• OBWIESZCZENIE

  z dnia 26 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami), w toku postępowania administracyjnego z wniosku: Państwa Piotra i Andżeliki Żłobeckich zamieszkałych w Płocku przy ulicy Poziomkowej 21 oraz Państwa Magdaleny i Piotra Kowalewskich zamieszkałych w Płocku przy Jesiennej 12/17, w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z drogą wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Granicznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 44/20

  zawiadamiam,

  że pismem znak: WRM-II.6730.141.2021.AK z dnia 26 listopada 2021 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa:

  1. Starosta Płockim, w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  2. Państwowe Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku, w odniesieniu do melioracji wodnych, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
  Dział: Obwieszczenia Referatu Polityki Przestrzennej Miasta
  Data: 2021-11-26

 • OBWIESZCZENIE


  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  z dnia
  23 listopada 2021 r.


  O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU


  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  „Stare Miasto” w Płocku część I
  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


  Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 247 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 695/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z 28 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku, uchwałą Nr 41/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz uchwałą Nr 608/XXXV/2021 z dnia 28 października 2021 r.

  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
  projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  od dnia 30 listopada 2021 roku do dnia 21 grudnia 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 5, w godzinach od 8:00 do 14:30, w czwartki od 9:00 – 17:00. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 roku w Staromiejskim Centrum Biznesu „Przetwornia” przy ul. Synagogalnej 4 w Płocku, o godzinie 16:30.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2022 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 5,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu

  W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 4 stycznia 2022 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.

  Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;

  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;

  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.
  Dział: Obwieszczenia Referatu Polityki Przestrzennej Miasta
  Data: 2021-11-23
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 9 marca 2021 roku


  O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA
  I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA

   Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   Kutnowska – Łącka - Góry” w Płocku

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz.283 ze zm.)


  zawiadamiam

  o możliwości składania wniosków do planu miejscowego


  w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 475/XXVIII/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kutnowska – Łącka - Góry” w Płocku.

  Granice obszaru objętego sporządzanym planem stanowią:

  • od zachodu – zachodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 225, 456/2, 456/1, wschodnia granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej, zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 67;

  • od północy – południowa granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 166/2;

  • od wschodu – wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 166/2, północna granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 166/1, północna zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 205/13, oraz wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 246;

  • od południa – południowa granica administracyjna Miasta Płocka


  Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2021 roku z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby.

  Wnioski można wnosić:

  • na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ulicy Zduńskiej ) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu


  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

  ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

  1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;

  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod @plock.eu ;

  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie wniosku, w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka, zgodnie przepisami ustawy o planowaniu i

  zagospodarowaniu przestrzennym;

  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);

  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku

  kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku

  Dział: Obwieszczenia Referatu Polityki Przestrzennej Miasta
  Data: 2021-03-09


 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 9 marca 2021 roku


  O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA
  I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA

   Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   Łącka - Browarna” w Płocku

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz.283 ze zm.)


  zawiadamiam

  o możliwości składania wniosków do planu miejscowego


  w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 474/XXVIII/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łącka - Browarna” w Płocku.

  Granice obszaru objętego sporządzanym planem stanowią:

  • od zachodu – wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 246, zachodnia i północna granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 205/13, północna granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 166/1 oraz wschodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 166/2 i 71/2;

  • od północy – południowe granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 143, 154/28, 322/3 oraz 322/4;

  • od wschodu – wschodnie i południowe granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 568/2, 569/2, wschodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 572/7, 569/6, południowe granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 569/6 i 572/7 oraz wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 749/1;

  • od południa – południowa granica administracyjna Miasta Płocka.

  Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2021 roku z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby.

  Wnioski można wnosić:

  • na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ulicy Zduńskiej ) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

  ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

  1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;

  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod @plock.eu ;

  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie wniosku, w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka, zgodnie przepisami ustawy o planowaniu i

  zagospodarowaniu przestrzennym;

  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);

  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku

  kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku  Dział: Obwieszczenia Referatu Polityki Przestrzennej Miasta
  Data: 2021-03-09
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 22 stycznia 2021 r.
  O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA
  I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA
        Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku


  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)
                                                                                      zawiadamiam
  o możliwości składania wniosków do planu miejscowego  w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 452/XXVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku.
  Granice obszaru objętego sporządzanym planem stanowią:
      • od zachodu - wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 235/3 oraz północna i wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 236,
      • od północy – część północnej granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntów 206 oraz częściowo wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 228/1,
      • od wschodu – wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 53/1,
      • od południa – południowa granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 238/1.

  Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2021 r.
  z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.
  Wnioski można wnosić:
      • na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
      • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu
        
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
  1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie wniosku, w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka, zgodnie przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.  Dział: Obwieszczenia Referatu Polityki Przestrzennej Miasta
  Data: 2021-01-22