• INFORMACJA
  z dnia 18 czerwca 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 roku, poz. 725 tekst jednolity),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  17 czerwca 2024 roku, Pani Barbara Fabiszewska, dokonała zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Popłacińskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1719, położonej w obrębie ewid. Nr 12 - Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 18 czerwca 2024 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 12 godzin temu (18 czerwca 2024, godzina 14:18)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • Płock, dnia 18 czerwca 2024 r.

  OGŁOSZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka

  o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ciechomickiej i Janówek w Płocku

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46  ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

  ogłaszam

  o podjęciu przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 1079/LXII/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ciechomickiej i Janówek w Płocku. Opracowanie projektu planu obejmować będzie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego dokumentu.

  Granice obszaru objętego sporządzanym planem przedstawione zostały w załączniku graficznym do Uchwały Nr 1079/LXII/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ciechomickiej i Janówek w Płocku.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu wyłącznie za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego w terminie od 18 czerwca 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

  Powyższy formularz w postaci elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka pod adresem: https://nowy.plock.eu/plan-ciechomicka-i-janowek/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Płocka pod adresem: https://nowybip.plock.eu/sprawa/gED538N4, a w postaci papierowej - w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej).

  Zgodnie z art. 8g ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

  Wnioski można składać w formie:
      • papierowej – osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
      • elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej e-PUAP.

  Wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Płocka w trakcie procedury sporządzania planu.

  Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Płock. Klauzula informacyjna RODO wraz z ograniczeniem wynikającym z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka pod adresem: https://nowy.plock.eu/miejscowe-plany-w-opracowaniu/.


  Załączniki:
 • Uchwała o przystąpieniu do mpzp Ciechomickiej i Janówek 18 czerwca 2024, godzina 14:16

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 12 godzin temu (18 czerwca 2024, godzina 14:15)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej (Jakubowskiego, Zglenickiego, Nowy Rynek)


  Załączniki:
 • wykaz nieruchomości - Jakubowskiego, Zglenickiego, Nowy Rynek 18 czerwca 2024, godzina 10:35

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data publikacji: 16 godzin temu (18 czerwca 2024, godzina 10:35)
  Nadzór nad treścią: Eliza Skorłutowska, Iwona Urbańska
 • Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej (Ciechomicka, Zielona, Stoczniowa)


  Załączniki:
 • wykaz nieruchomości do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej (Ciechomicka, Zielona, Stoczniowa) 18 czerwca 2024, godzina 10:34

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data publikacji: 16 godzin temu (18 czerwca 2024, godzina 10:33)
  Nadzór nad treścią: Eliza Skorłutowska, Iwona Urbańska
 • KOMUNIKAT

  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 18 czerwca 2024 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 czerwca 2024 r., na wniosek Gram Sadeccy Sp. j. 09-402 Płock ul. Górna 32 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku magazynowego z częścią przeładunkową i biurowo – socjalną na działce o nr ew. 175/21 w obrębie 0006 Kostrogaj Rolniczy, położonej przy ul. Jędrzejewo w Płocku”


  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami/uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08.


  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie https://nowybip.plock.eu/


  Treść decyzji udostępniona w dniach: 18.06.2024 r. - 02.07.2024 r.


  Data publikacji: 18.06.2024 r.


  Załączniki:
 • decyzja Gram 18 czerwca 2024, godzina 08:50

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 17 godzin temu (18 czerwca 2024, godzina 08:49)
  Nadzór nad treścią: Elżbieta Rygalska
 • INFORMACJA
  z dnia 17 czerwca 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 roku, poz. 725 tekst jednolity),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  14 czerwca 2024 roku, Pani Eliza Niedbała i Piotr Niedbała, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Sannickiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 830/1, położonej w obrębie ewid. Nr 12 - Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 17 czerwca 2024 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 1 dzień temu (17 czerwca 2024, godzina 15:15)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • Zgromadzenie w trybie uproszczonym

  W dniu 18.06.2024 r. w godz. 10.00 - 16.00 przed Sądem Rejonowym w Płocku przy ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6 odbędzie się zgromadzenie publiczne.  Dział: Ogłoszenia o zgromadzeniach publicznych
  Data publikacji: 3 dni temu (15 czerwca 2024, godzina 17:29)
  Nadzór nad treścią: Paweł Królikowski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 • Wykaz nr 6/WNG-II/2024 z dnia 12-06-2024 r.  dot. zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego.


  Załączniki:
 • Scan wykazu NR 6 14 czerwca 2024, godzina 14:45

 • Dział: Zbycie nieruchomości Skarbu Państwa
  Data publikacji: 4 dni temu (14 czerwca 2024, godzina 14:45)
  Nadzór nad treścią: Magdalena Kosiba
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji
  Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029), w związku z art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725), zawiadamia się, że na wniosek inwestora: Orlen S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, w dniu 7 czerwca 2024 r. została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja Nr 323/SAAB/2024 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: budowa estakad wraz z fundamentami, konstrukcji wsporczych z fundamentami, fundamentów i słupów podpór estakad, wiat pompowni, zbiorników kulistych posadowionych na żelbetowych tacach szczelnych, fundamentów pod zbiorniki, stanowisk rozdzielczych ppoż., tac szczelnych chemoodpornych pod zbiorniki oraz przebudowa wiaty pomp i przebudowa estakad wraz z fundamentami, rozbudowa wiaty nalewczej autocystern wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji etylenowej wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie PKN Orlen S.A. w Płocku – numer zadania inw. 220019/9/002”. Miejsce wykonywania robót budowlanych – identyfikatory działek ewidencyjnych: 146201_1.0013.20/82, 146201_1.0013.20/117, 146201_1.0013.20/106, 146201_1.0013.20/110 w miejscowości Płock, powiat płocki, województwo mazowieckie oraz 141913_2.0009.75/2, 141913_2.0009.75/3 w miejscowości Draganie Stare, gmina Stara Biała, powiat płocki, województwo mazowieckie. Treść decyzji zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tutejszego urzędu od dnia 14 czerwca 2024 r. do dnia 28 czerwca 2024 r.
  Stosownie do treści art. 34 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, z treścią ww. decyzji można się zapoznać w siedzibie tutejszego urzędu - Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Strona może zapoznać się z aktami postępowania na pl. Bankowym 3/5 pok. 7
  po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nie umówione nie będą obsługiwane.
  Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas jej trwania strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania ani nie otrzymają informacji merytorycznych. Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 minut i nie może zostać przedłużony.
  WIR-I.7840.6.17.2024.ES

  Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  Aleksandra Krzoska
  Dyrektor Wydziału Infrastruktury i
  Rolnictwa  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 4 dni temu (14 czerwca 2024, godzina 08:27)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 13 czerwca 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO
  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024 roku poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 czerwca 2024 roku została wydana decyzja nr 19/PG/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej kablowej sieci 0,4kV oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Obrońców Westerplatte na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 170/4, 172/8, 172/9, 173/15, 173/16, 173/65, 173/66.
      Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8:00 – 15:15, w czwartki w godzinach 9:00 – 17:15, a w piątki w godzinach 9:00 – 15:15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 5 dni temu (13 czerwca 2024, godzina 16:55)