• INFORMACJA
  z dnia 7 czerwca 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  7 czerwca 2023 roku, Pani Anna Szlendak, dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2700 L, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Granicznej 31G, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 74/12 - obręb 10-Podolszyce, jedn. ew. Płock.
  Płock, dnia 7 czerwca 2023 roku  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-06-07
 • INFORMACJA
  z dnia 7 czerwca 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  7 czerwca 2023 roku, Pani Andżelika Matusiak i Pan Krzysztof Matusiak, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Marynarskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2967, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 7 czerwca 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-06-07
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 7 czerwca 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 775 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Z 2023 roku poz. 977) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 23 maja 2023 roku, uzupełniony 1 i 6 czerwca 2023 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 51/6 przy ulicy Granicznej, 51/7, 50/11, 50/8, 49/2, 31/19, 31/16, 31/13 i 1221 (przed scaleniem 31/10 i 31/12) przy ulicy ppłk. Jana Pasternakiewicza  w Płocku,
  na wniosek  Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Adam Klata reprezentujący firmę STAMAR Łukasz Krajewski z siedzibą w Sochaczewie przy ulicy Czerwonka Parcel 45P.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-463, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.  

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2023-06-07
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 07.06.2023r.
  Prezydenta Miasta Płocka

  ZAWIADOMIENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA

  Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 26 § 2 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 4 pkt. 2 i ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 162),

                                                                                  zawiadamiam

  o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szulbory, gm. Staroźreby, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 32/1 o pow. 0,0030 ha, nr 47/14 o pow. 0,0021 ha oraz nr 48/1 o pow. 0,0011 ha, przejętą na rzecz Powiatu Płockiego decyzją Starosty Płockiego nr 17/2022 z dnia 28.10.2022r., znak: AB-II.6740.3.13.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo-Nowa Wieś.

  Postanowieniem nr 35/P/2023 z dnia 05.05.2023r., znak: SPN-P.7570.49.2023.DR Wojewoda Mazowiecki wyznaczył Prezydenta Miasta Płocka jako organ właściwy do załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte działki nr 32/1 o pow. 0,0030 ha, nr 47/14 o pow. 0,0021 ha oraz nr 48/1 o pow. 0,0011 ha.

  Zgodnie z art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, odszkodowanie za przejęte nieruchomości przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

  Działka nr 32/1 o pow. 0,0030 ha powstała z podziału działki nr 32 o pow. 0,1300 ha; działka nr 47/14 o pow. 0,0021 ha powstała z podziału działki nr 47/8 o pow. 0,0500 ha, natomiast działka nr 48/1 o pow. 0,0011 ha powstała z podziału działki nr 48 o pow. 0,1900 ha. Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków działki nr 32,  nr 47/8 oraz nr 48 były we władaniu samoistnym Gminy Staroźreby.

  Wobec powyższego wzywa się osoby mające uwagi dotyczące własności przedmiotowej nieruchomości do przedstawienia dokumentów potwierdzających tytuł własności do przedmiotowej nieruchomości w terminie od dnia 7 czerwca 2023r. do dnia 21 czerwca 2023r., w tut. Urzędzie w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Umów i Regulacji Prawnych wejście od ul. Zduńskiej, w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 8:00 – 15:00, w czwartki w godzinach 9:00-17:00, w piątki w godzinach 9:00-15:00. W celu zapoznania się z aktami sprawy należy ustalić termin telefonicznie. Sprawę prowadzi: Agnieszka Chonchera Starszy Specjalista w Referacie Umów i Regulacji Prawnych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka – pokój 115A (wejście od ul. Zduńskiej, I piętro), kontakt telefoniczny: (24) 367-14-89, kontakt mailowy: agnieszka.chonchera@plock.eu.

  Postępowanie toczyć się będzie w trybie art. 12 i art. 18 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Rozdziału 5 – „Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości” Działu III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344).

  W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Płock, dnia 7 czerwca 2023r.


