• Informacja Prezydenta Miasta Płocka

  Działając na mocy art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Prezydent Miasta Płocka informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego do obrotu.

  Zamówienie nastąpi po dokonaniu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy-Miasta Płock zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

  Wnioski od osób uprawnionych do zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka od dnia 04 listopada 2022 roku, w pokoju B4, wejście od ul. Zduńskiej.

  Wniosek można także wysłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie przez ePUAP.  Załączniki:
 • WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO, wersja z dnia 04.11.2022 04 listopada 2022, godzina 10:49

 • Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data: 2022-11-03
 • Komunikat Prezydenta Miasta Płocka

  Przedsiębiorców zajmujących się handlem węglem, którzy prowadzą w Płocku działalność i mają składy węgla na terenie miasta Prezydent Miasta Płocka  zaprasza na spotkanie w sprawie realizacji zadań, wynikających z projektu Ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

  Spotkanie zostało zaplanowane na piątek 28 października na godz. 9.00 w Sali Sejmowej Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej).

  Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr telefonu 24 367 14 06 do czwartku 27 października do godz. 15.00.  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data: 2022-10-25
  Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski - Referat Informacji Miejskiej
 • Prezydent Miasta Płocka informuje o konsultacjach społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta" oraz w  sprawie "Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych".

  Wszelkie propozycje, opinie, wnioski i uwagi winny być kierowane do Referatu Gospodarowania Odpadami w Wydziale Kształtowania Środowiska (pisma) lub mailem na wks@plock.eu.

  Termin zakończenia konsultacji – do 7 listopada 2022.

  Do pobrania:  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data: 2022-10-21
  Nadzór nad treścią: Maja Syska-Żelechowska - Wydział Kształtowania Środowiska
 • Prezydent Miasta Płocka działając w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw informuje, że zgodnie z Decyzją nr WA.RZT.70.86.2021/11 z dnia 29.10.2021 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina na okres 3 lat.

  Do pobrania: Decyzja nr WA.RZT.70.86.2021_11 z dnia 29.10.2021r.

  Więcej informacji na temat Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina jest dostępnych na stronie internetowej Wodociągów Płockich pod adresem: https://wodociagi.pl/klient/obsluga-klienta/taryfy-i-cenniki/
  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data: 2022-10-21
 • Prezydent Miasta Płocka zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022, poz. 1692 ze zm.) przypomina o obowiązku przeprowadzenia przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.).

  Obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych ciąży na właścicielu lub zarządcy nieruchomości.

  Zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) przeglądu instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) dokonuje się co najmniej raz do roku, natomiast w budynkach o powierzchni zabudowy większej niż 2000 mkw oraz innych obiektach budowlanych o powierzchni dachu przekraczających 1000 mkw co najmniej  dwa razy do roku – w terminach do 31 maja i do 30 listopada.

  Niezależnie od tego obowiązku konieczne jest również regularne wykonywanie czyszczenia przewodów kominowych. Częstotliwość ich czyszczenia reguluje § 34  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.).  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data: 2022-10-20
  Nadzór nad treścią: Beata Olesińska - Wydział Organizacyjny
 • Prezydent Miasta Płocka zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022, poz. 1692 ze zm.) informuje o obowiązku przeprowadzenia przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.).

  Obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych ciąży na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) przeglądu instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) dokonuje się co najmniej raz do roku, natomiast w budynkach o powierzchni zabudowy większej niż 2000 m² oraz innych obiektach budowlanych o powierzchni dachu przekraczających 1000 m² co najmniej  dwa razy do roku – w terminach do 31 maja i do 30 listopada.

  Niezależnie od tego obowiązku konieczne jest również regularne wykonywanie czyszczenia przewodów kominowych. Częstotliwość ich czyszczenia reguluje § 34  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.).

  Data wytworzenia informacji: 30 września 2022 r.  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data: 2022-10-03
  Nadzór nad treścią: Beata Olesińska - Wydział Organizacyjny
 • Płock, dnia 14 września 2022 r.

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o możliwości ubiegania się o środki finansowe z budżetu Państwa z przeznaczeniem na odnowienie lub przebudowę drzewostanów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych
  przez WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE GMINY MIASTO PŁOCK


  Na podstawie art. 10, 49, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.) w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia   19 września 1991r., o lasach (Dz.U.2022.672 t.j.) Prezydent Miasta Płocka sprawujący bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
  informuje,
  że  w przypadku zniszczeń lasów na skutek klęsk żywiołowych  
  (w tym wichur i pożarów),  na terenie Gminy Miasto Płock właściciele lasów, spełniający kryteria prawne, mogą składać wnioski w terminie do dnia 10 października 2022 r. do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta w Płocku o przyznanie środków z budżetu Państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej.

  Formularz wniosku jest dostępny w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta (parter) oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej https://czysty.plock.eu/

  Złożone wnioski podlegają zaopiniowaniu przez właściwego Nadleśniczego Lasów Państwowych.   Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data: 2022-09-15
  Nadzór nad treścią: Maciej Śliz
 • Płock, dnia 17.12.2021 r.

  WKŚ-II.6131.143.2021.KN


  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 poz. 1098 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek który wpłynął w dniu 25.11.2021 r. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” z siedzibą w Płocku przy ul. 3-go Maja 12 reprezentowanej przez Pana Wojciecha Zielińskiego Z-cę Prezesa i Panią Annę Machałę Członka Zarządu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 1399/2 obręb Śródmieście przy ul. 3-go Maja 10A, ul. Padlewskiego 5/7, 523/2 obręb Podol-Borowiczki przy ul. Jana Pawła II 19, 495/2 obręb Podol-Borowiczki przy ul. Czwartaków 8, stanowiących własność wnioskodawcy i osób fizycznych. Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 11.01.2022 r. na godzinę 11:00. Miejsce spotkania w siedzibie administracji osiedla przy ul. 3-go Maja 12

  Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 25.01.2022 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 zm.).

  Obwieszczenie wywieszono w dniu 20.12.2021 r.  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data: 2021-12-20
 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2021 r.


  Załączniki:
 • obwieszczenie PMP 11 sierpnia 2021, godzina 15:23

 • Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data: 2021-08-11
 • INFORMACJA
  z dnia 15 luty 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  11 lutego 2021 roku, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 działająca przez Pełnomocnika Pana Piotra Jóźwiak dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1408/3,1311/15, 1327/1, 1357/1, 1311/25, 1356/3, 1311/10, 1311/11, 1356/1, 1326/6 obręb geodezyjny 1 -Podolszyce - Borowiczki).

  Płock, dnia 15 lutego 2021 roku  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data: 2021-02-15