• Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku z dn. 21 października 2022 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego


  Załączniki:
 • obwieszczenie WA.ZUZ.7.4210.291.2022.HB 28 października 2022, godzina 13:39

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-10-28
  Nadzór nad treścią: Karolina Gąsiorowska - Referat Ochrony Środowiska
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z 19.10.2022


  Załączniki:
 • obwieszczenie WA.ZUZ.7.4210.312.2022.KZ 27 października 2022, godzina 14:21

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-10-27
  Nadzór nad treścią: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 26.10.2022r.
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów

  Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022r. Poz. 916 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia  z dnia 06.09.2022 r. złożony w dniu 12.09.2022 r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez   Pana Mariusza Pakulskiego Prezesa Zarządu i Panią Elżbietę Czerwińską Członka Zarządu dotyczący postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa i krzewów rosnących  na działce o nr ewid. 404/28 i 404/32 obręb Łukasiewicza (0004) przy ul. Płoskiego 6, stanowiących własność wnioskodawcy  i osób fizycznych wydana została decyzja Prezydenta Miasta Płocka znak WKŚ-II.6131.336.2022.KPM z dnia 26.10.2022 r.
  Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska, tel. 24-367-16-18.

  Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Przyrody (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-21.

  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022, poz. 2000 t.j.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wisi w dniach 26.10.2022r.– 09.11.2022r  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-10-26
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Pernej-Marzewska - Referat Ochrony Przyrody
 • Płock, dnia 24.10.2022 r.
  WKŚ-II.6131.402.2022.KN

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 poz. 916 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek który wpłynął w dniu 18.10.2022 r. Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Pana Lecha Chodkowskiego Prezesa Zarządu i Pana Artura Wiśniewskiego Zastępca Prezesa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 293/212 obręb Podol-Borowiczki (0001) przy ul. Szarych Szeregów 22,24,26 stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 15.11.2022 r. na godzinę 13:00. Miejsce spotkania w siedzibie administracji osiedla przy ul. Baczyńskiego 3.
  Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy są udostępnione w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-16-18.

  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 18.12.2022 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.).

  Obwieszczenie wywieszono w dniu 24.10.2022 r.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-10-24
  Nadzór nad treścią: Krzysztof Niedzielak - Referat Ochrony Przyrody
 • Płock, dnia 21.10.2022 r.
  WKŚ-II.6131.401.2022.KN

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 poz. 916 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek który wpłynął w dniu 13.10.2022 r. Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Pana Lecha Chodkowskiego Prezesa Zarządu i Pana Artura Wiśniewskiego Zastępca Prezesa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid. 256/6 i 256/9 obręb Wyszogrodzka (0009) przy ul. Lachmana, stanowiących własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 15.11.2022 r. na godzinę 11:00. Miejsce spotkania w siedzibie administracji osiedla przy ul. Gierzyńskiego 17.
  Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy są udostępnione w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-16-18.

  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 13.12.2022 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.).

  Obwieszczenie wywieszono w dniu 21.10.2022 r.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-10-24
  Nadzór nad treścią: Krzysztof Niedzielak - Referat Ochrony Przyrody
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku z dn. 14.10.2022 r.


  Załączniki:
 • Obwieszczenie nr 267 21 października 2022, godzina 13:50

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-10-21
  Nadzór nad treścią: Aneta Stępniewska - Wydział Kształtowania Środowiska
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku z dn. 14.10.2022 r.


  Załączniki:
 • Obwieszczenie nr 301 21 października 2022, godzina 13:52

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-10-21
  Nadzór nad treścią: Aneta Stępniewska - Wydział Kształtowania Środowiska
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku z dn. 6.10.2022 r.


  Załączniki:
 • Obwieszczenie RZGW 18 października 2022, godzina 08:23

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-10-18
  Nadzór nad treścią: Aneta Stępniewska - Wydział Kształtowania Środowiska
 • WKŚ-II.6131.388.2022.KPM                                                         
  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


  Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000  t.j.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 28.10.2022r. na wniosek  Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Zastępców Prezesa Panią Jolantę Bielińską oraz Pana Artura Wiśniewskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z działki o nr ewid. 261/11 (obręb 9) przy ul.  Piaska 8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 7 listopada 2022 r. na godzinę 11.00 – spotkanie w siedzibie spółdzielni.

  Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm..) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 28 listopada 2022 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy są udostępnione w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-16-18 lub mailowym: wks@plock.eu.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-10-13
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Pernej-Marzewska - Referat Ochrony Przyrody
 • Płock, dn. 11 października 2022 r.  
  WKŚ-II.6131.330.2022.JP

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z działki  nr ewid. 394/45 obręb 0004 Łukasiewicza przy ul. Siennickiego 4/2 w Płocku


  Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916,1726), Prezydent Miasta Płocka zawiadamia
  o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek z dnia 08.09.2022 r., (data wpływu 12.09.2022 r.) Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej  z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dotyczących postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z  działki nr 394/45 obręb 0004 Łukasiewicza zlokalizowanej przy ul. Siennickiego 4/2 w Płocku.

  W przypadku, gdy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma przez stronę postępowania strona nie wypowie się odnośnie zebranych dowodów tutejszy Organ uzna, że strona nie korzysta z prawa do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie. Zostaną wówczas rozpatrzone zebrane dowody oraz materiały i wydana stosowna decyzja administracyjna.

  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 10.11.2022r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.).

  POUCZENIE
  - zgodnie z art. 9 KPA Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek
  - zgodnie z art. 10 § 1 KPA organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka , plac Stary Rynek 1, pokój E-22 lub pod numerem tel. 024 367 08 16 w godzinach pracy Urzędu,

  Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 11.10.2022 r. do dnia 25.10.2022 r. na stronie BIP Urzędu Miasta Płocka. Po upływie ww. terminu zawiadomienie uznaje się za doręczone.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-10-12
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński - WKŚ-II Referat Ochrony Przyrody