• INFORMACJA

  z dnia 25 listopada 2021 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 24 listopada 2021 roku Inwestor Pan Łukasz Wójcicki zamieszkały w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 13 lok. 56, dokonał zgłoszenia wykonania robót budowlanych obejmujących budowę wewnętrznej instalacji gazu oraz zbiornikowej instalacji na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności V=2,7 m3 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Pedagogicznej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 189 obręb geodezyjny 15 Tokary, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-11-25
 • INFORMACJA
  z dnia 25 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późn. zm.),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 25 listopada 2021 roku Inwestor – ENERGA–OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Pana Andrzeja Kochanowskiego, dokonała zgłoszenia przebudowy napowietrznej sieci niskiego napięcia nN 0,4kV, po istniejącej trasie w zakresie wymiany przewodów i słupów, demontaż przęsła napowietrznej sieci niskiego napięcia nN 0,4kV, budowa sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Odległej i ulicy Urbanowo, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2436, 2437/2, 2437/1, 2438, 2439, 2434, 2440, 2443/1, 2443/2, 2442/2, 2457, 2450/1, 2450/2, 2451/2, 2452/2, 2453/6, 2448, 2449, 2444, 2445, 2441, 2407, 2411, 2410, 2409, 2413, 2412, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418/1, 2418/2, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, obręb ewidencyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 25 listopada 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-11-25
 • INFORMACJA
  z dnia 24 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 22 listopada 2021 roku Inwestor – ENERGA - OPERATOR S.A., reprezentowana przez Pana Kamila Hebdę, dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Wilczej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2676, 2674, 2675/1, 2669/2, 2642/1, 3727/1, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 24 listopada 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-11-24
 • INFORMACJA
  z dnia 22 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu  29 października 2021 roku, złożonego przez Inwestorów:  Panią Hannę Rędzińską i Pana Pawła Rędzińskiego w sprawie zamiaru przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kalinowej 2, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 370 w obrębie geodezyjnym Nr 10- Podolszyce jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 22 listopada 2021 roku.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-11-22
 • INFORMACJA
  z dnia 22 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 4 listopada 2021 roku przez Inwestora – Pan Janinę Dalidonis, dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na budowie instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Cedrowej 37, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2201, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Płock, dnia 22 listopada 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-11-22
 • INFORMACJA
  z dnia 19 października 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 18 października 2021 roku Inwestor – ENERGA - OPERATOR S.A., reprezentowana przez Pana Kamila Hebdę, wycofała zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Wilczej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2676, 2674, 2675/1, 2669/2, 2642/1, 3727/1, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 19 października 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-11-19
 • INFORMACJA
  z dnia 19 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 28 października 2021 roku przez InwestoraENERGA - OPERATOR S.A., reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Rybickiego, dotyczącego budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN - 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Jaskółczej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2536/4, 2537/4, 2538/4, 3711/3, 3711/4, 3711/5, 3711/6, 3711/7, 3711/8, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Płock, dnia 19 listopada 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-11-19
 • INFORMACJA
  z dnia 18 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  17 listopada 2021 roku, Gmina Płock. z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1 działająca przez Pełnomocnika Pana Mariusza Andlera dokonała zgłoszenia budowy sieci oświetlenia ulicznego i kanalizacyjnego oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, przebudowa drogi – ulicy Herbacianej na działach o nr ew. gr 165, 166, 203, 207 przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Herbacianej, obręb geodezyjny 16 -Ciechomice.

  Płock, dnia 18 listopada 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-11-18
 • INFORMACJA
  z dnia 18 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 17 listopada 2021 roku Inwestor – Gmina Płock reprezentowana przez Pana Łukasza Wykę, dokonała zgłoszenia budowy: sieci kanalizacji deszczowej, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, bieżni lekkoatletycznej okólnej i prostej, skoczni do skoku w dal, piłkochwytów oraz obiektów małej architektury – przeniesienie 2 stołów do tenisa stołowego i urządzenia zabawowego w ramach zadania pn. „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku”, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy ul. Korczaka 10, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1578/11, 1578/9, 1530/6, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 18 listopada 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-11-18
 • INFORMACJA
  z dnia 15 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 21 października 2021 roku przez Inwestora – PanElżbietę Kaczmarczyk reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Kaczmarczyk, dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Wierzbowej 1B, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2576/3, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Płock, dnia 15 listopada 2021 roku
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-11-15