• OBWIESZCZENIE

  z dnia 19 października 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


      Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. Poz. 741 ze zmianami), w toku postępowania administracyjnego z wniosku Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 reprezentowanej przez Panią Karolinę Panek reprezentującą firmę BAKO Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 k oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów 244/2, 244/1, 243, 242, 241, 239, 238, 236, 235/2, 235/1, 234, 233, 232, 231/2, 231/1, 230/4, 230/6, 230/5, 230/1, 229, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 294, 218, 193, 192, 191, 190, 189, 219, 293, 291/4, 292/22 przy ulicy Tokarskiej w Płocku obręb 0015 Tokary

  zawiadamiam,

  że pismem znak: WRM-II.6733.46.2021.MJ z dnia 19 października 2021 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa :

  1. Starosta Płocki, reprezentowany przez Wydział Kształtowania Środowiska UMP;

  2. Zarządca drogi, reprezentowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku;

  3. Zarządca drogi, reprezentowany przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy Urzędu Miasta Płocka;

  4. Zarząd Zlewni we Włocławku;

  5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska;

  6. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi;

  7. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-10-20
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 12 października 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 741 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 12 października 2021 roku została wydana decyzja nr 60/PG/2021 dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego i niskiego napięcia wraz ze stanowiskami słupowymi oraz budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów 572/4, 605/3, 593, 602, 626/4, 626/5 (obręb 0016 Ciechomice) przy ulicy Browarnej i ulicy Piwnej, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130,
  z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Zalega,
  reprezentująca firmę AZALO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Dzielnej 32dB, 26-300 Opoczno.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-10-13
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 7 października 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze mianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia polegającego na:

  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów 110, 111, 132/1, 134 i 135 przy ulicy Nadwislańskiej w Płocku obręb 0015 Tokary


  na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 reprezentowanej przez Panią Karolinę Panek reprezentującą firmę BAKO Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-10-11
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 23 września 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 741 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 23 września 2021 roku została wydana decyzja nr 57/PG/2021 w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 38/PG/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku, znak sprawy: WRM-II.6733.20.2020.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie centrum sportowo-rekreacyjnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Miodowej 13A na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 412, 694/43, 694/66, 694/68, 694/67, 361/8, 361/7 (obręb 4), zmienionej decyzją Nr 54/PG/2020 z dnia 11 września 2020 roku, znak WRM-II.6733.50.2020.MJ .

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-09-24
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 14 września 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 741 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 14 września 2021 roku została wydana decyzja nr 56/PG/2021 dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Tokarskiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 219, na wniosek Pana Tomasza Raszuleckiego, zamieszkałego w Płocku przy ul. Norbertańskiej 9/1.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-09-15
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 8 września 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  o zmianie wniosku w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


  Na podstawie art. 155, z uwzględnieniem art.10 §1, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy
  z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
  (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735)

  z a w i a d a m i a m,

  że Gmina Płock z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1 reprezentowana przez Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka Pana Artura Zielińskiego, wnioskiem z dnia 6 września 2021 roku, zwróciła się o rozszerzenie zakresu wniosku z dnia 5 sierpnia 2021 dotyczącego zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 38/PG/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku, znak sprawy: WRM-II.6733.20.2020.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie centrum sportowo-rekreacyjnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Miodowej 13A na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 412, 694/43, 694/66, 694/68, 694/67, 361/8, 361/7 (obręb 4), zmienioną decyzją Nr 54/PG/2020 z dnia 11 września 2020 roku, znak WRM-II.6733.50.2020.MJ

  w następującym zakresie:

  • Pkt. 2.1.

   Zapis: budowę centrum sportowo-rekreacyjnego

   Na zapis: budowę centrum sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w tym parkingi, drogi i inne powierzchnie utwardzone i elementami małej architektury (np. ławki, kosze na śmieci, mury oporowe) oraz budowę: stacji transformatorowej, agregatu prądotwórczego, sieci elektrycznych i sanitarnych, zbiorników retencyjnych na wodę deszczową o pojemności 120m3, separatorów, przepompowni ścieków, zadaszonej wiaty na rowery, zadaszonej wiaty śmietnikowej i śmietników systemowych, elementów oddzielenia akustycznego, układu zjeżdżalni wraz z konstrukcją wsporczą i fundamentami, zewnętrznego wodnego placu zabaw, natrysków zewnętrznych, ogrodzenia wraz z bramami, furtkami i szlabanami, instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy 150 kW.

