• KOMUNIKAT

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  z dnia 23 grudnia 2021 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.2373) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 grudnia 2021 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09 -411 Płock, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.31.2021.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:


  „Budowa Wytwórni Tlenu i Azotu III wraz z infrastrukturą na terenie ZP PKN ORLEN”


  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08.


  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl


  Treść decyzji udostępniona w dniu: 23.12.2021 r. 


  Załączniki:
 • Decyzja 31 23 grudnia 2021, godzina 15:45

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-12-23
 • Płock, dnia 23.12.2021 r.

  WKŚ-II.6131.102.2021.KN


  OBWIESZCZENIE

  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  w sprawie wydania decyzji 


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 zm.)

  z a w i a d a m i a m


  że w dniu 23.12.2021 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej reprezentowanej przez Pana Mariusza Pakulskiego Prezesa i Panią Agnieszkę Kuświk Zastępcę Prezesadecyzję znak: WKŚ-II.6131.102.2021.KN z dnia .12.2021 r. w sprawie wydania odmowy na usunięcie 3 szt. drzewrosnących na działce o nr ewid. 365/5 obręb Łukasiewicza (0004znajdującej się w Płocku przy ul. Miodowej 16, stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr (024) 367-16-18.

  Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-12-23
 • Płock, dnia 22.12.2021 r.

  WKŚ-II.6131.101.2021.KN


  OBWIESZCZENIE

  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  w sprawie wydania decyzji 


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 zm.)

  z a w i a d a m i a m


  że w dniu 22.12.2021 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej reprezentowanej przez Pana Mariusza Pakulskiego Prezesa i Panią Agnieszkę Kuświk Zastępcę Prezesadecyzję znak: WKŚ-II.6131.101.2021.KN z dnia 22.12.2021 r. w sprawie wydania odmowy na usunięcie 1 szt. lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 188 cm mierzonym na wysokości 130 cm z działki o nr ewid. 373/3 obręb Łukasiewicza(0004znajdującej się w Płocku przy ul. Miodowej 10

  Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr (024) 367-16-18.

  Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-12-23
 • Płock, dnia 22.12.2021 r.

  WKŚ-I-ZŚ.6220.26.2021.KK


  ZAWIADOMIENIE

  O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE


  Na podstawie art. 36 § 1, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021.735, zwana dalej Kpa),


  zawiadamiam,


  że postępowanie wszczęte na wniosek Energomex Transformatory Łukasz Dymek Płock ul. Przemysłowa 28B w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania zużytych transformatorów rozdzielczych i mocy oraz rozdzielni elektrycznych” zlokalizowany w Płocku przy ul. Przemysłowej 28B - nie zostanie załatwione w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa.

  Wyznacza się nowy termin jej załatwienia – tj. do dnia 22 stycznia 2022 roku. 


  Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art.  35 § 2 Kpa jest brak uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-12-22
 • WKŚ-I-ZŚ.6220.30.2021.KK


  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art. 10 oraz art. 36 § 1 w związku z art. 35  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwanej dalej Kpa),


  informuję, 


  że w ramach prowadzonego postępowania wszczętego na wniosek Energa – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinków napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV RAF 1, RAF 2 i RAF 3, w mieście Płock, powiat M. Płock, woj. mazowieckie”- został zebrany pełen materiał dowodowy.

  Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.

  Strony mają prawo zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w Urzędzie Miasta Płocka po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 24- 367-15-08. 

  Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia (ostatniego dnia publikacji zawiadomienia).

  Ponadto informuję że ww. postępowanie nie zostanie załatwione w terminie określonym
  w art. 35 § 2 Kpa. Wyznacza się nowy termin jej załatwienia - tj. 27 stycznia 2022 r.

  Przyczyną zwłoki jest konieczność zapewnienia stronom udziału w postępowaniu.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-12-22
 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  z dnia 9.12.2021r.  Załączniki:
 • Scan obwieszczenia 23 21 grudnia 2021, godzina 12:54

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-12-21
 • KOMUNIKAT

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  z dnia 22 grudnia 2021 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 grudnia 2021 r., na wniosek Gminy Miasto Płock została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.21.2019.KK odmawiająca zgody na realizację  planowanego przedsięwzięcia pn.:Budowa przystani cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy w Płocku”.


  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08.


  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.


  Treść decyzji została udostępniona w dniu 21.12.2021 r.  Załączniki:
 • 35. decyzja przystań - odmowa 21 grudnia 2021, godzina 13:03

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-12-21
 • WKŚ-II.6131.142.2021.KN

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 t.j.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 poz. 1098 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek który wpłynął w dniu 23.11.2021 r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej reprezentowanej przez Pana Mariusza Pakulskiego Prezesa i Panią Agnieszkę Kuświk Zastępcę Prezesa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 382/43 obręb Łukasiewicza (0004) znajdującej się w Płocku przy ul. Królowej Jadwigi 3, stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień  28.12.2021 r. o godz. 11:00. Miejsce spotkania w siedzibie administracji osiedla Rembielińskiego.

  Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 23.01.2022 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.).

  Obwieszczenie wywieszono w dniu  17.12.2021 r.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 55  735 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-12-17
 • WKŚ-II.6131.92.2021.KPM

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wydania decyzji


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
  zawiadamiam
  że w dniu 13.12.2021 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  złożony w dniu 15.10.2021 r. Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jerzego Wolniaka oraz Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego decyzję znak WKŚ-II.6131.92.2021.KPM odmawiającą wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. klonu jesionolistnego i 1 szt. śliwy wiśniowej z działki o nr ewid. 208/8 (obręb 7) przy ul. 11 Listopada 9, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.
  Z treścią decyzji można zapoznać się po zgłoszeniu na adres email: wks@plock.eu prośby o jej udostępnienie.  
  Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wisi w dniach: od 14.12.2021 r. do 28.12.2021 r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-12-14
 • WKŚ-II.6131.129.2021.KPM                                                        

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


  Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735  t.j.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 12.11.2021r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego oraz Zastępcę Prezesa Panią Agnieszkę Kuświk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na  1 szt. jabłoni ozdobnej z działki o nr ewid. 159/58 (obręb 7) przy ul. Kochanowskiego 1a w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 3 stycznia 2022 r. na godzinę 11.00 – spotkanie w miejscu planowanej wycinki.

  Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 tj.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 12 stycznia 2022 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

  Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy są udostępnione w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-16-18 lub mailowym: wks@plock.eu.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2021 r. poz. 735 tj.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wisi w dniach od 09.12.2021r. do 23.12.2021r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2021-12-09