• OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 8 lutego 2023 roku

  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam,
  że zebrano materiał dowodowy i w dniu 8 lutego 2023 roku wydano decyzję Nr 19/PG/2023 znak:
  WSU-I.6733.48.2022.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV, przebudowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Szpitalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 504/1, 504/2, 503, 505/9, 502/2, 589, 590, 591, 592, 514, 507, 506/8 (obręb Maszewo), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Ludmiła Sarnecka, reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, w Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2023-02-08
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 8 lutego 2023 roku

  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam,
  że zebrano materiał dowodowy i w dniu 8 lutego 2023 roku wydano decyzję Nr 20/PG/2023 znak:
  WSU-I.6733.52.2022.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Żeglarskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3121/5, 2343/1, 2343/2, 2318/13, 2318/12, 2318/11, 2318/10, 3121/4, 3121/3, 3121/2, 3071, 2318/5, 2318/1, 2318/4, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Ludmiła Sarnecka, reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, w Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2023-02-08
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 6 lutego 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Z 2022 roku poz. 503 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 26 stycznia 2023 roku, uzupełniony 3 lutego 2023 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 174/36 przy ulicy Fabryki Maszyn Żniwnych, 171/9, 171/10, 171/11 przy ulicy Targowej, 125, 1/1, 2/1, 33/1 przy ulicy Otolińskiej, 3/1, 32/1 przy ulicy Granicznej i 171/8 obręb Kostrogaj Rolniczy.
  na wniosek  Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Szałańskiego reprezentującego firmę F.H.U. „MART-BART” Krzysztof Szałański z siedzibą w Staroźrebach przy ulicy Pięknej 6.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-463, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.  

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2023-02-07
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 3 lutego 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Z 2022 roku poz. 503 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 16 grudnia 2022 roku, zmieniony 2 stycznia 2023 roku oraz uzupełniony i zmieniony 17 stycznia 2023 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
  budowie infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe (budowa/przebudowa rowu odprowadzającego – etap I), w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na osiedla Wyszogrodzka i Podolszyce”, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 869, 877, 878, 879, 880, 875/1, 875/3 przy ulicy Norbertańskiej, 881 przy ulicy Wesołej w Płocku i działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1/10 (obręb 0011 Wisła),
  na wniosek  Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1, reprezentowanej przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-463, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.  

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2023-02-06
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 6 lutego 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami),
  zawiadamiam,
  że w toku postępowania administracyjnego z wniosku: Pana Zbigniewa Leszczyńskiego, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych biurowo-handlowych (lokal nr 3 i lokal 4g) na lokale usługowo-handlowo-gastronomiczne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kwiatka 35 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 720, pismem znak: WSU-I.6730.137.2022.RŚ z dnia 6 lutego 2023 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa:
      1. Miejski Konserwator Zabytków, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
      2. zarządca dróg, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,
  reprezentowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
      3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, na podstawie art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8:00 – 15.15, w czwartki 9:00 – 17.15, w piątki 9:00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.        Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2023-02-06
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 3 lutego 2023 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami)

  zawiadamiam, że w dniu 3 lutego 2023 roku została wydana decyzja nr 18/PG/2023 znak: WSU-I.6733.54.2022.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Polnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 111/1, 380/4, 110/1 (obręb 0008),

  na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Ludmiła Sarnecka, reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka (tel. 024-367-17-61)  w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2023-02-03
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 2 lutego 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zmianami),
  zawiadamiam  strony postępowania,
  że w toku postępowania administracyjnego z wniosku: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Krutczenko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Krutczenko Marcin Usługi Projektowe Sieci i Instalacji Gazowych „PROMAR” z siedzibą w Ciechanowie przy ulicy Marii Dąbrowskiej 11 w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa) z rur PE dn 63mm i dn 40mm, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicach: Słonecznej, Wesołej, Miłej, Poprzecznej, Uroczej, Bocznej, Widok, Wiślanej, Dolnej, Górnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1008/10, 1008/1, 964, 1104, 922/1, 922/2, 886/2, 886/6, 886/7, 885, 1111, 886/5, 1105/3, 1105/2, 886/3, 939, 942, 941, 940, 931, 965, 947, 957, 963/2, 963/1, 1105/4, 921/1, 921/2, 920, 919, 918/1, 918/2, 917, 916, 915, 914, 913, 912, 1005, 966/1, 978, 973/1, 972/3, 971/7, 971/5, 970/1, 993/1, 979/1, 952,

  został zebrany materiał dowodowy.

   Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

   Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2023-02-03
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 30 stycznia 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 30 stycznia 2023 roku została wydana decyzja nr 17/PG/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Parowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1/7, 378/8, 378/11, 378/10, 381/1, 378/16, 378/23, 378/17, 378/12.
      Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2023-02-01
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 30 stycznia 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Z 2022 roku poz. 503 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 19 stycznia 2023 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
  budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia ze złączem kablowo-pomiarowym niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1326/4, 1326/6 i 1311/10 przy ulicy Grabówka w Płocku,
  na wniosek  Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez Pana Jacka Gajewskiego  reprezentującego firmę PROGAJWAT Jacek Gajewski z siedzibą w Płocku przy ulicy Mazowieckiej 13.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-463, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.  

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2023-02-01
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 1 lutego 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA
  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez firmę P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
  ul. Wynalazek 1, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Ponikowski, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
  budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr „PLO3327G” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidziana do realizacji w Płocku przy ul. Portowej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2822.   
   
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.
  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2023-02-01
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki