• Informacja o konsultacjach społecznych projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym


  Informuje się o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych tego dokumentu.
  Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 11 kwietnia do 2 maja 2024 roku na formularzu, który jest do pobrania na dole strony.
      1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa;
      2. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. „Solidarności” 61, 03 – 402 Warszawa;
      3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
      a) a) pocztą elektroniczną na adres: halas@mazovia.pl ,
      b) b) za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej /umwm/SkrytkaESP
  - bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.
  Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.
  Wersja elektroniczna projektu programu jest dostępna na stronie internetowej:

  https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konsultacje?kid=162

  Z projektem uchwały w wersji papierowej można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00. w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, przy al. "Solidarności" 61 w Warszawie - wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

  Jednocześnie zaprasza się na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku w formie online. Podczas spotkania zostanie przedstawiona prezentacja dot. programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. W spotkaniu wezmą udział specjaliści z dziedziny akustyki zaangażowani w tworzenie ww. programu. Aby dołączyć do spotkania należy się zarejestrować klikając w link:

  https://events.teams.microsoft.com/event/c7a2acce-6ea3-44db-ac11-9251b9941df7@5c6f382c-0df7-4d67-8aec-a10431041c95

  Po zarejestrowaniu się każdy uczestnik otrzyma link do spotkania.

  W załączeniu:
      • Projekt uchwały SWM w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem
      • Załączniki nr 1-7 do uchwały
      • Załącznik nr 8 do uchwały
      • Formularz składania uwag  Załączniki:
 • projekt_uchwały Marszałka 19 kwietnia 2024, godzina 12:09
 • zalaczniki1-7 19 kwietnia 2024, godzina 12:09
 • załącznik_8_streszczenie 19 kwietnia 2024, godzina 12:09
 • formularz_składania_uwag 19 kwietnia 2024, godzina 12:09

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 5 dni temu (19 kwietnia 2024, godzina 12:08)
  Nadzór nad treścią: Elżbieta Rygalska
 • Płock, 17.04.2024 r.
  WKŚ-II.6131.102.2024.KP                                                            

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572 t.j.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 29.03.2024r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Pana Artura Wiśniewskiego  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. klonu  z działki o nr ewid.  293/220 (obręb 1) zlokalizowanej przy ul. Szarych Szeregów  10, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 9 maja 2024 r. na godzinę 11.00.

  Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 29 maja 2024 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  
  Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2024 r. poz. 572 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wisi w dniach od 17.04.2024r. do 02.05.2024r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 1 tydzień temu (17 kwietnia 2024, godzina 12:46)
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Pernej-Marzewska - Referat Ochrony Przyrody
 • Płock, 16.04.2024 r.
  WKŚ-II.6131.100.2024.KP
                                                              
  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572 t.j.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 09.04.2024r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Saperska 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 z dnia 08.04.2024 r. złożony w dniu 09.04.2024 r. przez Pana Piotra Kaźmierczaka właściciela firmy Administracja Wspólnot Mieszkaniowych w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Narodowych  Sił Zbrojnych 6 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. klonu  z działki o nr ewid.  218/101 (obręb 9) zlokalizowanej przy ul. Saperskiej, stanowiącej własność wnioskodawcy.

  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 8 maja 2024 r. na godzinę 11.00.
  Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 9 czerwca 2024 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  
  Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
  Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2024 r. poz. 572 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wisi w dniach od 16.04.2024r. do 01.05.2024r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 1 tydzień temu (16 kwietnia 2024, godzina 13:34)
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Pernej-Marzewska - Referat Ochrony Przyrody
 • KOMUNIKAT
  z dnia 8 kwietnia 2024 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz.1094 ze zm.) Prezydent Mi Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” Płock ul. Armii Krajowej 16 została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.30.2023.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla mieszkalnego, składającego się z jedenastu budynków jednorodzinnych (ośmiu w zabudowie bliźniaczej i trzech w zabudowie wolnostojącej) wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku na dz. nr ewid. 1774 przy ul. Kutnowskiej”.

  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

  Treść decyzji została udostępniona w dniu 08.04.2024 r. i wisi do dnia 22.04.2024 r.

  Z up. Prezydenta Miasta Płocka
  Sławomir Milik
  Kierownik Referatu Ochrony Środowiska


  Załączniki:
 • 9. decyzja osiedle Kutnowska 08 kwietnia 2024, godzina 13:23

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (08 kwietnia 2024, godzina 13:17)
  Nadzór nad treścią: Sławomir Milik/Katarzyna Kosowska
 • WKŚ-II.6131.47.2024.JP

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na
  usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 404/23
  obręb 0004 Łukasiewicza położonej przy
  ul. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Płocku

  Na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r., poz. 1336, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775, ze zm.),

  zawiadamiam,

  że po zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 404/23 obręb 0004 Łukasiewicza położonej przy ul. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Płocku, prowadzone-go na wniosek z dnia 22.02.2024r. (data wpływu 22.04.2024 r.), złożony przez Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową z siedzibą w Płocku przy ulicy Obroń-ców Westerplatte 6A reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Mariusza Pakulskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Agnieszkę Kuświk została wydana decyzja administracyjna numer WKŚ-II.6131.47.2024.JP nie zezwalająca na usunięcie jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna rosnącego się na działce o numerze ewid. 404/23 obręb Łukasiewicza (0004) położonej przy ul. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Płocku.
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 w Płocku w godzinach pracy urzędu.
   
  Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 02.04.2024 r. do dnia 16.04.2024 r. na stronie BIP Urzędu Miasta Płocka. Po upływie ww. terminu zawiadomienie uważa się za dokonane.


  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 775, ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 3 tygodnie temu (02 kwietnia 2024, godzina 15:37)
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński
 • WKŚ-II.6131.46.2024.JP

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na
  usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 404/28
  obręb 0004 Łukasiewicza położonej przy
  ul. Edmunda Płoskiego w Płocku


  Na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r., poz. 1336, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775, ze zm.),

  zawiadamiam,

  że po zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 404/28 obręb 0004 Łukasiewicza położonej przy ul. Edmunda Płoskiego w Płocku, prowadzonego na wniosek z dnia 22.02.2024 r. (data wpływu 22.04.2024 r.), złożony przez Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową z siedzibą w Płocku przy ulicy Obrońców Westerplatte 6A reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Mariusza Pakulskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Agnieszkę Kuświk została wydana decyzja administracyjna numer WKŚ-II.6131.46.2024.JP nie zezwalająca na usunięcie jednego drzewa z gatunku żywotnik zachodni rosnącego się na działce o numerze ewid. 404/28 obręb Łukasiewicza (0004) położonej przy ul. Edmunda Płoskiego w Płocku.
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 w Płocku w godzinach pracy urzędu.
   
  Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 02.04.2024 r. do dnia 16.04.2024 r. na stronie BIP Urzędu Miasta Płocka. Po upływie ww. terminu zawiadomienie uważa się za dokonane.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 775, ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 3 tygodnie temu (02 kwietnia 2024, godzina 15:34)
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński
 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka z dn. 11 stycznia 2024 r. w sprawie wszczęcia procedury dotyczącej podjęcia Uchwały Rady Miasta Płocka dotyczącej wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Miasto-Płock oraz określenia sezonu kąpielowego


  Załączniki:
 • Wykaz kąpielisk 2024 11 stycznia 2024, godzina 10:41

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 3 miesiące temu (11 stycznia 2024, godzina 10:41)
  Nadzór nad treścią: Aneta Stępniewska - Wydział Kształtowania Środowiska
 • Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej ważny od 1 sierpnia 2023 r.

  Sektor 1

  Sektor 1- Rejon 4 - ulice: Al. Armii Krajowej, Andersa, Batalionu Parasol, Batalionu Zośka, Bliska, Boryszewska, Bytnara, Chruściela, Dywizjonu 303, Dziewiarska, Graniczna, Grota Roweckiego, Hubalczyków, Kleeberga, Końcowa, Kutrzeby, Mazowieckiego, Monte Cassino, Obrońców Helu, Ofiar Katynia, Oksińskiego, Ossowskiego, Pastenakiewicza, Patriotów, Sosabowskiego, Sucharskiego, Wańkowicza, Wilgi, Wyszogrodzka (od skrzyżowania z al. PIłsudskiego do granic miasta), Urodzajna, Zagajnik, Zbożowa, Żyzna. - do pobrania Sektor 1-4.pdf

  Sektor 1 - Rejon 5 - ulice: Al. Jana Pawła II, Czerwonych Kosynierów, Chełmińska, Czwartaków, Gmury, Gościniec, Grabówka, Grzmot-Skotnickiego, Kombatantów, Korczaka, Księdza Niedzielaka, Nowickiego, Pałacowa, Pasaż Paderewskiego,  św. Zygmunta, św. Floriana, Synów Pułku, Swojska, Św. Jerzego, Św. Wojciecha, Milke, Maczka, Pniewskiego, Drętkiewicza. - do pobrania Sektor 1-5.pdf

  Sektor 1 - Rejon 6 - ulice: Brzoskwiniowa, Chmielna, Czereśniowa, Darniowa, Jabłoni, Kątowa, Lokalna, Łamana, Morelowa, Orzechowa, Poziomkowa, Porzeczkowa, Prosta, Sielska, Skrajna, Śliwowa, Trasa ks. Jerzego Popiełuszki, Wiśniowa, Widna, Wyszogrodzka 164, Wyszogrodzka 166. - do pobrania Sektor 1-6.pdf

  Sektor 1 - Rejon 7 - ulice: Botaniczna, Borowicka, Cedrowa, Cisowa, Drozdowa, Grabowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Jesionowa, Krucza, Lipowa, Liściasta, Lisia, Motylowa, Parcele, Podgórze, Sarnia, Szpacza, Św. Huberta, Wilcza, Wiązowa, Wierzbowa, Wetmańskiego, Zajęcza, Żurawia, Żywiczna, + Wyszogrodzka 280. - do pobrania Sektor 1-7.pdf

  Sektor 1 - Rejon 8 - ulice: Bałtycka, Białowieska, Chełmińska, Flisacka, Kaszubska, Kujawska, Kurpiowska, Lubuska, Łomżyńska, Łowicka, Małopolska, Mazowiecka, Mazurska, Odległa, Podwale, Powiśle, pl. Witosa, Roztocze, Pocztowa, Podlaska, Pomorska, Rybna, Urbanowo, Warmińska, Wójtowa, Skierkowskiego, Śląska, Zarzeczna, Zgodna, Żuławska. - do pobrania Sektor 1-8.pdf

  Sektor 1 - Rejon 9 - ulice: Basenowa, Harcerska, Kasztanowa, Leszczynowa, Majowa, Miedziana, Mokra, Nowa, Młyńska, Piaski, Piesza, Pogodna, Raczkowizna, Srebrna, Wiejska, Wiosenna,  Zakole, Zapłotek, Złota, Żelazna. - do pobrania Sektor 1-9.pdf


  Sektor 2

  Sektor 2 - rejon 10 - ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Piaskowa, Popłacińska, Portowa, Stoczniowa, Strażacka, Sucha, Sukcesorska, Szkutnicza, Tartaczna, Teligi, Wesółka, Zagroda, Zielona, Żeglarska - do pobrania Sektor 2-10.pdf

  Sektor 2 - rejon 11 - ulice: 1 Maja, 3 Maja, Błonie, Cicha, Dąbrowskiego, Dobrzykowska (nr od 1 do 104 ), Dojazd, Gąbińska, Górka, Gradowskiego, Jachowicza, Kilińskiego, Kolegialna, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki, Krakówka, Kręta, Królewiecka, Kupiecka, Misjonarska, Mostowa, Nowy Rynek, Ogrodowa, Okopowa, Padlewskiego, Pasaż, Piękna, Przesmyk, Sannicka, Sienkiewicza, Siewna, Spokojna, Warszawska, Wąska, Wygon, Zacisze - do pobrania Sektor 2-11.pdf

  Sektor 2 - rejon 12 - ulice: Browarna, Dorobka, Edukacyjna, Gajowa, Góry, Jaworowa, Kasztelańska, Kutnowska, Łącka, Myśliwska, Nauczycielska, Nowociechomicka, Nowoosiedlowa, Osiedlowa, Parkowa, Pedagogiczna, Podleśna, Przytulna, Ruczajowa, Semestralna, Wakacyjna, Włościany, Wrzosowa, Wysoka, Zdrojowa - do pobrania Sektor 2-12.pdf

  Sektor 2 - rejon 13 - ulice: Chmielowa, Ciechomicka, Ciechomskiego, Dobrzykowska ( od nr 105 wzwyż), Grabińska, Herbaciana, Janówek, Jeziorna, Jordanowska, Lawendowa, Letniskowa, Miętowa, Nadwiślańska, Nizinna, Piwna, Promienna, Rekreacyjna, Rumiankowa, Stawowa, św. Siostry Faustyny, Tęczowa, Tokarska, Tymiankowa, Wczasowa, Ziołowa - do pobrania Sektor 2-13.pdf

  Sektor 2 - rejon 14 - ulice: Akacjowa, Batorego, Boczna, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Działkowa, Fabryczna, Głowackiego, Jodłowa, Kacza, Klonowa, Lenartowicza, Miła, Niecała, Norbertańska, Partyzantów, Sadowa, Saperska, Słowicza, Strzelecka, Śmigielskiego, Świerkowa, Urocza, Wesoła, Wiatraki, Widok, Wronia, Wyszogrodzka, Zalesie, Zaułek, Zdziarskiego, - do pobrania Sektor 2-14.pdf

  Sektor 2 - rejon 15 - ulice: Agrestowa, Chabrowa, Dolna, Dziedziniec, Filtrowa, Górna, Graniczna, Imielnicka, Kalinowa, Malinowa, Ośnicka, Poprzeczna, Różana, Rzeczna, Studzienna, Wiślana, Wodna, Źródlana - do pobrania Sektor 2-15.pdf

  Sektor 2 - rejon 16 - ulice: Błotna, Braci Jeziorowskich, Gęsia, Gintera, Gronowa, Heweliusza, Jesienna, Kolberga, Kołłątaja, Kopernika, Krzywickiego, Letnia, Łąkowa, Maneżowa, Modrzewiowa, Oaza, Obejście, Otolińska, Owocowa, Paśniki, Piaska, Piłsudskiego, Podchorążych, Południowa, Powstańców Styczniowych, Pszenna, Rozego, Sienna, Słoneczna, Spółdzielcza, Staszica, Stodółkiewicza, Torowa, Wspólna, Zakątek, Zaścianek, Żabia, Żytnia - do pobrania Sektor 2-16.pdf


  Sektor 3

  Sektor 3A - ulice: Jędrzejewo (od skrzyżowania z ul. Otolińską do skrzyżowania z ul. Bielską), Otolińska (do granic miasta), Chopina(od skrzyżowania z ul.Bielską do skrzyżowania z ul.Otolińską), Lasockiego, Dworcowa, Obrońców Płocka, Przeskok, Gajcego, 11 Listopada, Północna, Graniczna (od skrzyżowania z ul. Otolińską w stronę lotniska), Salezjańska. - do pobrania - Sektor_3A.pdf

  Sektor 3B - ulice: Okólna, Szkolna, Rolna, Sierpecka (do granic miasta), Bielska (od skrzyżowania z Al.Kobylińskiego do granic miasta), Wiadukt, Siennickiego, Rembielińskiego, Mickiewicza, Reja, Jachowicza -numery parzyste, Kobylińskiego (od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul.Łukasiewicza), Kochanowskiego, Krzywa, Lotników, Łączna, Traugutta, Wschodnia, Żwirki i Wigury. - do pobrania Sektor_3B.pdf


  Sektor 4

  Sektor 4A - ulice: Al. Kobylińskiego (od sk. Łukasiewicza do sk. Dobrzyńska),  Miodowa, Bartnicza, Pszczela, rondo Grabskich, rondo Stolarskiego, Słodowa, Skłodowskiej, Zawidzkiego, Chemików, Długa, Maszewska, Szpitalna (do granic miasta), Traktowa, Kobiałka, Łukasiewicza nieparzyste, Sosnowa, Zglenickiego, Przyjazna, Dobrzyńska, Jasna, Kwiatowa, Mała, Polna, Słowackiego, Kredytowa, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Środkowa, Mościckiego, Radosna, Pozytywna. - do pobrania - Sektor_4A.pdf

  Sektor 4B - ulice: Bielska (od St. Rynku do Kobylińskiego), Chojnackiego, Grodzka, Al Spacerowa, Jerozolimska, Kazimierza Wielkiego, Kozia, Synagogalna, Staromiejska, Stary Rynek, Teatralna, Topolowa, Kwiatka, Małachowskiego, Nowowiejskiego, Okrzei, Ostatnia, Parowa, Piekarska, Pl. Narutowicza, Pl. Jurgensa, Zduńska.- do pobrania - Sektor_4B.pdf

  Sektor 4C - ulice: Chałubińskiego, Judyma, Śniadeckiego, Kamińskiej, Garleja, Jabłczyńskiej, Zamenhofa, Biegańskiego, Gałczyńskiego, Jaśminowa, Nałkowskiej, Na Skarpie, Wyspiańskiego, Zalewskiego, Asnyka, Tuwima, Norwida, Mehoffera, Dybowskiego, Macieszy, PCK, Honorowych Dawców Krwi, Medyczna.- do pobrania - Sektor_4C.pdf  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 8 miesięcy temu (28 lipca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Rolnicy Gminy Miasto – Płock
  Informacje dotyczące oszacowania szkód w wyniku suszy rolniczej

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, opublikowane 14 lipca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1350), określające między innymi zasady szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą i udzielania pomocy poszkodowanym rolnikom w latach 2023 i 2024, zakłada trzy źródła szacowania szkód w uprawach tj. na podstawie:
      • danych podanych we wniosku w aplikacji suszowej (zw. też publiczną) przez rolnika,
      • danych z raportu komisji oszacowania szkód na miejscu oraz
      • danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
  Rolnicy, który ponieśli straty w uprawach rolnych spowodowanych suszą mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia suszy, za pomocą publicznej aplikacji  ,,Zgłoś szkodę rolniczą”, która zamieszczona jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

  Producent rolny zgłasza wystąpienie szkód w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później jednak niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody.

  Rolnik może również na odpowiednim druku wniosku, zgłosić do Urzędu Miasta Płocka - Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 14 - szkody w uprawach rolnych do oszacowania przez Komisję suszową, zwłaszcza w przypadku gdy uzna, iż szkody oszacowane przez aplikację są zaniżone oraz o ile dana uprawa nie została skoszona.

  Do pobrania: Wniosek o oszacowanie szkód w wyniku wystąpienia suszy rolniczej

  Obowiązkowo należy do ww. wniosku załączyć kopie wniosku o dopłaty bezpośrednie złożonego do ARiMR. Podstawą jednak jest zgłoszenie szkody w publicznej aplikacji ,,Zgłoś szkodę rolniczą”. Zgłoszenie szkody w uprawach rolnych tylko do Urzędu Miasta Płocka, zgodnie z przepisami prawa, jest niewystarczające.

  Zgodnie z przepisami, komisja powinna oszacować szkody powstałe w wyniku suszy w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

  Komisja będzie obowiązana złożyć w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jednak nie później niż do dnia 15 października roku wystąpienia suszy, raport oszacowania szkód za pomocą publicznej aplikacji.

  Raport z oszacowania szkód, który będzie obowiązana sporządzić komisja, będzie zawierał:
  1. imię i nazwisko, adres oraz numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, oraz miejsce położenia gospodarstwa rolnego;
  2. informacje o powierzchni upraw rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy zgodnej z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym jest składany ten wniosek;
  3. procentową wysokość oszacowanych szkód;
  4. imiona i nazwiska członków komisji oraz ich adresy poczty elektronicznej;
  5. datę oszacowania szkód.

  Opublikowane 14 lipca rozporządzenie określa też warunki uruchomienia pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 2023 r.

  O pomoc będą mogli ubiegać się producenci rolni:
  1. którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  2. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem;
  3. w których gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r.

  Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.

  Termin składania wniosków oraz wysokość stawki pomocy minister właściwy do spraw rolnictwa ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, z tym że wysokość stawki powinna zostać ogłoszona najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

  UWAGA!!!
  Złożenie wniosku o oszacowanie szkód tylko przez Komisję, uniemożliwia uzyskanie protokołu, który uprawnia rolnika do ubiegania się o pomoc.


  Załączniki:
 • Wniosek_o_oszacowanie_szkod_w_wyniku_wystapienia_suszy_rolniczej 25 lipca 2023, godzina 11:24

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 8 miesięcy temu (25 lipca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Monika Rembowska - Referat Ochrony Środowiska
 • Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych za zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej aktualne od 1 sierpnia 2023 r.

  Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

  Sektor 1

  Sektor 1- Rejon 4 - ulice: Al. Armii Krajowej, Andersa, Batalionu Parasol, Batalionu Zośka, Bliska, Boryszewska, Bytnara, Chruściela, Dywizjonu 303, Dziewiarska, Graniczna, Grota Roweckiego, Hubalczyków, Kleeberga, Końcowa, Kutrzeby, Mazowieckiego, Monte Cassino, Obrońców Helu, Ofiar Katynia, Oksińskiego, Ossowskiego, Pastenakiewicza, Patriotów, Sosabowskiego, Sucharskiego, Wańkowicza, Wilgi, Wyszogrodzka (od skrzyżowania z al. PIłsudskiego do granic miasta), Urodzajna, Zagajnik, Zbożowa, Żyzna. - do pobrania Sektor 1-4.pdf

   

  Sektor 1 - Rejon 5 - ulice: Al. Jana Pawła II, Czerwonych Kosynierów, Chełmińska, Czwartaków, Gmury, Gościniec, Grabówka, Grzmot-Skotnickiego, Kombatantów, Korczaka, Księdza Niedzielaka, Nowickiego, Pałacowa, Pasaż Paderewskiego,  św. Zygmunta, św. Floriana, Synów Pułku, Swojska, Św. Jerzego, Św. Wojciecha, Milke, Maczka, Pniewskiego, Drętkiewicza. - do pobrania Sektor 1-5.pdf

   

  Sektor 1 - Rejon 6 - ulice: Brzoskwiniowa, Chmielna, Czereśniowa, Darniowa, Jabłoni, Kątowa, Lokalna, Łamana, Morelowa, Orzechowa, Poziomkowa, Porzeczkowa, Prosta, Sielska, Skrajna, Śliwowa, Trasa ks. Jerzego Popiełuszki, Wiśniowa, Widna, Wyszogrodzka 164, Wyszogrodzka 166. - do pobrania Sektor 1-6.pdf

   

  Sektor 1 - Rejon 7 - ulice: Botaniczna, Borowicka, Cedrowa, Cisowa, Drozdowa, Grabowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Jesionowa, Krucza, Lipowa, Liściasta, Lisia, Motylowa, Parcele, Podgórze, Sarnia, Szpacza, Św. Huberta, Wilcza, Wiązowa, Wierzbowa, Wetmańskiego, Zajęcza, Żurawia, Żywiczna, + Wyszogrodzka 280. - do pobrania Sektor 1-7.pdf

