• OGŁOSZENIE
  o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków


  Prezydent Miasta Płocka, działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami: poz. 572 i poz. 1463), w związku z § 8 ust. 1 Uchwały Nr 966/LVI/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 9847 z dnia 5 września 2023 r.) ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

  I. Warunki, jakie musi spełnić zabytek
  Zabytek powinien być położony/przechowywany na terenie Miasta Płocka i być wpisany do rejestru zabytków lub znajdować się w gminnej ewidencji zabytków.

  II. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację
  Podmiot będący właścicielem zabytku, o którym mowa w pkt I, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

  III. Zakres przedmiotowy dotacji
  Dotacja może obejmować nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj.
  1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
  2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
  3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
  4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
  5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
  6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
  7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
  8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
  9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
  10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
  11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
  12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
  13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
  14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
  15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
  16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
  17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej, które nie zostały wykonane przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dotacji i dla których na dzień złożenia wniosku o udzielenie dotacji nie ogłoszono postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy.

  IV. Wysokość dotacji

  1. Dotacja z budżetu Miasta Płocka na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% ogółu nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
  2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.

  We wniosku o dotację oraz w kosztorysie załączonym do wniosku należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne do wykonania prac lub robót budowlanych wskazanych w pkt C2 wniosku. Wnioskodawcy, którzy:
  1) nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT związanego z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
  2) mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT związanego z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy nieuwzględniające kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu.

  Uwaga: W ramach niniejszego naboru dofinansowane zostaną prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, na których wykonanie Gminie - Miasto Płock udzielona została przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja I). Otrzymane przez Gminę – Miasto Płock dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków stanowić będzie nie więcej niż 98% dotacji udzielonej przez Radę Miasta Płocka.

  V. Wkład własny Wnioskodawcy
  Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego na wykonanie prac lub robót budowlanych wskazanych w pkt C2 wniosku, pochodzącego ze środków innych niż środki uzyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz środków z Budżetu Miasta Płocka, w wysokości nie niższej niż różnica między ostateczną wartością zadania a poziomem dotacji udzielonej przez Radę Miasta Płocka.

  Uwaga: Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

  VI. Termin realizacji zadań

  1. Przedmiotem wniosku mogą być prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane wykonywane od dnia podpisania umowy pomiędzy Beneficjentem a Gminą – Miastem Płock do 30 listopada 2024 r.

  Uwaga: Wnioskodawca, któremu Rada Miasta Płocka przyzna dotację zobowiązany będzie do przeprowadzenia postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy dla wnioskowanego zadania, ogłoszonego po przyznaniu dotacji, nie później niż do dnia 31 maja 2024 r.

  VII. Sposób i termin składania wniosków
  1. Termin naboru wniosków - od 26 września do 10 października 2023 r.
  2. Druk wniosku stanowi załącznik do Uchwały Nr 966/LVI/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2023 r. Do wniosku należy dołączyć załączniki, które wskazane zostały w pkt D wniosku.
  3. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w pkt 2, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości oraz w zakresie oczekiwanym przez składającego wniosek.
  4. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) – stanowisko Architektura i Urbanistyka lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
  5. O zachowaniu terminu, wskazanego w pkt 1 decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Miasta Płocka drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 1 zostaną zwrócone wnioskodawcom bez rozpatrzenia.
  6. Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę lub przez osobę/osoby uprawnione do jego reprezentowania, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną oraz wskazaniem pełnionej funkcji. W przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzone podpisem ze wskazaniem pełnionej funkcji, umożliwiający weryfikację osób podpisujących dokumenty. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż wniosek został prawidłowo podpisany.

  VIII. Ocena wniosków
  Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem zgodności z zasadami określonymi w Uchwale Nr 966/LVI/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2023 r. przez komisję powołaną Zarządzeniem Nr 4544/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20.09.2023 r.

