• OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 8 lutego 2023 roku

  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam,
  że zebrano materiał dowodowy i w dniu 8 lutego 2023 roku wydano decyzję Nr 20/PG/2023 znak:
  WSU-I.6733.52.2022.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Żeglarskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3121/5, 2343/1, 2343/2, 2318/13, 2318/12, 2318/11, 2318/10, 3121/4, 3121/3, 3121/2, 3071, 2318/5, 2318/1, 2318/4, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Ludmiła Sarnecka, reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, w Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2023-02-08
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 8 lutego 2023 roku

  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam,
  że zebrano materiał dowodowy i w dniu 8 lutego 2023 roku wydano decyzję Nr 19/PG/2023 znak:
  WSU-I.6733.48.2022.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV, przebudowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Szpitalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 504/1, 504/2, 503, 505/9, 502/2, 589, 590, 591, 592, 514, 507, 506/8 (obręb Maszewo), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Ludmiła Sarnecka, reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, w Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2023-02-08
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • INFORMACJA
  z dnia 8 lutego 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 6 lutego 2023 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 16 stycznia 2023 roku przez Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Spokojnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3118/6, 1379/1, 1379/2, położonych w obrębie ewid. Nr 0012 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 8 lutego 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-02-08
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 6 lutego 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Z 2022 roku poz. 503 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 26 stycznia 2023 roku, uzupełniony 3 lutego 2023 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 174/36 przy ulicy Fabryki Maszyn Żniwnych, 171/9, 171/10, 171/11 przy ulicy Targowej, 125, 1/1, 2/1, 33/1 przy ulicy Otolińskiej, 3/1, 32/1 przy ulicy Granicznej i 171/8 obręb Kostrogaj Rolniczy.
  na wniosek  Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Szałańskiego reprezentującego firmę F.H.U. „MART-BART” Krzysztof Szałański z siedzibą w Staroźrebach przy ulicy Pięknej 6.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-463, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.  

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2023-02-07
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • Płock, dnia 6 lutego 2023 r.
  WKŚ-I.6220.21.2021.ER

  ZAWIADOMIENIE
  Na podstawie art. 10 oraz art. 36 § 1 w związku z art. 35  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm., zwanej dalej Kpa),
  informuję,
  że w ramach prowadzonego postępowania wszczętego na wniosek osoby fizycznej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych” zlokalizowanych w Płocku na dz. ewid. 875/1 w m. Płock, obręb Ciechomice - został zebrany pełen materiał dowodowy.
  Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.

  Strony mają prawo zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie (w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w Urzędzie Miasta Płocka po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 24- 367-15-08.

  Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia (ostatniego dnia publikacji zawiadomienia).
  Ponadto informuję że ww. postępowanie nie zostanie załatwione w terminie określonym w art. 35 § 2 Kpa. Wyznacza się nowy termin jej załatwienia - tj. 6 marca 2023 r.
  Przyczyną zwłoki jest konieczność zapewnienia stronom udziału w postępowaniu.

  POUCZENIE
  1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37 § 1 ust. 1 i 2 Kpa
  2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 Kpa.
  3. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37 § 3 ust. 1 i 2 Kpa.

  Z up. Prezydenta Miasta Płocka
  Sławomir Milik
  Kierownik
  Referatu Ochrony Środowiska

  Zawiadomienie wisi w dniach 6-20.02.2023 r.

  Otrzymują:
  1. Wnioskodawca,
  2. Strony postępowania*,
  3. WKŚ-I aa

  *Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka oraz w BIP Urzędu Miasta Płocka.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2023-02-07
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Kosowska - Referat Ochrony Środowiska
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 6 lutego 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 z późniejszymi zmianami), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 176 z późniejszymi zmianami), w związku z postępowaniem wszczętym zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 162/SPEC/2022 z dnia 15 lipca 2021 roku, znak: WI-I.7821.55.1.2022.HP(AT).

  ZAWIADAMIAM O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
  I MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ
  Z POPRAWIONYM PROJEKTEM BUDOWLANYM

  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie publicznej drogi gminnej,
  lokalnej – ulicy Wandy Chrostowskiej,
  na odcinku od km. 0+306,00 do km. 0+363,00,
  na wniosek z dnia 15 września 2021 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, reprezentowanego przez Pana Tomasza Piłata, uzupełniony w dniu 7 listopada 2022 roku.
  Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 114/19 (po podziale 114/30, 114/31), 114/21, 114/22 (po podziale 114/32, 114/33) w granicach obrębu ewidencyjnego
  nr 1–Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock.
  W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w tutejszym Urzędzie w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Administracji Architektoniczno–Budowlanej (wejście od ul. Zduńskiej) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, tel. 0 24 367-15-19,
  w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15,
  w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
  Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-02-06
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 3 lutego 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Z 2022 roku poz. 503 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 16 grudnia 2022 roku, zmieniony 2 stycznia 2023 roku oraz uzupełniony i zmieniony 17 stycznia 2023 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
  budowie infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe (budowa/przebudowa rowu odprowadzającego – etap I), w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na osiedla Wyszogrodzka i Podolszyce”, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 869, 877, 878, 879, 880, 875/1, 875/3 przy ulicy Norbertańskiej, 881 przy ulicy Wesołej w Płocku i działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1/10 (obręb 0011 Wisła),
  na wniosek  Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1, reprezentowanej przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-463, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.  

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2023-02-06
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 6 lutego 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami),
  zawiadamiam,
  że w toku postępowania administracyjnego z wniosku: Pana Zbigniewa Leszczyńskiego, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych biurowo-handlowych (lokal nr 3 i lokal 4g) na lokale usługowo-handlowo-gastronomiczne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kwiatka 35 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 720, pismem znak: WSU-I.6730.137.2022.RŚ z dnia 6 lutego 2023 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa:
      1. Miejski Konserwator Zabytków, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
      2. zarządca dróg, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,
  reprezentowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
      3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, na podstawie art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8:00 – 15.15, w czwartki 9:00 – 17.15, w piątki 9:00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.        Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2023-02-06
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych złożone na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku

  Zgodnie z Art. 19a.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy JST zamieszcza ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 7 dni.  Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2023-02-06
  Nadzór nad treścią: Bartosz Forysiak - Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu
 • Wykaz nieruchomości Gminy-Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej:
  - dot. cz. dz. nr 1220/3 położonej w Płocku, ul. Górnej  (obr. 10 )
  - dot. cz. dz. nr 163/5 i 162/4 położonych w Płocku, ul. Obr. Westerplatte (obr. 7)
  - dot. cz. dz. nr 30/3 i dz. nr 30/2 położonych w Płocku, ul. Sierpeckiej (obr. 2)


  Załączniki:
 • wykaz z dn. 02.2023r., ul. Górna, Obr. Westerplatte, Sierpecka 03 lutego 2023, godzina 14:42

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2023-02-03
  Nadzór nad treścią: Małgorzata Siedlecka - Zespół Rozdysponowywania Nieruchomości