• INFORMACJA
  z dnia 29 września 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 29 września 2022 roku Inwestor – Pani Barbara Schneider, wycofała zgłoszenie budowy instalacji gazowej wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Gmury 19, na na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1651, 1652, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 29 września 2022 roku  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2022-09-29
 • INFORMACJA
  z dnia 29 września 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 6 września 2022 roku, złożonego przez InwestoraPana Grzegorza Godlewskiego, reprezentowanego przez Pana Piotra Malinowskiego, w sprawie budowy instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Maszewskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 74, obręb geodezyjny nr 3 Maszewo, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2022-09-29
 • INFORMACJA
  z dnia 27 września 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia, dokonanego w dniu 5 września 2022 roku przez Inwestorów- Pana Zdzisława Mucha i Panią Barbarę Mucha, w sprawie zamiaru budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Obejście na działce numer ewid.: 1417 w obrębie ewidencyjnym Nr 9 -Wyszogrodzka, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 27 września 2022 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2022-09-27
 • Płock, dnia 27.09.2022 r.
  WKŚ-II.6131.274.2022.KN

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wydania decyzji


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
  zawiadamiam
  że w dniu 27.09.2022 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ułańskiej 2a w Płocku reprezentowanej przez administratora Wspólnoty decyzję znak: WKŚ-II.6131.274.2022.KN z dnia 27.09.2022 r. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 218/153 obręb Wyszogrodzka (0009) przy ul. Ułańskiej 2a, stanowiącej własność osób fizycznych.

  Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr (024) 367-16-18.

  Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu (BIP).

  Obwieszczenie wywieszono w dniu: 27 .09.2022 r.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2022-09-27
  Nadzór nad treścią: Krzysztof Niedzielak - Referat Ochrony Przyrody
 • INFORMACJA
  z dnia 23 września 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami)
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 20 września 2022 roku  Pai Anna Wyszyńska dokonała zgłoszenia zamiaru budowy instalacji gazowej n/c na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Rzecznej na działce numer ewid.: 396 w obrębie ewidencyjnym Nr 10 -Podolszyce, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 23 września 2022 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2022-09-23
 • INFORMACJA
  z dnia 23 września 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami)
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 20 września 2022 roku  Pani Agnieszka Pawikowska dokonała zgłoszenia zamiaru budowy instalacji gazowej n/c wewnątrz budynku usługowego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej na działkach o numerach ewid.: 1214, 1215/2 w obrębie ewidencyjnym
  Nr 9 -Wyszogrodzka, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 23 września 2022 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2022-09-23
 • INFORMACJA

  z dnia 23 września 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 22 września 2022 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez pełnomocnika p. Krzysztofa Rybackiego, dokonał zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Królewieckiej 24, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 260/2, 321/2, 568/1, 575/2, 576/1, 1418 obręb geodezyjny 8 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2022-09-23
 • INFORMACJA
  z dnia 23 września 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 21 września 2022 roku Inwestor – Pan Radosław Olszewski, dokonał zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Maszewskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 45/9, 44/7, 44/3, obręb geodezyjny nr 3 Maszewo, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  23 września 2022 roku

  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2022-09-23
 • INFORMACJA
  z dnia 23 września 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 22 września 2022 roku


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie dotyczącej zgłoszenia, dokonanego w dniu 15 lipca 2022 roku przez InwestorówPanią Annę Zalewską, Pana Krzysztofa Zalewskiego i Pana Tomasz Zalewskiego w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku, przy ulicy Krętej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1604/2, obręb geodezyjny nr 12 - Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2022-09-23
 • INFORMACJA
  z dnia 22 września 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 28 lipca 2022 roku, złożonego przez InwestoraGminę Płock, z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1, reprezentowanego przez Panią Marię Nowak, w sprawie rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. I. Łukasiewicza, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 219/3, 223/4, obręb geodezyjny nr 4 Łukasiewicza, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  22 września 2022 roku


  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2022-09-22