  IX. Rozstrzygnięcie naboru
  1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Rada Miasta Płocka w drodze uchwały.
  2. Uchwałę, o której mowa w pkt 1 publikuje się poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.
  3. O przyznaniu dotacji powiadamia się wnioskodawcę.
  4. Uchwała, o której mowa w pkt  1 stanowi podstawę do ogłoszenia przez beneficjenta dotacji postępowania zakupowego, mającego na celu wyłonienie wykonawcy dla całego dofinansowywanego zadania. Postępowanie zakupowe powinno być ogłoszone nie później niż do dnia 31 maja 2024 r. Nazwa zadania, którego dotyczyć będzie postępowanie zakupowe będzie musiała być tożsama z nazwą zadania i opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja I), złożonym przez Gminę – Miasto Płock.   
  5. Nierozpoczęcie przez beneficjenta dotacji postępowania zakupowego na całą inwestycję objętą dofinansowaniem w terminie wskazanym w pkt 4 jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
  6. Gmina – Miasto Płock zapewni beneficjentowi dotacji wsparcie w czynnościach związanych z ogłoszeniem i przeprowadzeniem postępowania zakupowego, w tym zamieści na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub postępowania zakupowego, do którego ustawa ta nie będzie miała zastosowania. Beneficjent zobowiązany będzie ściśle współpracować z przedstawicielami Gminy - Miasto Płock w powyższym zakresie, w tym przekazywać niezbędne informacje i dokumenty m.in. o wszczęciu postępowania oraz jego rozstrzygnięciu, w terminach wskazanych przez przedstawicieli Gminy - Miasto Płock.
  7. Beneficjent dotacji zobowiązany będzie do zapewnienia zgodność postępowania zakupowego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli przepisy tej ustawy będą miały zastosowanie. W przypadku, gdy zastosowanie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych nie będzie wymagane beneficjent dotacji zobowiązany będzie przeprowadzić postępowanie zakupowe w sposób konkurencyjny i transparentny. Postępowanie zakupowe powinno być ogłoszone na cały zakres objęty dotacją, a termin składania ofert nie może być krótszy niż 30 dni.
  8. Beneficjent dotacji zobowiązany będzie do zamieszczenia w dokumentacji zakupowej postanowień zobowiązujących do poddania ewentualnych sporów w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

  X. Zawarcie umowy z Gminą – Miastem Płock
  1. Z beneficjentem, któremu udzielona zostanie przez Radę Miasta Płocka dotacja zostanie zawarta umowa dotacji. Umowa ta zawarta zostanie po przeprowadzeniu przez beneficjenta postępowania zakupowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Umowa zawierać będzie szczegółowe i ostateczne warunki i terminy realizacji, finansowania, (w tym wypłaty dotacji) oraz rozliczenia dotacji. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa zakłada się, że:
  • podpisanie umowy dotacji nastąpi po dniu 1 stycznia 2024 r.
  • dotowane zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy dotacji do dnia 30 listopada 2024 r.
  • rozliczenie i wypłata dotacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2024 r.
  2. Warunkiem podpisania umowy z beneficjentem będzie udzielenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Gminie – Miasto Płock Promesy oraz rozstrzygnięcie przez beneficjenta postępowania zakupowego, o którym mowa w pkt IX.
  3. W umowie dotacji beneficjent zobowiązany zostanie do podejmowania działań informacyjnych, zgodnie z § 12 ust. 1-5 załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.

