• Protokoły z przetargów na dzierżawę nieruchomości przeprowadzonych w dniu 15.10.2020 r.


  Załączniki:
 • Protokoły z przetargu w dniu 15.10.2020 r. 21 października 2020, godzina 10:10

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2020-10-21
 • Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 28/1, 28/2, 26/3 o łącznej pow. 3636 mkw położonej w Płocku w Obrębie 5 "Kostrogaj Przemysłowy"


  Załączniki:
 • Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości Kostrogaj Przemysłowy 20 października 2020, godzina 09:29

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2020-10-20
 • WKŚ-I-ZZ.6131.307.2020.KPM                                                         
  Płock, 19.10.2020 r.

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


  Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 14.10.2020r. na wniosek  Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dworcowa 12 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działek o nr ewid.  616/2 i 616/1 (obręb 7) zlokalizowanych przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność wnioskodawcy.

  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 10 listopada 2020 r. na godzinę 11.00.– spotkanie w terenie.

  Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 14 grudnia 2020 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy są udostępnione w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-16-18 lub mailowym: katarzyna.marzewska@plock.eu.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wisi w dniach: od 19.10.2020r. do 02.11.2020r.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2020-10-19
 • Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych złożone na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku

   

  ROK 2020

  Oferta - data dodania: 18.02.2020

  Oferta - data dodania: 18.02.2020

  Oferta - data dodania: 18.02.2020

  Oferta - data dodania: 21.02.2020

  Oferta - data dodania: 24.02.2020

  Oferta - data dodania: 3.03.2020

  Oferta - data dodania: 4.03.2020

  Oferta - data dodania: 5.03.2020

  Oferta - data dodania: 9.03.2020

  Oferta - data dodania: 9.03.2020

  Oferta - data dodania: 10.03.2020

  Oferta - data dodania: 14.05.2020

  Oferta - data dodania: 14.05.2020

  Oferta - data dodania: 16.06.2020

  Oferta - data dodania: 30.06.2020

  Oferta - data dodania: 2.07.2020

  Oferta - data dodania: 20.07.2020

  Oferta - data dodania: 27.07.2020

  Oferta - data dodania: 31.07.2020

  Oferta - data dodania: 6.08.2020

  Oferta - data dodania: 3.09.2020

  Oferta - data wpływu: 8.09.2020

  Oferta - data wpływu: 9.09.2020

  Oferta - data wpływu: 11.09.2020

  Oferta - data wpływu: 11.09.2020

  Oferta - data wpływu: 28.09.2020

  Oferta - data wpływu: 01.10.2020

  Oferta - data wpływu: 8.10.2020

  Oferta - data wpływu: 12.10.2020

  Oferta - data wpływu: 12.10.2020

  Oferta - data wpływu: 14.10.2020

   Oferta - data wpływu: 16.10.2020

  __________________________________________________________

  ARCHIWUM ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych złożone na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2016 - 2019

  Dokumenty ARCHIWUM 2016-1019 do pobrania

  __________________________________________________________  Załączniki:
 • Ośrodek Karta 12 października 2020, godzina 14:32
 • Młodzi Razem 12 października 2020, godzina 14:32
 • SOSW1 14 października 2020, godzina 08:22
 • Oferta 16 października 2020, godzina 15:12
 • Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych ARCHIWUM 2016-1019 19 października 2020, godzina 13:48

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2020-10-19
 • Zawiadomienia o zgromadzeniach organizowanych w trybie uproszczonym

  • W dniu 20.10.2020 r., w godzinach 12.00-14.00, na pl. Gabriela Narutowicza 6 przed Sądem Rejonowym odbędzie się zgromadzenie, zgłoszone w trybie uproszczonym. Organizator przewiduje udział około 10 osób.

  • W dniu 20.10.2020 r., w godzinach 14.30-16.00, w Al. Kilińskiego 8 przed Komendą Miejską Policji odbędzie się zgromadzenie, zgłoszone w trybie uproszczonym. Organizator przewiduje udział około 10 osób.

  Zawiadomienia o zgromadzeniach organizowanych w trybie zwykłym
  Dział: Ogłoszenia o zgromadzeniach publicznych
  Data: 2020-10-19
 • KOMUNIKAT
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  z dnia 15 października 2020 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020.283 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu  15 października 2020 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09 -411 Płock reprezentowanego reprezentowanego przez Panią Dominikę Mielewczyk pracownika Energa Invest Sp. z o. o. ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.15.2020.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Fotowoltaiczna PV Płock”,
  zlokalizowanego na terenie Polskiego Koncernu Naftowego.

  Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08 bądź mailowym: elzbieta.rygalska@plock.eu.

  Strony postępowania mają prawo składania odwołania od w/w decyzji w terminie 14 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego komunikatu.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

  Komunikat wisi w dniach 15.10.2020 r.-29.10.2020 r.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2020-10-16
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do jednoosobowej spółki Gminy Miasto Płock


  Załączniki:
 • Wykaz nieruchomości -aport 2020 16 października 2020, godzina 12:53

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2020-10-16
 • INFORMACJA
  z dnia 15 października 2020 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  20 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV oraz złącza kablowego dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Piekarskiej, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 380/4; 472/3; 475/1; 475/2; 661/2; 671/1; 671/2 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2020-10-16
 • Wykaz Nr 5/WSP/2020 z dnia 16.10.2020 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


  Załączniki:
 • Wykaz_-_Nr_5-2020[1] 16 października 2020, godzina 11:21

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2020-10-16
 • INFORMACJA
  z dnia 16 października 2020 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

  organ nie wniósł sprzeciwu

  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 24 września 2020 roku przez Inwestora – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowanego przez Pana Piotra Józwika, dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Zarzecznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1689, 1370/41, 1726, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Płock, dnia 16 października 2020 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2020-10-16