  Załączniki:
 • Obwieszczenie - zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu 07 czerwca 2023, godzina 13:41

 • Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data: 2023-06-07
  Nadzór nad treścią: Agnieszka Chonchera
 • INFORMACJA
  z dnia 7 czerwca 2023 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 6 czerwca 2023 roku Inwestor – ŻERAŃSKI DEVELOPMENT Sp. z o.o. 2 Sp. k., dokonała zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Polnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 109/11 i 49/2, w obrębie geodezyjnym 8 – Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-06-07
  Nadzór nad treścią: Paulina Szymborska
 • INFORMACJA
  z dnia 7 czerwca 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  5 czerwca 2023 roku, Pani Ewa Olczak i Pan Cezary Olczak, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 316, położonej w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 7 czerwca 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-06-07
 • OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie umorzenia opłaty zawieszonej na okres 3 lat po kontroli zachowania żywotności drzew posadzonych w ramach nasadzeń zastępczych
  (WKŚ-I-ZZ.6131.127.2019.EN).


  Na podstawie art. 10 § 1, art 35 § 3, art. 61 § 1 i 4, art.73 oraz art. 79 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 , ze zm.) oraz w związku z art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916, ze zm.)

  zawiadamiam,

  że po zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego kontroli zachowania żywotności trzech drzew z gatunku wiśnia piłkowana ‘Kanzan’ posadzonych przez jako nasadzenie zastępcze przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ulicy Kwiatowej 23 w Płocku wydano decyzję o umorzeniu opłaty w wysokości 3.420,00 złotych za usunięcie drzewa z działki o nr ewid. 40/5 obręb Śródmieście (0008) zawieszonej do dnia 30.04.2023 r. Strona postępowania wypełniła warunek konieczny do umorzenia opłaty naliczonej w dniu 11.06.2019 r.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  Akta sprawy są udostępnione w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pokój E-21.

  Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 05.06.2023 r. do dnia 19.06.2023 r. na stronie BIP Urzędu Miasta Płocka . Po upływie ww. terminu zawiadomienie uznaje się za doręczone.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  POUCZENIE

  1. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
  2. Zgodnie z art. 79 § 1 strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.


  Otrzymują:
  1. Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej przy ulicy Kwiatowej 23 w Płocku – MZGM TBS Sp. z o.o.
  2. Strony postępowania*
  3. WKŚ-II aa.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2022r. poz. 916, ze zm. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu (BIP).  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2023-06-06
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński
 • OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie umorzenia opłaty zawieszonej na okres 3 lat po kontroli zachowania żywotności drzew posadzonych w ramach nasadzeń zastępczych

  (WKŚ-I-ZZ.6131.149.2019.EN)  Na podstawie art. 10 § 1, art 35 § 3, art. 61 § 1 i 4, art.73 oraz art. 79 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 , ze zm.) oraz w związku z art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916, ze zm.)

  zawiadamiam,

  że po zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego kontroli zachowania żywotności sześciu drzew z gatunku klon zwyczajny ‘Globosum’ posadzonych przez jako nasadzenie zastępcze przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ulicy Słowackiego 2 w Płocku wydano decyzję o umorzeniu opłaty w wysokości 3.900,00 złotych za usunięcie trzech drzew z działki o nr ewid. 339/5 obręb Łukasiewicza (0004) zawieszonej do dnia 30.04.2023r. Strona postępowania wypełniła warunek konieczny do umorzenia opłaty naliczonej w dniu 02.07.2019r.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  Akta sprawy są udostępnione w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pokój E-21.

  Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 05.06.2023r. do dnia 19.06.2023 r. na stronie BIP Urzędu Miasta Płocka. Po upływie ww. terminu zawiadomienie uznaje się za doręczone.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  POUCZENIE


  1. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
  2. Zgodnie z art. 79 § 1 strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.


  Otrzymują:
  1. Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej przy ulicy Słowackiego 2 w Płocku – MZGM TBS Sp. z o.o.
  2. Strony postępowania*
  3. WKŚ-II aa.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2022r. poz. 916, ze zm. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2023-06-06
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński
 • INFORMACJA
  z dnia 6 czerwca 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 5 czerwca 2023 roku
  organ nie wniósł sprzeciwu
  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami), w sprawie dotyczącej zgłoszenia, dokonanego w dniu  15 maja 2023 roku przez Inwestora – Pana Ryszarda Majtczaka, w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazu niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Ciechomickiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 580, obręb geodezyjny 16 – Ciechomice, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-06-06
  Nadzór nad treścią: Paulina Szymborska
 • Wykaz nieruchomości Gminy - Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej z dnia 6.06.2023 r.


  Załączniki:
 • wykaz 06 czerwca 2023, godzina 09:20

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2023-06-06
  Nadzór nad treścią: Iwona Urbańska, Eliza Skorłutowska