• KOMUNIKAT

  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 10 czerwca 2024 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10 czerwca 2024 r., na wniosek ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji pilotowej bocznikowej do testowania nowatorskich złóż osłonowych na bloku Olefin II w Płocku”


  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami/uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08.  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie https://nowybip.plock.eu/


  Treść decyzji udostępniona w dniach: 10.06.2024 r. - 24.06.2024 r.  Załączniki:
 • decyzja - instalacja pilotowa -złoża 10 czerwca 2024, godzina 13:59

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 2 dni temu (10 czerwca 2024, godzina 13:59)
  Nadzór nad treścią: Elżbieta Rygalska
 • WKŚ-II.6131.166.2024.KP
  Płock, 06.06.2024 r.

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572 t.j.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 25.05.2024r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dobrzyńska 7, 7a, 7b zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. dębu czerwonego z działki o nr ewid.  109/8 (obręb 9) zlokalizowanej j.w. stanowiącej własność wnioskodawcy.

  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 28 czerwca 2024 r. na godzinę 11.00.

  Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 25 lipca 2024 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  
  Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
  Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.


  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2024 r. poz. 572 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wisi w dniach od 06.06.2024r. do 19.06.2024r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 5 dni temu (07 czerwca 2024, godzina 12:56)
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Pernej-Marzewska
 • WKŚ-II.6131.171.2024.KP
  Płock, 06.06.2024 r.

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572 t.j.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 24.05.2024r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kredytowa 6 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. modrzewia z działki o nr ewid.  694/24 (obręb 4) zlokalizowanej j.w. stanowiącej własność wnioskodawcy.

  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 1 lipca 2024 r. na godzinę 11.00.

  Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2024 r. poz. 572 t.j.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 25 lipca 2024 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  
  Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
  Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2024 r. poz. 572 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wisi w dniach od 06.06.2024r. do 19.06.2024r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 5 dni temu (07 czerwca 2024, godzina 12:54)
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Pernej-Marzewska
 • INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego pozwolenia wodnoprawnego W.RUZ.4210.43.2924.WS

  Załączniki:
 • INFORMACJA 04 czerwca 2024, godzina 11:00

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 1 tydzień temu (04 czerwca 2024, godzina 10:59)
  Nadzór nad treścią: Linda Aniołkowska-Kempf
 • Płock, dnia 29.05.2024r.
  WKŚ-II.6131.161.2024.JP

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia oględzin w terenie


  Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 i art.79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572 , t.j.) oraz w związku z art. 83 ust. 1 i art.83c ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336, ze zm.)
  zawiadamiam,
  że na wniosek z dnia 24.05.2024r. (data wpływu do Urzędu Miasta Płocka 28.05.2024r.)  Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Tadeusza Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Arura Jana Wiśniewskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Jolantę Bielińską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z rosnącego na działce o nr ewid. 293/182 obręb Podolszyce-Borowiczki (0001) przy ul. Walecznych 17, stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 25.06.2024r. na godzinę 14:15. Miejsce spotkania – miejsce planowanej wycinki drzew. W razie zmiany terminu bądź miejsca spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu (24) 367-16-18.
  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 7 dni od dnia oględzin.
  Akta sprawy są udostępnione w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pokój E-21.

  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 27.07.2024r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572, t.j.).

  Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 29.05.2024r. do dnia 12.06.2024r. na stronie BIP Urzędu Miasta Płocka . Po upływie ww. terminu zawiadomienie uznaje się za doręczone.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  POUCZENIE
  1. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
  2. Zgodnie z art. 79 § 1 strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

  Otrzymują:
  1. Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku
  2. Strony postępowania*
  3. WKŚ-II aa.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2023r. poz. 1336, ze zm. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu (BIP).  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (29 maja 2024, godzina 13:17)
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński - Referat Ochrony Przyrody
 • WKŚ-II.6131.159.2024.JP

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia oględzin w terenie


  Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 i art.79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572 , t.j.) oraz w związku z art. 83 ust. 1 i art.83c ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336, ze zm.)
  zawiadamiam,
  że na wniosek z dnia 20.05.2024r. (data wpływu do Urzędu Miasta Płocka 27.05.2024r.)  Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Saperska 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 w Płocku reprezentowanej przez Zarządcę Pana Piotra Kaźmierczaka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 218/101 obręb Wyszogrodzka (0009) przy ul. Saperskiej, stanowiącej własność wnioskodawcy.

  Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 25.06.2024r. na godzinę 13:00. Miejsce spotkania – miejsce planowanej wycinki drzew. W razie zmiany terminu bądź miejsca spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu (24) 367-16-18.
  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 7 dni od dnia oględzin.
  Akta sprawy są udostępnione w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pokój E-21.

  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 26.07.2024r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572, t.j.).

  Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 28.05.2024r. do dnia 11.06.2024r. na stronie BIP Urzędu Miasta Płocka. Po upływie ww. terminu zawiadomienie uznaje się za doręczone.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  POUCZENIE
  1. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
  2. Zgodnie z art. 79 § 1 strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

  Otrzymują:
  1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Saperska 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 w Płocku
  2. Strony postępowania*
  3. WKŚ-II aa.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2023r. poz. 1336, ze zm. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu (BIP).  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (28 maja 2024, godzina 12:39)
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński - Referat Ochrony Przyrody
 • Płock,  27.05.2024 r.
  WKŚ-II.6131.100.2024.KP

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wydania decyzji


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.)
  zawiadamiam
  że w dniu 27.05.2024 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Saperska 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25złożonego za pośrednictwem za pośrednictwem Pana Piotra Kaźmierczaka właściciela firmy Administracja Wspólnot Mieszkaniowych w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 6 decyzję znak WKŚ-II.6131.100.2024.KP w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. klonu srebrzystego z działki o nr ewid.  218/101 (obręb 9) zlokalizowanej przy ul. Saperskiej, stanowiącej własność wnioskodawcy.

  Z treścią decyzji można zapoznać się po zgłoszeniu na adres email: wks@plock.eu prośby o jej udostępnienie.  
  Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2024 r. poz. 572 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wisi w dniach: od 27.05.2024 r. do 10.06.2024` r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (27 maja 2024, godzina 14:10)
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Pernej-Marzewska - Referat Ochrony Przyrody
 • Płock,  21.05.2024 r.
  WKŚ-II.6131.102.2024.KPM

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wydania decyzji


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.)
  zawiadamiam
  że w dniu 21.05.2024 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Pana Artura Wiśniewskiego decyzję znak WKŚ-II.6131.102.2024.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. klonu pospolitego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 293/220 (obręb 1) przy ul. Szarych Szeregów 10, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy  i osób fizycznych.

  Z treścią decyzji można zapoznać się po zgłoszeniu na adres email: wks@plock.eu prośby o jej udostępnienie.  
  Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2023 r. poz. 572 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wisi w dniach: od 21.05.2024 r. do 04.06.2024` r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 3 tygodnie temu (21 maja 2024, godzina 10:32)
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Pernej-Marzewska - Referat Ochrony Przyrody
 •                                                                                                                                                    Płock, dn. 20 maja 2024 r.  
  WKŚ-II.6131.114.2024.JP


  OBWIESZCZENIE

  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia
  na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce: nr ewid. 3690/8
  obręb 0001 Podolszyce-Borowiczki położonej przy ul. Żyznej 39 w Płocku


  Na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r., poz. 1336, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572, t.j.),
   
  zawiadamiam,

  że po zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 3690/8 obręb Podolszyce-Borowiczki (0001) położonej przy ul. Żyznej 39 w Płocku, prowadzonego na wniosek z dnia 22.04.2024 r. (data wpływu 24.04.2024 r.), złożony przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Żyznej 39 w Płocku, została wydana decyzja administracyjna nr WKŚ-II.6131.114.2024.JP zezwalająca na usunięcie jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata ( drzewo obumarłe) znajdującego się na działce nr ewid. 3690/8 położonej przy ul. Żyznej 39 w Płocku.
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 w Płocku w godzinach pracy urzędu.
   
  Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 20.05.2024 r. do dnia 03.06.2024r. na stronie BIP Urzędu Miasta Płocka. Po upływie ww. terminu zawiadomienie uważa się za dokonane.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock,
  Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 3 tygodnie temu (20 maja 2024, godzina 13:30)
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński
 • Płock, dnia 16.05.2024r.
  WKŚ-II.6131.144.2024.JP

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia oględzin w terenie.


  Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 i art.79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572 , t.j.) oraz w związku z art. 83 ust. 1 i art.83c ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336, ze zm.)
  zawiadamiam,
  że na wniosek z dnia 06.05.2024r. (data wpływu do Urzędu Miasta Płocka 13.05.2024r.)  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Mariusza Pakulskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Agnieszkę Kuświk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew
  rosnących na działce o nr ewid. 165/6 obręb Działki (0007) przy ul. Obrońców Westerplatte 10/2, stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 12.06.2024r. na godzinę 13:00. Miejsce spotkania – miejsce planowanej wycinki drzew. W razie zmiany terminu bądź miejsca spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu (24) 367-16-18.
  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 7 dni od dnia oględzin.
  Akta sprawy są udostępnione w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pokój E-21.

  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 13.07.2024r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572, t.j.).
  Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 16.05.2024r. do dnia 30.05.2024r. na stronie BIP Urzędu Miasta Płocka . Po upływie ww. terminu zawiadomienie uznaje się za doręczone.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  POUCZENIE
  1. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
  2. Zgodnie z art. 79 § 1 strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

  Otrzymują:
  1. Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Płocku
  2. Strony postępowania*
  3. WKŚ-II aa.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2023r. poz. 1336, ze zm. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu (BIP).  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 3 tygodnie temu (16 maja 2024, godzina 15:36)
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński - Referat Ochrony Przyrody