• INFORMACJA
  8 grudnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 7 grudnia 2021 roku InwestorzyPan Zbigniew Grzelak i Pani Mariola Gabriela Grzelak, reprezentowani przez Pan Dorotę Raźniewską, dokonali zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Raczkowizna 19, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2397, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 8 grudnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-12-08
 • INFORMACJA
  z dnia 7 grudnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 9 i art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  20 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie dotyczącej zgłoszenia wykonania robót budowlanych obejmujących budowę wewnętrznej instalacji gazu oraz zbiornikowej instalacji na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności V=2,7 m3 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Tokarskiej 1, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 189 obręb geodezyjny 15 - Tokary, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-12-07
 • INFORMACJA
  z dnia 7 grudnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c) i pkt 20, 21 oraz 28, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 7 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu, poprzez wydanie zaświadczenia w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 17 listopada 2021 roku przez InwestoraGminę Płock reprezentowaną przez Pana Łukasza Wykę, dotyczącego zgłoszenia budowy: sieci kanalizacji deszczowej, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, bieżni lekkoatletycznej okólnej i prostej, skoczni do skoku w dal, piłkochwytów oraz obiektów małej architektury – przeniesienie 2 stołów do tenisa stołowego i urządzenia zabawowego w ramach zadania pn. „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku”, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy ul. Korczaka 10, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1578/11, 1578/9, 1530/6, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Płock, dnia 7 grudnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-12-07
 • INFORMACJA
  6 grudnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 3 grudnia 2021 roku Inwestorzy – Pani Sylwia Ziętara i Pan Grzegorz Ziętara dokonali zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Lokalnej 15, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 976, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 6 grudnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-12-06
 • INFORMACJA
  z dnia 1 grudnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 1 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu, poprzez wydanie zaświadczenia w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 listopada 2021 roku przez Energę Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działającej przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Kochanowskiego, w sprawie zamiaru dotyczące zamiaru - budowy kablowej sieci elektroenergetycznej  ze złączem kablowym dla zasilania budynku handlowo-usługowego w ulicy Traktowej, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 153/1, 153/3, 488/2, 509/3, 510/34 (obręb geodezyjny 146201_1.0003 - Maszewo), jednostka ewidencyjna miasto Płock.

  Płock, dnia 1 grudnia 2021 roku


  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-12-01
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 30 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

      Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 roku poz. 1363 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 735 z późniejszymi zmianami),

  ZAWIADAMIAM

  że w dniu 30 listopada 2021 roku została wydana decyzja Nr 3/2021 Prezydenta Miasta Płocka, znak sprawy: WRM-IV.6740.4.3.2021.MW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie publicznej drogi gminnej, lokalnej -  ulicy Wandy Chrostowskiej w Płocku, na odcinku od km. 0+306,00 do km. 0+363,00.
  Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów:
  - 114/19 (114/30), 114/21, 114/22 (114/33)  w granicach obrębu ewidencyjnego 0001– Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock– stanowiące pas drogowy
  Uwaga: W wykazie zastosowano oznaczenia: przed nawiasem podano numery nieruchomości
  wg stanu istniejącego; w nawiasie numery działek po podziale.

  Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
  do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
  w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

  Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
  w tutejszym Urzędzie w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Administracji Architektoniczno–Budowlanej (wejście od ul. Zduńskiej) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, tel. 0 24 367-15-19, w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7:45 – 15:15,
  w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

  Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-12-01
 • INFORMACJA
  z dnia 1 grudnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 9 listopada 2021 roku przez Inwestora – Pan Bożenę Szwech, reprezentowaną przez Pana Pawła Pietrzaka, dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Skrajnej 34a, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1208, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Płock, dnia 1 grudnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-12-01
 • INFORMACJA
  z dnia 1 grudnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 1 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu, poprzez wydanie zaświadczenia w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 25 listopada 2021 roku przez InwestoraENERGA–OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanego przez Pana Andrzeja Kochanowskiego, dotyczącego przebudowy napowietrznej sieci niskiego napięcia nN 0,4kV, po istniejącej trasie w zakresie wymiany przewodów i słupów, demontaż przęsła napowietrznej sieci niskiego napięcia nN 0,4kV, budowa sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Odległej i ulicy Urbanowo, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2436, 2437/2, 2437/1, 2438, 2439, 2434, 2440, 2443/1, 2443/2, 2442/2, 2457, 2450/1, 2450/2, 2451/2, 2452/2, 2453/6, 2448, 2449, 2444, 2445, 2441, 2407, 2411, 2410, 2409, 2413, 2412, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418/1, 2418/2, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, obręb ewidencyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Płock, dnia 1 grudnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-12-01
 • INFORMACJA
  z dnia 30 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 29 listopada 2021 roku Inwestorzy – Pani Monika Jezierska i Pan Paweł Jezierski, dokonali zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Cedrowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 2213, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 30 listopada 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-11-30
 • INFORMACJA
  z dnia 18 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  23 listopada 2021 roku, Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130działająca przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Kochanowskiego dokonała zgłoszenia budowy kablowej sieci elektroenergetycznej ze złączem kablowym dla zasilania budynku handlowo-usługowego – na działach o nr ew. gr 153/1, 153/3, 488/2, 489/2, 509/3, 510/34 przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej, obręb geodezyjny 3 - Maszewo.

  Płock, dnia 25 listopada 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-11-25