   

  Sektor 1 - Rejon 8 - ulice: Bałtycka, Białowieska, Chełmińska, Flisacka, Kaszubska, Kujawska, Kurpiowska, Lubuska, Łomżyńska, Łowicka, Małopolska, Mazowiecka, Mazurska, Odległa, Podwale, Powiśle, pl. Witosa, Roztocze, Pocztowa, Podlaska, Pomorska, Rybna, Urbanowo, Warmińska, Wójtowa, Skierkowskiego, Śląska, Zarzeczna, Zgodna, Żuławska. - do pobrania Sektor 1-8.pdf

   

  Sektor 1 - Rejon 9 - ulice: Basenowa, Harcerska, Kasztanowa, Leszczynowa, Majowa, Miedziana, Mokra, Nowa, Młyńska, Piaski, Piesza, Pogodna, Raczkowizna, Srebrna, Wiejska, Wiosenna,  Zakole, Zapłotek, Złota, Żelazna. - do pobrania Sektor 1-9.pdf


  Sektor 2

  Sektor 2 - rejon 10 - ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Piaskowa, Popłacińska, Portowa, Stoczniowa, Strażacka, Sucha, Sukcesorska, Szkutnicza, Tartaczna, Teligi, Wesółka, Zagroda, Zielona, Żeglarska - do pobrania Sektor 2-10.pdf

   

  Sektor 2 - rejon 11 - ulice: 1 Maja, 3 Maja, Błonie, Cicha, Dąbrowskiego, Dobrzykowska (nr od 1 do 104 ), Dojazd, Gąbińska, Górka, Gradowskiego, Jachowicza, Kilińskiego, Kolegialna, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki, Krakówka, Kręta, Królewiecka, Kupiecka, Misjonarska, Mostowa, Nowy Rynek, Ogrodowa, Okopowa, Padlewskiego, Pasaż, Piękna, Przesmyk, Sannicka, Sienkiewicza, Siewna, Spokojna, Warszawska, Wąska, Wygon, Zacisze - do pobrania Sektor 2-11.pdf

   

  Sektor 2 - rejon 12 - ulice: Browarna, Dorobka, Edukacyjna, Gajowa, Góry, Jaworowa, Kasztelańska, Kutnowska, Łącka, Myśliwska, Nauczycielska, Nowociechomicka, Nowoosiedlowa, Osiedlowa, Parkowa, Pedagogiczna, Podleśna, Przytulna, Ruczajowa, Semestralna, Wakacyjna, Włościany, Wrzosowa, Wysoka, Zdrojowa - do pobrania Sektor 2-12.pdf

   

  Sektor 2 - rejon 13 - ulice: Chmielowa, Ciechomicka, Ciechomskiego, Dobrzykowska ( od nr 105 wzwyż), Grabińska, Herbaciana, Janówek, Jeziorna, Jordanowska, Lawendowa, Letniskowa, Miętowa, Nadwiślańska, Nizinna, Piwna, Promienna, Rekreacyjna, Rumiankowa, Stawowa, św. Siostry Faustyny, Tęczowa, Tokarska, Tymiankowa, Wczasowa, Ziołowa - do pobrania Sektor 2-13.pdf

   

  Sektor 2 - rejon 14 - ulice: Akacjowa, Batorego, Boczna, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Działkowa, Fabryczna, Głowackiego, Jodłowa, Kacza, Klonowa, Lenartowicza, Miła, Niecała, Norbertańska, Partyzantów, Sadowa, Saperska, Słowicza, Strzelecka, Śmigielskiego, Świerkowa, Urocza, Wesoła, Wiatraki, Widok, Wronia, Wyszogrodzka, Zalesie, Zaułek, Zdziarskiego, - do pobrania Sektor 2-14.pdf

   

