• OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 26 czerwca 2024 r.


  o wydanej decyzji Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26.06.2024r., znak: WOP-IV-ZP.6833.91.2023.AC ustalającej odszkodowanie, za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Ostrzykówek, gm. Staroźreby, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 18/2 o pow. 0,0168 ha, przejętej na rzecz Powiatu Płockiego decyzją Starosty Płockiego nr 17/2022 z dnia 28.10.2022r., znak: AB-II.6740.3.13.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo-Nowa Wieś.

  Prezydent Miasta Płocka stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 311), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 572), informuje, że została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26.06.2024r., znak: WOP-IV-ZP.6833.91.2023.AC ustalająca odszkodowanie za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Ostrzykówek, gm. Staroźreby, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 18/2 o pow. 0,0168 ha, przejętej na rzecz Powiatu Płockiego decyzją Starosty Płockiego nr 17/2022 z dnia 28.10.2022r., znak: AB-II.6740.3.13.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na  rozbudowie drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo-Nowa Wieś.
  Działka nr 18/2 o pow. 0,0168 ha powstała z podziału działki nr 18 o pow. 0,4900 ha. Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków nieruchomość stanowiła własność Pana Stanisława Słupeckiego (zmarłego w dniu 31.08.1992r.). Brak informacji o księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.
  Postanowieniem z dnia 20.12.1994r. sygn. akt Ins 714/94 Sąd Rejonowy w Płocku Wydział Cywilny stwierdził, że spadek po zmarłym, Panu Stanisławie Słupeckim, na podstawie ustawy nabyli:
  • Pani Janina Słupecka – ostatnio zamieszkała w Nowe Łubki, gm. Bulkowo, zmarła w dniu 28.06.1997r. – w udziale 3/8 części nieruchomości,
  • Pani Janina Urbańska – ostatnio zamieszkała w Nowe Łubki, gm. Bulkowo, zmarła w dniu 30.01.2024r. – w udziale 5/16 części nieruchomości,
  • Pan Bolesław Słupecki – ostatnio zamieszkały w Nowe Łubki, gm. Bulkowo, zmarły w dniu 06.08.2012r. – w udziale 5/16 części.

  Postępowanie dotyczące stwierdzenia nabycia spadku po zmarłych Pani Janinie Słupeckiej, Pani Janinie Urbańskiej i Panu Bolesławie Słupeckim, nie zostało przeprowadzone. W trakcie prowadzonego postępowania dot. ustalenia odszkodowania, za ww. nieruchomość, nikt nie zgłosił praw do przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli odszkodowanie, za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

  Z treścią decyzji Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26.06.2024r., znak: WOP-IV-ZP.6833.91.2023.AC oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Umów i Regulacji Prawnych wejście od ul. Zduńskiej, w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 8:00 – 15:00, w czwartki w godzinach 9:00-17:00, w piątki w godzinach 9:00-15:00. W celu zapoznania się z aktami sprawy należy ustalić termin telefonicznie. Sprawę prowadzi: Agnieszka Chonchera Inspektor w Referacie Umów i Regulacji Prawnych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka – pokój 115 A (wejście od ul. Zduńskiej, I piętro), kontakt telefoniczny: (24) 367-14-89, kontakt mailowy: agnieszka.chonchera@plock.eu.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Płock, dnia 26 czerwca 2024 r.  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data publikacji: 3 tygodnie temu (26 czerwca 2024, godzina 14:34)
  Nadzór nad treścią: Agnieszka Chonchera
 • Płock, 29.03.2024r.

  OBWIESZCZENIE

  Zgodnie z art. 17 ust. 3  ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości ( Dz.U. z 2023r. poz. 1394),

  Prezydent Miasta Płocka zawiadamia,

  że na podstawie art. 17 ust. 1 w/w ustawy  decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przez dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024r. (nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych).

  Wobec powyższego, jeżeli do dnia 10 czerwca 2024r. nie zostanie uzupełniona informacja o ubezpieczeniu/badaniu technicznym pojazdu, zgodnie z ustawą nastąpi wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdów.
  Na podstawie art. 17 ust. 5 w/w ustawy pojazd, którego decyzja o rejestracji wygaśnie, może podlegać powtórnej rejestracji.

  Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów, dla których planowane jest wygaszenie decyzji o rejestracji, do publicznego wglądu  znajduje się w załączniku i w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 pok. 103 w godz. 8.00-15.00.

  Prezydent Miasta Płocka
  /-/ Andrzej Nowakowski


  Załączniki:
 • Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów 03 kwietnia 2024, godzina 12:03

 • Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data publikacji: 3 miesiące temu (03 kwietnia 2024, godzina 12:02)
  Nadzór nad treścią: Monika Kaczmarek - Referat Komunikacji
 • Prezydent Miasta Płocka działając w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) informuje, że zgodnie z Decyzją nr WA.RZT.70.65.2023/10 z dnia 13.12.2023 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie został skrócony okres obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina zatwierdzonej decyzją z dnia 29.10.2021 r. nr WA.RZT.70.86.2021/11 i została zatwierdzona nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina na okres 3 lat.

  Do pobrania: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-rzt-70-65-2023-10-z-dn-13-12-2023-r.html

  Więcej informacji na temat Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina jest dostępnych na stronie internetowej Wodociągów Płockich pod adresem:

  https://wodociagi.pl/klient/obsluga-klienta/taryfy-i-cenniki/  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data publikacji: 6 miesięcy temu (10 stycznia 2024, godzina 14:27)
  Nadzór nad treścią: Anna Morańska - Wydział Nadzoru Właścicielskiego
 • Prezydent Miasta Płocka

  W związku z pogarszaniem się warunków meteorologicznych i mogących          występować intensywnych opadach śniegu, przypominam o potrzebie podejmowania działań związanych z monitorowaniem i usuwaniem śniegu szczególnie z wielkopowierzchniowych pokryć dachowych.

  Obciążone dachy stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w budynkach, mogą również zagrażać bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynkach.

  Przypominam również, że utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym, w tym usuwanie śniegu, sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, należy do obowiązków właścicieli lub zarządców budynków (art. 61 pkt 2 – Prawa budowlanego).

  Pragnę też zwrócić uwagę, że prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać również zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku,  dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

  Mając powyższe na uwadze proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do wyeliminowania zagrożeń wywoływanych zaleganiem śniegu na zarządzanych przez Państwa obiektach.  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data publikacji: 7 miesięcy temu (01 grudnia 2023, godzina 13:42)
  Nadzór nad treścią: Damian Wierkiewicz - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Informacja Prezydenta Miasta Płocka

  Działając na mocy art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Prezydent Miasta Płocka informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego do obrotu.

  Zamówienie nastąpi po dokonaniu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy-Miasta Płock zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

  Wnioski od osób uprawnionych do zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka od dnia 04 listopada 2022 roku, w pokoju B4, wejście od ul. Zduńskiej.

  Wniosek można także wysłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie przez ePUAP.  Załączniki:
 • WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO, wersja z dnia 04.11.2022 04 listopada 2022, godzina 10:49

 • Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data publikacji: 1 rok temu (03 listopada 2022, godzina 00:00)
 • Komunikat Prezydenta Miasta Płocka

  Przedsiębiorców zajmujących się handlem węglem, którzy prowadzą w Płocku działalność i mają składy węgla na terenie miasta Prezydent Miasta Płocka  zaprasza na spotkanie w sprawie realizacji zadań, wynikających z projektu Ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

  Spotkanie zostało zaplanowane na piątek 28 października na godz. 9.00 w Sali Sejmowej Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej).

  Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr telefonu 24 367 14 06 do czwartku 27 października do godz. 15.00.  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data publikacji: 1 rok temu (25 października 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski - Referat Informacji Miejskiej
 • Prezydent Miasta Płocka informuje o konsultacjach społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta" oraz w  sprawie "Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych".

  Wszelkie propozycje, opinie, wnioski i uwagi winny być kierowane do Referatu Gospodarowania Odpadami w Wydziale Kształtowania Środowiska (pisma) lub mailem na wks@plock.eu.

  Termin zakończenia konsultacji – do 7 listopada 2022.

  Do pobrania:  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data publikacji: 1 rok temu (21 października 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Maja Syska-Żelechowska - Wydział Kształtowania Środowiska
 • Prezydent Miasta Płocka działając w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw informuje, że zgodnie z Decyzją nr WA.RZT.70.86.2021/11 z dnia 29.10.2021 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina na okres 3 lat.

  Do pobrania: Decyzja nr WA.RZT.70.86.2021_11 z dnia 29.10.2021r.

  Więcej informacji na temat Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina jest dostępnych na stronie internetowej Wodociągów Płockich pod adresem: https://wodociagi.pl/klient/obsluga-klienta/taryfy-i-cenniki/
  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data publikacji: 1 rok temu (21 października 2022, godzina 00:00)
 • Prezydent Miasta Płocka zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022, poz. 1692 ze zm.) przypomina o obowiązku przeprowadzenia przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.).

  Obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych ciąży na właścicielu lub zarządcy nieruchomości.

  Zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) przeglądu instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) dokonuje się co najmniej raz do roku, natomiast w budynkach o powierzchni zabudowy większej niż 2000 mkw oraz innych obiektach budowlanych o powierzchni dachu przekraczających 1000 mkw co najmniej  dwa razy do roku – w terminach do 31 maja i do 30 listopada.

  Niezależnie od tego obowiązku konieczne jest również regularne wykonywanie czyszczenia przewodów kominowych. Częstotliwość ich czyszczenia reguluje § 34  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.).  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data publikacji: 1 rok temu (20 października 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Beata Olesińska - Wydział Organizacyjny
 • Prezydent Miasta Płocka zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022, poz. 1692 ze zm.) informuje o obowiązku przeprowadzenia przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.).

  Obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych ciąży na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) przeglądu instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) dokonuje się co najmniej raz do roku, natomiast w budynkach o powierzchni zabudowy większej niż 2000 m² oraz innych obiektach budowlanych o powierzchni dachu przekraczających 1000 m² co najmniej  dwa razy do roku – w terminach do 31 maja i do 30 listopada.

  Niezależnie od tego obowiązku konieczne jest również regularne wykonywanie czyszczenia przewodów kominowych. Częstotliwość ich czyszczenia reguluje § 34  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.).

  Data wytworzenia informacji: 30 września 2022 r.  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data publikacji: 1 rok temu (03 października 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Beata Olesińska - Wydział Organizacyjny