• OBWIESZCZENIE
  z dnia 17 maja 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania, że w sprawie znak: WSU-I.6730.52.2024.AM wszczętej na wniosek Pana Waldemara Szpręgiel, organ wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 23 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 299, 300, przez organy administracji publicznej właściwe miejscowo i rzeczowo do zajęcia stanowiska, wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia tego stanowiska w innej formie.
  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.
  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 1 dzień temu (17 maja 2024, godzina 13:02)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 16 maja 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘTYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
  Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami) zawiadamiam strony postępowania,
  że prowadzone jest postępowanie wszczęte na wniosek Pana Pawła Jakowskiego, z pełnomocnictwa którego działa Pani Grażyna Kępczyńska, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu, przewidziana do realizacji w Płocku przy ulicy Zielonej 85, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 2115.
  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.
  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 2 dni temu (16 maja 2024, godzina 12:40)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 15 maja 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024 roku poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania,
  że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy (znak: WSU-I.6730.10.2024.AM) wszczętego na wniosek Pana Piotra Bieńkowskiego, dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania z lokali usługowych w budynku handlowo – usługowym na lokale mieszkalne, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Dworcowej 31 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 593/1, 593/2 został zebrany materiał dowodowy.
  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.
  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 3 dni temu (15 maja 2024, godzina 13:54)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 14 maja 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘTYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
  Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami) zawiadamiam strony postępowania,
  że prowadzone jest postępowanie wszczęte na wniosek Pani Agnieszki Pietrzak, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidziana do realizacji w Płocku przy ulicy Zielonej 18, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1747.
  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 4 dni temu (14 maja 2024, godzina 13:34)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 13 maja 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA
  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą Płock ul. Bielska 9/11, reprezentowany przez Pana Tomasza Żulewskiego – Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
  budowa elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej sieci 0,4 kV oświetlenia ulicznego, przewidziana do realizacji w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 522/2, 523/2 (obręb Radziwie) oraz 270, 278/24, 278/25, 278/26, 284, 295/2, 307/3, 319, 320, 321 (obręb Tokary).    
   
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki (pokój nr 308) w toku postępowania administracyjnego.
  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 5 dni temu (13 maja 2024, godzina 14:52)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 8 maja 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572), zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Bogumiła Jankowska reprezentująca firmę BJD Bogumiła Jankowska z siedzibą w miejscowości Borowo 35, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na:
  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, w celu zasilenia budynku usługowego na dz. nr 526/9 przy ul. Medycznej w Płocku, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 523/5, 523/6, 526/8, 526/11, 526/9, 527/5 przy ulicy Medycznej.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki (pokój nr 306) w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-463, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.  

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
  a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
  i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 1 tydzień temu (08 maja 2024, godzina 14:40)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki-Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 02 maja 2024 roku
  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 02 maja 2024 roku wydano decyzję Nr 15/PG/2024 znak: WSU-I.6733.8.2024.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na żłobek oraz pomieszczenia biurowe (miejsce aktywności dla organizacji pozarządowych) wraz z rozbudową (tarasy, pochylnie dla niepełnosprawnych) i przebudową tego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu (droga p.poż., wiata dla rowerów, śmietnik, infrastruktura techniczna i budowa miejsc parkingowych) w ramach zadania „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat prowadzonym przez Gminę-Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ul. Kossobudzkiego 7 w Płocku”, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 7, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 403, 394/30, 394/38, 394/106, na rzecz: Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy ul. Stary Rynek 1.
  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, w Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, a w piątki 9.00 – 15.15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (02 maja 2024, godzina 16:26)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 2 maja 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami),
  zawiadamiam,
  że w toku postępowania administracyjnego z wniosku: Invest Bud Idea Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy ul. Żyznej 2 w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na lokal usługowy przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolegialnej 12A  na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1420/2,  pismem znak: WSU-I.6730.81.2022.RŚ z dnia 23 września 2022 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa:
      1. Starosta, w zakresie zadań samorządu powiatowego reprezentowanym przez Referat Polityki Przestrzennej Miasta Urzędu Miasta Płocka, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
      2. Miejski Konserwator Zabytków, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
      3. Wojewoda, w zakresie zadań rządowych, reprezentowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura w Płocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
      4. Marszałek Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań samorządu wojewódzkiego, reprezentowanym przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
      5. właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
      6. Starosta, jako właściwy organ ochrony środowiska, w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
      7. zarządca drogi, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, reprezentowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

   Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8:00 – 15.15, w czwartki 9:00 – 17.15, w piątki 9:00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.        Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (02 maja 2024, godzina 14:34)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 30 kwietnia 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA
  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Sylwia Szumska, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidziana do realizacji w Płocku przy ulicy Bielskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 230, 260/1, 261/1, 261/2.    
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki (pokój nr 308) w toku postępowania administracyjnego.
  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (30 kwietnia 2024, godzina 15:25)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki