ul. Jędrzerjewo 18 maja 2021, godzina 13:50

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-05-17
 • Prezydent  Miasta Płocka

  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiedniej :
  działka nr 18/6 o pow. 800 m2   położona w Płocku przy ul. Kostrogaj.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-03-30
 • Prezydent Miasta Płocka

  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej:
  1) na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiedniej:
  - działka nr 1413/24 o pow. 199 m2 położona w Płocku przy ul. Gościniec,
  - działka nr 1688/9 o pow. 182 m2 położona w Płocku przy ul. Wójtowej,
  2) na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego:
  - działka nr 6 i nr 7 o łącznej pow. 2,3021 ha położone w Płocku przy ul. Przemysłowej.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-02-15