• INFORMACJA o dostosowaniu identyfikatorów lokali w bazie ewidencji gruntów i budynków miasta Płocka

  Na podstawie §44  ust. 7 w związku z  §44  ust. 4 rozporządzenia  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2024r. poz. 219) Prezydent Miasta Płocka informuje o dostosowaniu identyfikatorów lokali w bazie ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla miasta Płocka do warunków określonych w ww. rozporządzeniu (załącznik nr 5 pkt 9-11).

  Z up. Prezydenta Miasta Płocka
  Kamila Lewińska
  Geodeta Miasta Płocka



  Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data publikacji: 1 tydzień temu (05 lipca 2024, godzina 09:41)
  Nadzór nad treścią: Kamila Lewińska - Wydział Geodezji
 • Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przejęcia granic nieruchomości dot. działki 2350 w Płocku obręb Radziwie ul. Zielona


  Załączniki:
 • Zawiadomienie ul. Zielona 13 marca 2024, godzina 12:57

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data publikacji: 4 miesiące temu (13 marca 2024, godzina 12:57)
 • INFORMACJA
  o dostosowaniu identyfikatorów budynków w bazie ewidencji gruntów i budynków miasta Płocka


  Na podstawie §44  ust. 7 w związku z  §44  ust. 4 rozporządzenia  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2024r. poz. 219) Prezydent Miasta Płocka informuje o dostosowaniu identyfikatorów budynków w bazie ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla miasta Płocka do warunków określonych w ww. rozporządzeniu (załącznik nr 5 pkt 7-8).

  Z up. Prezydenta Miasta Płocka
  Kamila Lewińska
  Geodeta Miasta Płocka



  Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data publikacji: 4 miesiące temu (01 marca 2024, godzina 13:50)
  Nadzór nad treścią: Kamila Lewińska - Wydział Geodezji
 • INFORMACJA
  o utworzeniu powiatowej bazy GESUT


  Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca  2014r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897) Prezydent Miasta Płocka informuje o utworzeniu powiatowej bazy GESUT (bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) na obszarze miasta Płocka.

  Z up. Prezydenta Miasta Płocka
  Kamila Lewińska
  Geodeta Miasta Płocka



  Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data publikacji: 1 rok temu (21 grudnia 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Kamila Lewińska Dyrektor Wydziału Geodezji
 • INFORMACJA
  Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.) oraz art. 91 i 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022.528 t.j.), w związku z § 24 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247) Prezydent Miasta Płocka informuje, iż na terenie miasta Płocka szczegółowa osnowa geodezyjna została zmodernizowana oraz dostosowana do przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352). Wysokości punktów osnowy geodezyjnej oraz szczegółów sytuacyjno-wysokościowych zostały przeliczone do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.
              
  Obowiązujące układy współrzędnych w mieście Płocku:
  - układ współrzędnych płaskich prostokątnych – PL-2000 strefa 7(21°);
  - układ wysokościowy – PL-EVRF2007-NH.



  Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data publikacji: 2 lata temu (06 kwietnia 2022, godzina 00:00)
 • Informacja dotycząca powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzonego w ODGK w Urzędzie Miasta Płocka.

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 7.10.2013 r. poz.1183) z dniem 16 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Płocka do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzonego w ODGK stosuje się system teleinformatyczny EWID 2007 firmy Geomatyka-Kraków S.C. 

  Służy do prowadzenia i obsługi m.in. ewidencji:

  • gruntów, budynków i lokali wraz z mapą ewidencyjną,
  • cen i wartości nieruchomości wraz z mapą cen,
  • obiektów przestrzennych K-1 wraz z mapą zasadniczą,
  • obiektów BDOT500
  • sieci uzbrojenia terenu wraz z mapą sieci i urządzeń technicznych,
  • GESUT
  • zgłoszeń prac geodezyjnych wraz z mapą ich zakresów (zasięgów),
  • operatów geodezyjnych wraz z mapą ich zakresów,
  • zamówień, geodetów uprawnionych i interesantów urzędu,
  • elektronicznej dokumentacji geodezyjnej wraz z mapą jej zakresów,
  • spraw ZUDP wraz z mapą przewodów i urządzeń projektowanych,
  • osnów geodezyjnych wraz z mapą sieci osnów,

  Powyższy system obsługuje pliki w formatach:

  • kcd – natywny format wdrożonej aplikacji, dający dodatkowo możliwość autoryzacji pracy;
  • swde –format dotychczas obowiązujący;
  • dxf – format systemów CAD;
  • GML-obowiązujący format wymiany danych (z uwagi na trwający proces obiektowania zasobu do docelowego BDOT 500 i GESUT , Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wykorzystywał będzie tymczasowo dane wytworzone na podstawie instr. K-1).

  Służba geodezyjna i kartograficzna dokłada wszelkich starań aby proces konwersji został przeprowadzony w najkrótszym możliwym terminie.

   



  Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data publikacji: 7 lat temu (29 grudnia 2016, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka
  Miasta na prawach powiatu
  z  dnia 18 listopada 2013 roku

  w sprawie ustalenia standardu technicznego przekazywania  do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego numerycznych wyników wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych na terenie Miasta Płocka.

  Na podstawie art. 7 ”d” pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne   (j.t.  Dz. U. 2010. Nr 193 poz. 1287 ze zm.),  § 7 ust. 1 i § 8 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych, kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. 2001. Nr 78 poz. 837) oraz punktu 9.9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r, w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. 2004. Nr 37 poz. 333) oraz § 71 ust. 2 pkt.6 i § 83 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DZ. U. 2011. Nr 263 poz. 1572);

  W związku z obowiązkiem przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych zapisanych na nośniku elektronicznym wygenerowanych z roboczej bazy danych zgodnie ze schematem GML  lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK celem automatycznego uzupełniania bazy danych i prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej na terenie Miasta Płocka, podaje się do publicznej wiadomości:

  1. Do czasu wdrożenia nowego systemu teleinformatycznego pozwalającego na prowadzenie numerycznej mapy zasadniczej zgodnie z obowiązującymi standardami  technicznymi, ustalonym standardem pozwalającym na automatyczne uzupełnienie geodezyjno-kartograficznej bazy danych, prowadzonej dla  obszaru Miasta Płocka, jest format pliku EWMAPY wydany w trybie „do modyfikacji” przez Wydział Geodezji tutejszego Urzędu,

  2. Przekazywanie, przez Wykonawcę pracy geodezyjnej, wyników pomiaru w formacie  pliku wsadowego EWMAPY, umożliwiającego automatyczne uzupełnianie bazy danych, powodować będzie stosowanie do opłat za czynności związane z prowadzeniem   Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego współczynnika 0,5.

  3. Niniejsze obwieszczenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Płocka oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej znajdującej się siedzibie Urzędu – Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.


  Prezydent Miasta Płocka
  Andrzej Nowakowski

   



  Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data publikacji: 10 lat temu (19 listopada 2013, godzina 00:00)