• INFORMACJA
  z dnia 8 lutego 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 6 lutego 2023 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 16 stycznia 2023 roku przez Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Spokojnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3118/6, 1379/1, 1379/2, położonych w obrębie ewid. Nr 0012 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 8 lutego 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-02-08
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 6 lutego 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 z późniejszymi zmianami), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 176 z późniejszymi zmianami), w związku z postępowaniem wszczętym zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 162/SPEC/2022 z dnia 15 lipca 2021 roku, znak: WI-I.7821.55.1.2022.HP(AT).

  ZAWIADAMIAM O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
  I MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ
  Z POPRAWIONYM PROJEKTEM BUDOWLANYM

  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie publicznej drogi gminnej,
  lokalnej – ulicy Wandy Chrostowskiej,
  na odcinku od km. 0+306,00 do km. 0+363,00,
  na wniosek z dnia 15 września 2021 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, reprezentowanego przez Pana Tomasza Piłata, uzupełniony w dniu 7 listopada 2022 roku.
  Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 114/19 (po podziale 114/30, 114/31), 114/21, 114/22 (po podziale 114/32, 114/33) w granicach obrębu ewidencyjnego
  nr 1–Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock.
  W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w tutejszym Urzędzie w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Administracji Architektoniczno–Budowlanej (wejście od ul. Zduńskiej) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, tel. 0 24 367-15-19,
  w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15,
  w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
  Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-02-06
 • INFORMACJA
  z dnia 3 lutego 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) i art. 29 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z  późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 2 lutego 2023 roku organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie dotyczącej zgłoszenia, dokonanego w dniu 12 stycznia 2023 roku przez Inwestorów – Panią Joannę Chodnicką i Pana Artura Chodnickiego, w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zbiornikiem naziemnym gazu 4850l, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Tartacznej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 3109/3, obręb geodezyjny 12 - Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-02-03
 • INFORMACJA
  z dnia 3 lutego 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 3 lutego 2023 roku Inwestor – Pan Antoni Bieńkowski, dokonał zgłoszenia rozbudowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kasztanowej 4, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1131/18, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 3 luty 2023 roku  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-02-03
 • INFORMACJA
  z dnia 3 lutego 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 2 lutego 2023 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 12 styczna 2023 roku przez Panią Bożenę Statkiewicz i Pana Piotra Statkiewicz, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Stoczniowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2365, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 3 lutego 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-02-03
 • INFORMACJA
  z dnia 2 lutego 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 1 lutego 2023 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 11 styczna 2023 roku przez Panią Marcjannę Radomską i Pana Janusza Radomskiego, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Zagroda, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1791, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 2 lutego 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-02-02
 • INFORMACJA
  z dnia 1 lutego 2023 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 31 stycznia 2023 roku Inwestor – Pan Rafał Filipiak dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Rumiankowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 157, obręb geodezyjny 16 – Ciechomice, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-02-01
  Nadzór nad treścią: Paulina Szymborska
 • INFORMACJA
  z dnia 1 lutego 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  31 stycznia 2023 roku, Pani Marianna Chylińska, dokonała zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kapitańskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2946, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 1 lutego 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-02-01
 • INFORMACJA
  z dnia 1 lutego 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 31 stycznia 2023 roku Prezydent Miasta Płocka organ nie wniósł sprzeciwu
  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 10 stycznia 2023 roku przez rzez Inwestora – Panią Teresę Golacik, dotyczącego budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Cedrowej 4, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2353, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 1 lutego 2023 roku  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-02-01
 • INFORMACJA
  z dnia 30 stycznia 2023 roku


  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 27 stycznia 2023 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez pełnomocnika p. Marcina Rowickiego, dokonał zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grodzkiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 746, 747/1, 697, 987/3, 745/1, 743, 741, 739/3, 727, 726/4 obręb geodezyjny 8 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-01-30
  Nadzór nad treścią: Justyński Marek - WSU-III