• Płock, 29.03.2024r.

  OBWIESZCZENIE

  Zgodnie z art. 17 ust. 3  ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości ( Dz.U. z 2023r. poz. 1394),

  Prezydent Miasta Płocka zawiadamia,

  że na podstawie art. 17 ust. 1 w/w ustawy  decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przez dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024r. (nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych).

  Wobec powyższego, jeżeli do dnia 10 czerwca 2024r. nie zostanie uzupełniona informacja o ubezpieczeniu/badaniu technicznym pojazdu, zgodnie z ustawą nastąpi wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdów.
  Na podstawie art. 17 ust. 5 w/w ustawy pojazd, którego decyzja o rejestracji wygaśnie, może podlegać powtórnej rejestracji.

  Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów, dla których planowane jest wygaszenie decyzji o rejestracji, do publicznego wglądu  znajduje się w załączniku i w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 pok. 103 w godz. 8.00-15.00.

  Prezydent Miasta Płocka
  /-/ Andrzej Nowakowski


  Załączniki:
 • Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów 03 kwietnia 2024, godzina 12:03

 • Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (03 kwietnia 2024, godzina 12:02)
  Nadzór nad treścią: Monika Kaczmarek - Referat Komunikacji
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 6 marca 2024r.


  o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Nowa Wieś, gm. Staroźreby, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 210/1 o pow. 0,0038 ha, przejętej na rzecz Powiatu Płockiego decyzją Starosty Płockiego nr 9/2022 z dnia 30.05.2022r., znak: AB-II.6740.3.2.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2925W Piączyn – Włóki, gmina Staroźreby i Bulkowo, powiat płocki.

  Prezydent Miasta Płocka stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 162 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.), informuje, że została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04.03.2024r., znak: WOP-IV-ZP.6833.39.2022.AC ustalająca odszkodowanie za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Nowa Wieś, gm. Staroźreby, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 210/1 o pow. 0,0038 ha przejętej na rzecz Powiatu Płockiego decyzją Starosty Płockiego nr 9/2022 z dnia 30.05.2022r., znak: AB-II.6740.3.2.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2925W Piączyn – Włóki, gmina Staroźreby i Bulkowo, powiat płocki.

  Działka nr 210/1 o pow. 0,0038 ha powstała z podziału działki nr 210 o pow. 0,7200 ha. Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Płocku, działka nr 210 była we władaniu samoistnym Gminy Staroźreby. W trakcie prowadzonego postępowania dot. ustalenia odszkodowania za przejętą nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś, gm. Staroźreby, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 210/1 o pow. 0,0038 ha, nikt nie zgłosił praw do przedmiotowej nieruchomości.

  Z treścią decyzji Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04.03.2024r., znak: WOP-IV-ZP.6833.39.2022 oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Umów i Regulacji Prawnych wejście od ul. Zduńskiej, w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 8:00 – 15:00, w czwartki w godzinach 9:00-17:00, w piątki w godzinach 9:00-15:00. W celu zapoznania się z aktami sprawy należy ustalić termin telefonicznie.

  Sprawę prowadzi: Agnieszka Chonchera Inspektor w Referacie Umów i Regulacji Prawnych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka – pokój 115A (wejście od ul. Zduńskiej, I piętro), kontakt telefoniczny: (24) 367-14-89, kontakt mailowy: agnieszka.chonchera@plock.eu.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Płock, dnia 6 marca 2024r.  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (06 marca 2024, godzina 12:01)
  Nadzór nad treścią: Agnieszka Chonchera – Referat Umów i Regulacji Prawnych
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 6 marca 2024r.

  o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Nowa Wieś, gm. Staroźreby, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 255/2 o pow. 0,0008 ha, przejętej na rzecz Powiatu Płockiego decyzją Starosty Płockiego nr 9/2022 z dnia 30.05.2022r., znak: AB-II.6740.3.2.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2925W Piączyn – Włóki, gmina Staroźreby i Bulkowo, powiat płocki.

  Prezydent Miasta Płocka stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 162 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.), informuje, że została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04.03.2024r., znak: WOP-IV-ZP.6833.34.2022 ustalająca odszkodowanie, za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Nowa Wieś, gm. Staroźreby, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 255/2 o pow. 0,0008 ha przejętej na rzecz Powiatu Płockiego decyzją Starosty Płockiego nr 9/2022 z dnia 30.05.2022r., znak: AB-II.6740.3.2.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2925W Piączyn – Włóki, gmina Staroźreby i Bulkowo, powiat płocki.

  Działka nr 255/2 o pow. 0,0008 ha powstała z podziału działki nr 255 o pow. 0,5200 ha. Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Płocku, działka nr 255 była we władaniu samoistnym Gminy Staroźreby. W trakcie prowadzonego postępowania dot. ustalenia odszkodowania za przejętą nieruchomość, położoną w obrębie Nowa Wieś, gm. Staroźreby, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 255/2 o pow. 0,0008 ha, nikt nie zgłosił praw do przedmiotowej nieruchomości.

  Z treścią decyzji Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04.03.2024r., znak: WOP-IV-ZP.6833.34.2022 oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Umów i Regulacji Prawnych wejście od ul. Zduńskiej, w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 8:00 – 15:00, w czwartki w godzinach 9:00-17:00, w piątki w godzinach 9:00-15:00. W celu zapoznania się z aktami sprawy należy ustalić termin telefonicznie.

  Sprawę prowadzi: Agnieszka Chonchera Inspektor w Referacie Umów i Regulacji Prawnych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka – pokój 115A (wejście od ul. Zduńskiej, I piętro), kontakt telefoniczny: (24) 367-14-89, kontakt mailowy: agnieszka.chonchera@plock.eu.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Płock, dnia 6 marca 2024r.  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (06 marca 2024, godzina 11:59)
  Nadzór nad treścią: Agnieszka Chonchera – Referat Umów i Regulacji Prawnych
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 29.02.2024r.
  Prezydenta Miasta Płocka

  ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZONYM MATERIALE DOWODOWYM W SPRAWIE O USTALENIE ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE


  Na podstawie art. 49, art. 10 § 1, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.),
  zawiadamiam
  że zgromadzono materiał dowodowy w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną obrębie Nowa Wieś, gm. Staroźreby, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 228/1 o pow. 0,0072 ha, przejętą na rzecz Powiatu Płockiego decyzją Starosty Płockiego nr 9/2022 z dnia 30.05.2022r., znak: AB-II.6740.3.2.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2925W Piączyn – Włóki, gmina Staroźreby i Bulkowo, powiat płocki.

  Zgodnie z art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, odszkodowanie za przejęte nieruchomości przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

  Działka nr 228/1 o pow. 0,0072 ha powstała z podziału działki nr 228 o pow. 0,7200 ha. Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków działka nr 228 była we władaniu samoistnym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

  Wobec powyższego wzywa się osoby mające uwagi dotyczące własności przedmiotowej nieruchomości do przedstawienia dokumentów potwierdzających tytuł własności do przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

  Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.), wybrano Pana Mariusza Gałgańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Mariusz Gałgański, do określenia wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość. Operat szacunkowy, podlegał weryfikacji pod względem formalno-prawnym, gdyż jest on zasadniczym dowodem w postępowaniu o ustalenie wysokości odszkodowania.
  Według operatu szacunkowego z dnia 25.09.2023r., sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Mariusza Gałgańskiego (uprawnienia 8120), wartość rynkowa nieruchomości wyniosła łącznie 1.400,00 zł (19,45 zł/m²).

  Pismem z dnia 18.10.2023r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku poinformował, iż nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Płockiego decyzją Starosty Płockiego nr 9/2022 z dnia 30.05.2022r., znak: AB-II.6740.3.2.2022, nie zostały wydane przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych w terminach określonych art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 10.04.2023 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tym samym wysokość odszkodowania nie zostanie powiększona o 5% wartości nieruchomości.

  Zgodnie z art 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  Podając powyższe informuję, iż strony zainteresowane (po potwierdzeniu prawa własności do nieruchomości), przed wydaniem decyzji, mają możliwość zapoznania się z całością akt, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Zapoznanie z materiałem dowodowym możliwe w terminie od dnia 29 lutego 2024r. do dnia 13 marca 2024r., w tut. Urzędzie w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Umów i Regulacji Prawnych wejście od ul. Zduńskiej, w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 8:00 – 15:00, w czwartki w godzinach 9:00-17:00, w piątki w godzinach 9:00-15:00. W celu zapoznania się z aktami sprawy należy ustalić termin telefonicznie.

  Sprawę prowadzi: Agnieszka Chonchera Inspektor w Referacie Umów i Regulacji Prawnych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka – pokój 115A (wejście od ul. Zduńskiej, I piętro), kontakt telefoniczny: (24) 367-14-89, kontakt mailowy: agnieszka.chonchera@plock.eu.

  Jednocześnie informuję, iż z uwagi na możliwość zapoznania stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w ww. sprawie, nowy termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 29 marca 2024r.

  Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego, na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 tej ustawy, lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 ww. ustawy, stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem organu prowadzącego sprawę – Prezydenta Miasta Płocka.
  Ponaglenie wraz z uzasadnieniem winno być przesłane na adres: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock..

  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Płock, dnia 29 lutego 2024r.  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (29 lutego 2024, godzina 16:19)
  Nadzór nad treścią: Agnieszka Chonchera – Referat Umów i Regulacji Prawnych
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 27.02.2024 r.
  Prezydenta Miasta Płocka

  ZAWIADOMIENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA


  Na podstawie art. 49, art. 10 § 1, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),
  zawiadamiam
  o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Wilkanowo, gm. Mała Wieś, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 191/2 o pow. 0,0346 ha, przejętą na rzecz Powiatu Płockiego decyzją Starosty Płockiego nr 8/2023 z dnia 31.03.2023 r., znak: AB-II.6740.3.21.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (droga powiatowa nr 2953W) – Gródkowo na odcinku od km 0+000 do km 2+227 o długości 2,227 km, gm. Mała Wieś.

  Postanowieniem nr 31/P/2024 z dnia 02.02.2024r. znak: SPN.P.7570.7570.6.2024.JP Wojewoda Mazowiecki wyznaczył Prezydenta Miasta Płocka jako organ właściwy do załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą działkę nr 191/2 o pow. 0,0346 ha.

  Zgodnie z art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, odszkodowanie za przejęte nieruchomości przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

  Działka nr 191/2 o pow. 0,0346 ha powstała z podziału działki nr 191 o pow.  4,3700 ha. Zgodnie z zapisami ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość stanowiła własność Pana Zygmunta Bąbały (zmarłego w dniu 01.09.1991 r.) i Pani Zofii Bąbały (zmarłej w dniu 13.03.1990 r.).

  Postępowania dotyczące stwierdzenia nabycia spadku po zmarłych: Panu Zygmuncie Bąbała i Pani Zofii Bąbała, nie zostały przeprowadzone.

  Dla nieruchomości VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku prowadzi księgę wieczystą PL1P/00006336/1. Zgodnie z zapisami działu II „Własność”, w/w księgi, nieruchomość stanowiła własność Pana Zygmunta Bąbały. W dziale III   „Prawa, roszczenia i ograniczenia” wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności treści  księgi z rzeczywistym stanem prawnym skierowane przeciwko prawu własności Zygmunta Bąbała a przysługujące Powiatowi Płockiemu w stosunku do działki 191/2. W dziale IV „Hipoteka” w/w księgi wieczystej wpisana jest hipoteka umowna zwykła w wysokości 2,00zł – pożyczka (z zaznaczeniem, że pożyczka ta spłacana będzie w ciągu 10 lat         w ratach półrocznych, płatnych 1.IV i 1.X każdego roku, począwszy od 1.IV.1966 r.); wierzyciel hipoteczny: Bank Rolny Oddział Powiatowy w Płocku.

  Pismem z dnia 12.07.2023 r. znak: DP.051.1877.2023.JM Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, iż nie jest właściwy w zakresie obciążenia ujawnionego w księdze wieczystej PL1P/00006336/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Art. 18 ust. 1c ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych stanowi, że jeżeli na nieruchomościach, o których mowa, lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości  świadczenia  głównego  wierzytelności  zabezpieczonej hipoteką,  wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami.

  W sytuacji śmierci strony lub jednej ze stron postępowania, prawo do odszkodowania mają następcy prawni osoby zmarłej, po okazaniu dokumentów poświadczających dziedziczenie lub postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku. W tej sytuacji prawo do odszkodowania za działkę nr 191/2 o pow. 0,0346 ha, przejętą na rzecz Powiatu Płockiego decyzją Starosty Płockiego nr 8/2023 z dnia 31.03.2023 r., znak: AB-II.6740.3.21.2022, przysługuje spadkobiercom po Panu Zygmuncie Bąbała i Pani Zofii Bąbała.

  Wobec powyższego wzywa się osoby mające uwagi dotyczące własności przedmiotowej nieruchomości do przedstawienia dokumentów potwierdzających tytuł własności do przedmiotowej nieruchomości w terminie od dnia 27 lutego 2024 r. do dnia 12 marca 2024 r., w tut. Urzędzie w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Umów i Regulacji Prawnych wejście od ul. Zduńskiej, w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 8:00 – 15:00, w czwartki w godzinach 9:00-17:00, w piątki w godzinach 9:00-15:00. W celu zapoznania się z aktami sprawy należy ustalić termin telefonicznie. Sprawę prowadzi: Karolina Tomczak - Inspektor w Referacie Umów i Regulacji Prawnych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka – pokój 115 A (wejście od ul. Zduńskiej, I piętro), kontakt telefoniczny: (24) 367-14-89, kontakt mailowy: karolina.tomczak@plock.eu.

  Postępowanie toczyć się będzie w trybie art. 12 i art. 18 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Rozdziału 5 – „Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości” Działu III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344).

  W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  Jednocześnie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że sprawa nie może być załatwiona w terminie określonym art. 12 ust. 4g ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z uwagi na długotrwałą procedurę związaną z wyborem rzeczoznawcy majątkowego i wyceną w/w nieruchomości.

  Przewidywany termin podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie określa się do dnia 30 kwietnia 2024 r.

  Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 w/w ustawy  lub  w  przepisach  szczególnych  ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 tej ustawy, stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego, za  pośrednictwem organu prowadzącego sprawę – Prezydenta Miasta Płocka.

  Ponaglenie wraz z uzasadnieniem winno być przesłane na adres: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Płock, dnia 27 lutego 2024 r.  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (27 lutego 2024, godzina 13:46)
  Nadzór nad treścią: Karolina Tomczak - Wydział Organizacyjny
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 26.02.2024 r.
  Prezydenta Miasta Płocka

  ZAWIADOMIENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA

  Na podstawie art. 49, art. 10 § 1, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),
  zawiadamiam
  o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Orszymowo, gm. Mała Wieś, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr 41/2 o pow. 0,0020 ha i 91/1 o pow. 0,0019 ha, przejętą na rzecz Powiatu Płockiego decyzją Starosty Płockiego nr 8/2023 z dnia 31.03.2023 r., znak: AB-II.6740.3.21.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (droga powiatowa      nr 2953W) – Gródkowo na odcinku od km 0+000 do km 2+227 o długości 2,227 km, gm. Mała Wieś.

  Postanowieniem nr 20/P/2024 z dnia 02.02.2024 r. znak: PN.P.7570.7570.136.2023.JP Wojewoda Mazowiecki wyznaczył Prezydenta Miasta Płocka jako organ właściwy do załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte działki nr nr 41/2 o pow. 0,0020 ha i 91/1 o pow. 0,0019 ha.

  Zgodnie z art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, odszkodowanie za przejęte nieruchomości przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

  Działka nr 41/2 o pow. 0,0020 ha powstała z podziału działki nr 41 o pow.  0,0400 ha a działka nr 91/1 o pow. 0,0019 ha powstała z podziału działki nr 91 o pow.  0,1200 ha. Zgodnie z zapisami ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość znajdowała się w samoistnym władaniu Gminy Mała Wieś.

  Wobec powyższego wzywa się osoby mające uwagi dotyczące własności przedmiotowej nieruchomości do przedstawienia dokumentów potwierdzających tytuł własności do przedmiotowej nieruchomości w terminie od dnia 26 lutego 2024 r. do dnia 11 marca 2024 r., w tut. Urzędzie w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Umów i Regulacji Prawnych wejście od ul. Zduńskiej, w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 8:00 – 15:00, w czwartki w godzinach 9:00-17:00, w piątki w godzinach 9:00-15:00. W celu zapoznania się z aktami sprawy należy ustalić termin telefonicznie.

  Sprawę prowadzi: Karolina Tomczak - Inspektor w Referacie Umów i Regulacji Prawnych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka – pokój 115 A (wejście od ul. Zduńskiej, I piętro), kontakt telefoniczny: (24) 367-14-89, kontakt mailowy: karolina.tomczak@plock.eu.

  Postępowanie toczyć się będzie w trybie art. 12 i art. 18 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Rozdziału 5 – „Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości” Działu III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

  W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  Jednocześnie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że sprawa nie może być załatwiona w terminie określonym art. 12 ust. 4g ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z uwagi na długotrwałą procedurę związaną z wyborem rzeczoznawcy majątkowego i wyceną w/w nieruchomości.

  Przewidywany termin podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie określa się do dnia 30 kwietnia 2024 r.

  Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 w/w ustawy  lub  w przepisach  szczególnych  ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 tej
  ustawy, stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem organu prowadzącego sprawę – Prezydenta Miasta Płocka.
  Ponaglenie wraz z uzasadnieniem winno być przesłane na adres: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Płock, dnia 26 lutego 2024 r.  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (26 lutego 2024, godzina 14:12)
  Nadzór nad treścią: Karolina Tomczak - Wydział Organizacyjny
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 21.02.2024r.
  Prezydenta Miasta Płocka

  ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZONYM MATERIALE DOWODOWYM W SPRAWIE O USTALENIE ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE


  Na podstawie art. 49, art. 10 § 1, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.),
  zawiadamiam
  że zgromadzono materiał dowodowy w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Begno, gm. Staroźreby, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 102/2 o pow. 0,0003 ha, nr 104/1 o pow. 0,0007 ha oraz nr 108/2 o pow. 0,0057 ha, przejętą na rzecz Powiatu Płockiego decyzją Starosty Płockiego nr 17/2022 z dnia 28.10.2022r., znak: AB-II.6740.3.13.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo-Nowa Wieś.

  Zgodnie z art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, odszkodowanie za przejęte nieruchomości przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

  Działka nr 102/2 o pow. 0,0003 ha powstała z podziału działki nr 102 o pow. 0,1000 ha; działka nr 104/1 o pow. 0,0007 ha powstała z podziału działki nr 104 o pow. 0,0400 ha, natomiast działka nr 108/2 o pow. 0,0057 ha powstała z podziału działki nr 108 o pow. 0,0500 ha. Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków działki nr 102, nr 104 oraz nr 108 były we władaniu samoistnym Gminy Staroźreby.  Wobec powyższego wzywa się osoby mające uwagi dotyczące własności przedmiotowej nieruchomości do przedstawienia dokumentów potwierdzających tytuł własności do przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

  Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.), wybrano Pana Mariusza Gałgańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Mariusz Gałgański, do określenia wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość. Operat szacunkowy, podlegał weryfikacji pod względem formalno-prawnym, gdyż jest on zasadniczym dowodem w postępowaniu o ustalenie wysokości odszkodowania.

  Według operatu szacunkowego z dnia 03.11.2023r., sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Mariusza Gałgańskiego (uprawnienia 8120), wartość rynkowa nieruchomości wyniosła łącznie 1.300,00 zł, w tym:
      • wartość rynkowa prawa własności działki nr 102/2 o pow. 0,0003 ha wyniosła 58,35 zł (19,45 zł/m²);
      • wartość rynkowa prawa własności działki nr 104/1 o pow. 0,0007 ha wyniosła 136,15 zł (19,45 zł/m²);
      • wartość rynkowa prawa własności działki nr 108/2 o pow. 0,0057 ha wyniosła 1.108,65 zł (19,45 zł/m²).

  Pismem z dnia 21.02.2023r., znak: ZDP.T.460/10/2023. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku poinformował, iż nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Płockiego decyzją Starosty Płockiego nr 17/2022 z dnia 28.10.2022r., znak: AB-II.6740.3.13.2022, nie zostały wydane przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych w terminach określonych art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 10.04.2023 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tym samym wysokość odszkodowania nie zostanie powiększona o 5% wartości nieruchomości.

  Zgodnie z art 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  Podając powyższe informuję, iż strony zainteresowane (po potwierdzeniu prawa własności do nieruchomości), przed wydaniem decyzji, mają możliwość zapoznania się z całością akt, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Zapoznanie z materiałem dowodowym możliwe w terminie od dnia 21 lutego 2024r. do dnia 5 marca 2024r., w tut. Urzędzie w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Umów i Regulacji Prawnych wejście od ul. Zduńskiej, w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 8:00 – 15:00, w czwartki w godzinach 9:00-17:00, w piątki w godzinach 9:00-15:00. W celu zapoznania się z aktami sprawy należy ustalić termin telefonicznie.

  Sprawę prowadzi: Agnieszka Chonchera Inspektor w Referacie Umów i Regulacji Prawnych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka – pokój 115A (wejście od ul. Zduńskiej, I piętro), kontakt telefoniczny: (24) 367-14-89, kontakt mailowy: agnieszka.chonchera@plock.eu.

  Jednocześnie informuję, iż z uwagi na możliwość zapoznania stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w ww. sprawie, nowy termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 29 marca 2024r.

  Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego, na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 tej ustawy, lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 ww. ustawy, stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem organu prowadzącego sprawę – Prezydenta Miasta Płocka.
  Ponaglenie wraz z uzasadnieniem winno być przesłane na adres: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Płock, dnia 21 lutego 2024r.  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (21 lutego 2024, godzina 13:53)
  Nadzór nad treścią: Agnieszka Chonchera – Referat Umów i Regulacji Prawnych
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 21.02.2024r.
  Prezydenta Miasta Płocka

  ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZONYM MATERIALE DOWODOWYM W SPRAWIE O USTALENIE ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE


  Na podstawie art. 49, art. 10 § 1, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.),
  zawiadamiam
  że zgromadzono materiał dowodowy w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szulbory, gm. Staroźreby, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 32/1 o pow. 0,0030 ha, nr 47/14 o pow. 0,0021 ha oraz nr 48/1 o pow. 0,0011 ha, przejętą na rzecz Powiatu Płockiego decyzją Starosty Płockiego nr 17/2022 z dnia 28.10.2022r., znak: AB-II.6740.3.13.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo-Nowa Wieś.

  Postanowieniem nr 35/P/2023 z dnia 05.05.2023r., znak: SPN-P.7570.49.2023.DR Wojewoda Mazowiecki wyznaczył Prezydenta Miasta Płocka jako organ właściwy do załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte działki nr 32/1 o pow. 0,0030 ha, nr 47/14 o pow. 0,0021 ha oraz nr 48/1 o pow. 0,0011 ha.

  Zgodnie z art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, odszkodowanie za przejęte nieruchomości przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

  Zawiadomieniem z dnia 07.06.2023r., znak: WOP-IV-ZP.6833.66.2023.AC Prezydent Miasta Płocka poinformował strony o prowadzonym postępowaniu, w sprawie ustalenia odszkodowania w trybie ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami – w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości.

  Działka nr 32/1 o pow. 0,0030 ha powstała z podziału działki nr 32 o pow. 0,1300 ha; działka nr 47/14 o pow. 0,0021 ha powstała z podziału działki nr 47/8 o pow. 0,0500 ha, natomiast działka nr 48/1 o pow. 0,0011 ha powstała z podziału działki nr 48 o pow. 0,1900 ha. Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków działki nr 32,  nr 47/8 oraz nr 48 były we władaniu samoistnym Gminy Staroźreby. Wobec powyższego wzywa się osoby mające uwagi dotyczące własności przedmiotowej nieruchomości do przedstawienia dokumentów potwierdzających tytuł własności do przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

  Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.), wybrano Pana Mariusza Gałgańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Mariusz Gałgański, do określenia wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość. Operat szacunkowy, podlegał weryfikacji pod względem formalno-prawnym, gdyż jest on zasadniczym dowodem w postępowaniu o ustalenie wysokości odszkodowania.

  Według operatu szacunkowego z dnia 03.11.2023r., sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Mariusza Gałgańskiego (uprawnienia 8120), wartość rynkowa nieruchomości wyniosła łącznie 1.210,00 zł, w tym:
      • wartość rynkowa prawa własności działki nr 32/1 o pow. 0,0030 ha wyniosła 583,50zł (19,45 zł/m²);
      • wartość rynkowa prawa własności działki nr 47/14 o pow. 0,0021 ha wyniosła 408,45 zł (19,45 zł/m²);
      • wartość rynkowa prawa własności działki nr 48/1 o pow. 0,0011 ha wyniosła 213,95 zł (19,45 zł/m²).

  Pismem z dnia 21.02.2023r., znak: ZDP.T.460/10/2023. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku poinformował, iż nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Płockiego decyzją Starosty Płockiego nr 17/2022 z dnia 28.10.2022r., znak: AB-II.6740.3.13.2022, nie zostały wydane przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych w terminach określonych art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 10.04.2023 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tym samym wysokość odszkodowania nie zostanie powiększona o 5% wartości nieruchomości.

  Zgodnie z art 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  Podając powyższe informuję, iż strony zainteresowane (po potwierdzeniu prawa własności do nieruchomości), przed wydaniem decyzji, mają możliwość zapoznania się z całością akt, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Zapoznanie z materiałem dowodowym możliwe w terminie od dnia 21 lutego 2024r. do dnia 5 marca 2024r., w tut. Urzędzie w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Umów i Regulacji Prawnych wejście od ul. Zduńskiej, w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 8:00 – 15:00, w czwartki w godzinach 9:00-17:00, w piątki w godzinach 9:00-15:00. W celu zapoznania się z aktami sprawy należy ustalić termin telefonicznie.

  Sprawę prowadzi: Agnieszka Chonchera Inspektor w Referacie Umów i Regulacji Prawnych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka – pokój 115A (wejście od ul. Zduńskiej, I piętro), kontakt telefoniczny: (24) 367-14-89, kontakt mailowy: agnieszka.chonchera@plock.eu.

  Jednocześnie informuję, iż z uwagi na możliwość zapoznania stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w ww. sprawie, nowy termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 29 marca 2024r.

  Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego, na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 tej ustawy, lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 ww. ustawy, stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem organu prowadzącego sprawę – Prezydenta Miasta Płocka.
  Ponaglenie wraz z uzasadnieniem winno być przesłane na adres: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Płock, dnia 21 lutego 2024r.  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (21 lutego 2024, godzina 13:51)
  Nadzór nad treścią: Agnieszka Chonchera – Referat Umów i Regulacji Prawnych
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 21.02.2024r.
  Prezydenta Miasta Płocka

  ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZONYM MATERIALE DOWODOWYM W SPRAWIE O USTALENIE ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE


  Na podstawie art. 49, art. 10 § 1, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.),
  zawiadamiam
  że zgromadzono materiał dowodowy w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś, gm. Staroźreby, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 139/1 o pow. 0,0010 ha, przejętą na rzecz Powiatu Płockiego decyzją Starosty Płockiego nr 17/2022 z dnia 28.10.2022r., znak: AB-II.6740.3.13.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo-Nowa Wieś.

  Postanowieniem nr 23/P/2023 z dnia 28.04.2023r., znak: SPN-P.7570.46.2023.DR Wojewoda Mazowiecki wyznaczył Prezydenta Miasta Płocka jako organ właściwy do załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą działkę nr 139/1 o pow. 0,0010 ha.

  Zgodnie z art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, odszkodowanie za przejęte nieruchomości przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

  Zawiadomieniem z dnia 05.06.2023r., znak: WOP-IV-ZP.6833.55.2023.AC Prezydent Miasta Płocka poinformował strony o prowadzonym postępowaniu, w sprawie ustalenia odszkodowania w trybie ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami – w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości.

  Działka nr 139/1 o pow. 0,0010 ha powstała z podziału działki nr 139 o pow. 0,2100 ha. Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków działka nr 139 była we władaniu samoistnym Gminy Staroźreby. Wobec powyższego wzywa się osoby mające uwagi dotyczące własności przedmiotowej nieruchomości do przedstawienia dokumentów potwierdzających tytuł własności do przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

  Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.), wybrano Pana Mariusza Gałgańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Mariusz Gałgański, do określenia wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość. Operat szacunkowy, podlegał weryfikacji pod względem formalno-prawnym, gdyż jest on zasadniczym dowodem w postępowaniu o ustalenie wysokości odszkodowania.
  Według operatu szacunkowego z dnia 03.11.2023r., sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Mariusza Gałgańskiego (uprawnienia 8120), wartość rynkowa nieruchomości wyniosła 190,00 zł (19,45 zł/m²).

  Pismem z dnia 21.02.2023r., znak: ZDP.T.460/10/2023. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku poinformował, iż nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Płockiego decyzją Starosty Płockiego nr 17/2022 z dnia 28.10.2022r., znak: AB-II.6740.3.13.2022, nie zostały wydane przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych w terminach określonych art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 10.04.2023 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tym samym wysokość odszkodowania nie zostanie powiększona o 5% wartości nieruchomości.

  Zgodnie z art 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  Podając powyższe informuję, iż strony zainteresowane (po potwierdzeniu prawa własności do nieruchomości), przed wydaniem decyzji, mają możliwość zapoznania się z całością akt, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Zapoznanie z materiałem dowodowym możliwe w terminie od dnia 21 lutego 2024r. do dnia 5 marca 2024r., w tut. Urzędzie w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Umów i Regulacji Prawnych wejście od ul. Zduńskiej, w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 8:00 – 15:00, w czwartki w godzinach 9:00-17:00, w piątki w godzinach 9:00-15:00. W celu zapoznania się z aktami sprawy należy ustalić termin telefonicznie.

  Sprawę prowadzi: Agnieszka Chonchera Inspektor w Referacie Umów i Regulacji Prawnych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka – pokój 115A (wejście od ul. Zduńskiej, I piętro), kontakt telefoniczny: (24) 367-14-89, kontakt mailowy: agnieszka.chonchera@plock.eu.

  Jednocześnie informuję, iż z uwagi na możliwość zapoznania stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w ww. sprawie, nowy termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 29 marca 2024r.

  Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego, na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 tej ustawy, lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 ww. ustawy, stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem organu prowadzącego sprawę – Prezydenta Miasta Płocka.
  Ponaglenie wraz z uzasadnieniem winno być przesłane na adres: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Płock, dnia 21 lutego 2024r.  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (21 lutego 2024, godzina 13:48)
  Nadzór nad treścią: Agnieszka Chonchera – Referat Umów i Regulacji Prawnych
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 21.02.2024r.
  Prezydenta Miasta Płocka

  ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZONYM MATERIALE DOWODOWYM W SPRAWIE O USTALENIE ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE


  Na podstawie art. 49, art. 10 § 1, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.),
  zawiadamiam
  że zgromadzono materiał dowodowy w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Ostrzykówek, gm. Staroźreby, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 50/1 o pow. 0,0019 ha, przejętą na rzecz Powiatu Płockiego decyzją Starosty Płockiego nr 17/2022 z dnia 28.10.2022r., znak: AB-II.6740.3.13.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo-Nowa Wieś.

  Postanowieniem nr 16/P/2023 z dnia 03.04.2023r., znak: SPN-P.7570.48.2023.DR Wojewoda Mazowiecki wyznaczył Prezydenta Miasta Płocka jako organ właściwy do załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą działkę nr 50/1 o pow. 0,0019 ha.

  Zgodnie z art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, odszkodowanie za przejęte nieruchomości przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

  Zawiadomieniem z dnia 24.05.2023r., znak: WOP-IV-ZP.6833.50.2023.AC Prezydent Miasta Płocka poinformował strony o prowadzonym postępowaniu, w sprawie ustalenia odszkodowania w trybie ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami – w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości.

  Działka nr 50/1 o pow. 0,0019 ha powstała z podziału działki nr 50 o pow. 0,3400 ha. Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków działka nr 50 była we władaniu samoistnym Gminy Staroźreby. Wobec powyższego wzywa się osoby mające uwagi dotyczące własności przedmiotowej nieruchomości do przedstawienia dokumentów potwierdzających tytuł własności do przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

  Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.), wybrano Pana Mariusza Gałgańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Mariusz Gałgański, do określenia wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość. Operat szacunkowy, podlegał weryfikacji pod względem formalno-prawnym, gdyż jest on zasadniczym dowodem w postępowaniu o ustalenie wysokości odszkodowania.
  Według operatu szacunkowego z dnia 03.11.2023r., sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Mariusza Gałgańskiego (uprawnienia 8120), wartość rynkowa nieruchomości wyniosła 370,00 zł (19,45 zł/m²).

  Pismem z dnia 21.02.2023r., znak: ZDP.T.460/10/2023. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku poinformował, iż nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Płockiego decyzją Starosty Płockiego nr 17/2022 z dnia 28.10.2022r., znak: AB-II.6740.3.13.2022, nie zostały wydane przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych w terminach określonych art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 10.04.2023 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tym samym wysokość odszkodowania nie zostanie powiększona o 5% wartości nieruchomości.

  Zgodnie z art 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  Podając powyższe informuję, iż strony zainteresowane (po potwierdzeniu prawa własności do nieruchomości), przed wydaniem decyzji, mają możliwość zapoznania się z całością akt, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Zapoznanie z materiałem dowodowym możliwe w terminie od dnia 21 lutego 2024r. do dnia 5 marca 2024r., w tut. Urzędzie w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Umów i Regulacji Prawnych wejście od ul. Zduńskiej, w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 8:00 – 15:00, w czwartki w godzinach 9:00-17:00, w piątki w godzinach 9:00-15:00. W celu zapoznania się z aktami sprawy należy ustalić termin telefonicznie.

  Sprawę prowadzi: Agnieszka Chonchera Inspektor w Referacie Umów i Regulacji Prawnych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka – pokój 115A (wejście od ul. Zduńskiej, I piętro), kontakt telefoniczny: (24) 367-14-89, kontakt mailowy: agnieszka.chonchera@plock.eu.

  Jednocześnie informuję, iż z uwagi na możliwość zapoznania stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w ww. sprawie, nowy termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 29 marca 2024r.

  Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego, na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 tej ustawy, lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 ww. ustawy, stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem organu prowadzącego sprawę – Prezydenta Miasta Płocka.
  Ponaglenie wraz z uzasadnieniem winno być przesłane na adres: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Płock, dnia 21 lutego 2024r.  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (21 lutego 2024, godzina 13:46)
  Nadzór nad treścią: Agnieszka Chonchera – Referat Umów i Regulacji Prawnych