• Wykaz nieruchomości Gminy-Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej:
  - dot. działki  nr 1612/9 położonej w Płocku, ul. Gmury (obr. 1)

  -  dot.  części działki  nr  883/2 położonej w Płocku, ul.Widok (obr. 10)

  -  dot. części działki nr 103 położonej w Płocku, ul.Żyzna (obr. 1) 

  -  dot. części działki nr 869 położonej w Płocku, ul. Norbertańska (obr. 10) 

  - dot. działki nr 8 położonej w Płocku, ul.Sierpecka (obr. 2)


  Załączniki:
 • wykaz z dnia 28.09.2023 r 28 września 2023, godzina 17:15

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data publikacji: 3 dni temu (28 września 2023, godzina 17:14)
  Nadzór nad treścią: Małgorzata Siedlecka - Zespół Rozdysponowywania Nieruchomości
 • Zgromadzenie w trybie uproszczonym

  W dniu 7.10.2023 r., w godz. 10.45-11.45,  odbędzie się zgromadzenie publiczne pl. Stary Rynek (koło fonatanny) i zakończy się przy Muzeum Mazowieckim ul. Kolegialna 6.  Dział: Ogłoszenia o zgromadzeniach publicznych
  Data publikacji: 3 dni temu (28 września 2023, godzina 15:49)
  Nadzór nad treścią: Damian Wierkiewicz - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 28 września 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 775 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami) zawiadamiam, że w toku postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz z szafką pomiarową, przewidzianej do realizacji Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 452/7, 451, 1268, 452/6 przy ulicy Kazimierza Wielkiego i ulicy Zduńskiej, Spółka Akcyjna ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Adam Klata, reprezentujący firmę STAMAR Łukasz Krajanowski, z siedzibą przy ul. Czerwonka Parcel 45P, 96-500 Sochaczew, w dniu 27 września 2023 roku zmieniła wniosek o wydanie decyzji o ustalenie  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww inwestycji. Zmianie uległ teren objęty wnioskiem, tj. inwestycja jw. przewidziana jest do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 452/7, 451, 1268.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.
  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 3 dni temu (28 września 2023, godzina 15:11)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • Płock, dnia 28.09.2023 r.
  WKŚ-I.6220.18.2023.KK

  ZAWIADOMIENIE
  Na podstawie art. 10 oraz art. 36 § 1 w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm., zwanej dalej Kpa),
  informuję,
  że w ramach prowadzonego postępowania wszczętego na wniosek OMNINVEST Sp. z o.o. ul. Tumska 3 09-402 Płock w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW do łącznej mocy do 8 MW i budowa magazynu energii elektrycznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 19, obręb Góry, gmina m. Płock”  - został zebrany pełen materiał dowodowy.

  Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.
  Strony mają prawo zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku) oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w Urzędzie Miasta Płocka po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 24- 367-15-08.

  Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia (ostatniego dnia publikacji zawiadomienia).

  Ponadto informuję że ww. postępowanie nie zostanie załatwione w terminie określonym
  w art. 35 § 2 Kpa. Wyznacza się nowy termin jej załatwienia - tj. 9 listopada 2023 r.
  Przyczyną zwłoki jest konieczność zapewnienia stronom udziału w postępowaniu.

  POUCZENIE
  1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37 § 1 ust. 1 i 2 Kpa
  2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 Kpa.
  3. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37 § 3 ust. 1 i 2 Kpa.

  Z up. Prezydenta Miasta Płocka
  Sławomir Milik
  Kierownik
  Referatu Ochrony Środowiska

  Zawiadomienie wisi w dniach 28.09-12.10.2023 r.

  Otrzymują:
  1. Wnioskodawca - pełnomocnik,
  2. Strony postępowania*
  3. WKŚ-I aa

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  oraz art. 49 Kpa) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 3 dni temu (28 września 2023, godzina 14:25)
  Nadzór nad treścią: Sławomir Milik - Referat Ochrony Środowiska
 • Lista osób zakwalifikowanych do przetargu dotyczącego sprzedaży działki 416_2, obr. 1


  Załączniki:
 • Lista osób zakwalifikowanych do przetargu sprzedaż dz. 416_2, obr. 1 28 września 2023, godzina 12:32

