• INFORMACJA
  z dnia 23 grudnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 22 grudnia 2021 roku Inwestor – INDUSTRIE SERVICE PŁOCK SP. Z O.O., z siedzibą w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35 lok. 9, reprezentowana przez Pana Jacka Brzozowskiego, wycofała zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz przyłącza, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Długiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 798, 82, obręb nr 3 Maszewo, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 23 grudnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-12-23
 • INFORMACJA
  21 grudnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 20 grudnia 2021 roku InwestorPani Monika Kaczmarczyk, dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Łomżyńskiej 23, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2910, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 21 grudnia 2021 roku

  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-12-21
 • INFORMACJA
  21 grudnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 20 grudnia 2021 roku InwestorzyPan Dariusz Kaczmarczyk i Pani Aniela Kaczmarczyk, dokonali zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Białowieskiej 14, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1989, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 21 grudnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-12-21 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 20 grudnia 2021 roku


  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  Na podstawie art. 97 § 1 pkt 1 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z późn. zm.),

  ZAWIADAMIAM

  o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia z urzędu z dniem 20 grudnia 2021 roku postępowania w sprawie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę istniejącej sieci napowietrznej SN-15kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej oraz Jeziornej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 236, 253/1, 254, 322/2, 350, 355, 357/1, 359, 406, 407, 408, 417, 418, 419, 424, 425, 426/1, 435, 440, 441, 442, 443, 447, 448, 449, 450, 454, 458, 459, 460, 461, 464, 467, 468, 469, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 483/2, 483/9, 485/1, 485/5, 490/1, 491, 495/8, 501/2, 877, 881, 882, 909, 910, 912, 913, 939, 948/2, 252/7, 256/4, 257, 260/4, 260/5, 260/6, 90, 264, 265, 267, 269, 270, 98/3, 274, 275/1, 277, 279/1, 248, obręb nr 16 Ciechomice, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, w związku ze śmiercią strony prowadzonego postępowania administracyjnego.

  Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego.


  W przypadku ustąpienia przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania, tutejszy organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu.


  Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Mazowieckiego
  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
  w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Płock, dnia 20 grudnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-12-20 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 20 grudnia 2021 roku


  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  Na podstawie art. 97 § 1 pkt 1 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z późn. zm.),

  ZAWIADAMIAM

  o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia z urzędu z dniem 20 grudnia 2021 roku postępowania w sprawie wniosku o pozwoleniu na budowę kablowej elektroenergetycznej sieci SN-15 kV i przebudowę istniejącej sieci napowietrznej SN-15kV, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej oraz Jeziornej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 236, 253/1, 254, 322/2, 350, 355, 357/1, 359, 406, 407, 408, 417, 418, 419, 424, 425, 426/1, 435, 440, 441, 442, 443, 447, 448, 449, 450, 454, 458, 459, 460, 461, 464, 467, 468, 469, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 483/2, 483/9, 485/1, 485/5, 490/1, 491, 495/8, 501/2, 877, 881, 882, 909, 910, 912, 913, 939, 948/2, 252/7, 256/4, 257, 260/4, 260/5, 260/6, 90, 264, 265, 267, 269, 270, 98/3, 274, 275/1, 277, 279/1, 248, obręb nr 16 Ciechomice, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, w związku ze śmiercią strony prowadzonego postępowania administracyjnego.

  Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego.


  W przypadku ustąpienia przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania, tutejszy organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu.


  Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Mazowieckiego
  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
  w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Płock, dnia 20 grudnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-12-20
  • INFORMACJA
   z dnia 17 grudnia 2021 roku
   Prezydenta Miasta Płocka
   miasta na prawach powiatu
   O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

   Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
   zawiadamiam

   poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
   16 listopada 2021 roku, Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Rybackiego dokonała zgłoszenia przebudowy stacji transformatorowej SN/Nn 15/0,4 kV i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilania dz nr 10/144  – przewidzianych do realizacji w Płocku, obręb geodezyjny 13 – Kombinat, na działach o nr ew. gr 6/2, 6/10, 8, 10/143, 10/144.


  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-12-17
 • O B W I E S Z C Z E N I E
  z dnia 16 grudnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


  Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku poz. 247 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 735 z późniejszymi zmianami),

  ZAWIADAMIAM


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 16 grudnia 2021 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 488/2021 znak WRM-IV.6740.288.2021.MJ zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia budowę dla zadania inwestycyjnego obejmującego budowę budynku sali koncertowej wraz z garażem podziemnym, infrastrukturą zewnętrzną oraz zagospodarowaniem terenu, rozbiórką obiektów budowlanych podziemnej infrastruktury technicznej i przebudową ulicy Nowy Rynek, ulicy Królewieckiej w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku sali koncertowej wraz z garażem podziemnym, infrastrukturą zewnętrzną oraz zagospodarowaniem terenu”, w Płocku przy placu Nowy Rynek, ulicy Królewieckiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 262/4; 262/8; 263/1; 263/2; 263/4; 263/5; 262/2; 262/9; 262/10; 262/11; 262/12; 262/13; 1393; 1394; 281/23; 260/2 obręb 8-Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, dla Inwestora – Gminy Płock z siedzibą w Płocku, przy pl. Stary Rynek 1, a także

  informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy


  można się zapoznać w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach
  7
  45- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-13.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-12-16
 • INFORMACJA
  z dnia 15 grudnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 22 listopada 2021 roku przez InwestoraENERGA - OPERATOR S.A., reprezentowanego przez Pana Kamila Hebdę, dotyczącego budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Wilczej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2676, 2674, 2675/1, 2669/2, 2642/1, 3727/1, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 15 grudnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-12-15
 • INFORMACJA
  z dnia 14 grudnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 13 grudnia 2021 roku InwestorzyPani Monika Jezierska i Pan Paweł Jezierski, wycofali zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Cedrowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 2213, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 14 grudnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-12-14
 • INFORMACJA
  z dnia 8 grudnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 7 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu, poprzez wydanie zaświadczenia w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 17 listopada 2021 roku przez Gminę Płock z siedzibą w Płocku przy placu Stary  Rynek 1 działającej przez Pełnomocnika Pana Mariusza Andlera, w sprawie zamiaru dotyczące zamiaru - budowy sieci oświetlenia ulicznego  i kanalizacyjnego oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, przebudowa drogi ul. Herbacianej przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 165, 166, 203, 207 (obręb geodezyjny 16 Ciechomice - Maszewo), jednostka ewidencyjna 146201_1. - miasto Płock.

  Płock, dnia 8 grudnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-12-08