• INFORMACJA
  z dnia 23 września 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 22 września 2022 roku


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie dotyczącej zgłoszenia, dokonanego w dniu 15 lipca 2022 roku przez InwestorówPanią Annę Zalewską, Pana Krzysztofa Zalewskiego i Pana Tomasz Zalewskiego w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku, przy ulicy Krętej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1604/2, obręb geodezyjny nr 12 - Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2022-09-23
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 23 września 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

  zawiadamiam,

  że w toku postępowania administracyjnego z wniosku: Invest Bud Idea Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy ul. Żyznej 2 w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na lokal usługowy przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolegialnej 12A na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1420/2, pismem znak: WSU-I.6730.81.2022. z dnia 23 września 2022 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa:

  1. Starosta, w zakresie zadań samorządu powiatowego reprezentowanym przez Referat Polityki Przestrzennej Miasta Urzędu Miasta Płocka, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  2. Miejski Konserwator Zabytków, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  3. Wojewoda, w zakresie zadań rządowych, reprezentowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura w Płocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  4. Marszałek Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań samorządu wojewódzkiego, reprezentowanym przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8:00 – 15.15, w czwartki 9:00 – 17.15, w piątki 9:00 – 15.15.


  Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-09-23
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 23 września 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

  zawiadamiam,

  że w toku postępowania administracyjnego z wniosku: Invest Bud Idea Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy ul. Żyznej 2 w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na lokal usługowy przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolegialnej 12A na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1420/2, pismem znak: WSU-I.6730.82.2022. z dnia 23 września 2022 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa:

  1. Starosta, w zakresie zadań samorządu powiatowego reprezentowanym przez Referat Polityki Przestrzennej Miasta Urzędu Miasta Płocka, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  2. Miejski Konserwator Zabytków, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  3. Wojewoda, w zakresie zadań rządowych, reprezentowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura w Płocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  4. Marszałek Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań samorządu wojewódzkiego, reprezentowanym przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8:00 – 15.15, w czwartki 9:00 – 17.15, w piątki 9:00 – 15.15.


  Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-09-23
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • INFORMACJA
  z dnia 23 września 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 21 września 2022 roku Inwestor – Pan Radosław Olszewski, dokonał zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Maszewskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 45/9, 44/7, 44/3, obręb geodezyjny nr 3 Maszewo, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  23 września 2022 roku

  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2022-09-23
 • INFORMACJA

  z dnia 23 września 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 22 września 2022 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez pełnomocnika p. Krzysztofa Rybackiego, dokonał zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Królewieckiej 24, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 260/2, 321/2, 568/1, 575/2, 576/1, 1418 obręb geodezyjny 8 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2022-09-23
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 23 września 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
  NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez Stowarzyszenie Budowy Pomnika Armii Krajowej z siedzibą w Płocku przy ul. Popłacińskiej 37, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

  budowa pomnika żołnierzy Armii Krajowej z robotami towarzyszącymi (utwardzenie terenu, fundament pod pomnik, oświetlenie terenu),
  przewidzian
  ej do realizacji w Płocku,
  na dział
  ce o numerze ewidencyjnym gruntów 8/4 (obręb Maszewo).

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.

  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
  a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-09-23
 • Płock, dnia 23.09.2022 r.
  WKŚ-I.6220.17.2022.KK

  ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwanej dalej Kpa),
  informuję,
  że w ramach prowadzonego postępowania wszczętego na wniosek B4 Inwestycje Sp. z o.o. w Płocku Pl. Stary Rynek 9 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa placu składowego z zapleczem biurowo – socjalnym oraz infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 88/12/w Płocku” - został zebrany pełen materiał dowodowy.

  Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.

  Strony mają prawo zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płock) oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w Urzędzie Miasta Płocka po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 24- 367-15-08.

  Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia (ostatniego dnia publikacji zawiadomienia).


  POUCZENIE
  1.Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37 § 1 ust. 1 i 2 Kpa
  2.Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 Kpa.
  3.Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37 § 3 ust. 1 i 2 Kpa.

  Otrzymują:
  1.Wnioskodawca,
  2.Strony postępowania*,
  3.WKŚ-I aa

  *Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka oraz w BIP Urzędu Miasta Płocka.

  Zawiadomienie wisi w dniach 23.09 – 7.10.2022 r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-23
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Kosowska - Referat Ochrony Środowiska
 • INFORMACJA
  z dnia 23 września 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami)
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 20 września 2022 roku  Pani Agnieszka Pawikowska dokonała zgłoszenia zamiaru budowy instalacji gazowej n/c wewnątrz budynku usługowego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej na działkach o numerach ewid.: 1214, 1215/2 w obrębie ewidencyjnym
  Nr 9 -Wyszogrodzka, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 23 września 2022 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2022-09-23
 • INFORMACJA
  z dnia 23 września 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami)
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 20 września 2022 roku  Pai Anna Wyszyńska dokonała zgłoszenia zamiaru budowy instalacji gazowej n/c na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Rzecznej na działce numer ewid.: 396 w obrębie ewidencyjnym Nr 10 -Podolszyce, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 23 września 2022 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2022-09-23
 • WKŚ-II.6131.338.2022.KPM

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

  Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 12.09.2022r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Mariusza Pakulskiego oraz Zastępcę Prezesa Panią Agnieszkę Kuświk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów (żywopłot) z działki o nr ewid. 404/25 (obręb 4) przy ul. Płoskiego 2 stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.  

  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 17 października 2022 r. na godzinę 11.00 – spotkanie w siedzibie Administracji Osiedla Rembielińskiego.

  Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 12 listopada 2022 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin.
  Akta sprawy są udostępnione w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-16-18 lub mailowym: wks@plock.eu.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-22
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Pernej-Marzewska