• INFORMACJA
  z dnia 13 czerwca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że

  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust.5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 roku poz 2351 z późniejszymi zmianami) w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 16 maja 2022 roku przez Inwestorów Panią Elżbietę Michalak i Pana Roberta Michalak, dotyczącego budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wysokiej 14, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 379, obręb geodezyjny14 – Góry, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock..

  Płock, dnia 13 czerwca 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-06-13
 • INFORMACJA
  z dnia 9 czerwca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  9 czerwca 2022 roku, Pani Joanna Fabisiak i Błażej Fabisiak dokonali zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego – na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 464 przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Nowoosiedlowej 1, obręb 14 - Góry.

  Płock, dnia 9 czerwca 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-06-09
 • INFORMACJA

  z dnia 8 czerwca 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 7 czerwca 2022 roku Inwestorzy Pani Jadwiga Zalewska i Pan Kazimierz Zalewski, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Wąskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1534, obręb geodezyjny nr 12 - Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.


  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-06-08
 • INFORMACJA
  z dnia 8 czerwca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  7 czerwca 2022 roku, Pani Karina Katańska dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 439 przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Podleśnej 13, obręb 12 - Radziwie.

  Płock, dnia 8 czerwca 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-06-08
 • INFORMACJA
  z dnia 7 czerwca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 6 czerwca 2022 roku


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie dotyczącej zgłoszenia, dokonanego w dniu 16 maja 2022 roku przez InwestoraPanią Bogusławę Banasiak, w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Podleśnej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 441, obręb geodezyjny nr 14Góry, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-06-07
 • O B W I E S Z C Z E N I E
  z dnia 6 czerwca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu  Na podstawie art. 49 § 1 i art. 49a w związku z art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 735 z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami)


  ZAWIADAMIAM


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu (adres strony: https://nowybip.plock.eu) oraz publiczne obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, że przy piśmie z dnia w dniu 3 czerwca 2022 roku Inwestor – PIK Sp. j. Jerzy i Patryk Dzwonek z siedzibą w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 9, reprezentowany przez pełnomocnika - P. Andrzeja Marciniaka, zmienił treść wniosku o pozwoleniu na budowę. Po dokonanych zmianach wniosek o pozwolenie na budowę dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu z projektem uzbrojenia terenu w Płocku – działka gruntu nr ewid. 221 wraz projektem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz budynku frontowego mieszkalnego, wraz infrastrukturą i urządzeniem terenu oraz komunikacją obejmującą: układ dróg, dojazdy, parkingi, chodniki oraz obiekty małej architektury”, w Płocku przy ul. Ostatniej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 221 i 223/7, obręb 8-Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  informuję, że można się zapoznać z treścią wniosku oraz z aktami sprawy
  i wypowiedzieć, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań


  znajdującymi się w tutejszym Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, telefonicznie tel. (024) 367-15-13 lub e-mail: marek.justynski@plock.eu (osoba zastępująca: Paulina Szymborska, telefonicznie 0-24 367 15 13 lub e-mail: paulina.szymborska@plock.eu), w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745 – 1515, w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-06-06

 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 03 czerwca 2022
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA
  DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia
  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
  (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:


  budowie sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia Telewizyjnego Ośrodka Nadawczego na działce nr 2563 w miejscowości Płocku, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 2505/2, 2079/2, 2080/2, 2081/2, 2085/2, 1630/2, 1848, 2185, 2184, 2183, 2182, 2181 (obręb 0012) przy ulicy Tartacznej i Zielonej w Płocku.

  na wniosek firmy ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, w której imieniu działa pełnomocnik Pan Łukasz Kaczyński, reprezentująca firmę PROENERG Łukasz Kaczyński, przy ul. Lasockich 36, 95-060 Brzeziny

  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 lub 024-367-14-63 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-06-03
 • INFORMACJA

  z dnia 3 czerwca 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 2 czerwca 2022 roku Inwestor Pani Agnieszka Słodka i Pan Maciej Słodki, reprezentowani przez pełnomocnika - Pan Elżbietę Żłobińską-Marzec, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Wysokiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 388, obręb geodezyjny nr 14 - Góry, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.

  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-06-03

 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 02 czerwca 2022
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA
  DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia
  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
  (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:


  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 260/2; 321/2; 568/1; 575/2; 576/1; 1418 (obręb 008) przy ulicy Królewieckiej w Płocku.

  na wniosek firmy ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, w której imieniu działa pełnomocnik Pan Krzysztof Rybacki, reprezentująca firmę Rybacki Krzysztof KRYBBA z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 35/2

  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 lub 024-367-14-63 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-06-02
 • INFORMACJA
  1 czerwca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 30 maja 2022 roku Inwestor – Pan Marcin Kozakiewicz, dokonali zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Żuławskiej 34, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1928, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 1 czerwca 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-06-01