  • Pkt. 4.2.

   Zapis: Zasięg źródła hałasu ograniczyć do terenu działki lub terenu, na którym zlokalizowany jest obiekt budowlany.

   Na zapis: Planowana inwestycja, w liniach rozgraniczających teren inwestycji musi spełniać warunki wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (j.t. Dz. U z 2014 roku poz. 112). W przypadku stwierdzenia przekroczeń emisyjnych hałasu z urządzeń lub instalacji, należy przewidzieć rozwiązania techniczne służące ograniczeniu emisji hałasu do wartości nie powodujących przekroczeń norm hałasu.

  • Pkt. 6.4.

   Zapis: wody opadowe i roztopowe należy zagospodarować na terenie własnej działki w sposób nie zakłócający stosunków wodnych na działkach sąsiednich oraz na podstawie warunków nr WRM-III-ZP.7011.1.15.2020.EM z dnia 15 czerwca 2020 roku wydanych przez Referat Polityki Przestrzennej Miasta.

   Na zapis: wody opadowe i roztopowe należy odprowadzić do miejskiej kanalizacji deszczowej poprzez zbiornik retencyjny na podstawie warunków nr WRM-III-ZP.7011.1.36.2021.EM z dnia 24 czerwca 2021 roku wydanych przez Referat Polityki Przestrzennej Miasta.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-09-08

 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 16 sierpnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


      Na podstawie art. 49a i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 741 ze zmianami), w toku postępowania administracyjnego z wniosku Spółki Akcyjnej WIX DEVELOPER, z siedzibą w miejscowości Mirosław 22A, gmina Słupno, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Hibner, reprezentujący firmę Hibner Architekci s.c., z siedzibą w Płocku przy ulicy Bielskiej 10/7, dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym oraz siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 34/3, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14, 34/15, 34/16

  zawiadamiam,

  że pismem znak: WRM-II.6730.29.2021.AK z dnia 16 sierpnia 2021 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa :

  1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku, w odniesieniu do melioracji wodnych, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, pod względem wymagań higienicznych
   i zdrowotnych, na podstawie art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

  3. Starosta Płocki, w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, reprezentowany przez Wydział Kształtowania Środowiska UMP

  4. zarządca drogi, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, reprezentowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-08-16
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 11 sierpnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 741), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie zmiany decyzji decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 38/PG/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku, znak sprawy: WRM-II.6733.20.2020.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie centrum sportowo-rekreacyjnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Miodowej 13A na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 412, 694/43, 694/66, 694/68, 694/67, 361/8, 361/7 (obręb 4), zmienioną decyzją Nr 54/PG/2020 z dnia 11 września 2020 roku, znak WRM-II.6733.50.2020.MJ

  w następującym zakresie:


  • pkt 3.4. :

   zapis:„wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – nieprzekraczająca 20,0m”,

  na zapis:wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – nieprzekraczająca 20,0m. Dopuszcza się dominanty do wysokości 27,0m”.


  na wniosek Gmina Płock z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1 reprezentowana przez Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka Pana Artura Zielińskiego.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-08-11
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 5 sierpnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 741), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia polegającego na:

  budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 k oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów 244/2, 244/1, 243, 242, 241, 239, 238, 236, 235/2, 235/1, 234, 233, 232, 231/2, 231/1, 230/4, 230/6, 230/5, 230/1, 229, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 294, 218, 193, 192, 191, 190, 189, 219, 293, 291/4, 292/22 przy ulicy Tokarskiej w Płocku obręb 0015 Tokary


  na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 reprezentowanej przez Panią Karolinę Panek reprezentującą firmę BAKO Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-08-06
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 13 lipca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 741), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia polegającego na:

  budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Tokarskiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 219


  na wniosek Pana Tomasza Raszuleckiego, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Norbertańskiej 9/1.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-07-14