• Informacje o rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Płocka

  Na mocy art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne do kompetencji rady powiatu należy określanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie. W mieście na prawach powiatu, jakim jest Gmina - Miasto Płock, kompetencje rady powiatu wykonuje Rada Miasta Płocka, która przyjęła w tej sprawie Uchwałę nr 487/XXIX/2012 z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (ze zmianami). Powyższa Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i płockie apteki ogólnodostępne zobowiązane są do realizacji jej postanowień.

  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych prowadzonych na terenie Płocka (odrębny dokument)

  Na terenie Płocka dostępność świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy zabezpiecza apteka dyżurująca. Apteki pełnią dyżury zgodnie z przyjętym harmonogramem.
  Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (odrębny dokument)
  Dyżur apteki rozpoczyna się w poniedziałek danego tygodnia o godzinie 8.00 i kończy w  czwartek tego samego tygodnia o godzinie 8.00 , w czwartek o godzinie 8.00 rozpoczyna się nowy termin dyżuru i kończy się w sobotę tego samego tygodnia o godzinie 8.00, a następnie w sobotę o godzinie 8.00 rozpoczyna się nowy termin dyżuru i kończy się w poniedziałek kolejnego tygodnia o godzinie 8.00. Rada Miasta Płocka może określić odmienny okres dyżuru, z dokładnym terminem rozpoczęcia i zakończenia tego dyżuru. W terminie dyżuru apteka dyżurująca zapewnia dostępność świadczeń przez całą dobę i każdego dnia, w tym w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Zaleca się, aby apteki umieszczały w witrynie swojej siedziby, w miejscu widocznym aktualną informację o aptece dyżurującej wraz z podaniem adresu tej apteki i telefonu kontaktowego do apteki dyżurującej.
   
  Informacji udziela:   

  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
  al. marsz. J. Piłsudskiego 6, pok. 204,
  tel.  24 367-17-07,
         24 367-14-21.

  Godziny pracy Urzędu:

  poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.30,  czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30  Załączniki:
 • rozkład godzin pracy aptek - aktualny - po zmianach z 25.05.2023r. 02 czerwca 2023, godzina 15:19
 • harmonogram dyżurów aptek aktualny 26_07_2023 26 lipca 2023, godzina 13:17

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
  Data publikacji: 2 miesiące temu (26 lipca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Agnieszka Busz - dyrektor Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • RAPORTY KOŃCOWE Z REALIZACJI PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ

  Zgodnie z zapisami art. 48a ust. 15 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Gmina – Miasto Płock sporządza raporty końcowe z realizacji programów polityki zdrowotnej oraz udostępnia je w Biuletynie Informacji Publicznej.


  Załączniki:
 • RAPORT KOŃCOWY - Program profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2019-2021 28 lutego 2022, godzina 12:37
 • RAPORT KOŃCOWY - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita 28 lutego 2022, godzina 12:39
 • RAPORT KOŃCOWY w latach 2021-2022 28 lutego 2023, godzina 13:46

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
  Data publikacji: 1 rok temu (28 lutego 2022, godzina 00:00)
 • Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz 374 z późn. zm.) Gmina-Miasto Płock informuje o udzieleniu zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie Akcji profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom dla seniorów w trybie art 6 ust. 1 ww. ustawy. Gmina-Miasto Płock zawarła umowy o wykonanie ww. zadania z następującymi podmiotami:


  1. Joanna Szymborska, Iwona Gruszkowska, Małgorzata Kralka, Grażyna Stompr- Cegiełka, prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: ”MED-JAR” z siedzibą w Płocku przy al. Armii Krajowej 2a;
  2. Beata Latus i Krystian Latus, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: GRYF-MED z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17;
  3. LUX-MEDICA sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 6/1;
  4. ZDROWIE-BJT sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Dobrzykowskiej 6a/1;
  5. SABA-MED sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kobylińskiego 14;
  6. NEUCA MED sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Fortecznej 35-37;
  7. NZOZ „ESKULAP” s.j. Wiśniewski Zdzisław, Kwiatkowska Anna i Woźniak Iwona z siedzibą w Płocku przy ul. 1-go Maja 7a;
  8. NZOZ NOWA-MED sp. o.o z siedzibą w Płocku przy ul. Dworcowej 2;
  9. NZOZ CM „OMEGA” sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Jasnej 13;
  10. NZOZ SALUS sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Płocku przy ul. Zapłotek 30;
  11. „PROWITA” sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Gościniec 26A;
  12. Arkadiusz Chmieliński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński z siedzibą w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 7;
  13. PHOENIX sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Czwartaków 4;
  14. WA-MED B.J. Warchoł spółka jawna z siedzibą w Płocku przy ul. Czwartaków 16c;
  15. Centrum Medyczne MEDICA sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7;
  16. Caritas Diecezji Płockiej z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 54;
  17. Centrum Leczniczo – Usługowe imienia Świętej Anny sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kochanowskiego 22A;
  18. Wanda Pociej-Siera, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: NZOZ „Przychodnia Radziwie” Pociej -Siera Wanda z siedzibą w Płocku przy ul. Popłacińskiej 42;
  19. Centrum Medyczne Borowiczki sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Borowickiej 3b;
  20. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kościuszki 28;
  21. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Medycznej 19;
  22. Medic Park Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 18;
  23. Adriana Maria Fułek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Adriana Maria Fułek NZOZ „Asmed” z siedzibą w Mochowie przy ul. Dobrzyńskiej 23.  Dział: Ogłoszenia Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
  Data publikacji: 3 lata temu (15 września 2020, godzina 00:00)
 • Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Zintegrowanej strategii rozwoju  Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

  Płock, dnia 29 maja 2015 r.

   


  O B W I E S Z C Z E N I E

  ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

  o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. ,,Zintegrowana strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”

   

  Na podstawie art. 30 i art. 39 w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami)

  Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego w porozumieniu z Burmistrzami i Wójtami gmin Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

  zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko wraz z projektem dokumentu pn. „Zintegrowana strategia rozwoju dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”, którego dotyczy prognoza.

  Prognoza oddziaływania na środowisko zostanie wyłożona do publicznego wglądu w dniach  od 03 czerwca 2015 r. do 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego ul. Zglenickiego 42, Budynek S Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, pok. nr 5, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej www.zgrp.pl .

  Uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres siedziby ZGRP lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy: konsultacje@zgrp.pl , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w nieprzekraczalnym terminie do 23 czerwca 2015 r.

  Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2), art. 46 pkt. 1) oraz z art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowych projektów dokumentów można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy.

  Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego.

  Dokumenty do pobrania:

   

  1. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej pobierz
  2. Załączniki do prognozy oddziaływania na środowisko projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej pobierzpobierz
  3. Projekt Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej pobierz
  4. Formularz konsultacyjny pobierz


  Dział: Ogłoszenia Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
  Data publikacji: 8 lat temu (08 czerwca 2015, godzina 00:00)
 •  

  Informacja o konsultacjach społecznych projektu programu pn. "Gmina-Miasto Płock Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016"

   

  Zarządzeniem Nr 3851/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2013 roku zostały przyjęte zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu programu pn. "Gmina – Miasto Płock Program Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016." 


  -   treść zarządzenia http://dane.plock.eu/bip//dane/zarzadzenia/vi/3851.pdf

  -   projekt programu pn. "Gmina-Miasto Płock Program Wspierania Rodziny w latach 2014-2016"  (plik do pobrania)


  Termin konsultacji: od 5 grudnia 2013 roku do 20 grudnia 2013 roku


  Wypełniony formularz zgłoszenia opinii, propozycji, uwag do projektu programu pn. "Gmina-Miasto Płock Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016" należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mopsplock.eu
   
  - druk formularza (plik do pobrania)

   

   

   


     Dział: Ogłoszenia Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
  Data publikacji: 9 lat temu (29 listopada 2013, godzina 00:00)