• INFORMACJA
  z dnia 18 marca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia budowy przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej – Wzgórze Tumskie polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej i ul. Tumskiej, na obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka (wpis do rejestru zabytków pod numerem 51/182/59W, z dnia 16 listopada 1959 roku), w Płocku przy ulicy Mostowej i ul. Tumskiej, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 988/1, 991/11, 991/21, 1011/1, 1011/2, 1011/4, 1011/5 obręb geodezyjny 8 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-03-18
 • INFORMACJA
  14 marca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 11 marca 2022 roku InwestorzyPani Hanna Gorczyca i Pani Bożena Leśniewska, dokonali zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz dwóch istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Grabowa 20, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2283, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 14 marca 2022 roku

  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-03-14

 • INFORMACJA
  z dnia 4 marca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 3 marca 2022 roku, Pan Szymon Żebrowski i Pani Żaneta Żebrowska reprezentowani przez Pana Dariusza Sosnowskiego – Biuro Draftcon spółka z o. o., sp. k., dokonali zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego „HomeKONCEPT 79 L”, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Żywicznej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 2532/15, 2531/17 obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 4 marca 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-03-04
 • INFORMACJA

  z dnia 25 lutego 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 24 lutego 2022 roku Inwestor Wodociągi Płockie Sp. z o. o.
  z siedzibą w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego 11, dokonał zgłoszenia przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej – Wzgórze Tumskie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej i ul. Tumskiej w Płocku, przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Mostowej i , ul. Tumskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 988/1; 991/11; 991/21; 1011/1; 1011/2; 1011/4; 1011/5 obręb geodezyjny 8-Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-02-25
 • INFORMACJA

  z dnia 14 lutego 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. a) i lit. c); pkt 20 oraz pkt 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 10 lutego 2022 roku Inwestor Gmina Płock z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1 reprezentowana przez pełnomocnika P. Łukasza Wyka, dokonała zgłoszenia budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami małej architektury i infrastrukturą oraz oświetleniem, w Płocku przy ul. abp Antoniego Juliana Nowowiejskiego 4, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 196 obręb geodezyjny 8-Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-02-14
 • INFORMACJA

  z dnia 14 lutego 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 11 lutego 2022 roku Inwestor ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez pełnomocnika p. Karolinę Panek, dokonał zgłoszenia przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych-jednorodzinnych na działce 189, przewidziane do realizacji w Płocku przy ulicy Tokarskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 244/2; 244/1; 243; 242; 241; 239; 238; 236; 235/2; 218; 235/1; 234; 233; 232; 231/2; 231/1; 230/4; 230/6; 230/5; 230/1; 229; 227; 226; 225; 224; 223; 193; 222; 221; 219; 294; 192; 191; 190; 189; 293; 291/4; 292/2; obręb geodezyjny 15 Tokary, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-02-14
 • INFORMACJA
  z dnia 14 lutego 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  10 lutego2022 roku, Państwo Wioletta i Paweł Miaśkiewicz dokonali zgłoszenia budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1650/2 przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Kolejowej 36/1, obręb 12 - Radziwie.

  Płock, dnia 14 lutego 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-02-14
 • O B W I E S Z C Z E N I E
  z dnia 4 lutego 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  Na podstawie art. 49 §1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 735 z późniejszymi zmianami)

  ZAWIADAMIAM


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu oraz ogłoszenie  w siedzibie  organu, informuję że w dniu 3 lutego 2022 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 28/2022 znak WRM-IV.6740.489.2021.MJ zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielająca pozwolenia budowę dla zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę przegrody zewnętrznej (lokal G) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (z funkcją usługową zlokalizowaną na parterze budynku), w Płocku przy ul. Bielskiej 14A, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 253/8 obręb 8Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, a także


  informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy


  można się zapoznać w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach
  745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-13.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-02-04
 • INFORMACJA
  z dnia 21 stycznia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  20 stycznia 2021 roku, Rembud Development sp.. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu ul. Piłsudskiego 175 działająca przez Pełnomocnika Pana Pawła Szumilewicza dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza telekomunikacyjnego dla zasilania projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – na działach o nr ew. gr 370/9, 367/2, 375, 370/21, 372, 370/21, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Miodowej, obręb4 - Łukasiewicza.

  Płock, dnia 21 stycznia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-01-21
 • INFORMACJA
  z dnia 19 stycznia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 19 stycznia 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu, poprzez wydanie zaświadczenia w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 10 stycznia 2022 roku przez InwestorówPanią Monikę Jezierską i Pana Pawła Jezierskiego, dotyczącego przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Cedrowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 2213, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 19 stycznia 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-01-19