• Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 14 w Płocku prowadzonego przez Miasto Płock.


  Załączniki:
 • zarządzenie 3456/2022 01 lipca 2022, godzina 11:32

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Edukacji
  Data: 2022-07-01
  Nadzór nad treścią: Agata Aleks
 • Zarządzenie Nr 3313/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2022 roku w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Płock


  Załączniki:
 • zarządzenie ogłaszające 06 maja 2022, godzina 15:06

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Edukacji
  Data: 2022-05-06
 • Zarządzenie Nr 3314/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2022 roku w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych placówek prowadzonych przez Miasto Płock


  Załączniki:
 • zarządzenie ogłaszające 06 maja 2022, godzina 15:08

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Edukacji
  Data: 2022-05-06
 • Zarządzenie Nr 3312/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2022 roku w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Płock.


  Załączniki:
 • zarządzenie ogłaszające 06 maja 2022, godzina 15:09

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Edukacji
  Data: 2022-05-06
 • Zarządzenie Nr 2365/2021Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 maja 2021 roku.w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Miasto Płock


  Załączniki:
 • Zarządzenie PMP 2365 10 maja 2021, godzina 13:52

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Edukacji
  Data: 2021-05-10
 • Zarządzenie Nr 2366/2021Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 maja 2021 roku.w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Miasto Płock.


  Załączniki:
 • Zarządzenie PMP 2366 10 maja 2021, godzina 13:54

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Edukacji
  Data: 2021-05-10
 • Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka dotyczące edukacji

  Zarządzenie Nr 2128/21 z dnia 22 stycznia 2021r.
  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
  ___________________________________________

  Zarządzenie Nr 2123/21 z dnia 20 stycznia 2021r.
  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku.
  ___________________________________________

  • Zarządzenie Nr 2122/21 z dnia 20 stycznia 2021r.
   w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
  • ___________________________________________
  Zarządzenie Nr 2121/21 z dnia 20 stycznia 2021r.
  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
  ___________________________________________

  Zarządzenie Nr 2115/21 z dnia 19 stycznia 2021r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku.

  ___________________________________________

  Zarządzenie Nr 1935/20 z dnia 25 listopada 2020r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r.  Dział: Ogłoszenia Wydziału Edukacji
  Data: 2021-02-12
 • Płocki Portal Oświatowy  Dział: Ogłoszenia Wydziału Edukacji
  Data: 2021-02-12
 • Wniosek

  o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

   

  Wniosek - do pobrania

  WYMAGANE DOKUMENTY: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574; Dz. U. z 2019 r. poz.  1650):
  1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a także kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
  2. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
  a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
  b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
  c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  d) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawaniu w stosunku pracy;
  3. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
  4. kopię  oceny  dorobku zawodowego  za okres  stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;  Dział: Ogłoszenia Wydziału Edukacji
  Data: 2020-06-05