  Sektor 2 - rejon 15 - ulice: Agrestowa, Chabrowa, Dolna, Dziedziniec, Filtrowa, Górna, Graniczna, Imielnicka, Kalinowa, Malinowa, Ośnicka, Poprzeczna, Różana, Rzeczna, Studzienna, Wiślana, Wodna, Źródlana - do pobrania Sektor 2-15.pdf

   

  Sektor 2 - rejon 16 - ulice: Błotna, Braci Jeziorowskich, Gęsia, Gintera, Gronowa, Heweliusza, Jesienna, Kolberga, Kołłątaja, Kopernika, Krzywickiego, Letnia, Łąkowa, Maneżowa, Modrzewiowa, Oaza, Obejście, Otolińska, Owocowa, Paśniki, Piaska, Piłsudskiego, Podchorążych, Południowa, Powstańców Styczniowych, Pszenna, Rozego, Sienna, Słoneczna, Spółdzielcza, Staszica, Stodółkiewicza, Torowa, Wspólna, Zakątek, Zaścianek, Żabia, Żytnia - do pobrania Sektor 2-16.pdf


  Sektor 3

  Sektor 3A - ulice: Jędrzejewo (od skrzyżowania z ul. Otolińską do skrzyżowania z ul. Bielską), Otolińska (do granic miasta), Chopina(od skrzyżowania z ul.Bielską do skrzyżowania z ul.Otolińską), Lasockiego, Dworcowa, Obrońców Płocka, Przeskok, Gajcego, 11 Listopada, Północna, Graniczna (od skrzyżowania z ul. Otolińską w stronę lotniska), Salezjańska. - do pobrania - Sektor_3A.pdf

   

  Sektor 3B - ulice: Okólna, Szkolna, Rolna, Sierpecka (do granic miasta), Bielska (od skrzyżowania z Al.Kobylińskiego do granic miasta), Wiadukt, Siennickiego, Rembielińskiego, Mickiewicza, Reja, Jachowicza -numery parzyste, Kobylińskiego (od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul.Łukasiewicza), Kochanowskiego, Krzywa, Lotników, Łączna, Traugutta, Wschodnia, Żwirki i Wigury. - do pobrania Sektor_3B.pdf


  Sektor 4

  Sektor 4A - ulice: Al. Kobylińskiego (od sk. Łukasiewicza do sk. Dobrzyńska),  Miodowa, Bartnicza, Pszczela, rondo Grabskich, rondo Stolarskiego, Słodowa, Skłodowskiej, Zawidzkiego, Chemików, Długa, Maszewska, Szpitalna (do granic miasta), Traktowa, Kobiałka, Łukasiewicza nieparzyste, Sosnowa, Zglenickiego, Przyjazna, Dobrzyńska, Jasna, Kwiatowa, Mała, Polna, Słowackiego, Kredytowa, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Środkowa, Mościckiego, Radosna, Pozytywna. - do pobrania - Sektor_4A.pdf

   

  Sektor 4B - ulice: Bielska (od St. Rynku do Kobylińskiego), Chojnackiego, Grodzka, Al Spacerowa, Jerozolimska, Kazimierza Wielkiego, Kozia, Synagogalna, Staromiejska, Stary Rynek, Teatralna, Topolowa, Kwiatka, Małachowskiego, Nowowiejskiego, Okrzei, Ostatnia, Parowa, Piekarska, Pl. Narutowicza, Pl. Jurgensa, Zduńska.- do pobrania - Sektor_4B.pdf

   

  Sektor 4C - ulice: Chałubińskiego, Judyma, Śniadeckiego, Kamińskiej, Garleja, Jabłczyńskiej, Zamenhofa, Biegańskiego, Gałczyńskiego, Jaśminowa, Nałkowskiej, Na Skarpie, Wyspiańskiego, Zalewskiego, Asnyka, Tuwima, Norwida, Mehoffera, Dybowskiego, Macieszy, PCK, Honorowych Dawców Krwi, Medyczna.- do pobrania - Sektor_4C.pdf  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 9 miesięcy temu (24 lipca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski