• INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


  o przyjęciu  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku

  Na podstawie art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)
  informuję, iż
  w dniu 31 sierpnia 2023 r. Uchwałą Nr 967/LVI/2023 Rady Miasta Płocka został przyjęty Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku.
  Z przedmiotowym dokumentem jak również z podsumowaniem i uzasadnieniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki - Referacie Polityki Przestrzennej Miasta w godzinach pracy Urzędu. Wersja elektroniczna wyżej wymienionych dokumentów zamieszczona została w  plikach stanowiących załączniki do niniejszej informacji.


  Załączniki:
 • Uchwała_NSZ 12 września 2023, godzina 11:47
 • Podsumowanie do mpzp NSZ 12 września 2023, godzina 11:47
 • Uzasadnienie_mpzp NSZ 12 września 2023, godzina 11:47

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (12 września 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA O ROZPATRZENIU WNIOSKÓW


  złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa - Mała” w Płocku


  Na podstawie art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), w związku z Uchwałą Nr 796/XLVI/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa - Mała” w Płocku


  informuję, że


  w wyznaczonym terminie składania wniosków do planu tj. od dnia 25 października 2022 r. do dnia 18 listopada 2022 r. nie wpłynął żaden wniosek.  Załączniki:
 • Wykaz wniosków - Kwiatowa - Mała 08 sierpnia 2023, godzina 10:25

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (08 sierpnia 2023, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE

  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  z dnia 4 kwietnia 2023 r.

  o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa - Mała” w Płocku

  Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 16 marca 2023 r. (znak: WOOŚ-III.410.871.2022.ET) oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płocku pismem z dnia 7 listopada 2022 r. (znak: PPIS/ZNS/062/92/EJ/7229/2022), zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy

  informuję

  o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko            
  do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa - Mała” w Płocku, sporządzanego na podstawie Uchwały Nr 796/XLVI/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2022 r.

  Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia właściwych organów zawarte są w załącznikach do niniejszego obwieszczenia.


  Załączniki:
 • Uzasadnienie odstąpienia od SOOŚ 04 kwietnia 2023, godzina 11:12
 • Zał 1 do uzasadnienia 04 kwietnia 2023, godzina 11:12
 • Zał 2 do uzasadnienia 04 kwietnia 2023, godzina 11:12
 • Zał 3 do uzasadnienia - uchwała o przystąpieniu 04 kwietnia 2023, godzina 11:13
 • Uzgodnienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego 04 kwietnia 2023, godzina 11:13
 • Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 04 kwietnia 2023, godzina 11:13

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 5 miesięcy temu (04 kwietnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA O ROZPATRZENIU UWAG

  wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku

  Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr  452/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku

  informuję, że

  uwagi wniesione do projektu  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku zostały rozpatrzone w sposób przedstawiony w załączniku.


  Załączniki:
 • wykaz uwag 04 kwietnia 2023, godzina 11:57

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 5 miesięcy temu (04 kwietnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  z dnia 21 marca 2023 r.
  O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Braci Jeziorowskich w Płocku


  Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 680/XXXIX/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Braci Jeziorowskich w Płocku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu od dnia 28 marca 2023 r. do dnia 21 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej, na stanowisku Nr 7 i 8, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.
  Projekt planu udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://nowybip.plock.eu/ zakładka: Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia / Planowanie przestrzenne.
  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godzinie 16.00 w pokoju Nr 206 Urzędu Miasta Płocka na drugim piętrze budynku A, z wejściem od ul. Zduńskiej.
  Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego.
  Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2023 r. z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wnoszącego uwagę. Uwagi można wnosić:
      • w formie papierowej, bezpośrednio w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 7 i 8 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
      • w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu
      • z wykorzystaniem formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: https://nowybip.plock.eu/sprawa/MRYCTIuy   
  W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 9 maja 2023 r. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia. Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Informacja o sposobie rozpatrzenia uwag zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka pod adresem: https://nowy.plock.eu/miejscowe-plany-w-opracowaniu/. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.
  Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płocku oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie  odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu wyżej wymienionego planu miejscowego.

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwagi zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.


  Załączniki:
 • Tekst planu Braci Jeziorowskich na wyłożenie 27 marca 2023, godzina 15:00
 • Rysunek planu Braci Jeziorowskich na wyłożenie 27 marca 2023, godzina 15:01

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 6 miesięcy temu (21 marca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • PROTOKÓŁ
  z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku


  Protokół sporządzony został w dniu 17 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Annę Franczak – głównego specjalistę w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka.
  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) w dniu 16 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta Płocka w sali nr 206 zorganizowano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku.
  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
  Na spotkanie przybyli (zgodnie z listą obecności) pracownicy Urzędu Miasta Płocka - Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki:
      1. Michał Balski – dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka,
      2. Daniel Falandysz - kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta,
      3. Michał Wolski – inspektor w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta,
      4. Anna Franczak – główny specjalista w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta.

         Dyskusja publiczna nie odbyła się ponieważ na spotkanie nie przybyła żadna osoba  zainteresowana zapoznaniem się z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku. Spotkanie zakończono o godzinie 1630.

  Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
  1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
  2) do dokumentacji planistycznej,
  3) do publicznego wglądu.
  Protokół zawiera 1 ponumerowaną stronę.

  Płock, 17 lutego 2023 r.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 7 miesięcy temu (17 lutego 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  z dnia 23 stycznia 2023 r.
  O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 452/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku
  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
  projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 8 lutego 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej, na stanowisku Nr 7 i 8, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.

  Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://nowybip.plock.eu/ zakładka: Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia, zakładka: Planowanie przestrzenne.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 lutego 2023 r. o godzinie 16.00 w pokoju Nr 206 na II piętrze.
  Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2023 r. z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby. Uwagi można wnosić:
      • w formie papierowej, bezpośrednio w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 7 i Nr 8 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
      • w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu
      • z wykorzystaniem formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: https://nowybip.plock.eu/sprawa/MRYCTIuy
  W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 15 marca 2023 r. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
  Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Informacja o sposobie rozpatrzenia uwag zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka pod adresem: https://nowy.plock.eu/miejscowe-plany-w-opracowaniu/ Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwagi zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.


  Załączniki:
 • Tekst planu 07 lutego 2023, godzina 11:48
 • Rysunek planu 07 lutego 2023, godzina 11:49
 • Prognoza ooś 07 lutego 2023, godzina 11:49
 • Zał. 1 do prognozy_Oświadczenie autora 07 lutego 2023, godzina 11:50
 • Zał. 2 do prognozy_ Mapa poglądowa 07 lutego 2023, godzina 11:50
 • Zał. 3 do prognozy_Mapa z rozmieszczeniem gatunków objętych ochroną 07 lutego 2023, godzina 11:50

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 8 miesięcy temu (24 stycznia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  z dnia 18 stycznia 2023 r.
  O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orlen-Wschód” w Płocku – część I

  Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 696/XL/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ORLEN - Wschód” w Płocku, zmienionej Uchwałą Nr 759/XLIII/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 21 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej, na stanowisku Nr 7 i 8, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.

  Projekt planu udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://nowybip.plock.eu/ zakładka: Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia / Planowanie przestrzenne.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 lutego 2023 r. o godzinie 16.00 w pokoju Nr 18 Urzędu Miasta Płocka na parterze budynku, z wejściem od ul. Zduńskiej.

  Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego.
  Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2023 r. z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wnoszącego uwagę. Uwagi można wnosić:
      • w formie papierowej, bezpośrednio w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 7 i Nr 8 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
      • w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu
      • z wykorzystaniem formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: https://nowybip.plock.eu/sprawa/MRYCTIuy
  W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 7 marca 2023 r. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia. Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Informacja o sposobie rozpatrzenia uwag zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka pod adresem: https://nowy.plock.eu/miejscowe-plany-w-opracowaniu/ Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.
  Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płocku oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie  odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu wyżej wymienionego planu miejscowego.

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwagi zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.


  Załączniki:
 • tekst planu do wyłożenia 31 stycznia 2023, godzina 11:50
 • rysunek planu_do wyłożenia 31 stycznia 2023, godzina 11:51

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 8 miesięcy temu (19 stycznia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA O ROZPATRZENIU WNIOSKÓW

  złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Braci Jeziorowskich w Płocku

  Na podstawie art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 680/XXXIX/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Braci Jeziorowskich w Płocku

  informuję, że

  wnioski złożone do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Braci Jeziorowskich w Płocku zostały rozpatrzone w sposób przedstawiony w załączniku.


  Załączniki:
 • Zał - inf o rozpatrzeniu wniosków - mpzp Braci Jeziorowskich 18 stycznia 2023, godzina 11:48

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 8 miesięcy temu (18 stycznia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz
 • OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  z dnia 25 października 2022 r.

  O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KWIATOWA - MAŁA” W PŁOCKU

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)
  zawiadamiam
  o możliwości składania wniosków do planu miejscowego w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 796/XLVI/2022 z dnia  29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa - Mała” w Płocku.

  Granice obszaru objętego sporządzanym planem stanowią:
      • od północy: linia łącząca kolejne punkty określone przez współrzędne: x: 5825337.484, y: 7409882.087; x: 5825374.776, y: 7409862.600; x: 5825372.834, y: 7409855.077; x: 5825382.823, y: 7409850.321; x: 5825401.835, y: 7409848.969; x: 5825435.650, y: 7409831.279; x: 5825472.122, y: 7409813.486; x: 5825470.270, y: 7409801.447; x: 5825484.650, y: 7409793.330 (współrzędne dziesiętne w układzie 2000 strefa 7, EPSG: 2178);
      • od zachodu: fragment zachodniej granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntów 150 (obręb nr 8 – Śródmieście) do jej przecięcia z punktem określonym przez współrzędne x: 5825484.650, y: 7409793.330 (współrzędne dziesiętne w układzie 2000 strefa 7, EPSG: 2178);
      • od południa: południowe granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 150, 149/1, 148, 147, 135, 125, 124, 123, 122/1, 122/2 (obręb nr 8 – Śródmieście);
      • od wschodu: wschodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 122/2, 121/2, 120, 119, 118, 117, 116, 115 (obręb nr 8 – Śródmieście), fragment wschodniej granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntów 113 (obręb nr 8 – Śródmieście) do jej przecięcia z punktem określonym przez współrzędne x: 5825337.484, y: 7409882.087 (współrzędne  dziesiętne w układzie 2000 strefa 7, EPSG: 2178).

  Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2022 r. z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

  Wnioski można wnosić:
      • na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
      • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu.


  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
  1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie wniosku, w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka, zgodnie przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.


  Załączniki:
 • Granice planu_Kwiatowa_Mała 25 października 2022, godzina 10:11

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 11 miesięcy temu (25 października 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz