• INFORMACJA
  z dnia 26 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  25 maja 2022 roku, Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej  130 działająca przez Pełnomocnika Panią Karolinę panek dokonała zgłoszenia budowy w zakresie budowy sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowym do zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce o nr ew. gr 92, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 52, obręb 8 - Śródmieście.
  Płock, dnia 26 maja 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-26
 • O B W I E S Z C Z E N I E
  z dnia 25 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ

  W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE  Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku poz. 2373 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 735 z późniejszymi zmianami),


  ZAWIADAMIAM


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu (adres strony: https://nowybip.plock.eu) oraz publicznego obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 25 maja 2022 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 132/2022 znak WSU-III.6740.89.2022.MJ zatwierdzająca zamienny projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany dla planowanej inwestycji pn.: budowa obiektu handlowo-usługowego z wewnętrznymi instalacjami, wnękową kotłownią, pompownią ppoż., stacją trafo, pomieszczeniem agregatu, rozdzielną SN i NN wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, tj. wewnętrznym układem drogowym, parkingiem dla klientów, zbiornikami na wodę p. poż. i tryskaczową, oświetleniem terenu, zewnętrzną instalacją wodociągową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną, pylonem i nośnikami reklamowymi, zewnętrznym placem ekspozycji, wiatą śmietnikową i palarnią, przewidziana do realizacji w Płocku przy ul. Przemysłowej i ul Bielskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 96/3 obręb 5-Kostrogaj Przemysłowy, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, dla Inwestora – P. A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych wałów 42, a także


  informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy


  można się zapoznać w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach
  745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-13.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-25
 • INFORMACJA
  z dnia 24 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie dotyczącej zgłoszenia, dokonanego w dniu 29 kwietnia 2022 roku przez Inwestora - ENERGA-OPERATOR S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Marcina Jaworskiego, w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz sieci kablowej nN przy ulicy Pałacowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 384/9; 384/12; 386/9; 454/18; 484/26; 386/2, obręb geodezyjny nr 1Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-24
 • INFORMACJA

  z dnia 24 maja 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 23 maja 2022 roku Inwestor Pani Halina Łakoma i Pan Andrzej Łakomy, reprezentowani przez pełnomocnika - Pana Piotra Józwika, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Kolejowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1617, obręb geodezyjny nr 12 - Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.

  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-24
 • INFORMACJA
  z dnia 19 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie dotyczącej zgłoszenia Inwestora - Pani Ewy Dębskiej i Pana Igora Dębskiego, reprezentowanych przez Pełnomocnika - Pana Macieja Sowę, zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Herbacianej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 204, obręb geodezyjny nr 16 - Ciechomice, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-19
 • INFORMACJA
  z dnia 19 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 17 maja 2022 roku


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie dotyczącej zgłoszenia, dokonanego w dniu 26 kwietnia 2022 roku przez Inwestora - Panią Ewę Wiechno i Pana Macieja Wiechno, w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Wysokiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 372, obręb geodezyjny nr 14 - Góry, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-19
 • INFORMACJA

  z dnia 19 maja 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 17 maja 2022 roku Inwestor Pan Arkadiusz Niedbalski i Pani Monika Niedbalska, reprezentowani przez pełnomocnika - Pana Marka Cichockiego, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Cichej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1459/1, obręb geodezyjny nr 12 - Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-19
 • INFORMACJA
  z dnia 18 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  16 maja 2022 roku, Pani Elżbieta Michalak dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 379 przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wysokiej  14, obręb 14 - Góry.
  Płock, dnia 18 maja 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-18
 • INFORMACJA

  z dnia 18 maja 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 16 maja 2022 roku Inwestor Pani Bogusława Banasiak dokonała zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Podleśnej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 441, obręb geodezyjny nr 14 - Góry, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-18
 • INFORMACJA

  z dnia 18 maja 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 16 maja 2022 roku Inwestor Pani Anna Załęska i Pan Łukasz Załęski, reprezentowani przez pełnomocnika - Pan Katarzynę Matyję-Rożek, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Chmielowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 616, obręb geodezyjny nr 16 - Ciechomice, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-18