• OBWIESZCZENIE
  z dnia 25 września 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA
  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Spółkę Akcyjną ENERGA - OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Patryk Rutecki, reprezentujący firmę ENTON Michał Antonowicz, z siedzibą przy ul. Miętowej 74/2, 81-589 Gdynia, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na:
  budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, budowie sieci kablowej SN – 15 kV, budowie sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 789, 512/9.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.
  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 1 dzień temu (26 września 2023, godzina 10:34)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 22 września 2023 roku
  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami),
  zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 22 września 2023 roku wydano decyzję Nr 62/PG/2023 znak: WSU-I.6733.37.2023.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn – 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 462, 380/4 (część), 190/1, 190/2 (część), 484/38, na rzecz: ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.
  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, w Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, a w piątki 9.00 – 15.15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 2 dni temu (25 września 2023, godzina 12:15)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 19 września 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA
  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez firmę ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, z pełnomocnictwa której działa Pani Małgorzata Sado reprezentująca firmę Energoprojekt Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Niepodległości 58, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa obwałowania przeciwpowodziowego zabezpieczającego Ujęcie wody nad Wisłą”
  w ramach inwestycji ORLEN S.A. o nazwie „Odtworzenie obwałowania zabezpieczającego Ujęcie wody nad Wisłą”, przewidziana do realizacji w Płocku przy ul. Parowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 378/18, 378/22, 378/24.    
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.
  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 1 tydzień temu (19 września 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 19 września 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  Na podstawie art. 49a i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 775 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 977 ze zmianami), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego z wniosku Pana Łukasza Waska, zamieszkałego w Płocku przy ul. Batalionu „Parasol” 55, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Tumskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 555/7, 555/8, 555/10, 555/11, 556/1, pismem znak: WSU-I.6730.105.2023.AM z dnia 19 września 2023 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa:  
  1. zarządca drogi, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, reprezentowany przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy UMP, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-465) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.
  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 1 tydzień temu (19 września 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 4 września 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 775 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 977) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 4 września 2023 roku została wydana decyzja nr 59/PG/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe (budowa/przebudowa rowu odprowadzającego – etap I), w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na osiedla Wyszogrodzka i Podolszyce”, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 869, 877 (część), 878, 879, 880, 875/1, 875/3 (część) przy ulicy Norbertańskiej, 881 (część) przy ulicy Wesołej i 1/10 (obręb 0011 Wisła),
      Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 3 tygodnie temu (06 września 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 6 września 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 775 ze mianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 977 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 6 września 2023 roku została wydana decyzja nr 60/PG/2023 o zmianie decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 22/PG/2023 z dnia 9 lutego 2023 roku, znak sprawy: WSU-I.6733.53.2022.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kwiatka na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 435 (obręb 0008) na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Ludmiła Sarnecka, reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.
  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się  w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki, wejście od ulicy Zduńskiej, pokój nr 320 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-08-90) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, we czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 3 tygodnie temu (06 września 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki

 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 4 września 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA
  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977), zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Gminę Miasto Płock, z siedzibą w Płocku przy ul. Stary Rynek 1, z pełnomocnictwa której działa Pan Mariusz Andler, wspólnik spółki jawnej: MBZ Andler, Tomczak sp. j., z siedzibą przy ul. Maślanej 8/10, 87-800 Włocławek, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na: przebudowie ulic: ks. prałata Seweryna Wyczałkowskiego, Piekarskiej i Teatralnej wraz z budową infrastruktury technicznej: sieci kablowej oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Piekarskiej – prace przygotowawcze” przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. ks. prałata Seweryna Wyczałkowskiego, Piekarskiej i Teatralnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 671/1, 671/2, 984.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.
  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.
  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
  a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 3 tygodnie temu (04 września 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 31 sierpnia 2023 roku
  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977),
  zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 31 sierpnia 2023 roku wydano decyzję Nr 58/PG/2023 znak: WSU-I.6733.31.2023.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV,
  przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nowy Rynek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1394, 262/9, 263/5, 262/11, 1393, 262/10, 263/4,
  na rzecz: ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Stanisław Ćwirko-Godycki, reprezentujący firmę MAST PROJEKT Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 17.
  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, w Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, a w piątki 9.00 – 15.15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 3 tygodnie temu (01 września 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 31 sierpnia 2023 roku
  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977),
  zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 31 sierpnia 2023 roku wydano decyzję Nr 57/PG/2023 znak: WSU-I.6733.30.2023.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, budowie złącza kablowo - pomiarowego,
  przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nowy Rynek na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 262/9, na rzecz:
  ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Stanisław Ćwirko-Godycki, reprezentujący firmę MAST PROJEKT Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 17.
  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, w Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, a w piątki 9.00 – 15.15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 3 tygodnie temu (31 sierpnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 29 sierpnia 2023 roku
  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977),
  zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 29 sierpnia 2023 roku wydano decyzję Nr 56/PG/2023 znak: WSU-I.6733.27.2023.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. Floriana Kobylińskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 694/46, 694/61, 694/59, na rzecz: ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Adam Klata, reprezentujący firmę STAMAR Łukasz Krajanowski, z siedzibą przy ul. Czerwonka Parcel 45P, 96-500 Sochaczew.
  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, w Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, a w piątki 9.00 – 15.15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 4 tygodnie temu (29 sierpnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki