• WKŚ-II.6131.355.2023.KN

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023r., poz. 1336 ze zm.)

  zawiadamiam

  że na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej reprezentowanej przez Panią Agnieszkę Kuświk Zastępcę Prezesa i Panią Elżbietę Czerwińską Członka Zarządu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 394/41 obręb Łukasiewicza (0004) przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 17, stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.
  Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 12.12.2023r. na godzinę 11:00. Miejsce spotkania w siedzibie administracji osiedla Rembielińskiego.
  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 7 dni od dnia oględzin.
  Akta sprawy są udostępnione w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-16-18.
  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 25.12.2023r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).
  Obwieszczenie wywieszono w dniu 21.11.2023r.


  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  POUCZENIE

  1. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
  2. Zgodnie z art. 79 § 1 strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.


  Otrzymują:
  1. PSML-W w Płocku
  2. Strony postępowania*
  3. WKŚ-II aa.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2023r, poz. 1336 ze zm. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu (BIP).  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (21 listopada 2023, godzina 14:00)
  Nadzór nad treścią: Krzysztof Niedzielak
 • WKŚ-II.6131.356.2023.KN

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023r., poz. 1336 ze zm.)

  zawiadamiam


  że na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej reprezentowanej przez Panią Agnieszkę Kuświk Zastępcę Prezesa i Panią Elżbietę Czerwińską Członka Zarządu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 394/84 obręb Łukasiewicza (0004) przy ul. Kossobudzkiego 2 , stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.
  Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 12.12.2023r. na godzinę 11:00. Miejsce spotkania w siedzibie administracji osiedla Rembielińskiego.
  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 7 dni od dnia oględzin.
  Akta sprawy są udostępnione w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-16-18.
  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 25.12.2023r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).
  Obwieszczenie wywieszono w dniu 21.11.2023r.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  POUCZENIE

  1. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
  2. Zgodnie z art. 79 § 1 strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

  Otrzymują:
  1. PSML-W w Płocku
  2. Strony postępowania*
  3. WKŚ-II aa.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2023r, poz. 1336 ze zm. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu (BIP).  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (21 listopada 2023, godzina 13:56)
  Nadzór nad treścią: Krzysztof Niedzielak
 • WKŚ-II.6131.357.2023.KN


  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023r., poz. 1336 ze zm.)

  zawiadamiam


  że na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej reprezentowanej przez Panią Agnieszkę Kuświk Zastępcę Prezesa i Panią Elżbietę Czerwińską Członka Zarządu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 394/132 obręb Łukasiewicza (0004) przy ul. Kossobudzkiego 3 , stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.
  Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 12.12.2023r. na godzinę 11:00. Miejsce spotkania w siedzibie administracji osiedla Rembielińskiego.
  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 7 dni od dnia oględzin.
  Akta sprawy są udostępnione w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-16-18.
  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 25.12.2023r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).
  Obwieszczenie wywieszono w dniu 21.11.2023r.


  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  POUCZENIE

  1. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
  2. Zgodnie z art. 79 § 1 strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.


  Otrzymują:
  1. PSML-W w Płocku
  2. Strony postępowania*
  3. WKŚ-II aa.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2023r, poz. 1336 ze zm. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu (BIP).  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (21 listopada 2023, godzina 13:54)
  Nadzór nad treścią: Krzysztof Niedzielak
 • WKŚ-II.6131.358.2023.KN

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

  Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023r., poz. 1336 ze zm.)

  zawiadamiam

  że na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej reprezentowanej przez Panią Agnieszkę Kuświk Zastępcę Prezesa i Panią Elżbietę Czerwińską Członka Zarządu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 504/5 obręb Łukasiewicza (0004) przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 11, stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.
  Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 12.12.2023r. na godzinę 11:00. Miejsce spotkania w siedzibie administracji osiedla Rembielińskiego.
  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 7 dni od dnia oględzin.
  Akta sprawy są udostępnione w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-16-18.
  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 25.12.2023r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).
  Obwieszczenie wywieszono w dniu 21.11.2023r.


  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  POUCZENIE

  1. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
  2. Zgodnie z art. 79 § 1 strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.


  Otrzymują:
  1. PSML-W w Płocku
  2. Strony postępowania*
  3. WKŚ-II aa.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2023r, poz. 1336 ze zm. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu (BIP).  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (21 listopada 2023, godzina 13:52)
  Nadzór nad treścią: Krzysztof Niedzielak
 • KOMUNIKAT

  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 21 listopada 2023 r.

  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 listopada 2023 r., na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego SOLVENT Export – Import M.M. Cichońscy Sp. j. z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 44 dla przedsięwzięcia pn.„Instalacja do produkcji suchego lodu spożywczego oraz budowa naziemnych zbiorników gazów i instalacji zewnętrznych na dz. Nr ewd. 13/9 i 13/16 w mieście Płock, ul. Zglenickiego obręb ewd.: 0013 Kombinat”.

  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08.

  Strony postępowania mają prawo składania odwołania od ww decyzji w terminie 14 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego komunikatu.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie https://nowybip.plock.eu/


  Treść decyzji udostępniona w dniach: 21.11.2023 r. - 05.12.2023 r.


  Załączniki:
 • 8. decyzja suchy lód SOLVENT 21 listopada 2023, godzina 13:49

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (21 listopada 2023, godzina 13:49)
  Nadzór nad treścią: Elżbieta Rygalska
 •  WKŚ-II.6131.379.2023.JP

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia oględzin w terenie.


  Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 i art.79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 775 , ze zm.) oraz w związku z art. 83 ust. 1 i art.83c ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336, ze zm.)

  zawiadamiam,

  że na wniosek z dnia 17.11.2023 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Płocka 17.11.2023r.)  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Agnieszkę Kuświk i Członka Zarządu Panią Elżbietę Czerwińską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku żywotnik zachodni rosnącego na działce o nr ewid. 404/28 obręb Łukasiewicza (0004) przy ul. Eugeniusz Płoskiego, stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 18.12.2023r. na godzinę 13:00. Miejsce spotkania – miejsce planowanej wycinki drzew. W razie zmiany terminu bądź miejsca spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu (24) 367-16-18.
  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 7 dni od dnia oględzin.
  Akta sprawy są udostępnione w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pokój E-21.

  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 16.01.2024r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775, ze zm.).
  Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 21.11.2023r. do dnia 04.12.2023 r. na stronie BIP Urzędu Miasta Płocka . Po upływie ww. terminu zawiadomienie uznaje się za doręczone.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne

  rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  POUCZENIE

  1. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
  2. Zgodnie z art. 79 § 1 strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

  Otrzymują:
  1. Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Płocku
  2. Strony postępowania*
  3. WKŚ-II aa.
  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2023r. poz. 1336, ze zm. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu (BIP).  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (21 listopada 2023, godzina 13:45)
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński
 • KOMUNIKAT z dnia 15 listopada 2023 r.
  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz.1094 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 listopada  2023 r., na wniosek ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.17.2023.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa i przebudowa części instalacji przemysłowej Hydroodsiarczania Gudronu (HOG) na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A. w Płocku”.

  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

  Treść decyzji została udostępniona w dniu 15.11.2023 r.

  Z up. Prezydenta Miasta Płocka
  Sławomir Milik
  Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 3 tygodnie temu (15 listopada 2023, godzina 09:30)
  Nadzór nad treścią: Sławomir Milik - Referat Ochrony Środowiska
 • KOMUNIKAT
  z dnia 15 września 2023 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz.1094 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 września 2023 r., na wniosek ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.31.2022.KK zmieniająca ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Płocka znak WKŚ-I-ZŚ.6220.8.2021.KK z dnia 23 września 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do utylizacji gazów siarkowodorowych Claus III i TGTU III”.

  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

  Treść decyzji została udostępniona w dniu 15.09.2023 r.

  Z up. Prezydenta Miasta Płocka
  Sławomir Milik
  Kierownik Referatu Ochrony Środowiska


  Załączniki:
 • Zmiana decyzji Claus III i TGTU III 15 września 2023, godzina 12:07

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 2 miesiące temu (15 września 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Sławomir Milik - Referat Ochrony Środowiska
 • KOMUNIKAT
  z dnia 11 sierpnia 2023 r.

  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz.1094 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 sierpnia 2023 r., na wniosek ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock została wydana decyzja znak:
  WKŚ-I.6220.12.2023.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa obwałowania przeciwpowodziowego zabezpieczającego Ujęcie wody nad Wisłą w ramach inwestycji ORLEN S.A. o nazwie Odtworzenie obwałowania zabezpieczającego Ujęcie wody nad Wisłą”.

  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

  Treść decyzji została udostępniona w dniu 11.08.2023 r.

  Z up. Prezydenta Miasta Płocka
  Sławomir Milik
  Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 4 miesiące temu (11 sierpnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Sławomir Milik/Katarzyna Kosowska
 • WKŚ-I.6220.12.2023.KK                                                                                                Płock, 11 sierpnia 2023 r.

  DECYZJA
  o środowiskowych uwarunkowaniach

  I. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa obwałowania przeciwpowodziowego zabezpieczającego Ujęcie wody nad Wisłą w ramach inwestycji ORLEN S.A. o nazwie Odtworzenie obwałowania zabezpieczającego Ujęcie wody nad Wisłą”.

  II. O konieczności ustalenia warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz nałożeniu obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.


  Załączniki:
 • 10. decyzja obwałowanie ujecia wody ORLEN 11 sierpnia 2023, godzina 14:18

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 4 miesiące temu (11 sierpnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Sławomir Milik/Katarzyna Kosowska