• OBWIESZCZENIE
  z dnia 24 czerwca 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  Na podstawie art. 49a, art. 10 § 1,  art. 97 § 1 pkt 4 i § 2, art. 101 § 1 i § 3, art. 103 i art. 123 – 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. Poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503), w toku postępowania administracyjnego z wniosku: Spółki akcyjnej WIX DEVELOPER z siedzibą w Mirosławie przy ul. Granicznej 2, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Hibner reprezentujący Biuro projektowe Hibner Architekci z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 10 lok. 7, w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pod nazwą: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażami oraz miejscami postojowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Roguckiego, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1236
  zawiadamiam,
  że Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2022 roku, znak: WRM-II.6730.68.2021.MJa Prezydent Miasta Płocka przedłużył termin zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego do dnia 17 marca 2023 roku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażami oraz miejscami postojowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Roguckiego, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1236 do czasu ustalenia spadkobierców po zmarłym Tadeuszu Piotrowskim.
      Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 320 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-70-890) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
  i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
                                                                      Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-06-24
 • INFORMACJA
  z dnia 24 czerwca 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 23 czerwca 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 2 czerwca 2022 roku przez Panią Małgorzatę Mikołajczyk, Panią Jadwigę Chęcką i Panią Alicję Łuniewską, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wąskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1533, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 24 czerwca 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-06-24
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na legalizację urządzenia wodnego, tj. osłony przeciwlodowej na prawym brzegu rzeki Wisły z lokalizacją przy ul. Rybaki w Płocku


  Załączniki:
 • Scan obwieszczenia 4217.7.2022 23 czerwca 2022, godzina 17:08

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-06-23
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu spółek Mega - Tech Sp. z o.o. i PPHU "Korchemia" Krzeszewski i S-ka s.j.


  Załączniki:
 • Scan obwieszczenia 4210.154.2022 23 czerwca 2022, godzina 17:08

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-06-23
 • Wykaz nieruchomości Gminy - Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej z dnia 23.06.2022r., pasaż Paderewskiego, ul. Wyszogrodzka, ul. Obr. Westerplatte


  Załączniki:
 • wykaz z dn. 23.06.2022r 23 czerwca 2022, godzina 14:05

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2022-06-23
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 22 czerwca 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503),

  zawiadamiam,
  że zebrano materiał dowodowy i w dniu 22 czerwca 2022 roku wydano decyzję
  Nr 20/PG/2022 znak: WRM-II.6733.3.2022.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV – linii kablowych SN-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, słupów SN-15kV oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV – linii kablowych nn-0,4kV, złącz kablowych nn-0,4kV, słupów nn-0,4kV przewidzianej do realizacji w Płocku, w obrębie 0014 Góry oraz 0016 Ciechomice, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: Góry – 114, 110, 143, 154/28, 153/2, 153/1, 153/3, 152/5, 152/4, 152/7, 152/1, 132, 131/2, 71/2, 123/36, 125/2, 124 oraz Ciechomice – 101/4, 101/5, 102/3, 103/2, 103/1, 60/1, 59, 322/3, 29, 8/16,

  na rzecz:
  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Radosław Rutkowski, reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Techniczne TELTOR-POL PÓŁNOC S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Śnieżnej 1.
  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, a w piątki 9.00 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-06-22
 • Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej - Długa, Sienkiewicza, Królewiecka, Na Skarpie, pl. 13 Straconych


  Załączniki:
 • wykaz nieruchomości 22 czerwca 2022, godzina 13:05

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2022-06-22
 • INFORMACJA
  z dnia 22 czerwca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że

  organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 21 czerwca 2022 roku


  w trybie art. 30 ust.5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 roku poz 2351 z późniejszymi zmianami) w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 31 maja 2022 roku przez Inwestora Panią Barbarę Fabiszewską, dotyczącego budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolejowej 21, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1627, obręb geodezyjny 12 –Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock..

  Płock, dnia 22 czerwca 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-06-22
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 22 czerwca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 22 czerwca 2022 roku została wydana decyzja nr 19/PG/2022 dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15kV i złącza kablowego 15 kV , przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 361/8, 412, 694/66,694/67 (obręb 004) przy ulicy Miodowej w Płocku , na wniosek firmy Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Pani Ludmiła Sarnecka, reprezentująca firmę BAKO Sp. Z o.o, z siedzibą w Płocku przy Al.Jana Pawła II 30,

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-06-22
 • Wykaz Nr 5/WSP/2022 z dnia 13.06.2022 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


  Załączniki:
 • Wykaz - Nr 5-2022 22 czerwca 2022, godzina 09:08

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2022-06-22