  XI. Postanowienia końcowe
  1. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków określa Uchwała Nr 966/LVI/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2023 r.
  2. Dotacja udzielona zostanie z uwzględnieniem zapisów Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie z ww. Programu trwającego od dnia 24 listopada 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., które są dostępne na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-pierwsza/#c28927. Beneficjent dotacji zobowiązany będzie do przestrzegania ww. regulacji.
  3. Dodatkowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta Urzędu Miasta Płocka: tel. 24 367-14-53, 24 367-17-68, e-mail: rewitalizacja@plock.eu  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 9 godzin temu (27 września 2023, godzina 08:25)
  Nadzór nad treścią: Michał Balski - Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Obwieszczenie z dnia 06 kwietnia 2023 Prezydenta Miasta Płocka miasta na prawach powiatu
  O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO PROJEKTU DOKUMENTU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA POTRZEBY OPRACOWANIA PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (MOF) PŁOCKA

  Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), uchwały nr 848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  społecznych na terenie  Miasta Płocka, zmienionej uchwałą nr 329/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku  Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko na potrzeby opracowania  Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka.

  Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą składac uwagi poprzez:
  1) wypełnienie formularza uwag dostępnego na stronach internetowych samorządów wchodzących w skład MOF Płocka i przesłanie go  do dnia 28 kwietnia 2023 roku
  2) udział w stacjonarnym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 13 kwietnia 2023 roku o godz. 16.00 w Auli Urzędu Miasta Płocka

  Uwagi i wnioski można zgłaszać:
  1) w wersji elektronicznej wypełniając specjalnie przygotowany formularz konsultacyjny, dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka (https://nowy.plock.eu w zakładce konsultacje społeczne) oraz na stronach internetowych pozostałych  JST i wysyłając go na adres strategia@plock.eu
  2) w wersji papierowej w siedzibach gmin
  3) osobiście podczas spotkania konsultacyjnego

  Informacja o wynikach konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej https://nowy.plock.eu/mieszkaniec/konsultacje-spoleczne-projektu-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka.

  Projekt Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko na potrzeby opracowania  Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka - dokument do pobrania

  Uwaga: Nie będą rozpatrywane uwagi złożone po dniu 28 kwietnia 2023 roku (w przypadku uwag zgłaszanych w formie pisemnej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka).


  Załączniki:
 • Prognoza_oddzialywania_SUMP_Plock 06 kwietnia 2023, godzina 15:20
 • Formularz konsultacyjny SOOŚ 06 kwietnia 2023, godzina 15:21

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 miesięcy temu (06 kwietnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Justyna Sułkowska - Referat Strategii i Planowania
 • Obwieszczenie z dnia 15 marca 2023  Prezydenta Miasta Płocka miasta na prawach powiatu O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO PROJEKTU PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (MOF) PŁOCKA

  Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), uchwały nr 848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  społecznych na terenie  Miasta Płocka, zmienionej uchwałą nr 329/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku  Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Płocka, w skład którego wchodzi Gmina Miasto: Płock, Gąbin, Gmina: Stara Biała, Bielsk, Radzanowo, Słupno, Łąck, Nowy Duninów oraz Powiat Płocki.

  W toku konsultacji zbierane będą opinie w zakresie:
  1) projektu Raportu Strategiczno-Diagnostycznego dla MOF Płocka, który zawiera diagnozę sytuacji mobilnościowej na badanym obszarze oraz  inwestycji możliwych do podjęcia w ramach wspólnych działań samorządów wyżej wymienionych gmin
  2) projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka, który zawiera główne cele i działania w zakresie mobilności wyznaczone na podstawie przeprowadzonej diagnozy

  Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą składac uwagi poprzez:
  1) wypełnienie formularza uwag dostępnego na stronach internetowych samorządów wchodzących w skład MOF Płocka i przesłanie go  do dnia 28 kwietnia 2023 roku
  2) udział w stacjonarnym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 13 kwietnia 2023 roku o godz. 16.00 w Auli Urzędu Miasta Płocka

  Uwagi i wnioski można zgłaszać:
  1) w wersji elektronicznej wypełniając specjalnie przygotowany formularz konsultacyjny, dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka (https://nowy.plock.eu w zakładce konsultacje społeczne) oraz na stronach internetowych pozostałych  JST i wysyłając go na adres strategia@plock.eu
  2) w wersji papierowej w siedzibach gmin
  3) osobiście podczas spotkania konsultacyjnego

  Informacja o wynikach konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej https://nowy.plock.eu/konsultacje-spoleczne/  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka.

  Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka - dokument do pobrania
  Projekt Raportu Strategiczno-Diagnostycznego dla MOF Płocka - dokument do pobrania
  Załączniki:
  Podsumowanie ankiety mobilnościowej „Aktywne i ekologiczne środki transportu” - dokument do pobrania

  Uwaga: Nie będą rozpatrywane uwagi złożone po dniu 28 kwietnia 2023 roku (w przypadku uwag zgłaszanych w formie pisemnej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka).


  Załączniki:
 • Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka 15 marca 2023, godzina 14:13
 • Raport Strategiczno-Diagnostyczny dla MOF Płocka 15 marca 2023, godzina 14:13
 • podsumowanie ankiety mobilnościowej 15 marca 2023, godzina 14:14

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 6 miesięcy temu (15 marca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Justyna Sułkowska - Referat Strategii i Planowania
 • Ogłoszenie Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 marca 2023 roku o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków


  Załączniki:
 • ogłoszenie RPOZ 13 marca 2023, godzina 12:24

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 6 miesięcy temu (13 marca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Michał Balski - Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 27 stycznia 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zmianami),
  zawiadamiam  strony postępowania,
  że w toku postępowania w sprawie budowy 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek i ul. Promiennej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 750/12 zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyk w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-14-63 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 8 miesięcy temu (27 stycznia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Monika Jarzębska
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 19 grudnia 2022
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA
  DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia
  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
  (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zm. ) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy Polnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 111/1, 380/4, 110/1 (obręb 0008)

  na wniosek firmy Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 Gdańsk, w której imieniu działa pełnomocnik Pani Ludmiła Sarnecka reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, Al. Jana Pawła II 30, 09-410 Płock.

  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-17-61 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 9 miesięcy temu (20 grudnia 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 20 grudnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami)

  zawiadamiam,

  że w dniu 20 grudnia 2022 roku została wydana decyzja nr 49/PG/2022 znak: WSU-I.6733.30.2022.JG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie drogi gminnej publicznej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Góry na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 167/6, 166/2 (obręb 0014),

  na wniosek Gminy-Miasta Płock, z siedzibą przy placu Stary Rynek 1 w Płocku, z pełnomocnictwa której działa Pani Beata Pomianowska – p.o. Dyrektora w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Gminy Urzędu Miasta Płocka.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka (tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 9 miesięcy temu (20 grudnia 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 19 grudnia 2022
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA
  DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia
  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
  (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zm. ) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy Kwiatka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 435, 415, 410/1 (obręb 0008)

  na wniosek firmy Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 Gdańsk, w której imieniu działa pełnomocnik Pani Ludmiła Sarnecka, reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, Al. Jana Pawła II 30, 09-410 Płock.

  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-17-61 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 9 miesięcy temu (19 grudnia 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 14 grudnia 2022
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA
  DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zm. ) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do projektowanej zabudowy mieszkalnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy Kasztelańskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 650, 677/19, 677/22, 677/17 (obręb 0016)

  na wniosek Państwa Barbary i Andrzeja Borkowskich, zam. w Płocku przy ul. Browarnej 46, z pełnomocnictwa których działa Pan Daniel Gąbiński, ALPIO Daniel Gąbiński, ul. Włościany 3L, 09-401 Płock.

  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 lub 024-367-14-63 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 9 miesięcy temu (14 grudnia 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 12 grudnia 2022
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA
  DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zm. ) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem, przewidzianej do realizacji w Płocku przy Warszawskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1027/5, 1040 (obręb 0008)

  na wniosek firmy Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 Gdańsk, w której imieniu działa pełnomocnik Pani Karolina Chrzanowska reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, Al. Jana Pawła II 30, 09-410 Płock.

  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-17-61 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 9 miesięcy temu (12 grudnia 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki