• WKŚ-II.6131.414.2023.JP

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na
  usunięcie: 1 szt. drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 382/20
  obręb 0004 Łukasiewicza położonej przy ul. Ignacego Łukasiewicza 22/1 w Płocku oraz 3 szt. drzew rosnących na działce o nr ewid. 388 obręb 0004 Łukasiewicza położonej przy ul. Stanisława Zgliczyńskiego w Płocku


  Na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r., poz. 1336, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775, ze zm.),

  zawiadamiam,

  że po zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie:
  - 1 szt. drzewa z gatunku klon zwyczajny rosnącego na działce o nr ewid. 382/20 obręb Łukasiewicza (0004) przy ul. Ignacego Łukasiewicza 22/1, stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych i
  - 3 szt. drzew topola nierodzimego gatunku rosnących na działce o nr ewid. 388 obręb Łukasiewicza (0004) przy ul. St. Zgliczyńskiego 3, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy
  prowadzonego na wniosek z dnia 29.12.2023 r. (data wpływu 29.12.2023 r.), złożony przez Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową z siedzibą w Płocku przy ulicy Obrońców Westerplatte 6A reprezentowaną przez Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Agnieszkę Kuświk oraz Członka Zarządu Panią Elżbietę Czerwińską, została wydana decyzja administracyjna numer WKŚ-II.6131.414.2023.JP zezwalająca na usunięcie ww. drzew .
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 w Płocku w godzinach pracy urzędu.
   
  Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 23.02.2024 r. do dnia 08.03.2024 r. na stronie BIP Urzędu Miasta Płocka. Po upływie ww. terminu zawiadomienie uważa się za dokonane.


  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 775, ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 1 dzień temu (23 lutego 2024, godzina 15:08)
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński
 • ZARZĄDZENIE NR 4980/2024 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku


  Załączniki:
 • Zarządzenie nr 4980 - powołanie komisji konkursowej 23 lutego 2024, godzina 12:59

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 1 dzień temu (23 lutego 2024, godzina 12:59)
  Nadzór nad treścią: Inga Kujawa - Zawadzka - Referat Kultury
 • INFORMACJA
  z dnia 23 lutego 2024 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 21 lutego 2024 roku Inwestor – ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez pełnomocnika – Panią Ludmiłę Sarnecką, dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na działce 244/1, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 394/13; 394/71; 394/69; 394/2; 238/1; 244/2; 244/1, w obrębie geodezyjnym 4 - Łukasiewicza,  jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 1 dzień temu (23 lutego 2024, godzina 12:23)
  Nadzór nad treścią: Paulina Szymborska
 • Ogłoszenie Prezydenta Miasta Płocka o II przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Płocku przy ul. Zofii Nałkowskiej 18A, obręb Nr 4 „Łukasiewicza", oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 198 o pow. 590 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00025168/1.  Załączniki:
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym działka 198 obręb Nr 4 23 lutego 2024, godzina 09:10
 • mapa poglądowa 23 lutego 2024, godzina 09:10
 • Oświadczenie Podmiotu - II przetarg ustny nieograniczony działka 198 (osoba fizyczna) 23 lutego 2024, godzina 09:10
 • Oświadczenie Podmiotu - II przetarg ustny nieograniczony działka 198 (osoba prawna) 23 lutego 2024, godzina 09:10

 • Dział: Zbycie nieruchomości Skarbu Państwa
  Data publikacji: 1 dzień temu (23 lutego 2024, godzina 09:10)
  Nadzór nad treścią: Monika Mrozowicz - Wydział Mienia Skarbu Państwa
 • Zgromadzenie w trybie uproszczonym

  W dniu 24.02.2024 r., w godz. 12.00-12.15, na Placu Obrońców Warszawy w Płocku, wokół fontanny, odbędzie się zgromadzenie publiczne.  Dział: Ogłoszenia o zgromadzeniach publicznych
  Data publikacji: 2 dni temu (22 lutego 2024, godzina 15:25)
  Nadzór nad treścią: Rafał Wilczek - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  z dnia 22 lutego 2024 r.

  o przedstawieniu Radzie Miasta Płocka projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa - Mała” w Płocku

  Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)
  informuję, że
  w dniu 29 lutego 2024 r. zostanie przedstawiony Radzie Miasta Płocka projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa - Mała” w Płocku celem jego uchwalenia.

  Z projektem planu miejscowego można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr (24) 367-16-63. Wersja elektroniczna projektu planu zamieszczona została w plikach stanowiących załączniki do niniejszej informacji.


  Załączniki:
 • Projekt mpzp Kwiatowa - Mała - część tekstowa 22 lutego 2024, godzina 12:03
 • Projekt mpzp Kwiatowa - Mała - część graficzna 22 lutego 2024, godzina 12:04

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 2 dni temu (22 lutego 2024, godzina 12:03)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA
  z dnia 22 lutego 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 20 lutego 2024 roku Inwestorzy – Pan Piotr Sztendur i Pani Małgorzata Sztendur dokonali zgłoszenia budowy instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Wierzbowej 1, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2576/1, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 22 lutego 2024 roku  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 2 dni temu (22 lutego 2024, godzina 11:21)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • Płock, dn. 20 lutego 2024 r.  
  WKŚ-II.6131.6.2024.JP

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
   o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 462/9 obręb 0007 Działki położonej przy ul. Mikołaja Reja w Płocku


  Na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
  (Dz. U. z 2023r., poz. 1336, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775, ze zm.),
   zawiadamiam,
  że po zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia
  na usunięcie jednego drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 462/9 obręb 0007
  Działki położonej przy ul. Mikołaja Reja w Płocku, prowadzonego na wniosek z dnia 11.01.2024 r. (data wpływu 11.01.2024 r.), złożony przez Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową z siedzibą w Płocku przy ulicy Obrońców Westerplatte 6A reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Mariusza Pakulskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Agnieszkę Kuświk, została wydana decyzja administracyjna numer WKŚ-II.6131.6.2024.JP zezwalająca na usunięcie jednego drzewa z gatunku wierzba babilońska rosnącego się na działce o numerze ewid. 462/9 obręb Działki (0007) położonej przy ul. Mikołaja Reja w Płocku.
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 w Płocku w godzinach pracy urzędu.
   
  Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 21.02.2024 r. do dnia 06.03.2024 r. na stronie BIP Urzędu Miasta Płocka. Po upływie ww. terminu zawiadomienie uważa się za dokonane.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 775, ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
   z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 2 dni temu (22 lutego 2024, godzina 09:12)
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński - Referat Ochrony Przyrody
 • INFORMACJA
  z dnia 21 lutego 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  21 lutego 2024 roku, Inwestorzy Pan Michał Bałdyga i Pani Anna Bałdyga, dokonali zgłoszenia budowy wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji gazu do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 279/4 - obręb 16, jedn. ew. 146201_1 Płock.
  Płock, dnia 21 lutego 2024 roku  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 3 dni temu (21 lutego 2024, godzina 15:10)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • INFORMACJA
  z dnia 21 lutego 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  20 lutego 2024 roku, Inwestor Pani Urszula Chojnacka, dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Browarnej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 585 - obręb 16, jedn. ew. 146201_1 Płock.
  Płock, dnia 21 lutego 2024 roku  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 3 dni temu (21 lutego 2024, godzina 14:37)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska