• Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic

  Wznowienie granic działki nr 551 w obrębie 0007 Działki prowadzone będzie 21 września 2023r. o godz. 10.00.
  Szczegóły do pobrania w załączniku


  Załączniki:
 • Załącznik 31 sierpnia 2023, godzina 10:06

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data publikacji: 4 tygodnie temu (31 sierpnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Monika Zawadka - Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków
 • Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic - wznowienie granic działki nr 1346/2 m. in. z działką nr 1347/3 w obrębie 0001 Podolszyce - Borowiczki prowadzone będzie 30 sierpnia 2023r. o godz. 10.00.

  Szczegóły w załączniku do pobrania


  Załączniki:
 • Załącznik do pobrania 10 sierpnia 2023, godzina 12:34

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (10 sierpnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Anna Krysińska - Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic

  wznowienie granic działki nr 20 w obrębie 0006 Kostrogaj Rolniczy prowadzone będzie w dn. 28 lutego 2023 r. o godz. 10.00. Szczegóły w załączniku.  Załączniki:
 • Zawiadomienie 14 lutego 2023, godzina 11:31

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data publikacji: 7 miesięcy temu (14 lutego 2023, godzina 00:00)
 • KOMUNIKAT:
  W związku z czasowym utrudnieniem logowania się do Portali Geodezyjnych przez Profil Zaufany, proszę kontaktować się z następującymi osobami:

  Ewa Piasecka - tel. 243671470 - Portal Projektanta
  Katarzyna Liszewska - tel. 243671567 - Portal Interesanta  Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data publikacji: 8 miesięcy temu (16 stycznia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Kamila Lewińska - Dyrektor Wydziału Geodezji
 • INFORMACJA
  o utworzeniu powiatowej bazy GESUT


  Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca  2014r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897) Prezydent Miasta Płocka informuje o utworzeniu powiatowej bazy GESUT (bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) na obszarze miasta Płocka.

  Z up. Prezydenta Miasta Płocka
  Kamila Lewińska
  Geodeta Miasta Płocka  Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data publikacji: 9 miesięcy temu (21 grudnia 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Kamila Lewińska Dyrektor Wydziału Geodezji
 • INFORMACJA
  Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.) oraz art. 91 i 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022.528 t.j.), w związku z § 24 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247) Prezydent Miasta Płocka informuje, iż na terenie miasta Płocka szczegółowa osnowa geodezyjna została zmodernizowana oraz dostosowana do przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352). Wysokości punktów osnowy geodezyjnej oraz szczegółów sytuacyjno-wysokościowych zostały przeliczone do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.
              
  Obowiązujące układy współrzędnych w mieście Płocku:
  - układ współrzędnych płaskich prostokątnych – PL-2000 strefa 7(21°);
  - układ wysokościowy – PL-EVRF2007-NH.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data publikacji: 1 rok temu (06 kwietnia 2022, godzina 00:00)
 • Wydział Geodezji Urzędu Miasta Płocka informuje, że w dniach 25-26.01.2020 r. z uwagi na  prace modernizacyjne nastąpi przerwa w dostępie do Portali: Interesanta, Geodety, Rzeczoznawcy, Projektanta, Komornika i Narady Koordynacyjnej.  Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data publikacji: 3 lata temu (21 stycznia 2020, godzina 00:00)
 • Wydział Geodezji Urzędu Miasta Płocka informuje, że w dniach 18-19.01.2020 r. z uwagi na  prace modernizacyjne nastąpi przerwa w dostępie do Portali: Interesanta, Geodety, Rzeczoznawcy, Komornika i Narady Koordynacyjnej. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data publikacji: 3 lata temu (14 stycznia 2020, godzina 00:00)
 • Informacja dotycząca powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzonego w ODGK w Urzędzie Miasta Płocka.

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 7.10.2013 r. poz.1183) z dniem 16 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Płocka do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzonego w ODGK stosuje się system teleinformatyczny EWID 2007 firmy Geomatyka-Kraków S.C. 

  Służy do prowadzenia i obsługi m.in. ewidencji:

  • gruntów, budynków i lokali wraz z mapą ewidencyjną,
  • cen i wartości nieruchomości wraz z mapą cen,
  • obiektów przestrzennych K-1 wraz z mapą zasadniczą,
  • obiektów BDOT500
  • sieci uzbrojenia terenu wraz z mapą sieci i urządzeń technicznych,
  • GESUT
  • zgłoszeń prac geodezyjnych wraz z mapą ich zakresów (zasięgów),
  • operatów geodezyjnych wraz z mapą ich zakresów,
  • zamówień, geodetów uprawnionych i interesantów urzędu,
  • elektronicznej dokumentacji geodezyjnej wraz z mapą jej zakresów,
  • spraw ZUDP wraz z mapą przewodów i urządzeń projektowanych,
  • osnów geodezyjnych wraz z mapą sieci osnów,

  Powyższy system obsługuje pliki w formatach:

  • kcd – natywny format wdrożonej aplikacji, dający dodatkowo możliwość autoryzacji pracy;
  • swde –format dotychczas obowiązujący;
  • dxf – format systemów CAD;
  • GML-obowiązujący format wymiany danych (z uwagi na trwający proces obiektowania zasobu do docelowego BDOT 500 i GESUT , Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wykorzystywał będzie tymczasowo dane wytworzone na podstawie instr. K-1).

  Służba geodezyjna i kartograficzna dokłada wszelkich starań aby proces konwersji został przeprowadzony w najkrótszym możliwym terminie.

     Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data publikacji: 6 lat temu (29 grudnia 2016, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka
  Miasta na prawach powiatu
  z  dnia 18 listopada 2013 roku

  w sprawie ustalenia standardu technicznego przekazywania  do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego numerycznych wyników wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych na terenie Miasta Płocka.

  Na podstawie art. 7 ”d” pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne   (j.t.  Dz. U. 2010. Nr 193 poz. 1287 ze zm.),  § 7 ust. 1 i § 8 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych, kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. 2001. Nr 78 poz. 837) oraz punktu 9.9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r, w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. 2004. Nr 37 poz. 333) oraz § 71 ust. 2 pkt.6 i § 83 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DZ. U. 2011. Nr 263 poz. 1572);

  W związku z obowiązkiem przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych zapisanych na nośniku elektronicznym wygenerowanych z roboczej bazy danych zgodnie ze schematem GML  lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK celem automatycznego uzupełniania bazy danych i prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej na terenie Miasta Płocka, podaje się do publicznej wiadomości:

  1. Do czasu wdrożenia nowego systemu teleinformatycznego pozwalającego na prowadzenie numerycznej mapy zasadniczej zgodnie z obowiązującymi standardami  technicznymi, ustalonym standardem pozwalającym na automatyczne uzupełnienie geodezyjno-kartograficznej bazy danych, prowadzonej dla  obszaru Miasta Płocka, jest format pliku EWMAPY wydany w trybie „do modyfikacji” przez Wydział Geodezji tutejszego Urzędu,

  2. Przekazywanie, przez Wykonawcę pracy geodezyjnej, wyników pomiaru w formacie  pliku wsadowego EWMAPY, umożliwiającego automatyczne uzupełnianie bazy danych, powodować będzie stosowanie do opłat za czynności związane z prowadzeniem   Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego współczynnika 0,5.

  3. Niniejsze obwieszczenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Płocka oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej znajdującej się siedzibie Urzędu – Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.


  Prezydent Miasta Płocka
  Andrzej Nowakowski

     Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data publikacji: 9 lat temu (19 listopada 2013, godzina 00:00)