• INFORMACJA
  z dnia 17 maja 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  16 maja 2024 roku, Pani Hanna Kurowska, dokonała zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej wraz z instalacją zbiornikową z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850l, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Miętowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 118/2, położonej w obrębie ewid. Nr 16 - Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 17 maja 2024 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 1 dzień temu (17 maja 2024, godzina 10:40)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • INFORMACJA
  z dnia 16 maja 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 roku, poz. 725 tekst jednolity),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  15 maja 2024 roku, Pani Danuta Kamińska-Hass, dokonała zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Zielonej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1657/4, położonej w obrębie ewid. Nr 12 - Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 16 maja 2024 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 2 dni temu (16 maja 2024, godzina 16:56)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • INFORMACJA
  z dnia 16 maja 2024 roku


  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 roku poz. 725 tekst jednolity),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 15 maja 2024 roku Inwestor – Pani Teresa Dawidowska i Pan Bogdan Dawidowski zamieszkali w Płocku przy ul. Prostej 9A, dokonali zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Prostej 9A, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1069 obręb geodezyjny 1-Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 2 dni temu (16 maja 2024, godzina 15:11)
  Nadzór nad treścią: WSU-III - Karolina Pierzgalska
 • INFORMACJA
  z dnia 16 maja 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 roku poz. 725 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 15 maja 2024 roku, Inwestor Energa Operator S.A., reprezentowany przez Pana Łukasza Krajanowskiego, dokonał zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do działki 110/1 i 111/1, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 380/4, 403/1, 108/1, 107/8, 111/1 - obręb 8 Śródmieście, jedn. ew. 146201_1 Płock.
  Płock, dnia 16 maja 2024 roku  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 2 dni temu (16 maja 2024, godzina 14:55)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • INFORMACJA
  z dnia 16 maja 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 roku poz. 725 tekst jednolity),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 24 kwietnia 2024 roku przez Inwestora Pana Witolda Sikorę, dotyczącego zamiaru rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Włościany na działce o numerze ewid.: 697 w obrębie ewidencyjnym Nr 16 - Ciechomice, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 16 maja 2024 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 2 dni temu (16 maja 2024, godzina 14:34)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • INFORMACJA
  z dnia 14 maja 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 13 maja 2024 roku inwestor: Pan Wiesław Kijek dokonał zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Popłacińskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1704/1 w obrębie ewidencyjnym Nr 12- Radziwie, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 14 maja 2024 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 4 dni temu (14 maja 2024, godzina 13:30)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • INFORMACJA
  z dnia 10 maja 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 10 maja 2024 roku Inwestor – Pani Jadwiga Chęcka, Pani Małgorzata Mikołajczyk, Pani Alicja Łuniewska, dokonał zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wąskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1533, obręb geodezyjny nr 12 Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  10 maja 2024 roku   
  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 1 tydzień temu (10 maja 2024, godzina 14:41)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • O B W I E S Z C Z E N I E
  z dnia 10 maja 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

  Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 roku poz. 1094 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 roku poz. 572 t. j.),
  ZAWIADAMIAM
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 10 maja 2024 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 113/2024, znak WSU-III.6740.80.2024.EW zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę fundamentu wraz ze słupem estakady i wspornikiem estakady w ramach przedsięwzięcia p.n. „Budowa nowej instalacji etylenowej wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie PKN Orlen S. A. z siedzibą w Płocku”, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Chemików, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 20/70, obręb ewidencyjny 13 Kombinat, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, dla Inwestora – ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, a także

  informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy

  można się zapoznać w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej (wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 800- 1500, czwartek 900 -1700, piątek 900-1500. W przypadku chęci skorzystania z prawa do bezpośredniego przejrzenia akt, proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka (tel. 24-367-15-13).

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 1 tydzień temu (10 maja 2024, godzina 14:12)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • INFORMACJA
  z dnia 10 maja 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 10 maja 2024 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu, poprzez wydanie zaświadczenia w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 26 kwietnia 2024 roku przez Inwestorów – Panią Czesławę Szczech i Pana Wiesława Szczech dotyczącego zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego wewnątrz i na zewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Podlaskiej 19, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1516/2 obręb geodezyjny 1-Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 10 maja 2024 roku  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 1 tydzień temu (10 maja 2024, godzina 12:12)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • INFORMACJA
  z dnia 8 maja 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 8 maja 2024 roku, Inwestor Pani Katarzyna Winncika, dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Dobrzykowskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1229/3 - obręb 12, jedn. ew. 146201_1 Płock.
  Płock, dnia 8 maja 2024 roku  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 1 tydzień temu (08 maja 2024, godzina 13:15)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska