• Płock, dnia 6 lutego 2023 r.
  WKŚ-I.6220.21.2021.ER

  ZAWIADOMIENIE
  Na podstawie art. 10 oraz art. 36 § 1 w związku z art. 35  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm., zwanej dalej Kpa),
  informuję,
  że w ramach prowadzonego postępowania wszczętego na wniosek osoby fizycznej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych” zlokalizowanych w Płocku na dz. ewid. 875/1 w m. Płock, obręb Ciechomice - został zebrany pełen materiał dowodowy.
  Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.

  Strony mają prawo zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie (w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w Urzędzie Miasta Płocka po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 24- 367-15-08.

  Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia (ostatniego dnia publikacji zawiadomienia).
  Ponadto informuję że ww. postępowanie nie zostanie załatwione w terminie określonym w art. 35 § 2 Kpa. Wyznacza się nowy termin jej załatwienia - tj. 6 marca 2023 r.
  Przyczyną zwłoki jest konieczność zapewnienia stronom udziału w postępowaniu.

  POUCZENIE
  1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37 § 1 ust. 1 i 2 Kpa
  2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 Kpa.
  3. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37 § 3 ust. 1 i 2 Kpa.

  Z up. Prezydenta Miasta Płocka
  Sławomir Milik
  Kierownik
  Referatu Ochrony Środowiska

  Zawiadomienie wisi w dniach 6-20.02.2023 r.

  Otrzymują:
  1. Wnioskodawca,
  2. Strony postępowania*,
  3. WKŚ-I aa

  *Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka oraz w BIP Urzędu Miasta Płocka.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2023-02-07
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Kosowska - Referat Ochrony Środowiska
 • Płock, dnia 30.01.2023 r.
  WKŚ-II.6131.29.2023.JP

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia oględzin w terenie.


  Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 i art.79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 , ze zm.) oraz w związku z art. 83 ust. 1 i art.83c ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916, ze zm.)
  zawiadamiam,
  że na wniosek z dnia 19.01.2023 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Płocka 27.01.2023r.)  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Mariusza Pakulskiego i Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Agnieszkę Kuświk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z rodzaju wiśnia rosnącego na działce o nr ewid. 384/15 obręb Łukasiewicza (0004) przy ul. St. Zgliczyńskiego 12, stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 21.02.2023 r. na godzinę 10:00. Miejsce spotkania – miejsce planowanej wycinki drzew. W razie zmiany terminu bądź miejsca spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu (24) 367-08-16.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 7 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy są udostępnione w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pokój E-22.

  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 27.03.2023r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000, ze zm.).

  Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 30.01.2023r. do dnia 13.02.2023 r. na stronie BIP Urzędu Miasta Płocka . Po upływie ww. terminu zawiadomienie uznaje się za doręczone.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  POUCZENIE
  1. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
  2. Zgodnie z art. 79 § 1 strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

  Otrzymują:
  1. Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Płocku
  2. Strony postępowania*
  3. WKŚ-II aa.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2022r. poz. 916, ze zm. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu (BIP).  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2023-01-31
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński - Referat Ochrony Przyrody
 • KOMUNIKAT
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  z dnia 30 stycznia 2023 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz.1029 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 stycznia 2023 r., na wniosek Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11 została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.24.2022.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku”.

  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

  Treść decyzji została udostępniona w dniu 30.01.2023 r.

  Komunikat wisi w dniach 30.01-13.02.2023 r.

  POUCZENIE
  Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku ul. Kolegialna 20b za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (od ostatniego dnia publikacji niniejszego komunikatu). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
  W czasie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

  Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego) zostały poinformowane niniejszym komunikatem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

  Z up. Prezydenta Miasta Płocka
  Sławomir Milik
  Kierownik
  Referatu Ochrony Środowiska


  Załączniki:
 • Decyzja przebudowa SUW Wodociągi 30 stycznia 2023, godzina 13:46

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2023-01-30
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Kosowska - Referat Ochrony Środowiska
 • Płock,  30.01.2023 r.
  WKŚ-II.6131.478.2022.KPM

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie przekazania wniosku według właściwości


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)
  zawiadamiam
  że w dniu 30.01.20223 roku Prezydent Miasta Płocka na podstawie art. 65 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2022 r. poz 2000 ze zm.) przekazuje według właściwości Marszałkowi Województwa Mazowieckiego do rozpatrzenia wniosek z dnia 19.12.2022 r. złożony do Prezydenta Miasta Płocka w dniu 29.12.202 r. Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jasna 17 przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Panią Anetę Pomianowską-Molak Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  11 szt. drzew  z działki o nr ewid. 19/5 (obręb 8) zlokalizowanej przy ul. Jasnej w Płocku, stanowiącej współwłasność Gminy Płock oraz wnioskodawcy.

  Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje właściwy dla danego terenu wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

  W  przypadku gdy nieruchomość stanowi własność gminy, a prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty - organem właściwym do wydania zezwoleń na usunięcie drzew jest marszałek województwa zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022r., poz. 916 ze zm.).

  Z art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U z 2020 r. Poz 1740 ze zm.) wynika, że współwłasność jest formą własności. Stąd też brak jest podstaw, żeby wyłączyć zastosowanie art. 90 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody w przypadku, gdy drzewa objęte wnioskiem znajdują się na nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy.

  Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2022 r. poz. 200 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wisi w dniach: od 30.01.2023 r. do 14.02.2023 r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2023-01-30
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Pernej - Marzewska - Referat Ochrony Przyrody
 • Obwieszczenie z dnia 27 stycznia 2023 r. Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wszczęcia procedury dotyczącej podjęcia Uchwały Rady Miasta Płocka dotyczącej wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Miasto-Płock oraz określenia sezonu kąpielowego


  Załączniki:
 • Scan obwieszczenia 27 stycznia 2023, godzina 10:51
 • Uchwała.Projekt.2023-01-18 27 stycznia 2023, godzina 10:51

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2023-01-27
  Nadzór nad treścią: Aneta Stępniewska - Wydział Kształtowania Środowiska
 • Płock, dn. 24 stycznia 2023 r.  
  WKŚ-II.6131.447.2022.JP

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce: nr ewid. 382/27 obręb 0004 Łukasiewicza położonej przy ul. St. Zgliczyńskiego 1/1 w Płocku


  Na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
  (Dz. U. z 2022r., poz. 916, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000, ze zm.),
  zawiadamiam,
  że po zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia
  na usunięcie jednego drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 382/27 obręb 0004 Łukasiewicza położonej przy ul. St. Zgliczyńskiego 1/1 w Płocku, prowadzonego na wniosek z dnia 25.11.2022 r. (data wpływu 02.12.2022 r.), złożony przez Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Mariusza Pakulskiego i Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Agnieszkę Kuświk, została wydana decyzja administracyjna
  nr WKŚ-II.6131.447.2022.JP zezwalająca na usunięcie jednego drzewa z gatunku
  wierzba płacząca znajdującego się na działce nr ewid. 382/27 obręb 0004 Łukasiewicza położonej przy ul. St. Zgliczyńskiego 1/1 w Płocku.
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją, w siedzibie Wydziału
  Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 w Płocku
  w godzinach pracy urzędu.
   
  Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 24.01.2022 r. do dnia 07.02.2023 r. na stronie BIP Urzędu Miasta Płocka. Po upływie ww. terminu zawiadomienie uważa się za dokonane.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock,
  Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2023-01-24
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński - Referat Ochrony Przyrody
 • KOMUNIKAT
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  z dnia 23 stycznia 2023 r
  .

  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz.1029 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 stycznia 2023 r., na wniosek PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.30.2022.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa pompowni ropy naftowej na terenie stacji pomp SC-1 GÓRY wraz z budową i przebudową infrastruktury” w Płocku.

  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

  Treść decyzji została udostępniona w dniu 23.01.2023 r.

  Komunikat wisi w dniach 23.01-06.02.2023 r.

  POUCZENIE
  Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku ul. Kolegialna 20b za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (od ostatniego dnia publikacji niniejszego komunikatu). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
  W czasie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

  Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego) zostały poinformowane niniejszym komunikatem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

  Z up. Prezydenta Miasta Płocka
  Sławomir Milik
  Kierownik
  Referatu Ochrony Środowiska


  Załączniki:
 • Decyzja pompownia PERN 23 stycznia 2023, godzina 11:01

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2023-01-23
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Kosowska - Referat Ochrony Środowiska
 • Płock, dn. 13 stycznia 2023 r.  
  WKŚ-II.6131.436.2022.JP

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce: nr ewid. 382/47obręb 0004 Łukasiewicza położonej przy ul. Batalionów Chłopskich 9 w Płocku

  Na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
  (Dz. U. z 2022r., poz. 916, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000, ze zm.),
  zawiadamiam,
  że po zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia
  na usunięcie jednego drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 382/47 obręb 0004 Łukasiewicza położonej przy ul. Batalionów Chłopskich 9 w Płocku, prowadzonego na wniosek z dnia 17.11.2022 r. (data wpływu 23.11.2022 r.), złożony przez Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Mariusza Pakulskiego i Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Agnieszkę Kuświk, została wydana decyzja administracyjna nr WKŚ-II.6131.436.2022.JP zezwalająca na usunięcie jednego drzewa z gatunku klon jesionolistny znajdującego się na działce nr ewid. 382/47 obręb 0004 Łukasiewicza położonej przy ul. Batalionów Chłopskich 9 w Płocku.
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 w Płocku w godzinach pracy urzędu.
   
  Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 13.01.2022 r. do dnia 27.01.2023 r. na stronie BIP Urzędu Miasta Płocka. Po upływie ww. terminu zawiadomienie uważa się za dokonane.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock,
  Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2023-01-13
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński - Referat Ochrony Przyrody
 • Płock, dn. 13 stycznia 2023 r.  
  WKŚ-II.6131.435.2022.JP

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na usunięcie:
  - 1 szt. drzewa rosnącego na działce: nr ewid. 382/42  obręb 0004
  Łukasiewicza położonej przy ulicy Królowej Jadwigi 1 ,
   -1 szt. drzewa rosnącego na działce: nr ewid. 382/43  obręb 0004 Łukasiewicza położonej przy ulicy Królowej Jadwigi 3,
  - 1 szt. drzewa rosnącego na działce: nr ewid. 382/45 obręb 0004 Łukasiewicza położonej przy ul. Batalionów Chłopskich 9,
  - 1 szt. drzewa rosnącego na działce: nr ewid. 382/14  obręb 0004 Łukasiewicza położonej przy ul. Batalionów Chłopskich 9 w Płocku.


  Na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
  (Dz. U. z 2022r., poz. 916, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000, ze zm.),
  zawiadamiam,
  że po zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia
  na usunięcie czterech drzew rosnących na działkach o nr ewid. 382/42, 382/43, 382/45
  i 382/14 obręb 0004 Łukasiewicza w Płocku, prowadzonego na wniosek z dnia 17 listopada 2022 r. (data wpływu 23.11.2022 r.), złożony przez Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Mariusza Pakulskiego i Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Agnieszkę Kuświk, została wydana decyzja administracyjna numer WKŚ-II.6131.435.2022.JP zezwalająca na usunięcie:
  - jednego drzewa z gatunku jarząb pospolity rosnącego się na działce nr ewid. 382/42 obręb 0004 Łukasiewicza położonej przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Płocku.
   - jednego drzewa z gatunku jabłoń rajska rosnącego się na działce nr ewid. 382/43
  obręb 0004 Łukasiewicza położonej przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Płocku.
   - jednego drzewa z gatunku jabłoń rajska rosnącego się na działce nr ewid. 382/45
  obręb 0004 Łukasiewicza położonej przy ul. Batalionów Chłopskich 9 w Płocku.
   - jednego drzewa z gatunku jarząb pospolity rosnącego się na działce nr ewid. 382/14 obręb 0004 Łukasiewicza położonej przy ul. Batalionów Chłopskich 9 w Płocku.
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją, w siedzibie Wydziału
  Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 w Płocku w godzinach pracy urzędu.
   
  Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 13.01.2022 r. do dnia 27.01.2023 r. na stronie BIP Urzędu Miasta Płocka. Po upływie ww. terminu zawiadomienie uważa się za dokonane.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2023-01-13
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński - Referat Ochrony Przyrody
 • KOMUNIKAT Prezydenta Miasta Płocka miasta na prawach powiatu z dnia 9 stycznia 2023 r.

  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz.1029 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 stycznia 2023 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7,09 -411 Płock została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.27.2022.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa rurociągu technologicznego pary wysokoprężnej wraz z konstrukcjami wsporczymi i infrastrukturą techniczną oraz wykonanie robót budowlanych związanych z rurociągami technologicznymi pary wysokoprężnej i elementami towarzyszącymi w budynku Elektrociepłowni na terenie Zakładu Elektrociepłowni PKN ORLEN S.A. w Płocku”.

  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

  Treść decyzji została udostępniona w dniu 9.01.2023 r.


  Załączniki:
 • Decyzja rurociąg pary PKN 09 stycznia 2023, godzina 13:56

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2023-01-09
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Kosowska - Referat Ochrony Środowiska