• WKŚ-II.6131.330.2022.JP

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.)
  zawiadamiam
  że na wniosek który wpłynął w dniu 12.09.2022 r.  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Pana Mariusza Pakulskiego Prezesa Zarządu i Panią Agnieszkę Kuświk Zastępcę Prezesa Zarządu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku żywotnik  rosnącego  na działce o nr ewid. 394/45 obręb Łukasiewicza (0004) przy ul. Siennickiego 4/2, stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 10.10.2022 r. na godzinę 10:30. Miejsce spotkania – miejsce planowanej wycinki drzewa. W razie zmiany terminu bądź miejsca spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu (24) 367-18-16.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 7 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy są udostępnione w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pokój E-22.

  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 10.11.2022 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
  Obwieszczenie wywieszono w dniu 14.09.2022 r.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  POUCZENIE
  1. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
  2. Zgodnie z art. 79 § 1 strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

  Otrzymują:
  1. Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa w Płocku
  2. Strony postępowania*
  3. WKŚ-II aa.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2021 r, poz. 1098 ze zm. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu (BIP).

  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-14
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński - WKŚ-II Referat Ochrony Przyrody
 • WKŚ-II.6131.331.2022.JP

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.)
  zawiadamiam
  że na wniosek który wpłynął w dniu 12.09.2022 r.  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Pana Mariusza Pakulskiego Prezesa Zarządu i Panią Agnieszkę Kuświk Zastępcę Prezesa Zarządu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku jesion wyniosły rosnącego  na działce o nr ewid. 394/51 obręb Łukasiewicza (0004) przy ul. Siennickiego 4, stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 10.10.2022 r. na godzinę 11:00. Miejsce spotkania – miejsce planowanej wycinki drzewa. W razie zmiany terminu bądź miejsca spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu (24) 367-18-16.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 7 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy są udostępnione w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pokój E-22.

  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 10.11.2022 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
  Obwieszczenie wywieszono w dniu 14.09.2022 r.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  POUCZENIE
  1. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
   2. Zgodnie z art. 79 § 1 strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

  Otrzymują:
  1. Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Płocku
  2. Strony postępowania*
  3. WKŚ-II aa.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2021 r, poz. 1098 ze zm. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu (BIP).

  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-14
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński - WKŚ-II Referat Ochrony Przyrody
 • WKŚ-II.6131.332.2022.JP

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.)
  zawiadamiam
  że na wniosek który wpłynął w dniu 12.09.2022 r.  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Pana Mariusza Pakulskiego Prezesa Zarządu i Panią Elżbietę Czerwińską Członka Zarządu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku czeremcha pospolita  rosnącego  na działce o nr ewid. 394/74 obręb Łukasiewicza (0004) przy ul. Siennickiego 3, stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 10.10.2022 r. na godzinę 11:30. Miejsce spotkania – miejsce planowanej wycinki drzewa. W razie zmiany terminu bądź miejsca spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu (24) 367-18-16.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 7 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy są udostępnione w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pokój E-22.

  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 10.11.2022 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

  Obwieszczenie wywieszono w dniu 14.09.2022 r.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  POUCZENIE
  1. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
   2. Zgodnie z art. 79 § 1 strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

  Otrzymują:
  1. Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Płocku
  2. Strony postępowania*
  3. WKŚ-II aa.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2021 r, poz. 1098 ze zm. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu (BIP).

  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-14
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński - WKŚ-II Referat Ochrony Przyrody
 • WKŚ-II.6131.316.2022.J.P.

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r., poz. 916 t.j.)
  zawiadamiam
  że na wniosek który wpłynął w dniu 01.09.2022 r.  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Panią Agnieszkę Kuświk Zastępcę Prezesa Zarządu i Panią Elżbietę Czerwińską Członka Zarządu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie pięciu drzew rosnących  na działce o nr ewid. 636/41, 636/9 i 636/32 obręb Działki (0007) przy ul. F. Chopina 57 i 59, stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 29.09.2022 r. na godzinę 9:30. Miejsce spotkania – miejsce planowanej wycinki drzewa. W razie zmiany terminu bądź miejsca spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu (24) 367-16-18.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 7 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy są udostępnione w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pokój E-22.

  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 02.11.2022 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

  Obwieszczenie wywieszono w dniu 07.09.2022 r.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  POUCZENIE
  1. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
  2. Zgodnie z art. 79 § 1 strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

  Otrzymują:
  1. Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa w Płocku
  2. Strony postępowania*
  3. WKŚ-II aa.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2021 r, poz. 1098 ze zm. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu (BIP).

  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-07
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku


  Załączniki:
 • obwieszczenie WA.ZUZ.7.4210.263.2022.HB 06 września 2022, godzina 11:20

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-06
  Nadzór nad treścią: Karolina Gąsiorowska - Referat Ochrony Środowiska
 • WKŚ-II.6131.282.2022.JP

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  Prezydent Miasta Płocka, działając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 w związku z art. 7, art. 79a, art. 80 , art. 81 oraz  art. 36 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.) - dalej KPA zawiadamia, że w postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew rosnących na działce o nr ewid . 263/11 obręb 0009 Wyszogrodzka przy ulicy Gierzyńskiego 29A w Płocku został zebrany pełen materiał dowodowy.

  Prezydent Miasta Płocka informuje, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strona ma prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ma prawo zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1.
  W przypadku chęci skorzystania z przysługującego prawa proszę o ustalenie terminu spotkania drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: jacek.palczynski@plock.eu , telefonicznie 24 367 08 16 , pisemnie lub za pomocą platformy
  ePUAP: /efixd3031y/skrytka.
  W przypadku, gdy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma przez stronę postępowania strona nie wypowie się odnośnie zebranych dowodów tutejszy Organ uzna, że strona nie korzysta z prawa do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie. Zostaną wówczas rozpatrzone zebrane dowody oraz materiały i wydana stosowna decyzja administracyjna.

  Jednocześnie informuję , że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 09.10.2022r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w KPA  (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

  Obwieszczenie wywieszono w dniu 06.09.2022 r.

  POUCZENIE
  - zgodnie z art. 9 KPA Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek - zgodnie z art. 10 § 1 KPA organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka , plac Stary Rynek 1, pokój E-22 lub pod numerem tel. 024 367 08 16 w godzinach pracy Urzędu,

  Otrzymują:
  1. Wnioskodawca – Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku
  2. Strony postępowania  
  3. WKŚ-II - aa
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-06
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński
 • KOMUNIKAT
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 26 sierpnia 2022 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26 sierpnia 2022 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.12.2022.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

  „Budowa zbiorników magazynowych na produkty naftowe
  wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN Orlen w Płocku”

  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie https://nowybip.plock.eu/

  Treść decyzji udostępniona w dniu: 26.08.2022 r.


  Załączniki:
 • Decyzja 26 sierpnia 2022, godzina 14:08

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-08-26
  Nadzór nad treścią: Elżbieta Rygalska
 • WKŚ-II.6131.274.2022.J.P.

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 poz. 1098 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek który wpłynął w dniu 01.08.2022 r.  Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Ułańskiej 2a w Płocku reprezentowanej przez Pełnomocnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew rosnących na działce o nr ewid. 218/153 obręb Wyszogrodzka (0009) przy ul. Ułańskiej 2a, stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień  15.09.2022 r. na godzinę 11:00. Miejsce spotkania – miejsce planowanej wycinki drzewa.

  Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-22, tel. (024) 367-18-16.

  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 01.10.2022 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

  Obwieszczenie wywieszono w dniu 23.08.2022 r.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 55  735 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-08-23
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński
 • WKŚ-II.6131.285.2022.J.P.

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 poz. 1098 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek który wpłynął w dniu 10.08.2022 r.  Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Pana Lecha Chodkowskiego i Panią Jolantę Bielińską  Zastępcę Prezesa Zarządu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 293/175 obręb Podolszyce Borowiczki (0001) przy ul. Szarych Szeregów 25, stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień  08.09.2022 r. na godzinę 11:00. Miejsce spotkania – miejsce planowanej wycinki drzewa.

  Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-22, tel. (024) 367-18-16.

  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 11.10.2022 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

  Obwieszczenie wywieszono w dniu 17.08.2022 r.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 55  735 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-08-17
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński
 • KOMUNIKAT
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 16 sierpnia 2022 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz.1029 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 sierpnia 2022 r., na wniosek BUDMAT Transport Sp. z o.o. w Płocku ul. Otolińska 25 Płock została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.3.2022.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:„Budowa zespołu budynków wraz z infrastrukturą drogową, placami manewrowymi i parkingami oraz instalacjami na terenie działki nr ew. 63 przy ul. Targowej 4 w Płocku jednostka ewidencyjna 146201_1, obręb 0006 – Kostrogaj Rolniczy, realizowana w dwóch etapach:
  Etap I Budynek biurowy i stacja obsługi samochodów ciężarowych z myjnią  i zapleczem socjalno – magazynowym, kat. XV i XVII oraz budynek gospodarczy na odpady segregowane; drogi wewnętrzne, place manewrowe oraz parkingi dla samochodów ciężarowych i osobowych;
  Etap II Rozbudowa hali garażowej urządzeń transportowych z funkcją logistyczną i składową części zamiennych, kat. XVIII oraz chodniki”.

  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 24 367-15-08.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

  Treść decyzji została udostępniona w dniu 16.08.2022 r.

  POUCZENIE
  Strony postępowania mają prawo składania odwołania od ww. decyzji w terminie 14 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego komunikatu.
  Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego) zostały poinformowane niniejszym komunikatem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.


  Załączniki:
 • decyzja Budynki BUDMAT 16 sierpnia 2022, godzina 14:37

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-08-16
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Kosowska