• Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące kwalifikacji wojskowej w 2023 roku


  Załączniki:
 • OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r. 19 kwietnia 2023, godzina 12:53

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2023-04-19
  Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Warszawa, 21 grudnia 2022 r.
  WI-I.746.1.73.2022.IK1

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), dalej Kpa, zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, została wydana decyzja Nr 104/LOK/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. odmawiająca
  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12163_L033_Plock / ORx031-049500-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 33 Kutno – Brodnica, km 49.500., w ramach OR będzie budowana wieża strunobetonowa wraz z fundamentem o wysokości do 37 m n. p. t., kontener telekomunikacyjny posadowiony na ławach żelbetowych, ogrodzenie, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzna linia zasilająca elektroenergetyczna, złącze kablowe elektroenergetyczne: złącze kablowo pomiarowe,
  złącze kablowo pośrednie, dz. ew. 1494/14, obręb 0009 Wyszogrodzka, m. Płock, woj. mazowieckie.
  W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, informuję, że akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, gdzie strony postępowania mogą zgłaszać uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia.
  Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.  z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  Aleksandra Krzoska
  Dyrektor Wydziału Infrastruktury  Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-12-27
 • ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego i żuromińskiego


  Załączniki:
 • Rozporządzenie WM z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania HPAI - dodatkowe środki 23 grudnia 2022, godzina 10:36

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-12-23
  Nadzór nad treścią: Powiatowy Lekarz Weterynarii Marek Sankiewicz
 • Obwieszczenie
  Wojewody Mazowieckiego
  z dnia 3 listopada 2022 roku
  w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego


  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12163_L033_Płock/ ORxo31-049500-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 33 Kutno-Brodnica, km 49.500., dz. ew. 1494/14, obręb 0009 Wyszogrodzka, m. Płock, woj. mazowieckie.


  Załączniki:
 • WI-I.746.1.73.2022 obwieszczenie o wszczęciu 14 listopada 2022, godzina 11:11

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-11-14
  Nadzór nad treścią: Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 • Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku o wydaniu decyzji Nr 80/LOK/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku ochrony nr 04 wraz z wiatą, placem nawrotowym z parkingiem, drogami wewnętrznymi, instalacjami zewnętrznymi (wodociągiem, kanalizacją sanitarną i deszczową, zasilaniem energetycznym i telekomunikacją), budowa sieci elektroenergetycznej nN i SN oraz budowa sieci wodociągowej przeciwpożarowej, dz. ew. 212/1, 212/3, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 216/4, 216/5, obręb 0001 Biała, , gmina Stara Biała, powiat płocki, dz. ew. nr 20/52 z obrębu 0013 Kombinat, gm. m .Płock, woj. mazowieckie.


  Załączniki:
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego 16 września 2022, godzina 10:29

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-09-16
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku o wydaniu decyzji Nr 76/LOK/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie dz. ew. 1638/2 z obrębu 0012 Radziwie, gm. m. Płock, jedn. ew. 146201_1, woj, mazowieckie


  Załączniki:
 • 746.1.23.2022 obwieszczenie o wyd. dec 05 września 2022, godzina 14:33

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-09-05
  Nadzór nad treścią: Aleksandra Kamińska
 • OBWIESZCZENIE

  WÓJTA GMINY RADZANOWO

  o wydaniu decyzji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  pn. „Budowa i przebudowa sieci urządzeń elektroenergetycznych SN 15kV i nN 04,kV na terenie działek położonych w gminie Radzanowo, gminie Stara Biała, gminie m. Płock”

  znak sprawy: RB.6733.32.2020.AG


  Załączniki:
 • obwieszczenie o wydaniu decyzji 6733.32.2020.AG 11 sierpnia 2022, godzina 09:59

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-08-11
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE

  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

  z dnia 25 lipca 2022 roku

  WI-I.746.1.23.2022.DW  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie dz. ew. 1638/2 z obrębu 0012 Radziwie, gm. m Płock, jedn. ew. 146201_1, woj. mazowieckie


  Załączniki:
 • WI-I.746.1.23.2022 obwieszczenie o wszczęciu 29 lipca 2022, godzina 08:55

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-07-29
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z 25 lipca 2022 r. o wydaniu decyzji Nr 162/SPEC/2022, znak: WI-I.7821.55.1.2022.HP(AT) uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Płocka Nr 3/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.


  Załączniki:
 • decyzja obwieszczenie, ul.Chrostowskiej 27 lipca 2022, godzina 13:10

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-07-27
 • OBWIESZCZENIE

  WÓJTA GMINY RADZANOWO

  o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  pn. „Budowa i przebudowa sieci urządzeń elektroenergetycznych SN 15kV i nN 04,kV na terenie działek położonych w gminie Radzanowo, gminie Stara Biała, gminie m. Płock”


  Załączniki:
 • obwieszczenie o uzgodnienieu proj dec 6733.32.2020 07 lipca 2022, godzina 14:10

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-07-07