• Płock, dnia 14 września 2022 r.

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o możliwości ubiegania się o środki finansowe z budżetu Państwa z przeznaczeniem na odnowienie lub przebudowę drzewostanów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych
  przez WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE GMINY MIASTO PŁOCK


  Na podstawie art. 10, 49, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.) w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia   19 września 1991r., o lasach (Dz.U.2022.672 t.j.) Prezydent Miasta Płocka sprawujący bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
  informuje,
  że  w przypadku zniszczeń lasów na skutek klęsk żywiołowych  
  (w tym wichur i pożarów),  na terenie Gminy Miasto Płock właściciele lasów, spełniający kryteria prawne, mogą składać wnioski w terminie do dnia 10 października 2022 r. do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta w Płocku o przyznanie środków z budżetu Państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej.

  Formularz wniosku jest dostępny w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta (parter) oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej https://czysty.plock.eu/

  Złożone wnioski podlegają zaopiniowaniu przez właściwego Nadleśniczego Lasów Państwowych.   Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data: 2022-09-15
  Nadzór nad treścią: Maciej Śliz
 • Płock, dnia 17.12.2021 r.

  WKŚ-II.6131.143.2021.KN


  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 poz. 1098 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek który wpłynął w dniu 25.11.2021 r. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” z siedzibą w Płocku przy ul. 3-go Maja 12 reprezentowanej przez Pana Wojciecha Zielińskiego Z-cę Prezesa i Panią Annę Machałę Członka Zarządu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 1399/2 obręb Śródmieście przy ul. 3-go Maja 10A, ul. Padlewskiego 5/7, 523/2 obręb Podol-Borowiczki przy ul. Jana Pawła II 19, 495/2 obręb Podol-Borowiczki przy ul. Czwartaków 8, stanowiących własność wnioskodawcy i osób fizycznych. Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 11.01.2022 r. na godzinę 11:00. Miejsce spotkania w siedzibie administracji osiedla przy ul. 3-go Maja 12

  Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 25.01.2022 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 zm.).

  Obwieszczenie wywieszono w dniu 20.12.2021 r.  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data: 2021-12-20
 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2021 r.


  Załączniki:
 • obwieszczenie PMP 11 sierpnia 2021, godzina 15:23

 • Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data: 2021-08-11
 • INFORMACJA
  z dnia 15 luty 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  11 lutego 2021 roku, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 działająca przez Pełnomocnika Pana Piotra Jóźwiak dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1408/3,1311/15, 1327/1, 1357/1, 1311/25, 1356/3, 1311/10, 1311/11, 1356/1, 1326/6 obręb geodezyjny 1 -Podolszyce - Borowiczki).

  Płock, dnia 15 lutego 2021 roku  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data: 2021-02-15
 • Znowelizowana w ostatnich dniach marca br. specustawa dotycząca COVID-19 wprowadza zapis, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych  i sądowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

  Wstrzymanie i zawieszenie terminów biegu terminów następuje z mocy ustawy. Oznacza to, że i strona postępowania i organ, mogą odpowiednio na podstawie art. 15 zzr oraz 15 zzs specustawy ws. koronawirusa pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii.
   
  Informacja Prezydenta Miasta Płocka - do pobrania
   


  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data: 2020-04-09
 • Obwieszczenie z dnia 8 października 2019 r. Prezydenta Miasta Płocka O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH I MIEJSCU PRZECHOWYWANIA KSIĄŻKI EWIDENCJI POLOWAŃ INDYWIDUALNYCH  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data: 2019-10-08
 • Obwieszczenie z dnia 3 lipca Prezydenta Miasta Płocka w sprawie mozliwości składania wniosków o oszcowanie strat z powodu suszy w okresie 1 maja - 30 czerwca 2019 r.  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data: 2019-07-03
 • Obwieszczenie z dnia 27 lipca 2018 roku Prezydenta Miasta Płocka w sprawie przystąpeinia do opracowania projektu dokumentu pn.: "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych"  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data: 2018-07-27
 • Obwieszczenie z dnia 26.06.2018 r. Prezydenta Miasta Płocka w sprawie składania wniosków o oszacowanie strat ze względu na suszę rolniczą na obszarze Polski w terminie od 21 kwietnia do 20 czerwca 2018 r.  Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data: 2018-06-26
 •  

  Na podstawie art. 24 e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328), Prezydent Miasta Płocka informuje, że zgodnie z Decyzją WA.RET.070.1.206.4.2018 z dnia 22.05.2018 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, została zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płock.

  Decyzja WA.RET.070.1.206.4.2018 z dnia 22.05.2018 r. wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - do pobrania

   

     Dział: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
  Data: 2018-06-25