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data publikacji: 3 dni temu (28 września 2023, godzina 12:32)
  Nadzór nad treścią: Monika Olkucka - Zespół Zbywania i Nabywania Nieruchomości
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 27 września 2023 roku
  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami),
  zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 27 września 2023 roku wydano decyzję Nr 63/PG/2023 znak: WSU-I.6733.35.2023.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie linii kablowej nn ze złączem kablowym, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Sportowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 200/2, 201, 204, 205/1, 206, 207/2, na rzecz:
  ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Wojciech Zadura, reprezentujący firmę Wojciech Zadura Projektowanie, Kierowanie, Nadzór, z siedzibą w Maszewie Dużym przy ul. Miłej 8.
  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, w Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, a w piątki 9.00 – 15.15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 4 dni temu (28 września 2023, godzina 09:43)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • Zawiadomienia o zgromadzeniach organizowanych w trybie uproszczonym

  W dniu 7.10.2023 r., w godz. 10.45-11.45,  odbędzie się zgromadzenie publiczne pl. Stary Rynek (koło fonatanny) i zakończy się przy Muzeum Mazowieckim ul. Kolegialna 6.

  Zawiadomienia o zgromadzeniach organizowanych w trybie zwykłym  Dział: Ogłoszenia o zgromadzeniach publicznych
  Data publikacji: 4 dni temu (28 września 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • INFORMACJA
  z dnia 27 września 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  25 września 2023 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 4 września 2023 roku przez Panią Annę Szlendak, zam. w Płocku, dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2700 L, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Granicznej 31G, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 74/12 - obręb 10-Podolszyce, jedn. ew. Płock.

  Płock, dnia 27 września 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 4 dni temu (27 września 2023, godzina 15:13)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 27.09.2023r.
  Prezydenta Miasta Płocka


  ZAWIADOMIENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA

  Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 26 § 2 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 4 pkt. 2 i ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 162),
  zawiadamiam
  o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś, gm. Staroźreby, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 255/2 o pow. 0,0008 ha przejętą na rzecz Powiatu Płockiego decyzją Starosty Płockiego nr 9/2022 z dnia 30.05.2022r., znak: AB-II.6740.3.2.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2925W Piączyn – Włóki, gmina Staroźreby i Bulkowo, powiat płocki.
  Postanowieniem nr 86/P/2022 z dnia 24.10.2022r., znak: SPN-P.7570.86.2022.DR Wojewoda Mazowiecki wyznaczył Prezydenta Miasta Płocka jako organ właściwy do załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą działkę nr  255/2 o pow. 0,0008 ha.

  Zgodnie z art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, odszkodowanie za przejęte nieruchomości przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

  Działka nr 255/2 o pow. 0,0008 ha powstała z podziału działki nr 255 o pow. 0,5200 ha. Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów i budynków, nieruchomość była we władaniu samoistnym Gminy Staroźreby.

  Wobec powyższego wzywa się osoby mające uwagi dotyczące własności przedmiotowej nieruchomości do przedstawienia dokumentów potwierdzających tytuł własności do przedmiotowej nieruchomości w terminie od dnia 27 września 2023r. do dnia 10 października 2023r., w tut. Urzędzie w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Umów i Regulacji Prawnych wejście od ul. Zduńskiej, w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 8:00 – 15:00, w czwartki w godzinach 9:00-17:00, w piątki w godzinach 9:00-15:00. W celu zapoznania się z aktami sprawy należy ustalić termin telefonicznie. Sprawę prowadzi: Agnieszka Chonchera Starszy Specjalista w Referacie Umów i Regulacji Prawnych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka – pokój 115A (wejście od ul. Zduńskiej, I piętro), kontakt telefoniczny: (24) 367-14-89, kontakt mailowy: agnieszka.chonchera@plock.eu.

  Postępowanie toczyć się będzie w trybie art. 12 i art. 18 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Rozdziału 5 – „Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości” Działu III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344).

  W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Płock, dnia 27 września 2023r.  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data publikacji: 4 dni temu (27 września 2023, godzina 12:23)
  Nadzór nad treścią: Agnieszka Chonchera – Referat Umów i Regulacji Prawnych
 • INFORMACJA
  z dnia 27 września 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 26 września 2023 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 5 września 2023 roku przez Panią Elżbietę Kuczmańską-Szymańską i Panią Dominikę Bieniek-Czaplak, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Popłacińskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2782, położonej w obrębie ewid. Nr 12 - Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia  27 września 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 4 dni temu (27 września 2023, godzina 11:16)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska