• Zarządzenie Nr 6/24 z dnia 08 maja 2024r.
  w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Płocku.  Dział: Ogłoszenia Wydziału Edukacji
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (08 maja 2024, godzina 13:13)
  Nadzór nad treścią: Agata Aleks - Wydział Edukacji
 • Zarządzenie nr 5122/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30.04.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i placówek prowadzonych przez Miasto Płock.


  Załączniki:
 • Zarządzenie - konkursy 2024 ORYG. 30 kwietnia 2024, godzina 13:07

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Edukacji
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (30 kwietnia 2024, godzina 13:07)
  Nadzór nad treścią: Agata Aleks
 • Płocki Portal Oświatowy  Dział: Ogłoszenia Wydziału Edukacji
  Data publikacji: 3 lata temu (12 lutego 2021, godzina 00:00)
 • Wniosek

  o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

   

  Wniosek - do pobrania

  WYMAGANE DOKUMENTY: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574; Dz. U. z 2019 r. poz.  1650):
  1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a także kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
  2. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
  a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
  b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
  c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  d) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawaniu w stosunku pracy;
  3. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
  4. kopię  oceny  dorobku zawodowego  za okres  stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;  Dział: Ogłoszenia Wydziału Edukacji
  Data publikacji: 4 lata temu (05 czerwca 2020, godzina 00:00)