• Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dn. 27 września 2022 r.


  Załączniki:
 • obwieszczenie WA.RUZ.4210.257.2022.JG 04 października 2022, godzina 10:10

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-10-04
  Nadzór nad treścią: Karolina Gąsiorowska - Referat Ochrony Środowiska
 • ZARZĄDZENIE Nr3695/ 2022 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 30 września 2022 r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 3558/ 2022 z dnia 11 września 2017r. dotyczącego ustalenia Regulaminu wydawania karmy dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy- Miasto Płock

  Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2022.559 t .j. ) oraz Uchwały nr 692/ XL/2022 Rady miasta Płocka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy- Miasto Płock w 2022 roku

  § 1
  W § 1 Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 3558/ 2022 z dnia 11 września 2017r. dotyczącego ustalenia Regulaminu wydawania karmy dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy- Miasto Płock zmienia się :
  1) ust. 6, który otrzymuje brzmienie: ustala się termin odbioru karmy raz na kwartał w terminie nie później do ostatniego czwartku pierwszego miesiąca danego kwartału,
  2) ust. 7, który otrzymuje brzmienie: karma nie odebrana za kwartał od października do grudnia może być pobrana wyłącznie w następnym terminie wydawania karmy.

  § 2
  Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
  1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka,
  3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka.

  §3
  Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

  §4
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Prezydent
  Miasta Płocka
  Andrzej Nowakowski  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-30
  Nadzór nad treścią: Maja Syska-Żelechowska - Wydział Kształtowania Środowiska
 • Płock, dn. 30 września 2022 r.  
  WKŚ-II.6131.282.2022.JP

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na działce nr 263/11 obręb 0009 Wyszogrodzka położonej przy ul. Gierzyńskiego 29a w Płocku


  Na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r., poz. 916,1726) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 t.j.),
  zawiadamiam
  że po zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na działce nr 263/11 obręb 0009 Wyszogrodzka położonej przy ul. Gierzyńskiego 29a w Płocku, prowadzonego na wniosek z dnia 02.08.2022 r. (data wpływu 09.08.2022 r.), złożony przez Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17reprezentowaną przez Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Jolantę Bielińską i Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Artura Wiśniewskiego, została wydana decyzja nr WKŚII.6131.282.2022.JP zezwalająca na usunięcie dwóch obumarłych drzew z gatunku wierzba biała znajdujących się na działce nr 263/11, obręb 0009 Wyszogrodzka położonej przy ul. Gierzyńskiego 29a w Płocku.
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 w Płocku w godzinach pracy urzędu.
   
  Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 30.09.2022 r. do dnia 14.10.2022 r. na stronie BIP Urzędu Miasta Płocka. Po upływie ww. terminu zawiadomienie uważa się za dokonane.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-30
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński - WKŚ-II Referat Ochrony Przyrody
 • Płock, dn. 30 września 2022 r.  
  WKŚ-II.6131.316.2022.JP

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  Prezydent Miasta Płocka, działając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 w związku z art. 7, art. 79a, art. 80 , art. 81 oraz  art. 36 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 poz.2000 t.j.) - dalej: KPA zawiadamia, że w postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid. 636/9, 636/32 oraz 636/41 obręb 0007 Działki przy ulicy F. Chopina 57 i F. Chopina 59 w Płocku
  został zebrany pełen materiał dowodowy.

  Prezydent Miasta Płocka informuje, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strona ma prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ma prawo zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1.

  W przypadku chęci skorzystania z przysługującego prawa proszę o ustalenie terminu spotkania drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: jacek.palczynski@plock.eu , telefonicznie 24 367 08 16 , pisemnie lub za pomocą platformy ePUAP: /efixd3031y/skrytka.
  W przypadku, gdy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma przez stronę postępowania strona nie wypowie się odnośnie zebranych dowodów tutejszy Organ uzna, że strona nie korzysta z prawa do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie. Zostaną wówczas rozpatrzone zebrane dowody oraz materiały i wydana stosowna decyzja administracyjna.

  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 31.10.2022r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w KPA  (Dz. U. z 2022 r. poz.2000 t.j.).

  Obwieszczenie wywieszono w dniu 30.09.2022 r.

  POUCZENIE
  - zgodnie z art. 9 KPA Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek

  - zgodnie z art. 10 § 1 KPA organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka , plac Stary Rynek 1, pokój E-22 lub pod numerem tel. 024 367 08 16 w godzinach pracy Urzędu.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-30
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński - WKŚ-II Referat Ochrony Przyrody
 • KOMUNIKAT
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 29 września 2022 r.

  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 września 2022 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.14.2022.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

  „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Płock 2 o mocy do 2 MW”,
  zlokalizowanego na terenie PKN Orlen S.A. ul. Chemików 7, Płock.

  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie https://nowybip.plock.eu/

  Treść decyzji udostępniona w dniu: 29.09.2022 r.


  Załączniki:
 • Decyzja 14 29 września 2022, godzina 15:55

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-29
 • Płock, dnia 23.09.2022 r.
  WKŚ-I.6220.17.2022.KK

  ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwanej dalej Kpa),
  informuję,
  że w ramach prowadzonego postępowania wszczętego na wniosek B4 Inwestycje Sp. z o.o. w Płocku Pl. Stary Rynek 9 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa placu składowego z zapleczem biurowo – socjalnym oraz infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 88/12/w Płocku” - został zebrany pełen materiał dowodowy.

  Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.

  Strony mają prawo zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płock) oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w Urzędzie Miasta Płocka po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 24- 367-15-08.

  Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia (ostatniego dnia publikacji zawiadomienia).


  POUCZENIE
  1.Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37 § 1 ust. 1 i 2 Kpa
  2.Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 Kpa.
  3.Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37 § 3 ust. 1 i 2 Kpa.

  Otrzymują:
  1.Wnioskodawca,
  2.Strony postępowania*,
  3.WKŚ-I aa

  *Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka oraz w BIP Urzędu Miasta Płocka.

  Zawiadomienie wisi w dniach 23.09 – 7.10.2022 r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-23
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Kosowska - Referat Ochrony Środowiska
 • WKŚ-II.6131.338.2022.KPM

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

  Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 12.09.2022r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Mariusza Pakulskiego oraz Zastępcę Prezesa Panią Agnieszkę Kuświk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów (żywopłot) z działki o nr ewid. 404/25 (obręb 4) przy ul. Płoskiego 2 stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.  

  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 17 października 2022 r. na godzinę 11.00 – spotkanie w siedzibie Administracji Osiedla Rembielińskiego.

  Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 12 listopada 2022 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin.
  Akta sprawy są udostępnione w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-16-18 lub mailowym: wks@plock.eu.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-22
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Pernej-Marzewska
 • Obwieszczenie z 15 września2022 r. Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  o wszczęciu powstępowania


  Załączniki:
 • Scan obwieszczenia 14 22 września 2022, godzina 15:22

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-22
  Nadzór nad treścią: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • WKŚ-II.6131.336.2022.KPM

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

  Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 12.09.2022r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Mariusza Pakulskiego oraz Zastępcę Prezesa Panią Agnieszkę Kuświk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów z działki o nr ewid. 404/28 (obręb 4) przy ul. Płoskiego 6 stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 17 października 2022 r. na godzinę 11.00 – spotkanie w siedzibie Administracji Osiedla Rembielińskiego.

  Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 12 listopada 2022 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy są udostępnione w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-16-18 lub mailowym: wks@plock.eu.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-22
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Pernej-Marzewska
 • WKŚ-II.6131.337.2022.KPM

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

  Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 12.09.2022r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Mariusza Pakulskiego oraz Zastępcę Prezesa Panią Agnieszkę Kuświk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki o nr ewid. 404/32 (obręb 4) przy ul. Płoskiego 8 stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.  
  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 17 października 2022 r. na godzinę 11.00 – spotkanie w siedzibie Administracji Osiedla Rembielińskiego.
  Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 12 listopada 2022 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin.
  Akta sprawy są udostępnione w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-16-18 lub mailowym: wks@plock.eu.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-22
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Pernej-Marzewska