• OBWIESZCZENIE
  z dnia 29 września 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Z 2021 roku poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 28 września 2022 roku wnioskodawca dokonał zmiany wniosku z dnia 5 września 2022 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie kanalizacji deszczowej w ramach rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ramach zadania inwestycyjnego pn. „rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i hali sportowej – prace przygotowawcze”, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kilińskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 376/5, 376/13, 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, 882/3, 882/4, 882/5, 882/6, 883/1, 883/2 w zakresie zwiększenia obszaru objętego wnioskiem o działkę o numerze ewidencyjnym gruntów 926/1 przy ulicy Norbertańskiej w Płocku.
  Jednocześnie informuję, iż w obwieszczeniu Prezydenta Miasta Płocka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12 września 2022 roku nie została ujęta działka o numerze ewidencyjnym gruntów 881/1 przy ulicy Kilińskiego, która również jest objęta wnioskiem inwestora.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-761, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.  
  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-09-29
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 27 września 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503) zawiadamiam, że w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 września 2022 roku, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: budowa pomnika żołnierzy Armii Krajowej z robotami towarzyszącymi (utwardzenie terenu, fundament pod pomnik, oświetlenie terenu), omyłkowo podano adres inwestycji.
  Prawidłowy adres to: działka o numerze ewidencyjnym gruntów 8/4 przy ul. Kolejowej w Płocku, obręb Radziwie.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-09-27
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 23 września 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
  NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez Stowarzyszenie Budowy Pomnika Armii Krajowej z siedzibą w Płocku przy ul. Popłacińskiej 37, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

  budowa pomnika żołnierzy Armii Krajowej z robotami towarzyszącymi (utwardzenie terenu, fundament pod pomnik, oświetlenie terenu),
  przewidzian
  ej do realizacji w Płocku,
  na dział
  ce o numerze ewidencyjnym gruntów 8/4 (obręb Maszewo).

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.

  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
  a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-09-23
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 23 września 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

  zawiadamiam,

  że w toku postępowania administracyjnego z wniosku: Invest Bud Idea Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy ul. Żyznej 2 w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na lokal usługowy przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolegialnej 12A na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1420/2, pismem znak: WSU-I.6730.82.2022. z dnia 23 września 2022 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa:

  1. Starosta, w zakresie zadań samorządu powiatowego reprezentowanym przez Referat Polityki Przestrzennej Miasta Urzędu Miasta Płocka, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  2. Miejski Konserwator Zabytków, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  3. Wojewoda, w zakresie zadań rządowych, reprezentowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura w Płocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  4. Marszałek Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań samorządu wojewódzkiego, reprezentowanym przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8:00 – 15.15, w czwartki 9:00 – 17.15, w piątki 9:00 – 15.15.


  Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-09-23
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 23 września 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

  zawiadamiam,

  że w toku postępowania administracyjnego z wniosku: Invest Bud Idea Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy ul. Żyznej 2 w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na lokal usługowy przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolegialnej 12A na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1420/2, pismem znak: WSU-I.6730.81.2022. z dnia 23 września 2022 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa:

  1. Starosta, w zakresie zadań samorządu powiatowego reprezentowanym przez Referat Polityki Przestrzennej Miasta Urzędu Miasta Płocka, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  2. Miejski Konserwator Zabytków, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  3. Wojewoda, w zakresie zadań rządowych, reprezentowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura w Płocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  4. Marszałek Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań samorządu wojewódzkiego, reprezentowanym przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8:00 – 15.15, w czwartki 9:00 – 17.15, w piątki 9:00 – 15.15.


  Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-09-23
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 20 września 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 zez zmianami),

  zawiadamiam  strony postępowania,

  że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną, drogi wewnętrznej tymczasowej, parkingu tymczasowego oraz dwóch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, tymczasowego placu zabaw, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Słonecznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1489/12, 1489/13, 1489/14,

  został zebrany materiał dowodowy.

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-761) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-09-20
 • OBWIESZCZENIE


  z dnia 9 września 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
  NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku z siedzibą w Płocku ul. Medycznej 19, z pełnomocnictwa której działa Pan Dariusz Lewandowski, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

  budowa nadziemnego łącznika z budynkiem oddziału obserwacyjno-zakaźnego i ośrodkiem radioterapii,
  przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Medycznej,
  na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 528/1
  .

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.

  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
  a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-09-09
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 07 września 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 07 września 2022 roku została wydana decyzja nr 35/PG/2022 dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 645/2, 645/3, 650 (obręb 0016) przy ulicy Kasztelańskiej w Płocku, na wniosek Pana Marka Krzyżanowskiego i Pani Maryny Kshyzhanovskiej zamieszkałych przy ulicy Semestralnej 7 w Płocku oraz Pana Grzegorza Bałdygi i Pani Ewy Bałdygi zamieszkałych w przy ulicy Lotników 3/17 w Płocku

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-09-07
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 5 września 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku,
  na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 558/1 i 564 (obręb Maszewo).   
   
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.
  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-09-06
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 26 sierpnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 26 sierpnia 2022 roku została wydana decyzja nr 34/PG/2022 dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej, budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV, budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 238/1, 238/2, 238/3, 543/1, 543/2, 543/15 (obręb 0014) przy ulicy Kutnowskiej w Płocku, na wniosek firmy Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Andrzej Kochanowski, reprezentująca firmę MAST PROJEKT Sp. z o.o. s.k., z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 17

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2022-08-26